Giáo án lớp 1 môn Toán - Tuần 19 đến tuần 22

doc35 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 11/10/2018 | Lượt xem: 117 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án lớp 1 môn Toán - Tuần 19 đến tuần 22, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thöù hai ngaøy 02 thaùng 01 naêm 2012
Moân : Toaùn
Tuaàn 19 tieát 73
MÖÔØI MOÄT – MÖÔØI HAI
I. Muïc tieâu :
- Nhaän bieát ñöôïc caáu taïo caùc soá möôøi moät, möôøi hai.
- Bieát ñoïc vieát caùc soá möôøi moät, möôøi hai.
- Böôùc ñaàu nhaän bieát soá coù hai chöõ soá ;11 (12) goàm 1 chuïc vaù 2 (2) ñôn vò.
- Laøm ñuùng caùc baøi taäp 1 , baøi 2 , baøi 3
- Hs khaù gioûi laøm heát caùc baøi taäp
II. Chuaån bò :
- Boä thöïc haønh Toaùn.
- Boù chuïc que tính vaø caùc que tính rôøi.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc :
Hoaït ñoäng cuûa Gv
Hoaït ñoäng cuûa Hs
A. OÅn ñònh :
B. Kieåm tra baøi cuõ :
+ Tieát tröôùc hoïc baøi gì?
+ Möôøi ñôn vò baèng maáy chuïc?
- Gv veõ tia soá leân baûng
- Yeâu caàu hs leân baûng ghi caùc soá teân tia soá
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
C. Baøi môùi :
- Giôùi thieäu baøi : Tieát hoïc hoâm nay, coâ seõ höôùng daãn caùc em laøm quen vôùi soá coù hai chöõ soá. Ñoù laø soá möôøi moät, möôøi hai.
- Gv ghi töïa baøi leân baûng
1. Giôùi thieäu soá coù hai chöõ soá :
a. Giôùi thieäu soá : 11
- Yeâu caàu hs laáy 1 boù chuïc que tính vaø 1 que tính rôøi
+ Coù 1 boù chuïc que tính vaø 1 que tính rôøi. Nhö vaäy ta coù taát caû bao nhieâu que tính? (11 que tính)
- Gv ghi vaøo baûng 
Chuïc
Ñôn vò
Vieát soá
Ñoïc soá
1
1
11
Möôøi moät
- Gv chæ baûng vaø ñoïc laø : möôøi moät
- Gv : Soá möôøi moät goàm moät chuïc vaø moät ñôn vò. Soá möôøi moät laø soá coù hai chöõ soá ñöôïc vieát lieàn nhau.
- Yeâu caàu hs vieát soá 11 vaøo baûng con
- Gv theo doõi chænh söûa cho hs
b. Giôùi thieäu soá : 12
- Yeâu caàu hs laáy 1 boù chuïc que tính vaø 2 que tính rôøi
+ Coù 1 boù chuïc que tính vaø 2 que tính rôøi. NHö vaäy ta coù taát caû bao nhieâu que tính? (12 que tính)
- Gv ghi vaøo baûng 
Chuïc
Ñôn vò
Vieát soá
Ñoïc soá
1
1
11
Möôøi moät
1
2
12
Möôøi hai
- Gv chæ baûng vaø ñoïc laø : möôøi hai
- Gv : Soá möôøi moät goàm moät chuïc vaø moät ñôn vò. Soá möôøi hai laø soá coù hai chöõ soá ñöôïc vieát lieàn nhau.
- Yeâu caàu hs vieát soá 12 vaøo baûng con
- Gv theo doõi chænh söûa cho hs
3. Thöïc haønh :
+ Baøi 1 : Goïi hs neâu yeâu caàu baøi taäp 
+ Muoán ñieàn ñöôïc soá vaøo oâ troáng ta phaûi laøm theá naøo?
- Gv höôùng daãn laøm baøi maãu
- Yeâu caàu 2 hs leân baûng – Lôùp laøm baûng con
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
+ Baøi 2 : Goïi hs neâu yeâu caàu baøi taäp 
- Gv höôùng daãn laøm baøi maãu
- Yeâu caàu 2 hs leân baûng – Lôùp laøm vaøo vôû
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
+ Baøi 3 : Goïi hs neâu yeâu caàu baøi taäp 
- Gv höôùng daãn : Caùc em duøng buùt chì maøu ñeå toâ maøu vaøo caùc hình tam giaùc vaø hình vuoâng. Khi toâ khoâng ñeå maøu loeø ra ngoaøi hình.
