Giáo án lớp 1 môn Tự nhiên xã hội - Tiết 16 đến tiết 18

doc6 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 11/10/2018 | Lượt xem: 109 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 1 môn Tự nhiên xã hội - Tiết 16 đến tiết 18, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thöù ba ngaøy 05 thaùng 12 naêm 2011
Moân : Töï nhieân & xaõ hoäi
Tuaàn 16 tieát 16
HOAÏT ÑOÄNG ÔÛ LÔÙP
I. Muïc tieâu :
- Keå ñöôïc hoaït ñoäng hoïc taäp ôû lôùp hoïc.
- Hs khaù gioûi : Neâu ñöôïc caùc hoaït ñoäng hoïc taäp khaùc ngoaøi hình veõ sgk nhö : hoïa vi tình, hoïc ñaøn .
II. Caùc kyõ naêng soáng ñöôïc giaùo duïc :
- Kyõ naêng nhaän thöùc baûn thaân : Tích cöïc tham gia caùc hoaït ñoäng ôû lôùp.
- Kyõ naêng hôïp taùc : Cuøng tham gia caùc hoaït ñoäng ôû lôùp.
III. Caùc phöông phaùp/kyõ thuaät daïy hoïc :
- Thaûo luaän nhoùm.
- Hoûi ñaùp tröôùc lôùp.
- Tranh luaän
IV. Ñoà duøng :
- Tranh minh hoaï sgk.
V. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoatï ñoäng cuûa Hs
A. OÅn ñònh :
B. Kieåm tra :
+ Tieát hoïc tröôùc ta hoïc baøi gì?
+ Lôùp hoïc laø nôi ñeå làm gì?
+ Ta phaûi laøm gì ñeå lôùp hoïc luoân saïch ñeïp?
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
C. Baøi môùi :
1. Khaùm phaù :
- Giôùi thieäu baøi : Tieát hoïc hoâm nay chuùng ta seõ tìm hieåu xem trong lôùp hoïc thöôøng coù nhöõng hoaït ñoäng naøo?
- Gv ghi töïa baøi leân baûng
2. Keát noái :
a. Hoaït ñoäng 1 : Quan saùt 
+ Muïc tieâu : Bieát caùc hoaït ñoäng hoïc taäp ôû lôùp hoïc vaø moái quan heä giöõa giaùo vieân vaø hoïc sinh, hoïc sinh vôùi hoïc sinh trong töøng hoaït ñoäng.
+ Caùch tieán haønh :
- Yeâu caàu hs quan saùt tranh vaø noùi vôùi caùc baïn veà caùc hoaït ñoäng ñöôïc theå hieän ôû töøng hình trong baøi 16 sgk 
- Yeâu caàu hs trình baøy tröôùc lôùp
+ Trong caùc hoaït ñoäng neâu treân, hoaït ñoäng naøo ñöôïc toå chöùc ngoaøi lôùp, hoaït ñoäng naøo ñöôïc toå chöùc trong lôùp?
+ Trong töøng hoaït ñoäng thì giaùo vieân laøm gì? Hoïc sinh laøm gì?
- Gv nhaän xeùt choát laïi : ÔÛ lôùp hoïc coù nhieàu hoaït ñoäng hoïc taäp khaùc nhau. Trong ñoù coù nhöõng hoaït ñoäng ñöôïc toå chöùc ngoaøi lôùp, nhöõng hoaït ñoäng ñöôïc toå chöùc trong lôùp.
3. Thöïc haønh :
b. Hoaït ñoäng 2 : Thaûo luaän
+ Muïc tieâu : Giôùi thieäu caùc hoaït ñoäng ôû lôùp hoïc cuûa mình.
+ Caùch tieán haønh :
- Yeâu caàu hs thaûo luaän theo caëp
- Gv neâu yeâu caàu :
+ Caùc em neâu caùc hoaït ñoäng ôû lôùp hoïc cuûa mình.
+ Nhöõng hoaït ñoäng coù trong tranh sgk maø khoâng coù ôû lôùp hoïc mình.
+ Hoaït ñoäng naøo thích nhaát.
- Heát thôøi gian goïi hs trình baøy
- Gv nhaän xeùt choát laïi : Caùc em caàn nhôù phaûi bieát hôïp taùc, giuùp ñôõ vaø chia seû vôùi nhau trong caùc hoaït ñoäng hoïc taäp ôû lôùp.
4. Vaän duïng :
+ Caùc em vöøa hoïc xong baøi gì?
+ Lôùp hoïc laø nôi ñeå laøm gì?
- Gv höôùng daãn hs haùt baøi : Lôùp chuùng mình.
- Daën hs veà nhaø xem laïi baøi vaø xem tröôùc baøi : Giöõ gìn lôùp hoïc saïch ñeïp.
- Gv nhaän xeùt tieát hoïc.
