Giáo án lớp 1 môn Toán - Tuần 5 đến tuần 8

docx29 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 11/10/2018 | Lượt xem: 117 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án lớp 1 môn Toán - Tuần 5 đến tuần 8, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thöù hai ngaøy 12 thaùng 09 naêm 2011
Moân : TOAÙN
Tuaàn 5 tieát 17
SOÁ 7
I. Muïc tieâu :
- Bieát 6 theâm 1 ñöôïc 7, vieát ñöôïc soá 7.
- Ñeám ñöôïc töø 1 ñeán 7.
- Bieát so saùnh caùc soá trong phaïm vi 7, bieát vò trí soá 7 trong daõy soá töø 1 ñeán 7.
- Laøm ñuùng caùc baøi taäp : baøi 1, baøi 2, baøi 3.
II. Ñoà duøng :
- Gv : Sgk, boä duøng hoïc toaùn 1. 
- Hs : Vôû baøi taäp, sgk, boä duøng hoïc toaùn 1.
Gv : Sgk, boä duøng hoïc toaùn 1. Phieáu baøi taäp. Tranh minh hoaï sgk
- Hs : Vôû baøi taäp, sgk, boä duøng hoïc toaùn 1.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc :
Hoaït ñoäng cuûa Gv
Hoaït ñoäng cuûa hs
A. OÅn ñònh :
B. Kieåm tra :
- Goïi hs leân baûng – Lôùp laøm baûng con theo nhoùm
6 5 6 1 1 2 3 ... 3
6 4 6 1 2 4 3 ... 5
6 ... 3 6 ... 6 4 .. 6 5 ... 6
- Gv nhaän xeùt ghi ñieåm
C. Baøi môùi :
1. Giôùi thieäu baøi : 
- Gv treo tranh minh hoaï sgk
+ Tranh veõ gì? 
+ Caùc em ñoaùn xem caùc em ñang laøm gì?(ñang chôi)
+ Coù 6 baïn ñang chôi coù theâm 1 baïn ñeán nöõa caùc em tính xem coù taát caû maáy baïn?(7)
+ Nhö vaäy coù 6 baïn theâm 1 baïn ñöôïc maáy? (6 baïn theâm 1 ñöôïc 7)
+ Tay traùi coâ coù 6 chaám troøn tay phaûi coù 1 chaám troøn caùc em ñeám xem coâ taát caû maáy chaám troøn? (7)
+ Coù 6 con tình thaâm 1 con tính ñöôïc baøo nhieâu? (7)
+ Nhö vaäy caùc nhoùm ñoà vaät coù soá löôïng laø bao nhieâu? (7)
- Gv neâu : Ñeå ghi nhaän caùc nhoùm ñoà vaät coù chung soá löôïng laø baûy. Ta duøng soá 7 ñeå bieåu dieãn. Nhö vaäy hoâm ta ta ñaõ tìm hieåu veà soá 7.
- Gv ghi töïa baøi leân baûng
- Gv ñính leân baûng soá 7 : Ñaây laø soá 7
- Yeâu caàu hs laáy chöõ soá 7ñính leân baûng caøi
- Gv giôùi thieäu chöõ soá 7 in vaø chöõ soá 7 thöôøng.
- Gv vieát maãu chöõ soá 7 leân baûng. 
- Yeâu caàu hs quan saùt soá 7 ôû baûng con
- Yeâu caàu hs vieát baûng con
- Gv nhaän xeùt söû chöõa
- Gv ñính baûng daõy soá : 
1
2
3
4
5
6
7
- Goïi hs ñoïc xuoâi ngöïôc daõy soá
3. Luyeän taäp : 
+ Baøi 1 : Gv neâu yeâu caàu baøi taäp
- Goïi hs leân baûng – Lôùp vieát baûng con 
- Gv nhaän xeùt ghi ñieåm
+ Baøi 2 : Gv neâu yeâu caàu baøi taäp
- Gv ñính hình veõ baøi taäp leân baûng
- Gv höôùng daãn maãu :
+ Coù 6 baøn uûi theâm 1 baøn uûi ñöôïc maáy? (7)
+ Ta ghi vaøo oâ soá naøo? (7)
- Goïi hs leân baûng – Lôùp vieát vaøo vôû 
- Gv nhaän xeùt ghi ñieåm
+ Baøi 3 : Gv neâu yeâu caàu baøi taäp
- Gv ñính hình veõ baøi taäp leân baûng
- Gv höôùng daãn maãu : 
+ Haøng töù nhaát coù maáy oâ vuoâng? (1)
+ Ta laøm nhö theá naøo? (ñieàn 1)
+ Haøng töù nhaát coù maáy oâ vuoâng? (2)
+ Ta laøm nhö theá naøo? (ñieàn 2)
- Yeâu caàu hs thaûo luaän nhoùm
- Heát thôøi gian goïi hs trình baøy keát quaû
- Gv nhaän xeùt ghi ñieåm
D. Cuûng coá – Daën doø :
+ Soá 7 goám maáy vaø maáy?
