Giáo án lớp 1 môn Tiếng Việt - Tiết 60: Âm y - Tr

doc6 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 10/10/2018 | Lượt xem: 287 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 1 môn Tiếng Việt - Tiết 60: Âm y - Tr, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KEÁ HOAÏCH BAØI DAÏY
Thöù ...ngaøy thaùng naêm 2003
MOÂN 	: TIEÁNG VIEÄT
BAØI 	: AÂm y - tr
TIEÁT 	: 60
I/. MUÏC TIEÂU :
1/. Kieán thöùc : 
Hoïc sinh naém vöõng veà caùch ñoïc, vieát ñöôïc aâm y – tr – y taù – tre ngaø. Ñoïc caâu öùng duïng . Luyeän noùi theo chuû ñeà “Nhaø treû”
2/. Kyõ naêng :
Hoïc sinh bieát gheùp aâm taïo tieáng . Reøn luyeän ñuùng maãu , neùt chöõ ñeàu .
Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân qua chuû ñeà luyeän noùi .
3/. Thaùi ñoä :
Giaùo duïc Hoïc sinh yeâu thích ngoân ngöõ Tieáng vieät qua caùc hoaït ñoäng hoïc.
II/. CHUAÅN BÒ :
1/. Giaùo vieân
Tranh minh hoïa theo SGK 54/55. 
Vaät thaät giaûi thích töø öùng duïng , Baûng chöõ maãu , bìa hình chôi troø chôi.
2/. Hoïc sinh
SGK, baûng con , Boä thöïc haønh .
III/. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY
1/. OÅN ÑÒNH (1’)
2/. KIEÅM TRA BAØI CUÕ (4’)
ng - ngh
a- Kieåm tra mieäng .
Hoïc sinh ñoïc töïa baøi vaø töø döôùi tranh 
Yeâu caàu :
Ñoïc trang traùi ?
Ñoïc trang phaûi ?
Ñoïc caâu töø öùng duïng ?
Vieát baûng con , Ñoïc , ngu,û ngheù.
Nhaän xeùt chung:
3/. Baøi môùi ( 5 ‘)
Giôùi thieäu baøi:
 Giaùo vieân ñöa tranh coâ y taù – y taù – y 
Ñöa tranh tre ngaø – tre - tr 
Vieát baûng y - tr
Ñoïc : y – tr - y taù – tre ngaø 
Chuùng ta seõ ñi vaøo hoaït ñoäng 1
HOAÏT ÑOÄNG 1 (7 ’)
Daïy chöõ ghi aâm : y 
Muïc tieâu : Hoïc sinh phaùt aâm ñuùng vaø vieát ñuùng 
 y – y taù 
Phöông phaùp :Tröïc quan, thöïc haønh Hoûi ñaùp.
Ñoà duøng : Bía ghi chöõ maãu.
a- Gaén vaø nhaän dieän chöõ. Y
Giôùi thieäu ñaâu laø chöõ Y in à Yeâu caàu Hoïc sinh tìm chöõ Y trong boä thöïc haønh .
*- Gaén vaø nhaän dieän chöõ. y
AÂm y ñöôïc vieát baèng con chöõ y?
Con chöõ y goàm coù maáu neùt? ñoù laø nhöõng neùt naøo?
So saùnh .
b- Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn tieáng :
*- Phaùt aâm maãu: y
y phaùt aâm gioáng chöõ i.
à Nhaän xeùt : Söûa sai.
Coù tieáng ymuoán coù töø “ y taù “ coâ laøm sao?
à Nhaän xeùt 
*- Luyeän ñoïc : y taù 
Chænh söûa 
c- Höôùng daãn vieát : y
Vieát maãu doøng keû
Caùch vieát:
- Neùt quy trình Chöõ y : Ñaët buùt ôû ñöôøng keû thöù 2, vieát neùt haát lieàn buùt , vieát tieáp neùt moùc ngöôïc lieàn buùt , vieát khuyeát döôùi . Ñieåm keát thuùc ôû döôùi ñöôøng keû thöù 2
- Höôùng daãn vieát : y taù
Vieát maãu doøng keû
Caùch vieát:
Neùt quy trình Chöõ y taù: Ñaët buùt ôû ñöôøng keû thöù 2, vieát chöõ y, nhaác buùt caùch moät con chöõ 0, reâ buùt vieát vieát con chöõ t vaø reâ buùt vieát tieáp con chöõ a , lia buùt vieát daáu saéc treân con chöõ a . Ñieåm keát thuùc khi vieát daáu saéc treân chöõ a.
Nhaän xeùt : Söûa phaàn luyeän vieát cho Hoïc sinh 
Chuyeån yù: Caùc em luyeän vöøa ñoïc vaø vieát ñöôïc y – y taù, chuùng ta böôùc sang Hoaït ñoäng 2 
HOAÏT ÑOÄNG 2 (10’) 
Daïy Aâm tr , Chöõ tre ngaø
Muïc tieâu : Hoïc sinh ñoïc , vieát ñuùng töø 
Phöông phaùp : Thöïc haønh, tröïc quan, ñaøm thoaïi
Ñoà duøng : Bìa ghi chöõ maãu 
(Quy trình töông töï nhö Hoaït ñoäng 1)
Caáu taïo :
AÂm tr ñöôïc vieát baèng con chöõ t vaø r
Phaùt aâm tr ( Ñaàu löôõi uoán chaïm vaøo voøm cöùng baát ra , khoâng coù tieáng thanh ).
