Giáo án lớp 1 môn Toán - Tuần 16 đến tuần 18

doc22 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 11/10/2018 | Lượt xem: 104 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án lớp 1 môn Toán - Tuần 16 đến tuần 18, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thöù hai ngaøy 05 thaùng 12 naêm 2011
Moân : Toaùn
Tuaàn 16 tieát 61
LUYEÄN TAÄP
I. Muïc tieâu :
- Thöïc hieän ñöôïc caùc pheùp tröø trong phaïm vi 10.
- Bieát vieát pheùp tính thích hôïp vôùi tình huoáng trong hình veõ.
- Laøm ñuùng caùc baøi taäp 1 , baøi 2 (coät 1, 2), baøi 3
- Hs khaù gioûi laøm theâm : baøi 2 (coät 3, 4)
II. Ñoà duøng :
- Phieáu hoïc taäp 
- Que tính
III. Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc :
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa Hs
A. OÅn ñònh :
B. Kieåm tra :
+ Tieát hoïc tröôùc caùc em hoïc baøi gì?
- Goïi hs leân baûng laøm baøi – lôùp laøm vaøo baûng con
10 – 1 = 10 – 5 = 10 – 0 = 10 – 8 = 
- Gv nhaän xeùt ghi ñieåm
C. Baøi môùi :
1. Giôùi thieäu baøi : Tieát hoïc hoâm nay chuùng ta seõ luyeän taäp cuûng coá caùc kieán thöùc ñaõ hoïc.
- Gv ghi töïa baøi leân baûng
2. Thöïc haønh :
+ Baøi 1 : Gv neâu yeâu caàu baøi 
- Gv : Baøi taäp naøy coù 2 baøi nhoû, baøi a ta thöïc hieän pheùp tính theo haøng ngang, coøn baøi b ta thöïc hieän theo coät doïc
- Goïi hs leân baûng laøm baøi – lôùp laøm vaøo vôû
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
a. 10 – 2 = 8 10 – 4 = 6 10 – 3 = 7 10 – 7 = 3 10 – 5 = 5
10 – 9 = 1 10 – 6 = 4 10 – 1 = 9 10 – 0 = 10 10 – 10 = 0
b. 10 10 10 10 10 10
 - 5 - 4 - 8 - 3 - 2 - 6
 5 6 2 7 8 4
+ Baøi 2 : Gv neâu yeâu caàu baøi (coät 3, 4 hs gioûi)
- Gv höôùng daãn
- Goïi hs leân baûng laøm baøi – lôùp laøm vaøo vôû
- Gv nhaän xeùt ghi ñieåm
5 + 5 = 10 8 – 2 = 6
8 – 7 = 1 10 + 0 = 10
+ Baøi 3 : Gv neâu yeâu caàu baøi 
- Gv gôïi yù hs neâu baøi toaùn
+ Luùc ñaàu coù 7 con vòt, coù 3 con chaïy ñeán. Hoûi coù taát caû maáy con vòt?
+ Coù 7 con 7 theâm 3 con ñöôïc maáy con? (10 con)
+ Nhö vaäy ta coù maáy coäng maáy? (7 + 3 = 10)
+ Ta ghi vaøo oâ nhö theá naøo? (7 + 3 = 10)
- Goïi hs leân baûng laøm baøi – lôùp laøm vaøo vôû
- Gv nhaän xeùt ghi ñieåm
a.
7
+
3
=
10
b. Höôùng daãn töông töï baøi a
10
-
2
=
8
D. Cuûng coá – Daën doø 
- Toå chöùc cho hs thi laøm tính nhanh
 10 10 10 10 
 - 7 - 3 - 2 - 0 
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông – giaùo duïc hs
- Daën hs veà nhaø xem laïi baøi vaø xem tröôùc baøi : Baûng coäng, tröø trong phaïm vi 10
- Gv nhaän xeùt tieát hoïc
Haùt 
Hs nhaéc laïi teân baøi
4 hs leân baûng
Hs nhaän xeùt
Hs laéng nghe
Hs neâu töïa baøi
Hs neâu yeâu caàu 
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Hs neâu yeâu caàu 
Hs theo doõi
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Hs neâu yeâu caàu 
Hs neâu neâu baøi toaùn
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Hs theo doõi
* Ruùt kinh nghieäm : ...............................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thöù ba ngaøy 06 thaùng 12 naêm 2011
Moân : Toaùn
Tuaàn 16 tieát 62
BAÛNG COÄNG TRÖØ TRONG PHAÏM VI 10
I. Muïc tieâu :
- Thuoäc baûng coäng, tröø trong phaïm vi 10.