- Goïi hs ñoïc xuoâi, ngöôïc daõy soá töø 1 ® 7
- Gv nhaän xeùt – Giaùo duïc hs
- Daën hs veà nhaø laøm theâm baøi taäp soá 4 
- Chuaån bò baøi sau : Luyeän taäp
- Gv nhaän xeùt tieát hoïc
Hs haùt vui
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Hs laéng nghe
Hs quan saùt tranh
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs laéng nghe
Hs nhaéc töïa baøi
Hs ñoïc laïi soá 7
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs theo doõi
Hs vieát baûng con
Hs nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs laéng nghe 
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Hs quan saùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Hs quan saùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs thaûo luaän
Hs trình baøy
Hs nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs laéng nghe
* Ruùt kinh nghieäm : ...............................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thöù ba ngaøy 13 thaùng 09 naêm 2011
Moân : TOAÙN
Tuaàn 5 tieát 18
SOÁ 8
I. Muïc tieâu :
- Bieát 7 theâm 1 ñöôïc 8, vieát ñöôïc soá 8.
- Ñeám ñöôïc töø 1 ñeán 8.
- Bieát so saùnh caùc soá trong phaïm vi 8, bieát vò trí soá 8 trong daõy soá töø 1 ñeán 8.
- Laøm ñuùng caùc baøi taäp : baøi 1, baøi 2, baøi 3.
II. Ñoà duøng :
- Gv : Sgk, boä duøng hoïc toaùn 1. 
- Hs : Vôû baøi taäp, sgk, boä duøng hoïc toaùn 1.
Gv : Sgk, boä duøng hoïc toaùn 1. Phieáu baøi taäp. Tranh minh hoaï sgk
- Hs : Vôû baøi taäp, sgk, boä duøng hoïc toaùn 1.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc :
Hoaït ñoäng cuûa Gv
Hoaït ñoäng cuûa hs
A. OÅn ñònh :
B. Kieåm tra :
- Goïi hs leân baûng – Lôùp laøm baûng con theo nhoùm
7 6 2 5 7 2 6 ... 7
7 3 5 7 7 4 7 ... 7
- Gv nhaän xeùt ghi ñieåm
C. Baøi môùi :
1. Giôùi thieäu baøi : 
- Gv treo tranh minh hoaï sgk
+ Tranh veõ gì? 
+ Caùc em ñoaùn xem caùc em ñang laøm gì?(ñang chôi)
+ Coù 7 baïn ñang chôi nhaûy daây coù theâm 1 baïn ñeán chôi nöõa caùc em tính xem coù taát caû maáy baïn?(8)
+ Nhö vaäy coù 7 baïn theâm 1 baïn ñöôïc maáy? (7 baïn theâm 1 ñöôïc 8)
+ Tay traùi coâ coù 7 chaám troøn tay phaûi coù 1 chaám troøn caùc em ñeám xem coâ taát caû maáy chaám troøn? (8)
+ Coù 7 con tình thaâm 1 con tính ñöôïc baøo nhieâu? (8)
+ Nhö vaäy caùc nhoùm ñoà vaät coù soá löôïng laø bao nhieâu? (8)
- Gv neâu : Ñeå ghi nhaän caùc nhoùm ñoà vaät coù chung soá löôïng laø baûy. Ta duøng soá 8 ñeå bieåu dieãn. Nhö vaäy hoâm ta ta ñaõ tìm hieåu veà soá 8.
