Giáo án lớp 1 môn Tiếng Việt - Tuần 12 - Ôn tập (tiết 1)

doc5 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 10/10/2018 | Lượt xem: 118 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 1 môn Tiếng Việt - Tuần 12 - Ôn tập (tiết 1), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KEÁ HOAÏCH BAØI DAÏY
Thöù ...ngaøy thaùng naêm 2003
MOÂN 	: TIEÁNG VIEÄT
BAØI 	: OÂN TAÄP (T1)
TIEÁT 	: 
I/. MUÏC TIEÂU :
1/. Kieán thöùc : Hoïc sinh ñoïc vaø vieát moät caùch chaéc chaén caùc vaàn vöøa hoïc coù keát thuùc baèng n. Ñoïc ñuùng caùc töø vaø caâu öùng duïng . Nghe hieåu vaø keå laïi töï nhieân 1 soá tình tieát qua troïng trong truyeän keå “à chia phaàn”
2/. Kyõ naêngï: Reøn Hoïc sinh ñoïc to , roõ raøng , maïch laïc, keå truyeän ñöôïc caâu truyeän .
3/. Thaùi ñoä : Giaùo duïc Hoïc sinh trong cuoäc soáng bieát nhöôøng nhòn nhau thì vaãn hôn .
II/. CHUAÅN BÒ :
1/. Giaùo vieân: Baûng oân , tranh minh hoaï /SGK, boä thöïc haønh .
2/. Hoïc sinh: SGK, baûng con , boä thöïc haønh, vôû taäp vieát .
III/. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY
1/. OÅN ÑÒNH (1’)
2/. KIEÅM TRA BAØI CUÕ :(4’) 
a- Kieåm tra mieäng 
Yeâu caàu : 
-Hoïc sinh ñoïc trang traùi?
- Hoïc sinh ñoïc trang phaûi?
- Hoïc sinh ñoïc caû baøi ?
b-Kieåm tra vieát : 
-Giaùo vieân ñoïc, Hoïc sinh vieát chính taû vaøo baûng:
Cuoän daây – con löôn
Nhaän xeùt : Ghi ñieåm
3/. Baøi môùi ( 5 ‘)
Giôùi thieäu baøi:
Hoâm nay, coâ vaø caùc em oân laïi nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc qua tieát “OÂn taäp” 
Giaùo vieân ghi töïa : 
Giaùo vieân treo baûng oân 
HOAÏT ÑOÄNG 1 (8’) OÂn caùc vaàn vöøa hoïc, bieát gheùp aâm taïo thaønh vaàn .
Phöông phaùp : Thöïc haønh , tröïc quan, ñaøm thoaïi.
Ñoà duøng :SGK , Baûng oân
Luyeän ñoïc caùc aâm ôû coät doïc vaø coät ngang?
Gheùp 1 aâm ôû coät doïc vôùi 1 aâm ôû coät ngang ?
à Luyeän ñoïc baûng oân ?
n
n
a
an
e
en
aê
aên
eâ
eân
aâ
aân
i
in
o
on
ieâ
ieân
oâ
oân
yeâ
yeân
ô
ôn
uoâ
uoân
u
un
öô
öôn
è Nhaän xeùt : Söûa sai 
HOAÏT ÑOÄNG 2: Hoaït ñoäng öùng duïng
Phöông phaùp : Tröïc quan, thöïc haønh, giaûng giaûi
Ñoà duøng : Maãu chöõ , Tranh , boä thöïc haønh 
Giaùo vieân treo tranh : “ Bieån caû “ 
à Giaùo vieân giôùi thieäu töø :
cuoâàn cuoän 
 con vöôïn
Trong tieáng con vöôïn tieáng naøo mang vaàn öôn?
Giaùo vieân giôùi thieäu töø thoân baûn .
Ñoïc caù nhaân 
è Nhaän xeùt : Söûa sai .
HOAÏT ÑOÄNG 3: Taâäp vieát töø öùng duïng 
Phöông phaùp : Thöïc haønh, giaûng giaûi
Ñoà duøng : Maãu chöõ , Vôû taäp vieát , baûng con 
Giaùo vieân vieát maãu : chöõ cuoàn cuoän 
Höôùng daãn caùch vieát : 
Löu yù: Neùt noái giöõa caùc con chöõ vaø vaàn, vò trí cuûa caùc daáu thanh .
àNhaän xeùt : Chænh söûa baøi vieát. .
HOAÏT ÑOÄNG 4 : CUÛNG COÁ 
Troø chôi : Gaïch döôùi caùc tieáng coù vaàn keát thuùc baèng chöõ n
Luaät chôi:Troø chôi tieáp söùc .
Lôùp chia thanh 2 nhoùm ñaïi dieän moãi nhoùm leân tham gia troø chôi .
Noäi duïng:
Caû ñaøn kieán kieân nhaãn tha moài veà toå 
Hoïc sinh ñoïc laïi caùc tieáng vöøa gaïch chaân .
è Nhaän xeùt : Tuyeân döông .
Thö giaõn chuyeån tieát .