- Yeâu caàu hs toâ maøu vaøo vôû, sau ñoù trình baøy
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
+ Baøi 4 : Hs laøm theâm 
D. Cuõng coá – Daën doø :
+ Caùc em vöøa laøm quen vôùi soá maáy?
+ Soá möôøi moät, möôøi hai laø soá goàm maáy chöõ soá? Coù maáy chuïc, maáy ñôn vò?
- Yeâu caàu hs vieát laïi soá möôøi moät, möôøi hai vaøo baûng con.
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
- Daën hs beà nhaø xem laïi caùc baøi taäp vaø chuaån bò baøi sau
- Gv nhaän xeùt tieát hoïc.
Hs haùt vui
1 hs neâu teân baøi 
Hs traû lôøi-nhaän xeùt 
Hs theo doõi
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs laéng nghe
Hs laéng nghe
Hs nhaéc töïa baøi
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs theo doõi
Hs ñoïc laïi
Hs vieát baûng con
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs theo doõi
Hs ñoïc laïi
Hs laéng nghe
Hs vieát baûng con
1 hs neâu yeâu caàu
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs theo doõi
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs laéng nghe
1 hs neâu yeâu caàu
Hs theo doõi
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs laéng nghe
1 hs neâu yeâu caàu
Hs theo doõi
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs laéng nghe
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs vieát baûng con
Hs nhaän xeùt
* Ruùt kinh nghieäm : ...............................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thöù ba ngaøy 03 thaùng 01 naêm 2012
Moân : Toaùn
Tuaàn 19 tieát 74
MÖÔØI BA – MÖÔØI BOÁN – MÖÔØI LAÊM
I. Muïc tieâu :
- Nhaän bieát ñöôïc moãi soá 13, 14, 15 goám 1 chuïc vaø moät soá ñôn vò (3, 4, 5).
- Bieát ñoïc vieát caùc soá 13, 14, 15.
- Laøm ñuùng caùc baøi taäp 1 , baøi 2 , baøi 3
- Hs khaù gioûi laøm heát caùc baøi taäp
II. Chuaån bò :
- Boä thöïc haønh Toaùn. 
- Baøi 2 vieát giaáy khoå to. Phieáu hoïc taäp baøi 3 cho caùc nhoùm
- Boù chuïc que tính vaø caùc que tính rôøi.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc :
Hoaït ñoäng cuûa Gv
Hoaït ñoäng cuûa Hs
A. OÅn ñònh :
B. Kieåm tra baøi cuõ :
+ Tieát tröôùc hoïc baøi gì?
- Yeâu caàu hs leân baûng – Lớp viết bảng con : 11 ; 12
+ Soá möôøi moät laø soá goàm maáy chöõ soá? Coù maáy chuïc, maáy ñôn vò?
+ Soá möôøi hai laø soá goàm maáy chöõ soá? Coù maáy chuïc, maáy ñôn vò?
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
C. Baøi môùi :
- Giôùi thieäu baøi : Tieát hoïc hoâm nay, coâ seõ höôùng daãn caùc em tiếp tục laøm quen vôùi soá coù hai chöõ soá. Ñoù laø soá möôøi ba, möôøi bốn, mười lăm.
- Gv ghi töïa baøi leân baûng
1. Giôùi thieäu soá coù hai chöõ soá :
a. Giôùi thieäu soá : 13
- Yeâu caàu hs laáy 1 boù chuïc que tính vaø 3 que tính rôøi
+ Coù 1 boù chuïc que tính vaø 3 que tính rôøi. Nhö vaäy ta coù taát caû bao nhieâu que tính? (13 que tính)
- Gv ghi vaøo baûng 
Chuïc
Ñôn vò
Vieát soá
Ñoïc soá
1
3
13
Möôøi ba
- Gv chæ baûng vaø ñoïc laø : möôøi ba
- Gv : Soá möôøi ba goàm moät chuïc vaø ba ñôn vò. Soá möôøi ba cũng laø soá coù hai chöõ soá ñöôïc vieát lieàn nhau.