Caùch vieát :- Höôùng daãn vieát : tr
Vieát maãu doøng keû
Caùch vieát:
- Neùt quy trình chöõ tr : Ñaët buùt ôû ñöôøng keû thöù 2, vieát con chöõ t reâ buùt vieát chöõ r. Ñieåm keát thuùc vieát xong chöõ r .
- Höôùng daãn vieát : tre ngaø
Vieát maãu doøng keû
Caùch vieát:
Neùt quy trình Chöõ tre ngaø: Ñaët buùt ôû ñöôøng keû thöù 2, vieát chöõ tr,lia buùt vieát con chöõ e, nhaác buùt caùch moät con chöõ 0, vieát ng , reâ buùt vieát con chöõ a, lia buùt vieát daáu huyeàn treân con chöõ a . Ñieåm keát thuùc khi vieát daáu huyeàn treân chöõ a.
*- Thö gian giöõa tieát ;
HOAÏT ÑOÄNG 3 (8 ’) 
Luyeän ñoïc töø öùng duïng 
Muïc tieâu : Hoïc sinh ñoïc ñuùng töø öùng duïng 
Phöông phaùp : Troø chôi dieãn giaûi
Ñoà duøng : Caùc hình coù ghi chöõ maãu bò caét rôøi.
(Giaùo vieân treo caùc hình caét rôøi treo leân baûng )
Noäi dung : Gheùp taïo caùc töø : y taù – caù treâ – chuù yù – trí nhôù
Luaät chôi: Giaùo vieân gaén treân baûng caùc hình rôøi . Nhieäm vuï cuûa Hoïc sinh laø tìm caùc maûnh khôùp vôùi nhau , taïo thaønh hình hoaøn chænh.
Sau khi gheùp xong , Giaùo vieân yeâu caàu Hoïc sinh ñoïc töø vöøa gheùp.
Giaûi thích duøng maãu vaät.
Ñoïc maãu töø öùng duïng .
Nhaän xeùt: Chænh söûa 
Chuùng ta seõ qua hoaït ñoäng 4 .
 .*- HOAÏT ÑOÄNG 4: CUÛNG COÁ (5 ’) 
Troø chôi: Tm aâm vöøa hoïc.
Luaät chôi: Caù em seõ gaïch döôùi chaân caùc aâm vöøa hoïc trong caùc töø sau:
Giaùo vieân coù 8 mieáng bìa maøu ghi töø : trôøi möa – trong xanh – kieåm tra – yeâu thöông – caù treâ – y phuïc – tra khaûo 
Daõy naøo laøm ñuùng , nhanh à Thaéng .
Nhaän xeùt troø chôi: tuyeân döông 
Hoâm nay , caùc em ñöôïc hoïc 2 aâm môùi naøo ?
Thö giaõn chuyeån tieát 
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ
- Haùt 
1 Hoïc sinh 
1 Hoïc sinh 
1 Hoïc sinh 
1 Hoïc sinh 
Hoïc sinh vieát baûng con . 
Hoïc sinh quan saùt vaø tìm ra aâm ñaõ hoïc t , g, r , e , a
Hoïc sinh quan saùt 
Hoïc sinh tìm chöõ Y trong boä thöïc haønh.
Chöõ y goàm 3 neùt : Neùt haát, neùt moùc ngöôïc , neùt khuyeât döôùi .
Gioáng nhau : Neùt haát , moùc ngöôïc .
Khaùc nhau : Y coù neùt khuyeát döôùi , y coù neùt moùc ngöôïc 
Caù nhaân, daõy baøn, ñoàng thanh.
Theâm tieáng taù sau tieáng y .
Luyeän ñoïc .
Hoïc sinh quan saùt 
Vieát baûng con 
Hoïc sinh quan saùt 
Vieát baûng con 
- Hoïc sinh quan saùt 
Vieát baûng con 
Hoïc sinh quan saùt 
Vieát baûng con 
Thi ñua gheùp theo 2 daõy baøn moãi daõy 4 em, daõy naøo nhanh , ñuùng à Thaéng .
Thôøi gian : haùt heát moät baøi haùt .
Caù nhaân , daõy baøn, ñoàng thanh.
Thi ñua .
Moãi daõy baøn 4 em .
Thôøi gian heát moät baøi haùt 
Hoïc sinh nhaän xeùt 
aâm y - tr 
TIEÁT 61
LUYEÄN TAÄP (Tieát 2)
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY
HOAÏT ÑOÄNG 1: (7’) Luyeän ñoïc
Muïc tieâu : Hoïc sinh ñoïc ñuùng noäi dung baøi, reøn ñoïc to, roõ raøng ,maïch laïc caùc aâm
y – tr caùc tieáng coù aâm y - tr
Phöông phaùp :Thöïc haønh, hoûi ñaùp, tröïc quan.