- Thöïc hieän ñöôïc caùc pheùp tính coäng, tröø trong phaïm vi 10.
- Bieát vieát pheùp tính thích hôïp vôùi tình huoáng trong hình veõ.
- Laøm ñuùng caùc baøi taäp 1 , baøi 3
- Hs khaù gioûi laøm theâm : baøi 2 
II. Ñoà duøng :
- Tranh minh hoïa baøi hoïc 
- Baøi taäp vieát treân baûng lôùp
III. Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc :
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa Hs
A. OÅn ñònh :
B. Kieåm tra :
+ Tieát hoïc tröôùc caùc em hoïc baøi gì?
- Goïi hs leân baûng laøm baøi – lôùp laøm vaøo baûng con
9 + 1 = 10 – 1 = 7 + 3 = 10 – 7 = 
- Gv nhaän xeùt ghi ñieåm
C. Baøi môùi :
1. Giôùi thieäu baøi : Tieát hoïc hoâm nay chuùng ta seõ cuøng oân laïi baûng coäng tröø trong phaïm vi 10.
- Gv ghi töïa baøi leân baûng 
2. OÂn taäp : 
- Yeâu caàu hs ñoïc laïi baûng coäng tröø trong phaïm vi 10.
- Gv nhaän xeùt boå sung
3. Laäp baûng coäng, tröø :
- Gv ñính 9 chaám troøn xanh vaø 1 chaám maøu ñoû hoûi :
+ Coù 9 chaám troøn maøu xanh theâm moät chaám maøu ñoû coù taát caû maáy chaám troøn? (10)
+ Laøm theá naøo tính ñöôïc 10? (laáy 9 coäng 1 baèng 10)
- Gv ghi baûng : 9 + 1 = 10
+ Coù 10 chaám troùn bôùt ñi moät chaám troøn coøn maáy chaám troøn? (9)
+ Laøm theá naøo ñöôïc 9? (laáy 10 tröø 1 coøn 9)
- Gv ghi baûng : 10 – 1 = 9 
* Töông tö nhö vaäy ñeán khi xong baûng coäng tröø trong phaïm vi 10.
1 + 9 = 10
2 + 8 = 10
3 + 7 = 10
4 + 6 = 10
5 + 5 = 10
6 + 4 = 10
7 + 3 = 10
8 + 2 = 10
9 + 1 = 10
10 – 1 = 9
10 – 2 = 8
10 – 3 = 7
10 – 4 = 6
10 – 5 = 5
10 – 6 = 4
10 – 7 = 3
10 – 8 = 2
– 9 = 1
- Toå chöùc hs ñoïc thuoäc loøng
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
4. Thöïc haønh :
+ Baøi 1 : Gv neâu yeâu caàu baøi 
a. Lôùp laøm vaøo vôû, sau ñoù goïi hs neâu keát quaû
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
a. 3 + 7 = 10 4 + 5 = 9 7 – 2 = 5 8 – 1 = 7
6 + 3 = 9 10 – 5 = 5 6 + 4 = 10 9 – 4 = 5
b. Goïi hs leân baûng laøm baøi – lôùp laøm vaøo vôû
- Gv nhaän xeùt ghi ñieåm
 5 8 5 10 
 + 4 - 1 + 3 - 9 
 9 7 8 1
 2 5 3 7 
 + 2 - 4 + 7 - 2 
 4 1 10 5
+ Baøi 2 : (hs gioûi)