Haùt 
Hs neâu teân baøi
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs laéng nghe
Hs laéng nghe
Hs neâu töïa baøi
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs trình baøy
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs laéng nghe
Hoaït ñoäng nhoùm
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs laéng nghe
Hs neâu teân baøi
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs haùt
Hs laéng nghe
* Ruùt kinh nghieäm : ...............................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thöù ba ngaøy 13 thaùng 12 naêm 2011
Moân : Töï nhieân & xaõ hoäi
Tuaàn 17 tieát 17
GIÖÕ GÌN LÔÙP HOÏC SAÏCH ÑEÏP
I. Muïc tieâu :
- Nhaän bieát ñöôïc theá naøo laø lôùp hoïc saïch ñeïp.
- Bieát giöõ gìn lôùp hoïc saïch ñeïp.
- Hs khaù gioûi : Neâu nhöõng vieäc em coù theå laøm ñeå goùp phaàn laøm cho lôùp hoïc saïch ñeïp.
II. Caùc kyõ naêng soáng ñöôïc giaùo duïc :
- Kyõ naêng laøm chuû baûn thaân : Ñaûm nhaän traùch nhieäm thöïc hieän moät soá coâng vieäc ñeå giöõ lôùp hoïc saïch ñeïp.
- Kyõ ra quyeát ñònh : Neân vaø khoâng neân laøm gì ñeå giöõ lôùp hoïc saïch ñeïp.
- Phaùt trieån kyõ naêng hôïp taùc trong quaù trình thöïc hieän coâng vieäc
III. Caùc phöông phaùp/kyõ thuaät daïy hoïc :
- Thaûo luaän nhoùm.
- Thöïc haønh.
- Trình baøy 1 phuùt.
IV. Ñoà duøng :
- Tranh minh hoaï sgk.
- Vôû baøi taäp
V. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoatï ñoäng cuûa Hs
A. OÅn ñònh :
B. Kieåm tra :
+ Tieát hoïc tröôùc ta hoïc baøi gì?
+ Trong giôø hoïc thöôøng coù nhöõng hoaït ñoäng?
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
C. Baøi môùi :
1. Khaùm phaù :
- Giôùi thieäu baøi : Tieát hoïc hoâm nay chuùng ta seõ tìm hieåu xem laøm theá naøo ñeå giöõ tröôøng lôùp saïch ñeïp.
- Gv ghi töïa baøi leân baûng
2. Keát noái :
a. Hoaït ñoäng 1 : Quan saùt 
+ Muïc tieâu : Bieát giöõ lôùp hoïc saïch ñeïp.
+ Caùch tieán haønh :
- Gv chia lôùp thaønh 6 nhoùm
- Yeâu caàu hs quan saùt tranh thaûo luaän theo gôïi yù caâu hoûi
+ Trong tranh 1 caùc baïn ñang laøm gì? Söû duïng nhöõng duïng cuï gì?
+ Trong tranh 2 caùc baïn ñang laøm gì? Söû duïng nhöõng ñoà duøng gì?
- Heát thôøi gian goïi hs trình baøy
- Gv nhaän xeùt choát laïi
+ Lôùp hoïc cuûa em ñaõ saïch chöa?
+ Baøn gheá ñaõ xeáp ngay ngaén chöa?
+ Em coù vieát veõ baäy leân baøn, gheá, baûng, töôøng khoâng?
+ Em coù vöùt raùc hay khaïc nhoå trong lôùp hoïc khoâng?
+ Em seõ laøm gì ñeå giöõ gìn lôùp hoïc saïch ñeïp? 
 - Gv nhaän xeùt choát laïi : Ñeå lôùp hoïc saïch ñeïp caùc em phaûi coù yù thöùc giöõ lôùp hoïc saïch ñeïp vaø tham gia nhöõng hyoïat ñoäng laøm cho lôùp saïch ñeïp.
3. Thöïc haønh :
b. Hoaït ñoäng 2 : Thaûo luaän thöïc haønh
+ Muïc tieâu : Hs bieát söû duïng moät soá duïng cuï ñeå laøm veä sinh lôùp hoïc
+ Caùch tieán haønh :
- Gv chia lôùp thaønh 6 nhoùm
- Yeâu caàu hs quan saùt thaûo luaän vaø traû lôøi theo gôïi yù
+ Nhöõng duïng cuï naøy ñöôïc duøng vaøo vieäc gì?
+Caùch söû duïng töøng loaïi nhö theá naøo?
- Gv nhaän xeùt choát laïi : Caùc em phaûi bieát söû duïng caùc duïng cuï moät caùch hôïp lyù coù nhö vaäy môùi ñaûm baûo an toaøn vaø giöõ veä sinh cho cô theå.
4. Vaän duïng :
+ Caùc em vöøa hoïc xong baøi gì?
+ Taïi sao chuùng ta phaûi giöõ cho lôùp hoïc saïch ñeïp
- Gv nhaän xeùt – Lieân heä giaùo duïc hs
- Daën hs veà nhaø xem laïi baøi vaø xem tröôùc baøi : Cuoäc soáng quanh ta.