- Gv ghi töïa baøi leân baûng
- Gv ñính leân baûng soá 8 : Ñaây laø soá 8
- Yeâu caàu hs laáy chöõ soá 8 ñính leân baûng caøi
- Gv giôùi thieäu chöõ soá 8 in vaø chöõ soá 8 thöôøng.
- Gv vieát maãu chöõ soá 8 leân baûng. 
- Yeâu caàu hs quan saùt soá 8 ôû baûng con
- Yeâu caàu hs vieát baûng con
- Gv nhaän xeùt söû chöõa
- Gv ñính baûng daõy soá : 
1
2
3
4
5
6
7
8
- Goïi hs ñoïc xuoâi ngöïôc daõy soá
3. Luyeän taäp : 
+ Baøi 1 : Gv neâu yeâu caàu baøi taäp
- Goïi hs leân baûng – Lôùp vieát baûng con 
- Gv nhaän xeùt ghi ñieåm
+ Baøi 2 : Gv neâu yeâu caàu baøi taäp
- Gv ñính hình veõ baøi taäp leân baûng
- Gv höôùng daãn maãu :
+ Coù 7 chaám troøn theâm 1 chaám troøn ñöôïc maáy? (8)
+ Ta ghi vaøo oâ soá naøo? (8)
+ Nhö vaäy 8 goàm maáy vaø maáy?
- Goïi hs leân baûng – Lôùp vieát vaøo vôû 
- Gv nhaän xeùt ghi ñieåm
+ Baøi 3 : Gv neâu yeâu caàu baøi taäp
- Gv ñính hình veõ baøi taäp leân baûng vaø gôïi yù
- Yeâu caàu hs thaûo luaän nhoùm
- Heát thôøi gian goïi hs trình baøy keát quaû
- Gv nhaän xeùt ghi ñieåm
D. Cuûng coá – Daën doø :
+ Soá 8 goám maáy vaø maáy?
- Goïi hs ñoïc xuoâi, ngöôïc daõy soá töø 1 ® 8
- Gv nhaän xeùt – Giaùo duïc hs
- Daën hs veà nhaø laøm theâm baøi taäp soá 4 
- Chuaån bò baøi sau : Luyeän taäp
- Gv nhaän xeùt tieát hoïc
Hs haùt vui
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Hs laéng nghe
Hs quan saùt tranh
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs laéng nghe
Hs nhaéc töïa baøi
Hs ñoïc laïi soá 8
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs theo doõi
Hs vieát baûng con
Hs nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs laéng nghe 
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Hs quan saùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Hs quan saùt
Hs thaûo luaän
Hs trình baøy
Hs nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs laéng nghe
* Ruùt kinh nghieäm : ...............................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thöù tö ngaøy 14 thaùng 09 naêm 2011
Moân : TOAÙN
Tuaàn 5 tieát 19
SOÁ 9
I. Muïc tieâu :
- Bieát 8 theâm 1 ñöôïc 9, vieát ñöôïc soá 9.
- Ñeám ñöôïc töø 1 ñeán 9.
- Bieát so saùnh caùc soá trong phaïm vi 9, bieát vò trí soá 9 trong daõy soá töø 1 ñeán 9.
- Laøm ñuùng caùc baøi taäp : baøi 1, baøi 2, baøi 3, baøi 4.
II. Ñoà duøng :
- Gv : Sgk, boä duøng hoïc toaùn 1. 
- Hs : Vôû baøi taäp, sgk, boä duøng hoïc toaùn 1.
Gv : Sgk, boä duøng hoïc toaùn 1. Phieáu baøi taäp. Tranh minh hoaï sgk
- Hs : Vôû baøi taäp, sgk, boä duøng hoïc toaùn 1.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc :
Hoaït ñoäng cuûa Gv
Hoaït ñoäng cuûa hs
A. OÅn ñònh :
B. Kieåm tra :
- Goïi hs leân baûng – Lôùp laøm baûng con theo nhoùm
8 7 8 6 5 8 8 ... 8
7 8 6 8 8 5 8 ... 4
- Gv nhaän xeùt ghi ñieåm
C. Baøi môùi :
1. Giôùi thieäu baøi : 
- Gv treo tranh minh hoaï sgk
+ Tranh veõ gì? 