+ Baøi 3 : Gv neâu yeâu caàu baøi 
a. Gv ñính tranh minh hoïa höôùng daãn hs phaân tích 
+ Haøng treân coù maáy thuyeàn? (4 thuyeàn)
+ Haøng döôùi coù maáy thuyeàn? (3 thuyeàn)
+ Coù taát caû maáy thuyeàn? (7 thuyeàn)
+ Ta ghi theá naøo vaøo oâ vuoâng? (4 + 3 = 7)
- Goïi hs leân baûng laøm baøi – lôùp laøm vaøo vôû
- Gv nhaän xeùt ghi ñieåm
4
+
3
=
7
b. Goïi hs ñoïc toùm taét baøi toaùn
+ Coù 10 quaû boùng cho 3 quaû coøn maáy quaû? (7 quaû)
+ Laøm theá naøo ñöôïc baûy? (10 – 3 = 7)
- Goïi hs leân baûng laøm baøi – lôùp laøm vaøo vôû
- Gv nhaän xeùt ghi ñieåm
10
-
3
=
7
D. Cuûng coá – Daën doø 
- Toå chöùc cho hs thi ñoïc thuoäng loøng baûng coäng tröø
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông – giaùo duïc hs
- Daën hs veà nhaø xem laïi baøi vaø xem tröôùc baøi : Luyeän taäp
- Gv nhaän xeùt tieát hoïc
Haùt 
Hs nhaéc laïi teân baøi
4 hs leân baûng
Hs nhaän xeùt
Hs laéng nghe
Hs neâu töïa baøi
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Hs neâu yeâu caàu 
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Hs neâu yeâu caàu 
Hs quan saùt hình
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
1 hs ñoïc toùm taét
Hs traû lôøi nhaän xeùt 
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
* Ruùt kinh nghieäm : ...............................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thöù tö ngaøy 07 thaùng 12 naêm 2011
Moân : Toaùn
Tuaàn 16 tieát 63
LUYEÄN TAÄP
I. Muïc tieâu :
- Thöïc hieän ñöôïc caùc pheùp tính coäng, tröø trong phaïm vi 10.
- Bieát vieát ñöôïc pheùp tính thích hôïp vôùi toùm taét baøi toaùn.
- Laøm ñuùng caùc baøi taäp 1 (coät 1, 2, 3), baøi 2 (phaàn 1), baøi 3 (doøng 1), baøi 4
- Hs khaù gioûi laøm theâm : baøi 1 (coät 4, 5) ; baøi 2 (phaàn 2) ; baøi 3 (doøng 2, 3)
II. Ñoà duøng :
- Baøi taäp 1 vieát saún treân baûng lôùp, baøi 2 vieát saún phieáu
III. Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc :
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa Hs
A. OÅn ñònh :
B. Kieåm tra :
+ Tieát hoïc tröôùc caùc em hoïc baøi gì?