- Yeâu caàu hs vieát soá 13 vaøo baûng con
- Gv theo doõi chænh söûa cho hs
b. Giôùi thieäu soá : 14
- Yeâu caàu hs laáy 1 boù chuïc que tính vaø 3 que tính rôøi
+ Coù 1 boù chuïc que tính vaø 3 que tính rôøi. Nhö vaäy ta coù taát caû bao nhieâu que tính? (13 que tính)
- Gv ghi vaøo baûng 
Chuïc
Ñôn vò
Vieát soá
Ñoïc soá
1
3
13
Möôøi ba
1
4
14
Möôøi bốn
- Gv chæ baûng vaø ñoïc laø : möôøi bốn
- Gv : Soá möôøi ba goàm moät chuïc vaø ba ñôn vò. Soá möôøi bốn cũng laø soá coù hai chöõ soá ñöôïc vieát lieàn nhau.
- Yeâu caàu hs vieát soá 14 vaøo baûng con
- Gv theo doõi chænh söûa cho hs
c. Giôùi thieäu soá : 15
- Yeâu caàu hs laáy 1 boù chuïc que tính vaø 5 que tính rôøi
+ Coù 1 boù chuïc que tính vaø 5 que tính rôøi. Nhö vaäy ta coù taát caû bao nhieâu que tính? (15 que tính)
- Gv ghi vaøo baûng 
Chuïc
Ñôn vò
Vieát soá
Ñoïc soá
1
3
13
Möôøi ba
1
4
14
Möôøi bốn
1
5
15
Mười lăm
- Gv chæ baûng vaø ñoïc laø : möôøi lăm
- Gv : Soá möôøi lăm goàm moät chuïc vaø lăm ñôn vò. Soá möôøi lăm cũng laø soá coù hai chöõ soá ñöôïc vieát lieàn nhau.
- Yeâu caàu hs vieát soá 15 vaøo baûng con
- Gv theo doõi chænh söûa cho hs
3. Thöïc haønh :
+ Baøi 1 : Goïi hs neâu yeâu caàu baøi taäp 
a. Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì?
+ Muoán vieát ñöôïc caùc soá vaøo choã chaám ta phaûi laøm theá naøo?
- Yeâu caàu hs leân baûng – Lôùp laøm baûng con
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
b. Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì?
+ Muoán ñieàn ñöôïc caùc soá vaøo choã troáng ta phaûi laøm theá naøo?
- Yeâu caàu hs leân baûng – Lôùp laøm baûng con
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
+ Baøi 2 : Goïi hs neâu yeâu caàu baøi taäp 
- Gv daùn baøi taäp leân baûng höôùng daãn : Caùc em ñeám xem moãi hình coù bao nhieâu ngoâi sao, sau ñoù chuùng ta choïn soá tích hôïp ñieàn vaøo oâ troáng cho thích hôïp.
- Yeâu caàu 3 hs leân baûng – Lôùp laøm vaøo vôû
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
+ Baøi 3 : Goïi hs neâu yeâu caàu baøi taäp 
- Gv höôùng daãn vaø laøm maãu : Caùc em ñeám xem moãi hình coù bao nhieâu hình veõ, sau ñoù chuùng ta duøng buùt chì noái noái hình veõ vôùi soá cho thích hôïp.
- Gv phaùt phieáu hoïc taäp cho caùc nhoùm
-Heát thôøi gian goïi hs daùn keát quaû
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
+ Baøi 4 : Hs laøm theâm 
D. Cuõng coá – Daën doø :
+ Caùc em vöøa laøm quen vôùi soá maáy?
+ Soá möôøi ba, möôøi boán, möôøi laêm laø soá goàm maáy chöõ soá? Coù maáy chuïc, maáy ñôn vò?
- Yeâu caàu hs vieát laïi soá möôøi ba, möôøi boán, möôøi laêm vaøo baûng con.
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
- Daën hs beà nhaø xem laïi caùc baøi taäp vaø chuaån bò baøi sau
- Gv nhaän xeùt tieát hoïc.
