Giáo án lớp 1 môn Toán - Tuần 11 - Tiết: Số 0 trong phép trừ

doc3 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 10/10/2018 | Lượt xem: 161 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 1 môn Toán - Tuần 11 - Tiết: Số 0 trong phép trừ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KEÁ HOAÏCH BAØI DAÏY
Thöù .ngaøy..thaùngnaêm 2003
MOÂN 	: TOAÙN
BAØI 	: SOÁ 0 TRONG PHEÙP TRÖØ.
TIEÁT 	: 
I/. MUÏC TIEÂU :
1/. Kieán thöùc : Hoïc sinh böôùc ñaàu nhaän bieát ñöôïc soá 0 laø keátquaû cuûa pheùp tröø 2 soá baèng nhau , moät soá tröø ñi 0 hay 0 tröø ñi moät soá ñeàu coù keát quaû laø chính soá ñoù .
2/. Kyõ naêng :Hoïc sinh bieát laøm tính tröø caùc vôùi 0, bieát bieåu thò tình huoáng trong tranhbaèng pheùp tính tröø thích hôïp.
3. Thaùi ñoä: Giaùo duïc Hoïc sinh yeâu thích moân toaùn vaøvaän duïng vaøo giaûi baøi taäp .
II/. CHUAÅN BÒ :
1/. Giaùo vieân : Vaät maãu .
2/. Hoïc sinh : Vôû baøi taäp , buùt, thöôùc, SGK.
III/. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY
1/. OÅN ÑÒNH (1’)
2/. KIEÅM TRA BAØI CUÕ (5’) Luyeän taäp
Yeâu caàu Hoïc sinh ñoïc pheùp tính trö øtrong phaïm vi 3- 4 - 5
Giaùo vieân ñoïc : 5 + .......... = 5
5 - .......... = 3
.......... – 2 = 2
- Nhaän xeùt: Vôû baøi taäp toaùn
à Nhaän xeùt chung.. 
3/. Baøi môùi : (25’) Soá 0 trong pheùp tröø
 Giôùi thieäu baøi : 
Tieát toaùn hoâm nay, coâ seõ daïy caùc em baøi môùi :
“ Soá 0 trong pheùp tröø”
Giaùo vieân ghi töïa.
HOAÏT ÑOÄNG 1 : (12‘)
PHEÙP TRÖØ 2 SOÁ BAÈNG NHAU 
Muïc tieâu: HS hieåu vaø bieát soá 0 laø pheùp tröø 2 soá baèng nhau 
Phöông phaùp : Tröïc quan,hoûi ñaùp . 
ÑDDH:Tranh trong SGK phoùng to , maãu con vòt 
Giaùo vieân giôùi thieâïu pheùp tröø : 1 – 1 = 0 
HS quan saùt hình veõ trong SGK 
Gôïi yù: 1 con vòt bôùt ñi 1 con vòt laø maáy con vòt ?
Vaäy coâ ghi: 1 – 1 = 0 
Ta laøm pheùp tính gì?
GV giôùi thieäu : 3 – 3 = 0 
2 – 2 = 0 
4 – 4 = 0
ð Moät soá tröø ñi soá ñoù thì baèng 0 .
HOAÏT ÑOÄNG 2 : (12’) 
GIÔÙI THIEÄU PHEÙP TRÖØ (MOÄT SOÁ TRÖØ ÑI 0 )
Muïc tieâu :HS hieåu vaø bieát 1 soá tröø ñi 0 thì baèng chính soá ñoù
Phöông phaùp : Thöïc haønh , tröïc quan .
ÑDDH :Maãu hình vuoâng.
GV giôùi thieäu: 4 – 0 = 4 
Giaùo vieân treo caùc hình vuoâng leân baûng hoûi :
Beân traùi coù maáy hình vuoâng ?
Beân phaûi coù maáy hình vuoâng ?
- Coù 4 hình vuoâng , bôùt 0 hình vuoâng coøn laïi maáy hình vuoâng ?
- Ta vieát pheùp tính nhö sau: 4 – 0 = 4 .
GV ghi baûng : 4 – 0 = 4 
HOAÏT ÑOÄNG 3 : (15’) 
THÖÏC HAØNH 
Muïc tieâu :HS hieåu vaø thöùc hieän pheùp ñuùng caùc baøi vaøo vôû 
Phöông phaùp : Thöïc haønh , hoûi ñaùp .
ÑDDH :vôû baøi taäp , SGK
Baøi 1:Tính :
Baøi 2:Tính :
Moät soá coäng, tröø vôùi 0 thì nhö theá naøo?
Moät soá tröø ñi soá ñoù thì nhö theá naøo?
 Baøi 3: Soá:
5 – 5 = ?
Baøi 4: Cho HS quan saùt tranh vaø ñaët ñeà toaùn .
HOAÏT ÑOÄNG 4 (5’) CUÛNG COÁ
Muïc tieâu :Hoïc sinh laøm ñuùng caùc pheùp tính coäng , tröø vôùi 0.
Phöông phaùp : Thöïc haønh , troø chôi.
ÑDDH :Noäi dung ghi saün baøi toaùn vaøo khoå giaáy A4.
Hình thöùc : Caû lôùp , moãi baøn thöïc hieän 1 baøi :
Luaät chôi: Tieáp söùc .
Noäi dung:
1 + 0 = ?
5 - 5 = 0
0 + 1 = ?
5 - 5 = 0
5 + 2 = 2
4 - 5 = 4
3 + 5 = 3
5 - 4 = 0
è Giaùo vieân nhaän xeùt: Tuyeân döông.
Moät soá tröø vôùi 0 keát quaû nhö theá naøo?
5. DAËN DOØ : (1’)
Laøm baøi taäp veà nhaø : 2 , 4b trong SGK
Chuaån bò : Xem tröôùc baøi môùi 
Nhaän xeùt tieát hoïc
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ
Haùt 
3 HS ñoïc 
Hoïc sinh laøm baûng con
Hoïc sinh töï nhaän xeùt 
 Hoïc sinh nhaéc laïi 
Hoïc sinh quan saùt .
Trong chuoàng coù 1 con vòt , noù chaïy ra khoûi chuoàng. Hoûi trong chuoàng coøn maáy con vòt?
Khoâng coøn con vòt naøo.
Ta laøm pheùp tính tröø
Caù nhaân , daõy baøn ñoàng thanh
1 – 1 = 0
HS thöïc hieän treân que tính .
HS nhaéc laïi
HS quan saùt 
Coù 4 hình vuoâng 
Khoâng coù hình vuoâng naøo 
HS neâu ñeà toaùn 
Coøn laïi 4 hình vuoâng .
Caù nhaân, daõy baøn ñoàng thanh .
Hoïc sinh neâu ñeà toaùn 
HS laøm baøi vaø söûa baøi baèng mieäng 
Baèng chính soá ño.
Taát caû ñeàu baèng 0 
HS laøm baøi vaø söûa baøi baèng mieäng
5 – 5 = 0
HS laøm vaøo vôû .
Chuyeån phaán söûa baøi .
HS ñaët ñeà toaùn .
HS laøm vaøo vôû baøi taäp 
3 – 3 = 0
Hoïc sinh tham gia troø chôi
Tính ghi vaø ghi keát quaû vaøo choã oâ troáng
HS ñoïc laïi caùc pheùp tính 
RUÙT KINH NGHIEÄM:

File đính kèm:

  • docTRU SO 0 - T11.doc