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ
Haùt 
Hoïc sinh môû VBT
2 Hoïc sinh ñoïc 
2 Hoïc sinh ñoïc 
1 Hoïc sinh ñoïc
Hoïc sinh vieát baûng con .
Hoïc sinh nhaéc laïi 
Hoïc sinh quan saùt .
Caù nhaân, daõy baøn ñoàng thanh .
Hoïc sinh töï gheùp .
Caù nhaân, daõy baøn, nhoùm ñoàng thanh.
Hoïc sinh quan saùt 
Hoïc sinh luyeän ñoïc
Caù nhaân ñoïc tieáng vöôïn
Caù nhaân, daõy baøn, ñoàng thanh 
Hoïc sinh quan saùt 
 Hoïc sinh vieát bang con 1 laàn
Caû lôùp tham gia troø chôi .
Nhoùm naøo gaïch nhieàu , ñuùng , nhanh à Nhoùm ñoù Thaéng 
Caù nhaân, daõy baøn ñoàng thanh.
TIEÁT : 115
LUYEÄN TAÄP (T2)
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY
1/. OÅN ÑÒNH (1’)
HOAÏT ÑOÄNG 1 (8 ’) Luyeän ñoïc
Phöông phaùp : Thöïc haønh, tröïc quan, ñaøm thoaïi
Ñoà duøng : SGK , tranh .
Giaùo vieân yeâu caàu :
Ñoïc maãu / 104.
Tranh veõ gì?
ð Giôùi thieäu caâu öùng duïng .
Ñoïc maãu vaø khuyeán khích Hoïc sinh ñoïc trôn.
è Nhaän xeùt : Söûa sai .
HOAÏT ÑOÄNG 2 : (12) Luyeän vieát 
Phöông phaùp : Thöïc haønh, tröïc quan
Ñoà duøng : Maãu chöõ , vôû taäp vieát in.
Giaùo vieân giôùi thieäu noäi dung luyeän vieát:
“con vöôïn cuoàn cuoän “
Con chöõ naøo cao 2 doøng li?
Khoaûng caùch giöõa chöõ vaø chöõ ?
Khoaûng caùch giöõa töø vaø töø ?
Giaùo vieân vieát maãu : (Quy trình vieát nhö tieát 1)
Löu yù : Giaùo vieân chænh söûa tö theá ngoài vieát cuûa Hoïc sinh .
è Nhaän xeùt : Phaàn vieát vôû – Söûa sai.
HOAÏT ÑOÄNG 3: KEÅ CHUYEÄN 
Phöung phaùp : Thöïc haønh, ñaøm thoaïi .
Ñoà duøng : SGK, tranh minh hoaï 
Giaùo vieân treo tranh :
Giaùo vieân keå theo töøng tranh .
Tranh 1: Coù 2 ngöôøi ñi saên . Töø sôùm ñeán gaàn toái chæ saên ñöôïc 3 chuù Soùc nhoû..
Tranh 2: Hoï chia ñi chia laïi, chia moài moa phaàn cuûa 2 ngöôøi vaãn khoâng ñeàu nhau. Luùc ñaàu coøn vui veû, sau ñoù ñaâm ra böïc mình.
Tranh 3: Anh kieám cuûi laáy soá Soùc vöøa saên ñöôïc ra vaø chia .
Tranh 4: Theá laø soá Soùc ñaõ chia ñeàu. Thaät coâng baèng ! Caû 3 ngöôøi vui veû chia tay , ai veà nhaø naáy.
Giaùo vieân höôùng daãn Hoïc sinh keå theo tranh .
è Ruùt ra yù nghóa: Trong cuoäc soáng bieát nhöôøng nhòn nhau thì vaãn hôn.
Em thích böùc tranh naøo nhaát?
è Nhaän xeùt : Tuyeân döông . 
4/CUÛNG COÁ (5’) TROØ CHÔI
Troø chôi:Ñieàn töø. 
Luaät chôi: Thi ñua theo Toå .
Noäi dung : Nhìn tranh vaø ñieàn .
Thôøi gian : Döùt 1 baøi haùt .
è Nhaän xeùt :tuyeân Döông 
5/. DAËN DOØ(1’):
Veà nhaø : Ñoïc laïi baøi vöøa hoïc 
Chuaån bò : Baøi ong – oâng 
Nhaän xeùt tieát hoïc 
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ
 Haùt 
Ñoïc caù nhaân baûng oân,töø öùng duïng .
Caù nhaân, daõy baøn .
“Ñaøn gaø ñang ñi ra baõi coû”
Hoïc sinh quan saùt .
Caù nhaân , daõy baøn ñoàng thanh.
Hoïc sinh quan saùt .
Con chöõ : , c, u , ö, ô n , oâ , v
1 thaân con chöõ 0
2 thaân con chöõ 0
Hoïc sinh vieát vaøo vôû :
con vöôïn 
 cuoàn cuoän 
Hoïc sinh quan saùt vaø nhôù noäi dung caâu chuyeän vöøa nghe Giaùo vieân keå .
Hoïc sinh keå truyeän .
Haõy keå vaø neâu laïi noäi duïng cuûa tranh .

File đính kèm:

  • docON TAP - T12.doc