- Goïi hs ñoïc thuoäc loøng baûng coäng, tröø trong phaïm vi 10 
- Goïi hs leân baûng – Lôùp laøm baûng con nhoùm
 5 8 5 10 
 + 4 - 1 + 3 - 9 
- Gv nhaän xeùt ghi ñieåm
C. Baøi môùi :
1. Giôùi thieäu baøi : Tieát hoïc hoâm nay chuùng ta seõ luyeän taäp cuûng coá caùc kieán thöùc ñaõ hoïc.
- Gv ghi töïa baøi leân baûng
2. Thöïc haønh :
+ Baøi 1 : Gv neâu yeâu caàu baøi (coät 4, 5 Hs gioûi)
- Goïi hs leân baûng laøm baøi – lôùp laøm vaøo vôû
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
1 + 9 = 10 2 + 8 = 10 3 + 7 = 10
10 – 1 = 9 10 – 2 = 8 10 – 3 = 7
6 + 4 = 10 7 + 3 = 10 8 + 2 = 10
10 – 6 = 4 10 – 7 = 3 10 – 8 = 2
+ Baøi 2 : Gv neâu yeâu caàu baøi (phaàn 2 hs gioûi)
- Gv ñình baûng höôùng daãn maãu
- Goïi hs leân baûng laøm baøi – lôùp laøm vaøo vôû
- Gv nhaän xeùt ghi ñieåm
+ Baøi 3 : Gv neâu yeâu caàu baøi (doøng 2, 3 Hs gioûi)
- Goïi hs leân baûng laøm baøi – lôùp laøm vaøo vôû
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
10 > 3 + 4 8 7 - 1
+ Baøi 4 : Gv neâu yeâu caàu baøi
- Yeâu caàu hs ñoïc toùm taét baøi toaùn
+ Toå moät coù maáy baïn? (6 baïn)
+ Toå hai coù maáy baïn? (4 baïn)
+ Hai toå coù maáy baïn? (10 baïn)
+ Laøm theá naøo ñöôïc 10 baïn? (6 + 4 = 10)
- Goïi hs leân baûng laøm baøi – lôùp laøm vaøo vôû
- Gv nhaän xeùt ghi ñieåm
6
+
4
=
10
D. Cuûng coá – Daën doø :
- Toå chöùc cho hs thi laøm tính
 2 5 3 7 
 + 2 - 4 + 7 - 2 
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông – giaùo duïc hs
- Daën hs veà nhaø laøm laïi baøi vaø xem tröôùc baøi : Luyeän taäp chung
- Gv nhaän xeùt tieát hoïc
Haùt 
Hs nhaéc laïi teân baøi
Thöïc hieän yeâu caàu
4 hs leân baûng
Hs nhaän xeùt
Hs laéng nghe
Hs neâu töïa baøi
Hs neâu yeâu caàu 
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Hs neâu yeâu caàu 
Hs theo doõi
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Hs neâu yeâu caàu 
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Hs neâu yeâu caàu 
Hs ñoïc toùm taét
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Hs theo doõi
* Ruùt kinh nghieäm : ...............................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thöù naêm ngaøy 08 thaùng 12 naêm 2011
Moân : Toaùn
Tuaàn 16 tieát 64
LUYEÄN TAÄP CHUNG
I. Muïc tieâu :
- Bieát ñeám, so saùnh, thöù töï caùc soá töø ) ñeán 10.
- Thöïc hieän ñöôïc caùc pheùp tính coäng, tröø trong phaïm vi 10.
- Bieát vieát ñöôïc pheùp tính thích hôïp vôùi toùm taét baøi toaùn.
- Laøm ñuùng caùc baøi taäp 1 , baøi 2 , baøi 3 (coät 4, 5, 6, 7), baøi 4 , baøi 5
- Hs khaù gioûi laøm theâm : baøi 3 (coät 1, 2, 3) 
II. Ñoà duøng :
- Keû baûng baøi taäp 1, 3 ; baøi 4 vieát saún phieáu
III. Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc :
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa Hs
A. OÅn ñònh :
B. Kieåm tra :
+ Tieát hoïc tröôùc caùc em hoïc baøi gì?
- Goïi hs leân baûng ñieàn – lôùp laøm vaøo vôû 
10 .... 9 + 1 5 ..... 5 + 1 2 + 5 ... 5 + 2 8 ... 7
- Gv nhaän xeùt ghi ñieåm
C. Baøi môùi :
1. Giôùi thieäu baøi : Tieát hoïc hoâm nay chuùng ta seõ tieáp tuïc luyeän taäp cuûng coá caùc kieán thöùc ñaõ hoïc.
- Gv ghi töïa baøi leân baûng
2. Thöïc haønh :
+ Baøi 1 : Gv neâu yeâu caàu baøi 
- Gv treo baûng höôùng daãn maãu
- Goïi hs leân baûng laøm baøi – lôùp laøm vaøo vôû
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
+ Baøi 2 : Gv neâu yeâu caàu baøi 
- Goïi hs ñoïc caùc soá töø 0 ® 10 vaø töø 10 ® 0
+ Soá lôùn nhaát laø soá maáy?
+ Soá beù nhaát laø soá maáy?
