Giáo án lớp 1 môn Tự nhiên xã hội - Tuần 19 đến tuần 22

doc8 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 11/10/2018 | Lượt xem: 115 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 1 môn Tự nhiên xã hội - Tuần 19 đến tuần 22, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thöù ba ngaøy 03 thaùng 01 naêm 2012
Moân : Töï nhieân & xaõ hoäi
Tuaàn 19 tieát 19
CUOÄC SOÁNG QUANH TA (tt)
I. Muïc tieâu :
- Neâu ñöôïc moät soá neùt veà caûnh quan thieân nhieân vaø coâng vieäc cuûa ngöôøi daân nôi hoïc sinh ôû
- Hs khaù gioûi : Neâu ñöôïc moät soá ñieåm gioáng nhau vaø khaùc nhau giöõa cuoäc soáng ôû noâng thoân vaø thaønh thò.
II. Caùc kyõ naêng soáng ñöôïc giaùo duïc :
- Kyõ naêng tìm kieám vaø xöû lyù thoâng tin : Quan saùt veà caûnh vaät vaø hoaït ñoäng sinh soáng cuûa ngöôøi daân ñòa phöông.
III. Caùc phöông phaùp/kyõ thuaät daïy hoïc :
- Thaûo luaän nhoùm.
- Quan saùt hieän tröôøng.
- Trình baøy 1 phuùt.
IV. Ñoà duøng :
- Tranh minh hoaï sgk.
- Vôû baøi taäp
V. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoatï ñoäng cuûa Hs
A. OÅn ñònh :
B. Kieåm tra :
+ Tieát hoïc tröôùc ta hoïc baøi gì?
+ Em phaûi laøm gì ñeå giöõ lôùp hoïc saïch ñeïp?
+ Taïi sao ta phaûi giöõ gìn lôùp hoïc saïch ñeïp?
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
C. Baøi môùi :
1. Khaùm phaù :
- Giôùi thieäu baøi : Tieát hoïc hoâm nay chuùng ta seõ tìm hieåu xem cuoäc soáng xung quanh chuùng ta nhö theá naøo.
- Gv ghi töïa baøi leân baûng
2. Keát noái :
a. Hoaït ñoäng 1 : Thaûo luaän veà hoaït ñoäng sinh soáng cuûa nhaân daân
+ Muïc tieâu : Hs noùi ñöôïc nhöõng neùt noåi baät veà caùc coâng vieäc saûn xuaát, buoân baùn cuûa nhaân daân ñòa phöông.
+ Caùch tieán haønh :
- Gv neâu caâu hoûi :
+ Ngöôøi daân ôû queâ mình sinh soáng chuû yeáu baèng ngheà gì?
+ Boá, meï em laøm ngheà gì?
 - Gv nhaän xeùt choát laïi 
3. Thöïc haønh :
b. Hoaït ñoäng 2 : Laøm vieäc vôùi sgk
+ Muïc tieâu : Hs bieát phaân tích 2 böùc tranh trong sgk ñeå nhaän ra böùc tranh naøo veõ veà cuoäc soáng ôû noâng thoân, böùc tranh naøo veõ veà cuoäc soáng ôû thaønh thò.
+ Caùch tieán haønh :
+ Tranh 1 veõ caûnh gì?
+ Tranh 2 veõ caûnh gì?
- Gv nhaän xeùt choát laïi : Tranh 1 veõ caûnh noâng thoân, tranh 2 veõ caûnh ôû thaønh thò.
+ Cuoäc soáng ôû queâ mình gioáng tranh naøo? Taïi sao em bieát?
- Gv nhaän xeùt choát laïi : Cuoäc soáng ôû queâ mình laø noâng thoân. Nhaân daân queâ mình soáng chuû yeáu baèng ngheà noâng. Cuoäc soáng ñôn sô, bình dò hôn ôû thaønh thò. ÔÛ thaønh thò thì xe coä taáp naäp, nhaø cöûa ñoâng ñuùc.
4. Vaän duïng :
+ Caùc em vöøa hoïc xong baøi gì?