Hs haùt vui
1 hs neâu teân baøi 
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs traû lôøi-nhaän xeùt 
Hs traû lôøi-nhaän xeùt 
Hs laéng nghe
Hs nhaéc töïa baøi
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs theo doõi
Hs ñoïc laïi
Hs laéng nghe
Hs vieát baûng con
Hs nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs theo doõi
Hs ñoïc laïi
Hs laéng nghe
Hs vieát baûng con
Hs nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs theo doõi
Hs ñoïc laïi
Hs laéng nghe
Hs vieát baûng con
Hs nhaän xeùt
1 hs neâu yeâu caàu
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs laéng nghe
1 hs neâu yeâu caàu
Hs theo doõi
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs laéng nghe
1 hs neâu yeâu caàu
Hs theo doõi
Hs thaûo luaän 
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs laéng nghe
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs vieát baûng con
Hs nhaän xeùt
* Ruùt kinh nghieäm : ...............................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thöù tö ngaøy 04 thaùng 01 naêm 2012
Moân : Toaùn
Tuaàn 19 tieát 75
MÖÔØI SAÙU – MÖÔØI BAÛY – MÖÔØI TAÙM – MÖÔØI CHÍN
I. Muïc tieâu :
- Nhaän bieát ñöôïc moãi soá 16, 17, 18, 19 goám 1 chuïc vaø moät soá ñôn vò (6, 7, 8, 9).
- Bieát ñoïc vieát caùc soá 16, 17, 18, 19.
- Ñieàn ñöôïc caùc soá 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 treân tia soá
- Laøm ñuùng caùc baøi taäp 1 ; baøi 2 ; baøi 3 ; baøi 4
II. Chuaån bò :
- Boä thöïc haønh Toaùn. 
- Baøi 2 vieát giaáy khoå to. Phieáu hoïc taäp baøi 3 cho caùc nhoùm
- Boù chuïc que tính vaø caùc que tính rôøi.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc :
Hoaït ñoäng cuûa Gv
Hoaït ñoäng cuûa Hs
A. OÅn ñònh :
B. Kieåm tra baøi cuõ :
+ Tieát tröôùc hoïc baøi gì?
- Yeâu caàu hs leân baûng – Lớp viết bảng con : 13 ; 14 ; 15
+ Soá möôøi ba laø soá goàm maáy chöõ soá? Coù maáy chuïc, maáy ñôn vò?
+ Soá möôøi boán laø soá goàm maáy chöõ soá? Coù maáy chuïc, maáy ñôn vò?
+ Soá möôøi boán laø soá goàm maáy chöõ soá? Coù maáy chuïc, maáy ñôn vò?
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
C. Baøi môùi :
- Giôùi thieäu baøi : Tieát hoïc hoâm nay, coâ seõ höôùng daãn caùc em tiếp tục laøm quen vôùi soá coù hai chöõ soá. Ñoù laø soá möôøi saùu, möôøi baûy, möôøi taùm, möôøi chín. 
- Gv ghi töïa baøi leân baûng
1. Giôùi thieäu soá coù hai chöõ soá :
a. Giôùi thieäu soá : 16
- Yeâu caàu hs laáy 1 boù chuïc que tính vaø 6 que tính rôøi
+ Coù 1 boù chuïc que tính vaø 6 que tính rôøi. Nhö vaäy ta coù taát caû bao nhieâu que tính? (16 que tính)
- Gv ghi vaøo baûng : 16
- Gv chæ baûng vaø ñoïc laø : möôøi saùu
- Gv : Soá möôøi saùu goàm moät chuïc vaø ba ñôn vò. Soá möôøi ba cũng laø soá coù hai chöõ soá ñöôïc vieát lieàn nhau.
- Yeâu caàu hs vieát soá 16 vaøo baûng con
- Gv theo doõi chænh söûa cho hs
b. Giôùi thieäu soá : 17
- Yeâu caàu hs laáy 1 boù chuïc que tính vaø 7 que tính rôøi
+ Coù 1 boù chuïc que tính vaø 7 que tính rôøi. Nhö vaäy ta coù taát caû bao nhieâu que tính? (17 que tính)
- Gv ghi vaøo baûng : 17
- Gv chæ baûng vaø ñoïc laø : möôøi baûy
- Gv : Soá möôøi ba goàm moät chuïc vaø baûy ñôn vò. Soá möôøi baûy cũng laø soá coù hai chöõ soá ñöôïc vieát lieàn nhau.