+ Caùc em ñoaùn xem caùc em ñang laøm gì?(ñang chôi)
+ Coù 8 baïn ñang chôi nhaûy daây coù theâm 1 baïn ñeán chôi nöõa caùc em tính xem coù taát caû maáy baïn?(9)
+ Nhö vaäy coù 8 baïn theâm 1 baïn ñöôïc maáy? (8 baïn theâm 1 ñöôïc 9)
+ Tay traùi coâ coù 8 chaám troøn tay phaûi coù 1 chaám troøn caùc em ñeám xem coâ taát caû maáy chaám troøn? (9)
+ Coù 8 con tình theââm 1 con tính ñöôïc baøo nhieâu? (9)
+ Nhö vaäy caùc nhoùm ñoà vaät coù soá löôïng laø bao nhieâu? (9)
- Gv neâu : Ñeå ghi nhaän caùc nhoùm ñoà vaät coù chung soá löôïng laø baûy. Ta duøng soá 9 ñeå bieåu dieãn. Nhö vaäy hoâm ta ta ñaõ tìm hieåu veà soá 9.
- Gv ghi töïa baøi leân baûng
- Gv ñính leân baûng soá 9 : Ñaây laø soá 9
- Yeâu caàu hs laáy chöõ soá 9 ñính leân baûng caøi
- Gv giôùi thieäu chöõ soá 9 in vaø chöõ soá 9 thöôøng.
- Gv vieát maãu chöõ soá 9 leân baûng. 
- Yeâu caàu hs quan saùt soá 9 ôû baûng con
- Yeâu caàu hs vieát baûng con
- Gv nhaän xeùt söû chöõa
- Gv ñính baûng daõy soá : 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
- Goïi hs ñoïc xuoâi ngöïôc daõy soá
3. Luyeän taäp : 
+ Baøi 1 : Gv neâu yeâu caàu baøi taäp
- Goïi hs leân baûng – Lôùp vieát baûng con 
- Gv nhaän xeùt ghi ñieåm
+ Baøi 2 : Gv neâu yeâu caàu baøi taäp
- Gv ñính hình veõ baøi taäp leân baûng
- Gv höôùng daãn maãu :
+ Coù 8 con tính theâm 1 con tính ñöôïc maáy? (9)
+ Ta ghi vaøo oâ soá naøo? (9)
+ Nhö vaäy 9 goàm maáy vaø maáy?
- Goïi hs leân baûng – Lôùp vieát vaøo vôû 
- Gv nhaän xeùt ghi ñieåm
+ Baøi 3 : Gv neâu yeâu caàu baøi taäp
- Goïi hs leân baûng – Lôùp vieát baûng con 
- Gv nhaän xeùt ghi ñieåm
8 ... 9 .............. ...............
9 ... 8 .............. ...............
9 ... 9 .............. ...............
+ Baøi 4 : Gv neâu yeâu caàu baøi taäp
- Gv phaùt phieáu hoïc taäp 
- Yeâu caàu hs thaûo luaän nhoùm
- Heát thôøi gian goïi hs trình baøy keát quaû
- Gv nhaän xeùt ghi ñieåm
8 < 9 7 < 8 7 < 8 < 9
9 > 8 9 > 7 6 < 7 < 8
D. Cuûng coá – Daën doø :
+ Soá 9 goám maáy vaø maáy?
- Goïi hs ñoïc xuoâi, ngöôïc daõy soá töø 1 ® 9
- Gv nhaän xeùt – Giaùo duïc hs
- Daën hs veà nhaø laøm theâm baøi taäp soá 5 
- Chuaån bò baøi sau : Luyeän taäp
- Gv nhaän xeùt tieát hoïc
Hs haùt vui
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Hs laéng nghe
Hs quan saùt tranh
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs laéng nghe
Hs nhaéc töïa baøi
Hs ñoïc laïi soá 8
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs theo doõi
Hs vieát baûng con
Hs nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs laéng nghe 
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Hs quan saùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Hs thaûo luaän
Hs trình baøy
Hs nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs laéng nghe
* Ruùt kinh nghieäm : ...............................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thöù naêm ngaøy 15 thaùng 09 naêm 2011
Moân : TOAÙN
Tuaàn 5 tieát 20
SOÁ 0
I. Muïc tieâu :
- Vieát ñöôïc soá 0, ñoïc vaø ñeám ñöôïc töø 0 ñeán 9.