- Gv nhaän xeùt tieát hoïc.
Haùt 
Hs neâu teân baøi
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs laéng nghe
Hs laéng nghe
Hs neâu töïa baøi
Hoaït ñoäng nhoùm
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs trình baøy
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs laéng nghe
Hoaït ñoäng nhoùm
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs laéng nghe
Hs neâu teân baøi hoïc
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs laéng nghe
* Ruùt kinh nghieäm : ...............................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thöù ba ngaøy 20 thaùng 12 naêm 2011
Moân : Töï nhieân & xaõ hoäi
Tuaàn 18 tieát 18
CUOÄC SOÁNG QUANH TA
I. Muïc tieâu :
- Neâu ñöôïc moät soá neùt veà caûnh quan thieân nhieân vaø coâng vieäc cuûa ngöôøi daân nôi hoïc sinh ôû
- Hs khaù gioûi : Neâu ñöôïc moät soá ñieåm gioáng nhau vaø khaùc nhau giöõa cuoäc soáng ôû noâng thoân vaø thaønh thò.
II. Caùc kyõ naêng soáng ñöôïc giaùo duïc :
- Kyõ naêng tìm kieám vaø xöû lyù thoâng tin : Quan saùt veà caûnh vaät vaø hoaït ñoäng sinh soáng cuûa ngöôøi daân ñòa phöông.
III. Caùc phöông phaùp/kyõ thuaät daïy hoïc :
- Thaûo luaän nhoùm.
- Quan saùt hieän tröôøng.
- Trình baøy 1 phuùt.
IV. Ñoà duøng :
- Tranh minh hoaï sgk.
- Vôû baøi taäp
V. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoatï ñoäng cuûa Hs
A. OÅn ñònh :
B. Kieåm tra :
+ Tieát hoïc tröôùc ta hoïc baøi gì?
+ Em phaûi laøm gì ñeå giöõ lôùp hoïc saïch ñeïp?
+ Taïi sao ta phaûi giöõ gìn lôùp hoïc saïch ñeïp?
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
C. Baøi môùi :
1. Khaùm phaù :
- Giôùi thieäu baøi : Tieát hoïc hoâm nay chuùng ta seõ tìm hieåu xem cuoäc soáng xung quanh chuùng ta nhö theá naøo.
- Gv ghi töïa baøi leân baûng
2. Keát noái :
a. Hoaït ñoäng 1 : Thaûo luaän veà hoaït ñoäng sinh soáng cuûa nhaân daân
+ Muïc tieâu : Hs noùi ñöôïc nhöõng neùt noåi baät veà caùc coâng vieäc saûn xuaát, buoân baùn cuûa nhaân daân ñòa phöông.
+ Caùch tieán haønh :
- Gv neâu caâu hoûi :
+ Ngöôøi daân ôû queâ mình sinh soáng chuû yeáu baèng ngheà gì?
+ Boá, meï em laøm ngheà gì?
 - Gv nhaän xeùt choát laïi 
3. Thöïc haønh :
b. Hoaït ñoäng 2 : Laøm vieäc vôùi sgk
+ Muïc tieâu : Hs bieát phaân tích 2 böùc tranh trong sgk ñeå nhaän ra böùc tranh naøo veõ veà cuoäc soáng ôû noâng thoân, böùc tranh naøo veõ veà cuoäc soáng ôû thaønh thò.
+ Caùch tieán haønh :
- Yeâu caàu hs quan vaø traû lôøi
+ Tranh 1 veõ caûnh gì?
+ Tranh 2 veõ caûnh gì?
- Gv nhaän xeùt choát laïi : Tranh 1 veõ caûnh noâng thoân, tranh 2 veõ caûnh ôû thaønh thò.
+ Cuoäc soáng ôû queâ mình gioáng tranh naøo? Taïi sao em bieát?
- Gv nhaän xeùt choát laïi : Cuoäc soáng ôû queâ mình laø noâng thoân. Nhaân daân queâ mình soáng chuû yeáu baèng ngheà noâng. Cuoäc soáng ñôn sô, bình dò hôn ôû thaønh thò. ÔÛ thaønh thò thì xe coä taáp naäp, nhaø cöûa ñoâng ñuùc.
4. Vaän duïng :
+ Caùc em vöøa hoïc xong baøi gì?
+ Em soáng ôû ñaâu? Nhaø em sinh soáng baèng ngheà gì?
- Gv nhaän xeùt – Lieân heä giaùo duïc hs
- Daën hs veà nhaø xem laïi baøi vaø xem tröôùc baøi An toaøn treân ñöôøng phoá.
- Gv nhaän xeùt tieát hoïc.
Haùt 
Hs neâu teân baøi
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs laéng nghe
Hs laéng nghe
Hs neâu töïa baøi
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs laéng nghe
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs laéng nghe
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs laéng nghe
Hs neâu teân baøi hoïc
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs laéng nghe
* Ruùt kinh nghieäm : ...............................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docTNXH 16-18.doc