- Yeâu caàu hs vieát soá 17 vaøo baûng con
- Gv theo doõi chænh söûa cho hs
c. Giôùi thieäu soá : 18
- Yeâu caàu hs laáy 1 boù chuïc que tính vaø 8 que tính rôøi
+ Coù 1 boù chuïc que tính vaø 8 que tính rôøi. Nhö vaäy ta coù taát caû bao nhieâu que tính? (18 que tính)
- Gv ghi vaøo baûng : 18
- Gv chæ baûng vaø ñoïc laø : möôøi taùm
- Gv : Soá möôøi taùm goàm moät chuïc vaø taùm ñôn vò. Soá möôøi taùm cũng laø soá coù hai chöõ soá ñöôïc vieát lieàn nhau.
- Yeâu caàu hs vieát soá 18 vaøo baûng con
- Gv theo doõi chænh söûa cho hs
d. Giôùi thieäu soá : 19
- Yeâu caàu hs laáy 1 boù chuïc que tính vaø 9 que tính rôøi
+ Coù 1 boù chuïc que tính vaø 9 que tính rôøi. Nhö vaäy ta coù taát caû bao nhieâu que tính? (19 que tính)
- Gv ghi baûng : 19 
- Gv chæ baûng vaø ñoïc laø : möôøi chín
- Gv : Soá möôøi chín goàm moät chuïc vaø chín ñôn vò. Soá möôøi chín cũng laø soá coù hai chöõ soá ñöôïc vieát lieàn nhau.
- Yeâu caàu hs vieát soá 19 vaøo baûng con
- Gv theo doõi chænh söûa cho hs
- Gv hoaøn thaønh baûng nhö sgk ® Hs ñoïc laïi
Chuïc
Ñôn vò
Vieát soá
Ñoïc soá
1
6
16
Möôøi saùu
1
7
17
Möôøi baûy
1
8
18
Möôøi taùm
1
9
19
Möôøi chín
3. Thöïc haønh :
+ Baøi 1 : Goïi hs neâu yeâu caàu baøi taäp 
a. Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì?
+ Muoán vieát ñöôïc caùc soá phaàn a phaûi laøm theá naøo?
- Yeâu caàu hs leân baûng – Lôùp laøm baûng con
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
b. Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì?
+ Muoán ñieàn ñöôïc caùc soá vaøo choã troáng ta phaûi laøm theá naøo?
- Yeâu caàu hs leân baûng – Lôùp laøm baûng con
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
+ Baøi 2 : Goïi hs neâu yeâu caàu baøi taäp 
- Gv daùn baøi taäp leân baûng höôùng daãn : Caùc em ñeám xem moãi hình coù bao nhieâu hình veõ, sau ñoù chuùng ta choïn soá tích hôïp ñieàn vaøo oâ troáng cho thích hôïp.
- Yeâu caàu 4 hs leân baûng – Lôùp laøm vaøo vôû
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
+ Baøi 3 : Goïi hs neâu yeâu caàu baøi taäp 
+ Muoán laøm ñuùng baøi taäp ta laøm theá naøo?
- Gv höôùng daãn : Caùc em ñeám xem moãi hình coù bao nhieâu hình veõ, sau ñoù chuùng ta duøng buùt chì noái noái hình veõ vôùi soá cho thích hôïp.
- Gv phaùt phieáu hoïc taäp cho caùc nhoùm
-Heát thôøi gian goïi hs daùn keát quaû
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
+ Baøi 4 : Goïi hs neâu yeâu caàu baøi taäp 
- Gv veõ tia soá leân baûng
- Yeâu caàu hs leân baûng – Lôùp laøm vaøo vôû
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
D. Cuõng coá – Daën doø :
+ Caùc em vöøa laøm quen vôùi soá maáy?
+ Soá möôøi saùu, möôøi baûy, möôøi taùm, möôøi chín laø soá goàm maáy chöõ soá? Coù maáy chuïc, maáy ñôn vò?