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
+ Baøi 3 : Gv neâu yeâu caàu baøi (coät 1, 2, 3 Hs gioûi)
- Goïi hs leân baûng laøm baøi – lôùp laøm vaøo vôû
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
 2 4 10 9 
 + 2 + 4 + 0 + 1 
 4 8 10 10
 7 5 4 3 
 - 6 - 1 - 4 - 0 
 1 4 0 3
+ Baøi 4 : Gv neâu yeâu caàu baøi
- Gv phaùt phieáu hoïc taäp höôùng daãn hs laøm baøi 
- Yeâu caàu hs thaûo luaän laøm baøi
- Heát thôøi gian goïi hs daùn keát quaû
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
+ Baøi 4 : Gv neâu yeâu caàu baøi
a. Goïi hs ñoïc toùm taét baøi toaùn
- Gv höôùng daãn hs laøm baøi phaân tích baøi toaùn
- Goïi hs leân baûng laøm baøi – lôùp laøm vaøo vôû
- Gv nhaän xeùt ghi ñieåm
5
+
3
=
8
b. Höôùng daãn töông töï caâu a.
7
-
3
=
4
D. Cuûng coá – Daën doø :
- Goïi hs ñoïc laïi daõy soá töø 0 ® 10 
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông – giaùo duïc hs
- Daën hs veà nhaø laøm laïi baøi vaø xem tröôùc baøi : Luyeän taäp chung
- Gv nhaän xeùt tieát hoïc
Haùt 
Hs nhaéc laïi teân baøi
4 hs leân baûng
Hs nhaän xeùt
Hs laéng nghe
Hs neâu töïa baøi
Hs neâu yeâu caàu 
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Hs neâu yeâu caàu 
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs neâu yeâu caàu 
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Hs neâu yeâu caàu 
Hs thaûo luaän
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Hs neâu yeâu caàu 
Hs ñoïc toùm taét
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Hs theo doõi
* Ruùt kinh nghieäm : ...............................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thöù hai ngaøy 12 thaùng 12 naêm 2011
Moân : Toaùn
Tuaàn 17 tieát 65
LUYEÄN TAÄP CHUNG
I. Muïc tieâu :
- Bieát caáu taïo moãi soá trong phaïm vi 10.
- Vieát ñöôïc caùc soá theo thöù töï quy ñònh.
- Bieát vieát ñöôïc pheùp tính thích hôïp vôùi toùm taét baøi toaùn.
- Laøm ñuùng caùc baøi taäp 1 (3, 4), baøi 2 , baøi 3 
- Hs khaù gioûi laøm theâm : baøi 1 (coät 1, 2) 
II. Ñoà duøng :
- Baøi taäp 1 vieát phieáu, baøi 2 vieát treân baûng, baøi 3 vieát saún giaáy khoå to 
III. Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc :
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa Hs
A. OÅn ñònh :
B. Kieåm tra :
+ Tieát hoïc tröôùc caùc em hoïc baøi gì?
- Goïi hs ñoïc laïi daõy soá töø 0 ® 10 vaø 10 ® 0 
- Goïi hs leân saép xeáp thöù töï töø beù ñeán lôùn vaø ngöôïc laïi lôùp laøm baûng con : 5 ; 2 ; 7 ; 4 ; 9
- Gv nhaän xeùt ghi ñieåm
C. Baøi môùi :
1. Giôùi thieäu baøi : Tieát hoïc hoâm nay chuùng ta seõ tieáp tuïc luyeän taäp cuûng coá caùc kieán thöùc ñaõ hoïc.
- Gv ghi töïa baøi leân baûng
2. Thöïc haønh :
+ Baøi 1 : Gv neâu yeâu caàu baøi (coät 1, 2 Hs gioûi)
- Gv phaùt phieáu hoïc taäp höôùng daãn hs laøm baøi 2 = 1 + ...
+ Hai baèng moät coäng vôùi maáy? (2 = 1 + 1)
+ Ghi vaøo daáu chaám soá maáy? (soá 1)
- Yeâu caàu hs thaûo luaän laøm baøi
- Heát thôøi gian goïi hs daùn keát quaû
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
2 = 1 + .1. 6 = 2 + .4. 
................ ................
6 = .5. + 1 8 = 6 + .2.