+ Em soáng ôû ñaâu? Nhaø em sinh soáng baèng ngheà gì?
- Gv nhaän xeùt – Lieân heä giaùo duïc hs
- Daën hs veà nhaø xem laïi baøi vaø xem tröôùc baøi An toaøn treân ñöôøng ñi hoïc.
- Gv nhaän xeùt tieát hoïc.
Haùt 
Hs neâu teân baøi
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs laéng nghe
Hs laéng nghe
Hs neâu töïa baøi
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs laéng nghe
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs laéng nghe
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs laéng nghe
Hs neâu teân baøi hoïc
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs laéng nghe
* Ruùt kinh nghieäm : ...............................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thöù ba ngaøy 10 thaùng 01 naêm 2012
Moân : Töï nhieân & xaõ hoäi
Tuaàn 20 tieát 20
AN TOAØN TREÂN ÑÖÔØNG ÑI HOÏC
I. Muïc tieâu :
- Xaùc ñònh ñöôïc moät soá tình huoáng nguy hieåm coù theå daãn ñeán tai naïn trenb6 ñöôøng ñi hoïc.
- Bieát ñi boä saùt meùp ñöôøng veà phía tay phaûi hoaëc ñi treân væa heø.
- Hs khaù gioûi : Phaân tích ñöôïc tình huoáng nguy hieåm xaûy ra neáu khoâng laøm ñuùng quy ñònh khi ñi treân caùc loaïi phöông tieän.
II. Caùc kyõ naêng soáng ñöôïc giaùo duïc :
- Kyõ naêng ra quyeát ñònh : neân vaø khoâng neân laøm gì ñeå ñaûm baûo an toaøn treân ñöôøng ñi hoïc.
- Kyõ naêng töï baûo veä : ÖÙng phoù vôùi caùc tình huoáng treân ñöôøng ñi hoïc.
- Phaùt trieån kyõ naêng giao tieáp thoâng qua tham gia caùc hoaït ñoäng hoïc taäp.
III. Caùc phöông phaùp/kyõ thuaät daïy hoïc :
- Thaûo luaän nhoùm.
- Troø chôi.
- Ñoùng vai, xöû lyù tình huoáng.
- Hoûi ñaùp tröôùc lôùp.
IV. Ñoà duøng :
- Tranh minh hoaï sgk.
- Caùc taám bìa troøn maøu xanh, ñoû
- Caùc taám bìa veõ hình xe maùy, oâ toâ.
V. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoatï ñoäng cuûa Hs
A. OÅn ñònh :
B. Kieåm tra :
+ Tieát hoïc tröôùc ta hoïc baøi gì?
+ Em ñang soáng ôû noâng thoân hay thaønh thò?
+ Gia ñình em laøm ngheà gì?
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
C. Baøi môùi :
1. Khaùm phaù :
- Giôùi thieäu baøi : Ñeå giuùp caùc em bieát moät soá qui ñònh treân ñöôøng boä. Tieát hoïc hoâm nay chuùng ta seõ tìm hieåu qua baøi : An toaøn treân ñöôøng ñi hoïc.
- Gv ghi töïa baøi leân baûng
2. Keát noái :
a. Hoaït ñoäng 1 : Thaûo luaän 
+ Muïc tieâu : Bieát moät soá tình huoáng coù theå xaûy ra treân ñöôøng ñi boä.
+ Caùch tieán haønh :
- Yeâu caàu hs quan saùt caùc hình trong sgk vaø thaûo luaän
+ Ñieàu gì coù theå xaûy ra?
+ Ñaõ coù khi naøo em coù nhöõng haønh ñoäng nhö trong tình huoáng ñoù khoâng?
+ Em seõ khuyeân caùc baïn trong tình huoáng ñoù nhö theá naøo?