- Yeâu caàu hs vieát laïi soá möôøi saùu, möôøi baûy, möôøi taùm, möôøi chín vaøo baûng con.
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
- Daën hs beà nhaø xem laïi caùc baøi taäp vaø chuaån bò baøi sau
- Gv nhaän xeùt tieát hoïc.
Hs haùt vui
1 hs neâu teân baøi 
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs traû lôøi-nhaän xeùt 
Hs traû lôøi-nhaän xeùt 
Hs traû lôøi-nhaän xeùt 
Hs laéng nghe
Hs laéng nghe
Hs nhaéc töïa baøi
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs ñoïc laïi
Hs vieát baûng con
Hs nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs ñoïc laïi
Hs vieát baûng con
Hs nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs ñoïc laïi
Hs vieát baûng con
Hs nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs theo doõi
Hs ñoïc laïi
Hs laéng nghe
Hs vieát baûng con
Hs nhaän xeùt
Hs ñoïc laïi
1 hs neâu yeâu caàu
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs laéng nghe
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs laéng nghe
1 hs neâu yeâu caàu
Hs theo doõi
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs laéng nghe
1 hs neâu yeâu caàu
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs theo doõi
Hs thaûo luaän 
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs laéng nghe
1 hs neâu yeâu caàu
Hs theo doõi
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs laéng nghe
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs vieát baûng con
Hs nhaän xeùt
Hs laéng nghe
* Ruùt kinh nghieäm : ...............................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thöù naêm ngaøy 05 thaùng 01 naêm 2012
Moân : Toaùn
Tuaàn 19 tieát 76
HAI MÖÔI – HAI CHUÏC
I. Muïc tieâu :
- Nhaän bieát ñöôïc soá hai möôi goàm 2 chuïc
- Bieát ñoïc vieát soá hai möôi.
- Phaân bieät ñöôïc soá chuïc, soá ñôn vò.
- Laøm ñuùng caùc baøi taäp 1 ; baøi 2 ; baøi 3 
- Hs khaù gioûi laøm heát caùc baøi taäp
II. Chuaån bò :
- Boä thöïc haønh Toaùn. 
- Baøi 1 vieát giaáy khoå to. Phieáu hoïc taäp baøi 3 cho caùc nhoùm
- Boù chuïc que tính vaø caùc que tính rôøi.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc :
Hoaït ñoäng cuûa Gv
Hoaït ñoäng cuûa Hs
A. OÅn ñònh :
B. Kieåm tra baøi cuõ :
+ Tieát tröôùc hoïc baøi gì?
- Yeâu caàu hs leân baûng–Lớp viết bảng con : 16 ; 17; 18 ; 19
+ Soá möôøi saùu laø soá goàm maáy chöõ soá? Coù maáy chuïc, maáy ñôn vò?
+ Soá möôøi baûy laø soá goàm maáy chöõ soá? Coù maáy chuïc, maáy ñôn vò?
+ Soá möôøi taùm laø soá goàm maáy chöõ soá? Coù maáy chuïc, maáy ñôn vò?
+ Soá möôøi chín laø soá goàm maáy chöõ soá? Coù maáy chuïc, maáy ñôn vò?
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
C. Baøi môùi :
- Giôùi thieäu baøi : Tieát hoïc hoâm nay, coâ seõ höôùng daãn caùc em laøm quen vôùi soá coù hai chöõ soá. Ñoù laø soá hai möôi hay hai chuïc.
- Gv ghi töïa baøi leân baûng
1. Giôùi thieäu soá coù hai chöõ soá : 20
- Yeâu caàu hs laáy 2 boù (moãi boù 1 chuïc que tính )
+ Coù 2 boù, moãi boù 1 chuïc que tính. Nhö vaäy ta coù taát caû bao nhieâu que tính? (hai möôi que tính)
- Gv ghi vaøo baûng nhö sgk
Chuïc
Ñôn vò
Vieát soá
Ñoïc soá
2
0
20
Hai möôi
- Gv chæ baûng vaø ñoïc laø : hai möôi coøn goïi laø hai chuïc
- Gv : Soá hai möôi goàm hai chuïc vaø khoâng ñôn vò. Soá hai möôi cũng laø soá coù hai chöõ soá ñöôïc vieát lieàn nhau. Soá hsi ñöùng tröôùc soá 0 ñöùng sau.