- Bieát so saùnh soá 0 vôùi caùc soá trong phaïm vi 9, nhaän bieát vò trí soá 0 trong daõy soá töø 0 ñeán 9.
- Laøm ñuùng caùc baøi taäp : baøi 1, baøi 2 (doøng 2), baøi 3 (doøng 3), baøi 4 (coät 1, 2).
II. Ñoàc duøng :
- Gv : Sgk, boä duøng hoïc toaùn 1. 
- Hs : Vôû baøi taäp, sgk, boä duøng hoïc toaùn 1.
II. Ñoà duøng :
- Gv : Sgk, boä duøng hoïc toaùn 1. 
- Hs : Vôû baøi taäp, sgk, boä duøng hoïc toaùn 1.
Gv : Sgk, boä duøng hoïc toaùn 1. Phieáu baøi taäp. Tranh minh hoaï sgk
- Hs : Vôû baøi taäp, sgk, boä duøng hoïc toaùn 1.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc :
Hoaït ñoäng cuûa Gv
Hoaït ñoäng cuûa hs
A. OÅn ñònh :
B. Kieåm tra :
- Gv ñính leân baûng noäi baøi 5 (tieát tröôùc)
- Goïi hs leân baûng – Lôùp theo doõi
- Goïi hs leân baûng – lôùp laøm baûng con theo nhoùm
9 7 8 9 5 9 9 ... 9
7 9 8 8 8 9 9 ... 4
- Gv nhaän xeùt ghi ñieåm
C. Baøi môùi :
1. Giôùi thieäu baøi : 
- Gv treo tranh minh hoaï sgk
+ Luùc ñaàu trong loï coù maáy con caù? (3 con caù)
+ Laáy vôït vôùt ra 1 con coøn maáy con? (2 con caù)
+ Tieáp tuïc laáy vôï vôùt luoân con coøn laïi ta coøn maáy con? (0 con caù)
- Gv neâu : Luùc naøy trong coøn khoâng con caù. Ñeå ghi nhaän caùc nhoùm ñoà vaät khoâng coù soá löôïng ngöôøi ta duøng chöõ soá 0. Nhö vaäy hoâm ta ta ñaõ tìm hieåu veà soá 0.
- Gv ghi töïa baøi leân baûng
2. Vò trí soá 0 trongdaõy soá :
- Gv ñính caùc mieáng bìa coù soá chaám troøn töø 1 ® 9 
- Yeâu caàu hs ñieàn soá thích hôïp döôùi moãi taám bìa
- Gv ñöa ra 1 taám bìa khoâng coù chaám troøn
- Yeâu caàu hs ñính vò trí phuø hôïp
- Gv nhaän xeùt : Soá 0 laø soá beù nhaát trong daõy soá töø 1 ® 9
- Gv ñính baûng daõy soá : 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
- Goïi hs ñoïc xuoâi ngöïôc daõy soá töø 0 ® 9
3. Luyeän taäp : 
+ Baøi 1 : Gv neâu yeâu caàu baøi taäp
- Goïi hs leân baûng – Lôùp vieát baûng con 
- Gv nhaän xeùt ghi ñieåm
+ Baøi 2 : Gv neâu yeâu caàu baøi taäp (doøng 2)
- Gv ñính baøi taäp leân baûng
- Gv höôùng daãn maãu : 
0
1
3
5
+ Soá lôùn hôn soá 1 beù hôn soá ba laø soá maáy? (2)
+ Nhö vaäy ta ñieàn soá naøo? (2)
- Goïi hs leân baûng – Lôùp vieát vaøo vôû 
- Gv nhaän xeùt ghi ñieåm
+ Baøi 3 : Gv neâu yeâu caàu baøi taäp (doøng 3)
- Gv phaùt phieáu hoïc taäp höôùng daãn maãu
- Yeâu caàu hs thaûo luaän nhoùm
- Heát thôøi gian goïi hs trình baøy keát quaû
- Gv nhaän xeùt ghi ñieåm
+ Baøi 4 : Gv neâu yeâu caàu baøi taäp (coät 1,2)
- Goïi hs leân baûng – Lôùp vieát baûng con 
- Gv nhaän xeùt ghi ñieåm
0 < 1 0 < 5 
2 > 1 8 > 0 
0 0
D. Cuûng coá – Daën doø :
+ Soá 0 ñöùng tröôùc soá naøo? Soá 0 laø soá nhö theá naøo trong daõy soá 0 ® 9