- Heát thôøi gian goïi caùc nhoùm trình baøy
 - Gv nhaän xeùt choát laïi : Ñeå traùnh tai naïn xaûy ra treân ñöôøng, moïi ngöôøi phaûi chaáp haønh nhöõng qui ñònh veà traät töï an toaøn giao thoâng. Chaúng haïn nhö : khoâng ñöôïc chaïy baêng qua ñöôøng, khoâng ñöôïc baøm beân ngoaøi oâ toâ, khoâng ñöôïc tjoø tay, chaân, ñaàu ra ngoaøi khi ñang ôû treân phöông tieän giao thoâng.
3. Thöïc haønh :
b. Hoaït ñoäng 2 : Quan saùt tranh
+ Muïc tieâu : Bieát qui ñònh veà ñi boä treân ñöôøng.
+ Caùch tieán haønh :
- Yeâu caàu hs quan saùt tranh vaø traû lôøi caâu hoûi
+ Ngöôøi ñi boä ôû tranh thöù nhaát ñi ôû vò trí naøo treân ñöôøng boä
- Gv nhaän xeùt choát laïi 
c. Hoaït ñoäng 3 : Troø chôi : Ñeøn xanh, ñeøn ñoû
+ Muïc tieâu : Bieát thöïc hieän theo nhöõng qui ñònh veà traät töï an toaøn giao thoâng.
+ Caùch tieán haønh :
- Gv neâu : Treân ñöôøng caùc em seõ gaëp nhöõng ñeøn tín hieäu giao thoâng nhö ñeøn xanh, ñeøn ñoù. Khi gaëp ñeøn ñoû taát caû phöông tieän giao thoâng vaø ngöôøi ñi boä phaûi döøng laïi. Khi ñeøn xanh thì ñöôïc pheùp ñi qua. Nhö vaäy khi chôi troø chôi caùc em phaûi thöïc hieän ñuùng theo ñeøn tín hieäu. Ai vi phaïm seõ bò phaït.
- Gv ñieàu khieån troø chôi
- Yeâu caàu hs chôi thöû troø chôi
- Toå chöùc cho hs thöïc hieän troø chôi
- Gv nhaän xeùt toång keát tuyeân döông
4. Vaän duïng :
+ Caùc em vöøa hoïc xong baøi gì?
+ Ñeå traùnh tai naïn treân ñöôøng ta phaûi laøm gì?
+ Khi ñi treân ñöôøng boä ta phaûi ñi beân naøo?
- Gv nhaän xeùt – Lieân heä giaùo duïc hs
- Daën hs veà nhaø xem laïi baøi vaø chuaån bò : OÂn taäp
- Gv nhaän xeùt tieát hoïc.
Haùt 
Hs neâu teân baøi
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs laéng nghe
Hs laéng nghe
Hs neâu töïa baøi
Hoaït ñoäng nhoùm
Thöïc hieän yeâu caàu
Thöïc hieän yeâuc aàu
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs laéng nghe
Hs laéng nghe
Hs chôi thöû troø chôi
Hs thöïc hieän 
Hs laéng nghe
Hs neâu teân baøi hoïc
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs laéng nghe
* Ruùt kinh nghieäm : ...............................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thöù ba ngaøy 17 thaùng 01 naêm 2012
Moân : Töï nhieân & xaõ hoäi
Tuaàn 21 tieát 21
OÂN TAÄP : XAÕ HOÄI
I. Muïc tieâu :
- Keå ñöôïc veà gia ñình, lôùp hoïc, cuoäc soáng nôi em sinh soáng.
- Hs khaù gioûi : Keå veà moät trong ba chuû ñeà : gia ñình, lôùp hoïc, queâ höông.
II. Caùc kyõ naêng soáng ñöôïc giaùo duïc :
- Kyõ naêng ra quyeát ñònh.
- Kyõ naêng töï nhaän thöùc.
- Kyõ naêng töï baûo veä.
III. Caùc phöông phaùp/kyõ thuaät daïy hoïc :
- Troø chôi.
- Trình baøy 1 phuùt.
IV. Ñoà duøng :
- Tranh minh hoaï veà chuû ñeà xaõ hoäi.
- Caùc caâu hoûi ghi saún vaøo phieáu.