- Yeâu caàu hs vieát soá 20 vaøo baûng con
- Gv theo doõi chænh söûa cho hs
3. Thöïc haønh :
+ Baøi 1 : Goïi hs neâu yeâu caàu baøi taäp 
- Gv daùn baøi taäp leân baûng
+ Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì?
+ Muoán vieát ñöôïc caùc soá vaøo choã troáng ta phaûi laøm theá naøo?
- Yeâu caàu hs leân baûng – Lôùp laøm baûng con
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
+ Baøi 2 : Goïi hs neâu yeâu caàu baøi taäp 
- Gv höôùng daãn : soá 12 goàm 1 chuïc vaø 2 ñôn vò
- Gv caàu neâu töøng caâu hoûi – Hs laàn löôït traû lôøi
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
+ Baøi 3 : Goïi hs neâu yeâu caàu baøi taäp 
+ Muoán laøm ñuùng baøi taäp ta laøm theá naøo?
- Gv phaùt phieáu hoïc taäp cho caùc nhoùm
- Heát thôøi gian goïi hs daùn keát quaû
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
+ Baøi 4 : Hs laøm theâm 
D. Cuõng coá – Daën doø :
+ Caùc em vöøa laøm quen vôùi soá maáy?
- Yeâu caàu hs thi ñoïc laïi daõy soá töø 0 ® 20 vaø ngöôïc laïi.
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
- Daën hs beà nhaø xem laïi caùc baøi taäp vaø chuaån bò baøi sau
- Gv nhaän xeùt tieát hoïc.
Hs haùt vui
1 hs neâu teân baøi 
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs traû lôøi-nhaän xeùt 
Hs traû lôøi-nhaän xeùt 
Hs traû lôøi-nhaän xeùt 
Hs traû lôøi-nhaän xeùt 
Hs laéng nghe
Hs nhaéc töïa baøi
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs theo doõi
Hs ñoïc laïi
Hs vieát baûng con
Hs nhaän xeùt
1 hs neâu yeâu caàu
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs laéng nghe
1 hs neâu yeâu caàu
Thöïc hieän yeâu caàu
1 hs neâu yeâu caàu
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs thaûo luaän 
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs thi ñoïc
Hs nhaän xeùt
* Ruùt kinh nghieäm : ...............................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thöù hai ngaøy 09 thaùng 01 naêm 2012
Moân : Toaùn
Tuaàn 20 tieát 77
PHEÙP COÄNG DAÏNG 14 + 3
I. Muïc tieâu :
- Bieát laøm tính coäng (khoâng nhôù) trong phaïm vi 20.
- Bieát coäng nhaåm daïng 14 + 3.
- Laøm ñuùng caùc baøi taäp 1 (coät 1, 2, 3) ; baøi 2(coät 2, 3) ; baøi 3 (phaàn 1)
- Hs khaù gioûi laøm heát caùc baøi taäp
II. Chuaån bò :
- Boä thöïc haønh Toaùn. 
- Baøi 1 vieát giaáy khoå to. Phieáu hoïc taäp baøi 3 cho caùc nhoùm
- Boù chuïc que tính vaø caùc que tính rôøi.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc :
Hoaït ñoäng cuûa Gv
Hoaït ñoäng cuûa Hs
A. OÅn ñònh :
B. Kieåm tra baøi cuõ :
+ Tieát tröôùc hoïc baøi gì?
- Yeâu caàu hs leân baûng- Lôùp vieát baûng con : 20
+ Soá hai laø soá goàm maáy chöõ soá? Coù maáy chuïc, maáy ñôn vò?
