Giáo án lớp 1 môn Toán - Tuần 14 - Bài: Phép cộng trong phạm vi 9

doc3 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 10/10/2018 | Lượt xem: 282 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 1 môn Toán - Tuần 14 - Bài: Phép cộng trong phạm vi 9, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KEÁ HOAÏCH BAØI DAÏY
Thöù .ngaøy..thaùngnaêm 2003
MOÂN 	: TOAÙN
BAØI 	: PHEÙP COÄNG TRONG PHAÏM VI 9
TIEÁT 	: 
I/. MUÏC TIEÂU :
1/. Kieán thöùc : Cuûng coá khaùi nieäm veà pheùp coäng trong phaïm vi 9. Thaønh laäp vaø ghi nhôù baûng coäng trong phaïm vi 9
2/. Kyõ naêng : Bieát laäp pheùp tính coäng qua moâ hình tranh, vaät maãu , bieát ghi vaø thöïc hieän chính xaùc caùc pheùp tính trong baûng coäng 9 . Reøn kyõ naêng laäp laïi vaø neâu ñeà toaùn .
3. Thaùi ñoä: Hoïc sinh yeâu thích moân Toaùn thoâng qua caùc hoaït ñoäng hoïc .
II/. CHUAÅN BÒ :
1/. Giaùo vieân : Boâï thöïc haønh, caùc maãu vaät.
2/. Hoïc sinh : Vôû baøi taäp , boä thöïc haønh , SGK , que tính .
III/. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY
1/. OÅN ÑÒNH (1’)
2/. KIEÅM TRA BAØI CUÕ (9’) Luyeän taäp 
Yeâu caàu Hoïc sinh leân baûng nhaän xeùt baøi luyeän taäp:
- Nhaän xeùt : Ghi ñieåm 
3/. Baøi môùi : ( ’) Pheùp coäng trong phaïm vi 9
Giôùi thieäu baøi : 
Hoâm nay, coâ seõ höôùng daãn caùc em tieáp tuïc hoïc baøi “Pheùp coäng trong phaïm vi 9”
Giaùo vieân ghi töïa:
HOAÏT ÑOÄNG 1 : (12‘)
LAÄP BAÛNG COÄNG TRONG PHAÏM VI 9
Phöông phaùp : Tröïc quan , thöïc haønh , ñaøm thoaïi 
ÑDDH:Maãu vaät ,Tranh , que tính 
Thaønh laäp coâng thöùc: 8 + 1= 9 ; 1 + 8 = 9 
Giaùo vieân gaén maãu vaät :
Giaùo vieân gaén beân traùi 8 ................... Gaén theâm 1...................... beân phaûi 1 ..................... .Goïi 1 Hoïc sinh neâu ñeà toaùn ?
Vaäy 8 + 1 baèng maáy ?
Giaùo vieân ghi baûng : 8 + 1 = 9 
ð 1 + 8 baèng maáy? Vì sao ?
Giaùo vieân ghi baûng 1 + 8 = 9 
à Neáu ñoåi vò trí 2 con soá trong cuøng pheùp coäng thì toång cuûa chuùng khoâng thay ñoåi .
è Cho Hoïc sinh ñoïc laïi hai coâng thöùc.
*- Laäp coâng thöùc: 7 + 2 = 9 ; 2 + 7 = 9 
Giaùo vieân gaén 7 ........................... Gaén theâm 2........................... Hoûi taát caû coù bao nhieâu ........................ ?
ð 7 + 2 = maáy ?
Giaùo vieân ghi baûng : 7 + 2 = 9 .
ð 2 + 7 = maáy ?
Giaùo vieân ghi baûng : 2 + 7 = 9 .
Baïn naøo laäp cho coâ pheùp tính ngöôïc ?
*- Laäp coâng thöùc: 6 + 3 = 9 ; 3 + 6 = 9 
Treân baûng coù 6 ........................, coâ gaén theâm 3 .....................nöõa . Hoûi coù bao nhieâu ........................?
ð 6 + 3 = maáy ?
Giaùo vieân ghi baûng : 6 + 3 = 9 .
ð 3 + 6 = maáy ?
Giaùo vieân ghi baûng : 3 + 6 = 9 .