+ Baøi 2 : Gv neâu yeâu caàu baøi 
- Goïi hs leân baûng laøm baøi – lôùp laøm vaøo vôû
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
a. 2, 5 , 7 , 8 , 9
b. 9, 8, 7, 5, 2
+ Baøi 3 : Gv neâu yeâu caàu baøi 
- Goïi hs ñoïc toùm taét baøi toaùn
+ Haøng treân coù maáy boâng hoa? (4 boâng hoa)
+ Haøng döôùi coù maáy boâng hoa? (3 boâng hoa)
+ Coù taát caû maáy boâng hoa? (7 boâng hoa)
- Goïi hs leân baûng laøm baøi – lôùp laøm vaøo vôû
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
4
+
3
=
7
b. Höôùng daãn töông töï caâu a.
7
-
2
=
5
D. Cuûng coá – Daën doø :
- Toå chöùc cho hs thi saép xeáp thöù töï caùc soá 8 ; 5 ; 3 ; 6 ; 2
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông – giaùo duïc hs
- Daën hs veà nhaø xem laïi baøi vaø xem tröôùc baøi : Luyeän taäp chung
- Gv nhaän xeùt tieát hoïc
Haùt 
Hs neâu teân baøi
2 hs ñoïc laïi daõy soá 
2 hs leân baûng
Hs nhaän xeùt
Hs laéng nghe
Hs neâu töïa baøi
Hs neâu yeâu caàu 
Hs theo doõi
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs thaûo luaän nhoùm
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Hs neâu yeâu caàu 
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Hs neâu yeâu caàu 
Hs ñoïc toùm taét
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs traû lôøi nhaän xeùt 
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs theo doõi
* Ruùt kinh nghieäm : ...............................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thöù ba ngaøy 13 thaùng 12 naêm 2011
Moân : Toaùn
Tuaàn 17 tieát 66
LUYEÄN TAÄP CHUNG
I. Muïc tieâu :
- Thöïc hieän ñöôïc so saùnh caùc soá.
- Bieát thöù töï caùc soá trong daõy soá töø 0 ñeán 10.
- Bieát coäng tröø caùc soá trong phaïm vi 10.
- Bieát vieát ñöôïc pheùp tính thích hôïp vôùi toùm taét baøi toaùn.
- Laøm ñuùng caùc baøi taäp 1 , baøi 2 (a, b coät 1), baøi 3 (coät 1, 2), baøi 4.
- Hs khaù gioûi laøm theâm : baøi 2 (a, b coøn laïi) ; baøi 3 (coät 3) ; baøi 5.
II. Ñoà duøng :
- Baøi taäp 1, 4 vieát giaáy khoå to, baøi 2, 3 vieát vaøo phieáu.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc :
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa Hs
A. OÅn ñònh :
B. Kieåm tra :
+ Tieát hoïc tröôùc caùc em hoïc baøi gì?
- Goïi hs leân saép xeáp thöù töï töø beù ñeán lôùn vaø ngöôïc laïi lôùp laøm baûng con : 3 ; 8 ; 5 ; 10 ; 7
- Gv nhaän xeùt ghi ñieåm
C. Baøi môùi :
1. Giôùi thieäu baøi : Tieát hoïc hoâm nay chuùng ta seõ tieáp tuïc luyeän taäp cuûng coá caùc kieán thöùc ñaõ hoïc.
- Gv ghi töïa baøi leân baûng
2. Thöïc haønh :
+ Baøi 1 : Gv neâu yeâu caàu baøi 
- Gv treo baøi taäp höôùng daãn maãu
- Goïi hs leân baûng laøm baøi – lôùp laøm vaøo vôû
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
+ Baøi 2 (a, b coät 1): Gv neâu yeâu caàu baøi 
- Goïi hs leân baûng laøm baøi – lôùp laøm vaøo vôû
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
a. 10 9 
 - 5 - 6 
 5 3 
b. 4 + 5 – 7 = 2 1 + 2 + 6 = 9 3 – 2 + 9 = 10 
+ Baøi 3 : Gv neâu yeâu caàu baøi 
- Goïi hs leân baûng laøm baøi – lôùp laøm vaøo vôû
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
0 < 1 3 + 2 = 2 + 3
10 > 9 7 – 4 < 2 + 2
+ Baøi 4 : Gv neâu yeâu caàu baøi 
- Gv treo baøi taäp
- Gv höôùng daãn hs neâu baøi toaùn
a. Luùc ñaàu coù 5 con vòt ñang bôi, coù 4 con vòt bôi ñeán. Hoûi coù taát caû maáy con vòt?