- Goïi hs ñoïc xuoâi, ngöôïc daõy soá töø 0 ® 9
- Gv nhaän xeùt – Giaùo duïc hs
- Daën hs veà nhaø laøm theâm caùc phaàn baøi taäp coøn laïi 
- Chuaån bò baøi sau : Luyeän taäp
- Gv nhaän xeùt tieát hoïc
Hs haùt vui
Thöïc hieän yeâu caàu
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Hs laéng nghe
Hs quan saùt tranh
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs laéng nghe
Hs nhaéc töïa baøi
Hs theo doõi
Thöïc hieän yeâu caàu
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs laéng nghe 
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Hs quan saùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Hs thaûo luaän
Hs trình baøy
Hs nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs laéng nghe
* Ruùt kinh nghieäm : ...............................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thöù hai ngaøy 19 thaùng 09 naêm 2011
Moân : TOAÙN
Tuaàn 6 tieát 21
SOÁ 10
I. Muïc tieâu :
- Bieát 9 theâm 1 ñöôïc 10, vieát ñöôïc soá 10.
- Ñeám ñöôïc töø 0 ñeán 10.
- Bieát so saùnh caùc soá trong phaïm vi 10, bieát vò trí soá 10 trong daõy soá töø 0 ñeán 10.
- Laøm ñuùng caùc baøi taäp : baøi 1, baøi 4, baøi 5.
II. Ñoà duøng :
- Gv : Sgk, boä duøng hoïc toaùn 1. 
- Hs : Vôû baøi taäp, sgk, boä duøng hoïc toaùn 1.
Gv : Sgk, boä duøng hoïc toaùn 1. Phieáu baøi taäp. Tranh minh hoaï sgk
- Hs : Vôû baøi taäp, sgk, boä duøng hoïc toaùn 1.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc :
Hoaït ñoäng cuûa Gv
Hoaït ñoäng cuûa hs
A. OÅn ñònh :
B. Kieåm tra :
- Goïi hs leân baûng – Lôùp laøm baûng con theo nhoùm
7 0 8 8 
0 3 4 4 
0 ... 2 0 ... 0
- Gv kieåm tra moät soá vôû hs
- Gv nhaän xeùt ghi ñieåm
C. Baøi môùi :
1. Giôùi thieäu baøi : 
- Gv treo tranh minh hoaï sgk
+ Tranh veõ gì? 
+ Coù 9 baïn ñang chôi nhaûy daây coù theâm 1 baïn ñeán chôi nöõa caùc em tính xem coù taát caû maáy baïn?(10)
+ Nhö vaäy coù 9 baïn theâm 1 baïn ñöôïc maáy? (9 baïn theâm 1 ñöôïc 10)
+ Tay traùi coâ coù 9 chaám troøn tay phaûi coù 1 chaám troøn caùc em ñeám xem coâ taát caû maáy chaám troøn? (10)
+ Coù 9 con tính theââm 1 con tính ñöôïc baøo nhieâu? (10)
+ Nhö vaäy caùc nhoùm ñoà vaät coù soá löôïng laø bao nhieâu? (10)
- Gv neâu : Ñeå ghi nhaän caùc nhoùm ñoà vaät coù chung soá löôïng laø möôøi. Ta duøng soá 10 ñeå bieåu dieãn. Nhö vaäy hoâm ta ta ñaõ tìm hieåu veà soá 10.
- Gv ghi töïa baøi leân baûng
2. Nhaän daïng soá 10 :
- Gv ñính leân baûng soá 10 neâu : Ñaây laø soá 10, soá 10 ñöôïc baèng hai chöõ soá, chöõ soá 1 ñöùng tröôùc vaø chöõ soá 0 ñöùng sau. Ñoïc laø möôøi hay moät chuïc.
