Giáo án lớp 1 môn Tiếng Việt - Tuần 26 - Bài: Ôn tập

doc1 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 11/10/2018 | Lượt xem: 179 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 1 môn Tiếng Việt - Tuần 26 - Bài: Ôn tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thöù  ngaøy  thaùng  naêm 
TIEÁNG VIEÄT
BAØI : OÂN TAÄP
I. MUÏC TIEÂU :
1/ Kieán thöùc :Hs cuûng coá laïi caùc baøi ñaõ hoïc trong tuaàn.
2/ Kyõ naêng : Phaùt aâm ñuùng caùc tieáng, töø ngöõ ñaõ hoïc. Bieát nghæ hôi ñuùng sau daáu chaám caâu, daáu phaåy.
3/ Thaùi ñoä : Giaùo duïc Hs reøn chöõ, giöõ vôû.
II. CHUAÅN BÒ : - SGK
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG :
1. Khôûi ñoäng : ( 1’) Haùt
2. Baøi cuõ : (5’)
- Ñoïc baøi : Quyeån vôû cuûa em
- Vieát B : ngay ngaén, maùt röôïi
- Nhaän xeùt.
3. Baøi môùi(1’)
- Tieát naøy caùc em seõ OÂn taäp.
Hoaït ñoäng thaày
Hoaït ñoängtroø
a/ Hoaït ñoäng 1 : Taäp ñoïc (10’)
PP: Tröïc quan, thöïc haønh
- Gv yeâu caàu HS ñoïc baøi : Quyeån vôû cuûa em.
- Löu yù : Hs ñoïc dieãn caûm
- Gv cho Hs thi ñoïc trôn
- Töông töï höôùng daãn Hs ñoïc baøi : Meï vaø coâ
- Nhaän xeùt.
b/ Hoaït ñoäng 2 : Laøm BT (10’)
PP: tröïc quan, thöïc haønh
+ Baøi 1 : Ñieàn tr, ch
Con où  e giaø
Boùng  uyeàn  a meï
Con  im maët  aêng
- Nhaän xeùt.
+ Baøi 2 : Ñieàn vaàn uoân, uoâng
 Caùi ch Ø con chø chø rau mù
Nhaän xeùt
* NGHÆ GIAÛI LAO (3’)
c/ Hoaït ñoäng 3 :Vieát chính taû ( 10’)
PP : Thöïc haønh
- Gv giôùi thieäu noäi dung luyeän vieát
- Gv höôùng daãn HS vieát töø khoù : haùt nöôùc, vieân soûi
- Gv ñoïc töøng caâu, caû baøi
- Gv thu vôû chaám
- Nhaän xeùt.
Caù nhaân
Hs ñoïc noái tieáp 
Hs laøm vôû
Hs vieát B 
Phaân tích töø khoù
Hs vieát vôû
Doø baøi söûa loãi
5. Toång keát – daën doø : (1’)- Chuaån bò : Kieåm tra ñònh kì

File đính kèm:

  • doctv on tap.doc