+ Luùc ñaàu coù maáy con vòt? (5 con vòt)
+ Coù maáy con bôi ñeán? (4 con)
+ Coù taát caû maáy con? (9 con)
- Goïi hs leân baûng laøm baøi – lôùp laøm vaøo vôû
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
5
+
4
=
9
b. Höôùng daãn töông töï caâu a.
7
-
2
=
5
+ Baøi 5 : Hs gioûi 
D. Cuûng coá – Daën doø :
- Toå chöùc cho hs thi laøm nhanh : 4 + 5 – 7 = 
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông – giaùo duïc hs
- Daën hs veà nhaø xem laïi baøi vaø xem tröôùc baøi : Luyeän taäp chung
- Gv nhaän xeùt tieát hoïc
Haùt 
Hs neâu teân baøi
2 hs leân baûng
Hs nhaän xeùt
Hs laéng nghe
Hs neâu töïa baøi
Hs neâu yeâu caàu 
Hs theo doõi
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Hs neâu yeâu caàu 
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Hs neâu yeâu caàu 
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Hs neâu yeâu caàu 
Hs neâu baøi toaùn
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs traû lôøi nhaän xeùt 
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs theo doõi
* Ruùt kinh nghieäm : ...............................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thöù tö ngaøy 14 thaùng 12 naêm 2011
Moân : Toaùn
Tuaàn 17 tieát 67
LUYEÄN TAÄP CHUNG
I. Muïc tieâu :
- B ieát caáu taïo caùc soá trong phaïm vi 10.
- Thöïc hieän ñöôïc coäng, trö, so saùnh caùc soá trong phaïm vi 10.
- Bieát vieát ñöôïc pheùp tính thích hôïp vôùi hình veõ.
- Nhaän daïng ñöôïc hình tam giaùc.
- Laøm ñuùng caùc baøi taäp 1 , baøi 2 (doøng 1), baøi 3 , baøi 4.
- Hs khaù gioûi laøm theâm : baøi 2 (doøng 2) ; baøi 5.
II. Ñoà duøng :
- Baøi taäp 2 vieát giaáy khoå to, baøi 4 vieát vaøo phieáu.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc :
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa Hs
A. OÅn ñònh :
B. Kieåm tra :
+ Tieát hoïc tröôùc caùc em hoïc baøi gì?