- Yeâu caàu hs ñính leân baûng caøi soá 10
- Gv giôùi thieäu chöõ soá 10 in vaø chöõ soá 10thöôøng.
- Gv vieát maãu chöõ soá 10 leân baûng. 
- Yeâu caàu hs quan saùt soá 10 ôû baûng con
- Yeâu caàu hs vieát baûng con
- Gv nhaän xeùt söû chöõa
- Gv ñính baûng daõy soá : 
0
10
2
3
4
5
6
7
8
9
10
- Goïi hs ñoïc xuoâi ngöïôc daõy soá
- Gv soá 10 ñöùng lieàn sau soá 9 vaø laø soá lôùn nhaát trong daõy soá töø 0 ® 10
3. Luyeän taäp : 
+ Baøi 1 : Gv neâu yeâu caàu baøi taäp
- Goïi hs leân baûng – Lôùp vieát baûng con 
- Gv nhaän xeùt ghi ñieåm
+ Baøi 2 : Gv neâu yeâu caàu baøi taäp (hs khaù gioûi)
- Gv ñính hình veõ baøi taäp leân baûng
- Gv höôùng daãn laøm theâm
+ Coù 6 caùi naám ta ñieàn vaøo oâ soá maáy? (6)
- Goïi hs leân baûng – Lôùp vieát vaøo vôû 
- Gv nhaän xeùt ghi ñieåm
+ Baøi 3 : Gv neâu yeâu caàu baøi taäp (hs khaù gioûi)
- Gv ñính hình veõ baøi taäp leân baûng
- Gv höôùng daãn hs laøm theâm
+ Coù 9 chaám troøn theâm 1 chaám troøn ñöôïc bao nhieâu? (10)
- Goïi hs leân baûng – Lôùp vieát baûng con 
- Gv nhaän xeùt ghi ñieåm
+ Nhö vaäy soá 10 goàm coù maáy vaø maáy?
+ Baøi 4 : Gv neâu yeâu caàu baøi taäp
- Gv phaùt phieáu hoïc taäp 
- Yeâu caàu hs thaûo luaän nhoùm
- Heát thôøi gian goïi hs trình baøy keát quaû
- Gv nhaän xeùt ghi ñieåm
0
10
4
7
8
10
1
+ Baøi 5 : Gv neâu yeâu caàu baøi taäp
+ Baøi taäp yeâu caàu gi? (khoanh vaøo soá lôùn nhaát)
- Goïi hs leân baûng – Lôùp vieát baûng con 
- Gv nhaän xeùt ghi ñieåm
D. Cuûng coá – Daën doø :
+ Soá 10 goám maáy vaø maáy?
- Goïi hs ñoïc xuoâi, ngöôïc daõy soá töø 0 ® 10
- Gv nhaän xeùt – Giaùo duïc hs
- Daën hs veà nhaø laøm theâm baøi taäp soá 3, 4 
- Chuaån bò baøi sau : Luyeän taäp
- Gv nhaän xeùt tieát hoïc
Hs haùt vui
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Hs laéng nghe
Hs quan saùt tranh
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs laéng nghe
Hs nhaéc töïa baøi
Hs ñoïc laïi soá 8
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs theo doõi
Hs vieát baûng con
Hs nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs laéng nghe
Hs laéng nghe 
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Hs thaûo luaän
Hs trình baøy
Hs nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs laéng nghe
* Ruùt kinh nghieäm : ...............................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thöù ba ngaøy 20 thaùng 09 naêm 2011
Moân : TOAÙN
Tuaàn 6 tieát 22
LUYEÄN TAÄP
I. Muïc tieâu :
- Nhaän bieát soá löôïng trong phaïm vi 10.
- Ñoïc ñeám ñöôïc caùc soá töø 0 ñeán 10.
- Bieát so saùnh caùc soá trong phaïm vi 10, bieát caáu taïo cuûa soá 10.
- Laøm ñuùng caùc baøi taäp : baøi 1, baøi 3, baøi 4.
II. Ñoà duøng :
- Gv : Sgk, boä duøng hoïc toaùn 1. 
- Hs : Vôû baøi taäp, sgk, boä duøng hoïc toaùn 1.