è Baïn naøo laäp cho coâ pheùp tính ngöôïc ?
*- Laäp coâng thöùc: 5 + 4 = 9 
Yeâu caàu Hoïc sinh ñaët beân traùi 5 que tính vaø xeáp beân phaûi 4 que tính . Hoûi treân baøn coù bao nhieâu que tính ?
ð 5 + 4 = maáy ?
Giaùo vieân ghi baûng : 5 + 4 = 9 .
ð 5 + 5 = maáy ?
Giaùo vieân ghi baûng : 4 + 5 = 9 .
è Baïn naøo laäp cho coâ pheùp tính ngöôïc ?
*- Hình thaønh baûng coäng :
8 + 1 = 9
6 + 3 = 9
1 + 8 = 9
3 + 6 = 9
7 + 2 = 9
5 + 4 = 9
2 + 7 = 9 
4 + 5 = 9 
Giaùo vieân xoaù daàn à HS ñoïc thuoäc baûng coäng trong phaïm vi 9
è Nhaän xeùt : Söûa sai.
HOAÏT ÑOÄNG 2 (10’) THÖÏC HAØNH .
Phöông phaùp : Thöïc haønh , ñaøm thoaïi.
ÑDDH :Baûng con , vôû baøi taäp .
Baøi 1: Tính doïc:
Toå chöùc söûa baøi treân baûng .
à Nhaän xeùt : söûa sai 
Baøi 2 Tính.
Hoïc sinh tính töø traùi sang phaûi .
à Nhaän xeùt : söûa sai 
Baøi 4: Tính :
Hoïc sinh ñoïc ñeà toaùn 
Hoïc sinh coäng pheùp tính sau ñoù cho keát quaû laø 9 roài noái laïi 
Baøi 5: Ñoïc ñeà toaùn vaø neâu pheùp tính 
è Nhaän xeùt chung :
HOAÏT ÑOÄNG 3 (5’) CUÛNG COÁ
Troø chôi: Ñieàn soá 
Luaät chôi: chôi tieáp söùc .
Thôøi gian :( ‘)
 è Nhaän xeùt: Tuyeân döông .
5. DAËN DOØ : (1’)
Veà nhaø : Laøm caùc baøi taäp coøn laïi /SGK .
Chuaån bò : Baøi “ Pheùp tröø trong phaïm vi 9”
Nhaän xeùt tieát hoïc
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY
Haùt 
2 Hoïc sinh nhaän xeùt
Nhaéc laïi noäi duïng baøi hoïc 
HS quan saùt neâu ñeà toaùn coù 8 .................. theâm 1 ................... Hoûi taát caû coù maáy ............. ?
8 +1 = 9
Caù nhaân, daõy, baøn ñoàng thanh
1 + 8 = 9
Coù 7......................... theâm 
2 ..................baèng 9.................
7 + 2 = 9
Caù nhaân, daõy baøn ñoàng thanh 
2 + 7 = 9
Caù nhaân, daõy baøn ñoàng thanh 
7 + 2 = 2 + 7 = 9 .
Coù 6......................... theâm 
3 ..................baèng 9................. 6 + 3 = 9
Caù nhaân, daõy baøn ñoàng thanh 
3 + 6 = 9
Caù nhaân, daõy baøn ñoàng thanh 
6 + 3 = 3 + 6 = 9
5 que tính theâm 4 que tính baèng 9 que tính .
5 + 4 = 9
Caù nhaân, daõy, baøn ñoàng thanh
4 + 5 = 9
Caù nhaân, daõy baøn ñoàng thanh 
5 + 4 = 4 + 5 = 9
1 Hoïc sinh ñoïc baûng coäng .
Caù nhaân, daõy baøn ñoàng thanh
Hoïc sinh thöïc hieän tính doïc vaø ñoïc keát quaû
Hoïc sinh laøm baøi vaøo vôû .
Hoïc sinh laøm baøi 2 vaø ñoïc keát quaû .
1 Hoïc sinh ñoïc 
Hoïc sinh laøm baøi 
a- Coù 7 vieân gaïch xeáp theâm 2 vieân gaïch. Hoûi taát caû coù bao nhieâu vieân gaïch ?
7 + 2 = 9
b- Coù 6 baïn ñang chôi, Coù 3 baïn tham gia chôi nöõa . Hoûi taát caû coù maáy baïn ?
6 + 3 = 9
Hoïc sinh tham gia troø chôi 
Chôi tieáp söùc .
RUÙT KINH NGHIEÄM:

File đính kèm:

  • docCONG PHAM VI 9 - T 14.doc