- Goïi hs leân baûng – Lôùp laøm vôû
 4 + ... = 5 10 – ... = 7 2 + ... = 6 9 – ... = 4
- Gv nhaän xeùt ghi ñieåm
C. Baøi môùi :
1. Giôùi thieäu baøi : Tieát hoïc hoâm nay chuùng ta seõ tieáp tuïc luyeän taäp cuûng coá caùc kieán thöùc ñaõ hoïc.
- Gv ghi töïa baøi leân baûng
2. Thöïc haønh :
+ Baøi 1 : Gv neâu yeâu caàu baøi 
- Yeâu caàu hs laøm vaøo vôû, sau ñoù goïi hs neâu keát quaû
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
a. 4 9 5 8 2 10
 + 6 - 2 + 3 - 7 + 7 - 8
 10 7 8 1 9 2
b. 8–5–2 = 1 10 –9+7 = 8 9–5+4 = 8 10+0–5 = 5
 4+4- 6 = 2 2+6+1 = 9 6-3+2 = 5 7–4+4 = 7
+ Baøi 2 : Gv neâu yeâu caàu baøi (doøng 2 Hs gioûi)
- Gv phaùt treo baûng höôùng daãn
- Goïi hs leân baûng laøm baøi – lôùp laøm vaøo vôû
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
8 = 3 + 5 9 = 10 – 1 7 = 0 + 7
10 = 4 + 6 6 = 1 + 5 2 = 2 + 0
+ Baøi 3 : Gv neâu yeâu caàu baøi 
+ Trong daõy soá soá naøo lôùn nhaát? (10)
+ Trong daõy soá soá naøo beù nhaát? (2)
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
+ Baøi 4 : Gv neâu yeâu caàu baøi 
- Gv treo noäi dung baøi taäp
- Goïi hs ñoïc toùm taét baøi toaùn
+ Coù 5 con caù theâm 2 con caù ñöôïc taát caû maáy con caù? (7 con caù)
+ Laøm theá naøo ñöôïc 7 con caù? (5 + 2 = 7)
- Goïi hs leân baûng laøm baøi – lôùp laøm vaøo vôû
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
5
+
2
=
7
+ Baøi 5 : Hs gioûi 
D. Cuûng coá – Daën doø :
- Toå chöùc cho hs thi laøm nhanh : 8 – 5 - 2 = 
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông – giaùo duïc hs
- Daën hs veà nhaø xem laïi baøi vaø xem tröôùc baøi 
- Gv nhaän xeùt tieát hoïc
Haùt 
Hs neâu teân baøi
3 hs leân baûng
Hs nhaän xeùt
Hs laéng nghe
Hs neâu töïa baøi
Hs neâu yeâu caàu 
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Hs neâu yeâu caàu 
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Hs neâu yeâu caàu 
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs nhaän xeùt
Hs neâu yeâu caàu 
Hs ñoïc toùm taét
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs theo doõi
* Ruùt kinh nghieäm : ...............................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thöù naêm ngaøy 15 thaùng 12 naêm 2011
Moân : Toaùn
Tuaàn 17 tieát 68
KIEÅM TRA CUOÁI HOÏC KYØ 
Đề do nhà trường
Thöù hai ngaøy 19 thaùng 12 naêm 2011
Moân : Toaùn
Tuaàn 18 tieát 69
ÑIEÅM – ÑOAÏN THAÚNG
I. Muïc tieâu :
- Nhaän bieát ñöôïc ñieåm, ñoaïn thaúng.
- Ñoïc ñöôïc teân ñieåm, ñoaïn thaúng.
- Keû ñöôïc ñoaïn thaúng.
- Laøm ñuùng caùc baøi taäp 1 , baøi 2 , baøi 3 
II. Ñoà duøng :
- Hình minh hoïa sgk
- Baøi taäp 1 vieát giaáy khoå to, baøi 3 vieát vaøo phieáu
III. Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc :
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa Hs
A. OÅn ñònh :
B. Kieåm tra :
+ Tieát hoïc tröôùc caùc em hoïc baøi gì?
- Gv nhaän xeùt baøi kieåm tra cuûa hs
C. Baøi môùi :
1. Giôùi thieäu baøi : Tieát hoïc hoâm nay chuùng ta seõ laøm quen vôùi ñieåm ñoaïn thaúng.
- Gv ghi töïa baøi leân baûng
2. Giôùi thieäu ñieåm, ñoaïn thaúng :
- Gv treo hình veõ minh hoïa sgk
 A B
 · ·
- Gv chæ giôùi thieäu : Ñaây laø ñieåm A, ñieåm B.
- Gv höôùng daãn hs ñoïc : A ñoïc laø a, B ñoïc laø beâ, C ñoïc laø xeâ, D ñoïc laø ñeâ, M ñoïc laø môø, N ñoïc laø nôø. Teân ñieåm ñöôïc kyù hieäu baèng chöõ in hoa.
- Gv duøng thöôùc noái lieàn hai ñieåm
 A B
 · ·
- Gv chæ vaø neâu : Khi ta noái lieàn hai ñieåm ta ñöôïc moät ñoaïn thaúng. Ñoaïn thaúng naøy goïi laø ñoaïn thaúng AB.
3. Höôùng daãn caùch veõ :
- Gv veõ leân baûng vaø höôùng daãn hs caùch veõ
- Yeâu caàu hs leân baûng veõ – Lôùp veõ vaøo baûng
- Gv theo doõi giuùp ñôõ
3. Thöïc haønh :
+ Baøi 1 

File đính kèm:

  • docToan 1 tuan 16 - 18.doc