- 1 chaäu hoa.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoatï ñoäng cuûa Hs
A. OÅn ñònh :
B. Kieåm tra :
+ Tieát hoïc tröôùc ta hoïc baøi gì?
+ Khi ñi boä treân ñöôøng khoâng coù vuûa heø ta ñi nhö theá naøo?
+ Em seõ khuyeân baïn nhö theá naøo khi baïn ñi khoâng ñuùng qui ñònh veà luaät an toaøn giao thoâng?
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
C. Baøi môùi :
1. Khaùm phaù :
- Giôùi thieäu baøi : Tieát hoïc hoâm nay chuùng ta seõ cuøng nhau oân taäp veà chuû ñeà xaõ hoäi ñaõ hoïc.
- Gv ghi töïa baøi leân baûng
2. Keát noái :
a. Hoaït ñoäng 1 : Troø chôi : Haùi hoa daân chuû 
+ Muïc tieâu : Cuûng coá laïi caùc kieán thöùc ñaõ hoïc
+ Caùch tieán haønh :
- Gv treo caùc caâu hoûi ñaõ chuaån bò saún leân caùc caønh hoa
- Yeâu caàu hs laàn löôït leân boác thaêm caâu hoûi, sau ñoù nhoùm thaûo luaän
- Heát thôøi gian goïi caùc nhoùm trình baøy
 - Gv nhaän xeùt tuyeân döông
4. Vaän duïng :
+ Caùc em vöøa hoïc xong baøi gì?
- Daën hs ghi nhôù caùc kieán thöùc ñaõ hoïc vaø chuaån bò : Caây rau
- Gv nhaän xeùt tieát hoïc.
Haùt 
Hs neâu teân baøi
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs laéng nghe
Hs neâu töïa baøi
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs trình baøy
Hs laéng nghe
Hs neâu teân baøi hoïc
Hs laéng nghe
* Ruùt kinh nghieäm : ...............................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thöù ba ngaøy 31 thaùng 01 naêm 2012
Moân : Töï nhieân & xaõ hoäi
Tuaàn 22 tieát 22
CAÂY RAU
I. Muïc tieâu :
- Keå ñöôïc teân vaø neâu ích lôïi cuûa moät soá caây rau.
- Chæ ñöôïc reã, thaân, laù, hoa cuûa rau
- Hs khaù gioûi : Keå moät soá loaïi rau aên laù, rau aên thaân, rau aên cuû, rau aên hoa...
II. Caùc kyõ naêng soáng ñöôïc giaùo duïc :
- Kyõ naêng nhaän thöùc : Nhaän thöùc haäu quaû khoâng aên rau vaø aên rau khoâng saïch.
- Kyõ naêng ra quyeát ñònh : Thöôøng xuyeân aên rau, aên rau saïch.
- Kyõ naêng tìm kieám xöû lyù thoâng tin veà caây rau.
III. Caùc phöông phaùp/kyõ thuaät daïy hoïc :
- Thaûo luaän nhoùm.
- Troø chôi.
- Töï noùi vôùi baûn thaân.
IV. Ñoà duøng :
- Tranh minh hoaï sgk.
- Moät soá caây rau
V. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoatï ñoäng cuûa Hs
A. OÅn ñònh :
B. Kieåm tra :
+ Tieát hoïc tröôùc ta hoïc baøi gì?
- Gv kieåm tra söï chuaån bò cuûa hs neâu nhaän xeùt 
C. Baøi môùi :
1. Khaùm phaù :
- Giôùi thieäu baøi : Tieát hoïc hoâm nay chuùng ta seõ tìm hieåu qua baøi : Caây rau.
- Gv ghi töïa baøi leân baûng
2. Keát noái :
a. Hoaït ñoäng 1 : Quan saùt 
+ Muïc tieâu : Bieát teân caùc boä phaän cuûa caây rau
+ Caùch tieán haønh :
- Chia lôùp thaønh 6 nhoùm nhoû
- Gv phaùt cho moãi nhoùm moät loaïi rau vaø neâu : Caùc em haõy quan saùt caây rau sau ñoù neâu vaø chæ ra caùc boä phaän cuûa caây rau. Trong ñoù boä phaän naøo aên ñöôïc.