Ñoà duøng: Maãu caâu.
a- Höôùng daãn ñoïc töïa baøi tieáng döôùi tranh , töø öùng duïng 
-Nhaän xeùt - söûa sai.
Ñoïc caâu öùng duïng :
Giaùo vieân gaén tranh vaø neâu caâu hoûi?
Coâ coù moät böùc tranh vaø caâu chöa hoaøn chænh , coâ coù bí maät döôùi 4 soá : 1,2,3,4 . Caùc em seõ cuøng nhau thi ñua phaùt hieän caùc bí maät döôùi 4 soá vaø thöïc hieän theo yù caâu. . Em naøo phaùt hieän bí maät laø moät caâu hoûi thì coâ seõ giuùp caùc em ñoïc caâu hoûi?
Neáu bí maät laø tieáng thì em seõ gaén tieáng ñoù vaøo trong caâu öùng duïng cho phuø hôïp .
 Hoûi: Vì sao em gaén tieáng beù, meï vaøo choã naøy ?
è Nhaän xeùt phaàn luyeän ñoïc , söûa sai.
Chuùng ta seõ qua phaàn luyeän vieát ôû Haït ñoäng 2.
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ
Ñoïc: Caù nhaân, baøn, nhoùm, daõy,ñoàng thanh 
 Hoïc sinh boác caùc soá :
1 ,2,3,4
Soá 1 : Beù 
Soá 2 : Tranh veõ gì?
Soá 3: meï 
Soá 4: Meï ñang laøm gì?
Hoïc sinh thöïc hieän 
Hoïc sinh ñoïc caù nhaân , daõy baøn.
1 Hoïc sinh traû lôøi.
HOAÏT ÑOÄNG 2 ( ’)
Luyeän Vieát
Muïc tieâu : Hoïc sinh vieát ñuùng , ñuû noäi dung trong baøi vieát y – tr – y taù – tre ngaø
. Reøn vieát ñuùng, reøn tính chaêm chæ caån thaän
 Phöông phaùp : Thöïc haønh
Ñoà duøng: Maãu chöõ y – tr – y taù – tre ngaø
Gaén maãu chöõ luyeän vieát :
(vieát maãu, höôùng daãn quy trình vieát (1 tieát) )
Nhaän xeùt: Phaàn vieát baøi , chaám ñieåm .
Thö giaõn :
Chöùng ta vöøa thö giaõn xong baây giôø chuùng ta qua hoaït ñoäng 3.
HOAÏT ÑOÄNG 3 (7‘)
	Luyeän noùi
Muïc tieâu :Hoïc sinh luyeän noùi ñuùng theo chuû ñeà “nhaø treûâ” . giaùo duïc hoïc sinh töï tin trong hoïc taäp .
Phöông phaùp : Thöïc haønh, tröïc quan,
Ñoà Duøng: Tranh nhaø treû , maãu vaät noâi, coâ giaùo , beù . 
Khôûi ñoäng baèng troø chôi gheùp tranh .
Giaùo vieân gaén tranh veõ nhaø treû 
Tranh veõ aûnh gì ?
Giaùo vieân choát yù : Tranh veõ nhaø treû 
Caùc em beù ñang laøm gì?
Hoài beù em coù ñi nhaø treû khoâng ?
Ngöôøi lôn duy nhaát trong tranh goïi laø gì?
 Caùc em coøn nhôù baøi haùt hoøi coøn ñi hoïc maãu giaùo khoâng ? Em cuøng caùc baïn haùt cho vui.
Giaùo duïc tö töôûng?
Qua 2 tieát hoïc coâ nhaän thaáy caùc em raát chaêm phaùt bieåu ñeå kieåm tra xem caùc em coù tieáp thu toát hay khoâng ? Coâ coù 1 troø chôi cuûng coá sau:
4/. CUÛNG COÁ (5’) : Troø chôi 
Muïc tieâu :Hoïc sinh nhanh nheïn tìm chính xaùc caùc tieáng coù “y - tr” .
Phöông phaùp : Troø chôi bingoâ
Ñoà Duøng: Maãu ñoà chôi.
Noäi dung: troø chôi Bingo
Luaät chôi: Giaùo vieân ñoïc töø Hoïc sinh tìm töø , tieáng coù chöùa aâm : y – tr gaïch döôùi 
Hoûi: ñoïc caùc tieáng coù chöùa aâm y - tr
Nhaän xeùt – tuyeân döông
5/. DAËN DOØ(1’):
Hoïc laïi baøi treân lôùp
Chuaån bò :Baøi sau 
Nhaän xeùt tieát hoïc 
Nhaéc thö theá vieát .
Hoïc sinh vieát vaøo vôû.
Nhaø treû , lôùp hoïc 
Hoïc sinh töï neâu
Coâ giaùo troâng treû
Caù nhaân , daõy baøn .
Hoïc sinh Gaïch döôùi caùc tieáng 
 coù chöùa aâm y - tr

File đính kèm:

  • docT 60-61 - y - tr.doc