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
C. Baøi môùi :
- Giôùi thieäu baøi : Tieát hoïc hoâm nay, coâ seõ höôùng daãn caùc em laøm quen vôùi pheùp tính môùi. Ñoù laø pheùp coäng daïng 14 + 3
- Gv ghi töïa baøi leân baûng
1. Giôùi thieäu pheùp tính : 14 + 3
- Yeâu caàu hs laáy 1 boù chuïc que tính vaø 4 que tính rôøi
+ Coù 1 boù chuïc que tính vaø 4 que tính rôøi. Nhö vaäy ta coù taát caû bao nhieâu que tính? (möôøi boán)
- Yeâu caàu hs laáy theâm 4 que tính nöõa
+ Coù 14 que tính theâm 3 que tính nöõa, ta coù bao nhieâu que tính? (möôøi baûy)
- Gv : Ngoaøi caùch ñeám ra, chuùng ta coøn coù theå ñaët tính ñeå tính keát quaû. Ta coù möôøi boán goàm moät chuïc vaø boán ñôn vò. Nhö vaäy ta vieát soá moät ôû coät chuïc, soá 4 vieát ôû coät ñôn vò, vieát soá 3 döôùi soá boán ôû coät ñôn vò. Sau ñoù ta coäng caùc soá ñôn vò vôùi soá ñôn vò, soá chuïc vôùi soá chuïc.
Chuïc
Ñôn vò
1
4
 +
3
1
7
* Caùch ñaët tính : 14 * 4 coäng 3 baèng 7 vieát 7
 + 3 * haï 1 vieát 1
 17 * 14 + 3 = 17
- Yeâu caàu hs vieát vaøo baûng con 
- Gv theo doõi chænh söûa cho hs
3. Thöïc haønh :
+ Baøi 1 : Goïi hs neâu yeâu caàu baøi taäp 
- Gv daùn baøi taäp leân baûng
+ Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì?
- Yeâu caàu hs leân baûng – Lôùp laøm vaøo vôû
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
 14 15 13
+ 2 + 3 + 5
 16 18 18
 12 17 15
+ 7 + 2 + 1
 19 19 16
+ Baøi 2 : Goïi hs neâu yeâu caàu baøi taäp 
+ Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì?
- Yeâu caàu hs leân baûng – Lôùp laøm vaøo vôû
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
13 + 6 = 19 12 + 1 = 13
12 + 2 = 14 16 + 2 = 18
10 + 5 = 15 15 + 0 = 15
+ Baøi 3 : Goïi hs neâu yeâu caàu baøi taäp
- Gv phaùt phieáu hoïc taäp cho caùc nhoùm
- Heát thôøi gian goïi hs daùn keát quaû
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
 14
1
2
3
4
5
15
D. Cuõng coá – Daën doø :
+ Caùc em vöøa hoïc xong baøi gì?
- Yeâu caàu hs leân baûng thi laøm nhanh baøi 15 + 3.
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
- Daën hs beà nhaø xem laïi caùc baøi taäp vaø chuaån bò baøi sau
- Gv nhaän xeùt tieát hoïc.
Hs haùt vui
1 hs neâu teân baøi 
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs traû lôøi-nhaän xeùt 
Hs laéng nghe
Hs laéng nghe
Hs nhaéc töïa baøi
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs theo doõi
Hs ñoïc laïi
Hs vieát baûng con
Hs nhaän xeùt
1 hs neâu yeâu caàu
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
1 hs neâu yeâu caàu
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
1 hs neâu yeâu caàu
Hs thaûo luaän nhoùm
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs thi laøm baøi
Hs nhaän xeùt
* Ruùt kinh nghieäm : ...............................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thöù ba ngaøy 10 thaùng 01 naêm 2012
Moân : Toaùn
Tuaàn 20 tieát 78
LUYEÄN TAÄP
I. Muïc tieâu :
- Thöïc hieän ñöôïc tính coäng (khoâng nhôù) trong phaïm vi 20.
- Bieát coäng nhaåm daïng 14 + 3.
- Laøm ñuùng caùc baøi taäp 1 (coät 1, 2, 4) ; baøi 2(coät 1, 2, 4); baøi 3 ((coät 1, 3)
- Hs khaù gioûi laøm heát caùc baøi taäp
II. Chuaån bò :
- Boä thöïc haønh Toaùn. 
- Baøi 1 vieát giaáy khoå to. Phieáu hoïc taäp baøi 4 cho caùc nhoùm
- Boù chuïc que tính vaø caùc que tính rôøi.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc :
Hoaït ñoäng cuûa Gv
Hoaït ñ

File đính kèm:

  • docToan 1 tuan 19 - 22.doc