- Heát thôøi gian goïi caùc nhoùm trình baøy
 - Gv nhaän xeùt tuyeân döông
+ Em thích aên loaïi rau naøo? Vì sao?
- Gv nhaän xeùt choát laïi : Coù raát nhieàu loaïi rau. Coù caây rau ñeàu coù reã, thaân, laù. Coù loaïi rau aên laù : baép caûi ...Coù loaïi rau aên thaân : rau caûi, rau muoáng ... Coù loaïi rau thaân : su haøo ...... Coù loaïi rau aên hoa : thieân lyù, boâng caûi ... Coù loaïi rau aên quaû : caø chua, bí ñoû ... Coù loaïi rau aên cuõ : caø roát, cuû caûi ...
3. Thöïc haønh :
b. Hoaït ñoäng 2 : Laøm vieäc vôùi sgk
+ Muïc tieâu : Bieát neâu caâu hoûi vaø traû lôøi caâu hoûi döïa treân caùc hình aûnh sgk. Bieát ích lôïi cuûa vieäc aên rau vaø söï caàn thieát phaûi röûa rau kó tröôùc khi aên.
+ Caùch tieán haønh :
- Yeâu caàu hs quan saùt tranh sgk theo nhoùm ñoâi ñoïc vaø traû lôøi caâu hoûi trong sgk
- Gv theo doõi giuùp ñôõ
- Môøi töøng caëp hs hoûi ñaùp tröôùc lôùp
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
+ Caùc em thöôøng aên loaïi rau naøo?
+ Taïi sao aên rau laïi toát?
+ Tröôùc khi duøng rau laøm thöùc aên ngöôøi ta phaûi laøm gì?
- Gv nhaän xeùt choát laïi : Aên rau laù coù lôïi cho söùc khoeû giuùp ta traùnh taùo boùn, traùnh ñöôïc chaûy maùu caâhn raêng. Rau ñöôïc troàng ôû vöôøn, ngoaøi ruoäng neân dính nhieàu ñaát buïi, vaø coøn ñöôïc boùn phaân, phun thuoác tröø saâu. Vì vaäy caàn röûa saïch rau tröôùc khi duøng rau laøm thöùc aên
c. Hoaït ñoäng 3 : Troø chôi : Ñoá baïn rau gì?
+ Muïc tieâu : Cuûng coá nhöõng hieåu bieát veà caây rau.
+ Caùch tieán haønh :
- Gv chia lôùp thaønh 3 nhoùm
- Gv ñöa ra moät soá loaïi ra ñeå hs ñoaùn. Nhoùm naøo ñoaùn ñuùng nhieàu loaïi rau laø thaéng cuoäc.
- Gv ñieàu khieån troø chôi
- Toå chöùc cho hs chôi troø chôi
- Gv nhaän xeùt toång keát tuyeân döông
4. Vaän duïng :
+ Caùc em vöøa hoïc xong baøi gì?
+ AÊn rau coù lôïi ích gì?
+ Tröôùc khi duøng rau laøm thöùc aên ta phaûi laøm gì?
- Gv nhaän xeùt – Lieân heä giaùo duïc hs
- Daën hs veà nhaø xem laïi baøi vaø chuaån bò baøi sau
- Gv nhaän xeùt tieát hoïc.
Haùt 
Hs neâu teân baøi
Hs laéng nghe
Hs laéng nghe
Hs neâu töïa baøi
Hoaït ñoäng nhoùm
Hs trình baøy
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs laéng nghe
Thöïc hieän yeâu caàu
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs laéng nghe
Hoaït ñoäng nhoùm
Hs laéng nghe
Hs chôi troø chôi
Hs nhaän xeùt
Hs neâu teân baøi hoïc
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs laéng nghe
* Ruùt kinh nghieäm : ...............................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docTNXH 19-22.doc