Gv : Sgk, boä duøng hoïc toaùn 1. Phieáu baøi taäp. Tranh minh hoaï sgk
- Hs : Vôû baøi taäp, sgk, boä duøng hoïc toaùn 1.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc :
Hoaït ñoäng cuûa Gv
Hoaït ñoäng cuûa hs
A. OÅn ñònh :
B. Kieåm tra :
- Goïi hs leân baûng – Lôùp laøm baûng con theo nhoùm
7 10 10 10 
10 3 9 10 
10 ... 2 8 ... 7
+ Soá möôøi ñöùng sau soá naøo?
- Gv nhaän xeùt ghi ñieåm
C. Baøi môùi :
1. Giôùi thieäu baøi : Tieát hoïc hoâm nay chuùng ta thöïc haønh luyeän taäp.
- Gv ghi töïa baøi leân baûng
3. Luyeän taäp : 
+ Baøi 1 : Gv neâu yeâu caàu baøi taäp
- Gv ñính hình veõ baøi taäp leân baûng
- Gv höôùng daãn maãu
- Goïi hs leân baûng – Lôùp vieát baûng con 
- Gv nhaän xeùt ghi ñieåm
+ Baøi 2 : Gv neâu yeâu caàu baøi taäp (hs khaù gioûi)
+ Baøi taäp yeâu caàu gì?
- Gv ñính hình veõ baøi taäp leân baûng
- Gv höôùng daãn maãu hs laøm theâm
+ Hình 1 coù maáy chaám troøn xanh ? (9)
+ Nhö vaäy ta veõ theâm maáy ñeå ñöôïc 10 chaám troøn? (1)
+ Baøi 3 : Gv neâu yeâu caàu baøi taäp 
- Gv ñính hình veõ baøi taäp leân baûng
+ Baøi toaùn hoûi gì?
- Goïi hs leân baûng – Lôùp vieát baûng con 
- Gv nhaän xeùt ghi ñieåm
+ Baøi 4 : Gv neâu yeâu caàu baøi taäp
- Gv phaùt phieáu hoïc taäp 
- Yeâu caàu hs thaûo luaän nhoùm
- Heát thôøi gian goïi hs trình baøy keát quaû
- Gv nhaän xeùt ghi ñieåm
+ Baøi 5 : Gv neâu yeâu caàu baøi taäp (hs khaù gioûi)
- Gv höôùng daãn maãu hs laøm theâm 
D. Cuûng coá – Daën doø :
+ Soá 10 goám maáy vaø maáy?
- Goïi hs ñoïc xuoâi, ngöôïc daõy soá töø 0 ® 10
- Gv nhaän xeùt – Giaùo duïc hs
- Daën hs veà nhaø laøm theâm baøi taäp soá 2, 5 
- Chuaån bò baøi sau : Luyeän taäp
- Gv nhaän xeùt tieát hoïc
Hs haùt vui
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Hs laéng nghe
Hs laéng nghe
Hs nhaéc töïa baøi
Hs laéng nghe 
Hs theo doõi
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Hs thaûo luaän
Hs trình baøy
Hs nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs laéng nghe
* Ruùt kinh nghieäm : ...............................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thöù tö ngaøy 21 thaùng 09 naêm 2011
Moân : TOAÙN
Tuaàn 6 tieát 23
LUYEÄN TAÄP CHUNG
I. Muïc tieâu :
- Nhaän bieát soá löôïng trong phaïm vi 10.
- Bieát ñoïc ñeám ñöôïc caùc soá trong phaïm vi 10.
- Bieát so saùnh caùc soá trong phaïm vi 10, thöù töï cuûa daõy soá töø 0 ñeán 10.
- Laøm ñuùng caùc baøi taäp : baøi 1, baøi 3, baøi 4.
II. Ñoà duøng :
- Gv : Sgk, boä duøng hoïc toaùn 1. 
- Hs : Vôû baøi taäp, sgk, boä duøng hoïc toaùn 1.
Gv : Sgk, boä duøng hoïc toaùn 1. Phieáu baøi taäp. Tranh minh hoaï sgk
- Hs : Vôû baøi taäp, sgk, boä duøng hoïc toaùn 1

File đính kèm:

 • docxTOAN T 5 - 8.docx
Đề thi liên quan