Giáo án lớp 1 môn Tiếng Việt - Phân môn Học vần - Tuần 5 đến tuần 8

doc52 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 11/10/2018 | Lượt xem: 103 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án lớp 1 môn Tiếng Việt - Phân môn Học vần - Tuần 5 đến tuần 8, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thöù hai ngaøy 12 thaùng 09 naêm 2011
Hoïc vaàn
Tuaàn 5 tieát 33 + 34
U – Ö 
I. Muïc tieâu :
- Ñoïc ñuùng : u, ö, nuï, thö ; töø vaø caâu öùng duïng.
- Vieát ñöôïc : u, ö, nuï, thö.
- Luyeän noùi ñöôïc töø 2 – 3 caâu theo chuû ñeà : thuû ñoâ.
- Hs khaù gioûi :
+ Bieát ñoïc trôn.
II. Ñoà duøng daïy hoïc :
- Giaùo vieân : Boä ñoà duøng tieáng Vieät. Tranh minh hoïa sgk. Maãu chöõ taäp vieát.
- Hoïc sinh : Baûng con. Boä ñoà duøng tieáng Vieät, vôû Taäp vieát 1, taäp 1.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc :
Hoaït ñoäng cuûa gv
Hoaït ñoäng cuûa hs
Tieát 1
I. OÅn ñònh :
II. Kieåm tra :
- Goïi hs leân baûng ñoïc baøi sgk vaø vieát : t, th, toå, thoû
- Chia lôùp laøm 2 nhoùm vieát : t, th, toå, thoû
- Gv nhaän xeùt ghi ñieåm
III. Baøi môùi :
1. Giôùi thieäu baøi :
- Gv cho hs xem tranh minh hoaï sgk
+ Tranh veõ nhöõng gì?
- Gv nhaän xeùt giôùi thieäu baøi : Hoâm nay caùc em seõ hoïc hai aâm môùi laø aâm u vaø aâm ö 
- Gv ghi töïa baøi leân baûng
2. Daïy chöõ ghi aâm :
a. Nhaän dieän aâm :
 aâm : u
- Gv ñính leân baûng caøi aâm : u
- Yeâu caàu hs ñính leân baûng caøi tìm aâm u
- Gv nhaän xeùt söõa chöõa
- Gv ñoïc maãu : u
- Goïi hs ñoïc laïi : u (caù nhaân, nhoùm, lôùp)
- Gv theo doõi nhaän xeùt söûa loãi phaùt aâm
b. Ñaùnh vaàn :
+ Coâ coù aâm u muoán coù tieáng nuï ta theâm aâm gì? (aâm n vaø daáu naëng)
- Gv ñính leân baûng caøi : nuï
- Yeâu caàu hs ñính leân baûng caøi : nuï
- Gv ñoïc maãu : n ® u ® nu ® naëng ® nuï 
- Goïi hs ñoïc laïi : n ® u ® nu ® naëng ® nuï (caù nhaân, nhoùm, lôùp)
- Gv theo doõi nhaän xeùt söûa loãi phaùt aâm
- Yeâu caàu quan saùt tranh sgk
+ Tranh veõ gì? 
- Gv giaûi thích töø öùng duïng : nuï
 aâm : ö
- Gv höôùng daãn töông töï aâm : u
c. Höôùng daãn vieát :
- Gv vieát maãu treân baûng lôùp : u, ö, nuï, thö 
- Gv cho hs chöõ maãu ôû baûng con
- Yeâu caàu hs vieát baûng con
- Gv nhaän xeùt söûa chöõa
d. Ñoïc öùng duïng :
- Gv giôùi thieäu vaø ñoïc maãu : caù thu, thöù töï, ñu ñuû, cöû taï.
- Goïi hs ñoïc laïi : caù thu, thöù töï, ñu ñuû, cöû taï. (caù nhaân, nhoùm, lôùp)
- Gv theo doõi nhaän xeùt söûa loãi phaùt aâm
- Goïi hs thi tìm aâm môùi hoïc 
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
- Gv giaûi thích töø öùng duïng : caù thu, thöù töï, ñu ñuû, cöû taï
Tieát 2
3. Luyeän taäp :
a. Luyeän ñoïc :
- Yeâu caàu hs ñoïc baøi baûng lôùp, sgk (caù nhaân, nhoùm, lôùp)
- Gv theo doõi söûa chöõa loãi phaùt aâm
- Yeâu caàu hs quan saùt tranh
+ Tranh veõ nhöõng gì?
- Gv giôùi thieäu caâu öùng duïng : thöù tö, beù haø thi veõø.
- Gv ñoïc maãu caâu öùng duïng
- Yeâu caàu hs ñoïc caâu öùng duïng (caù nhaân, nhoùm, lôùp)
- Gv theo doõi söûa chöõa loãi phaùt aâm
b. Luyeän vieát :
- Gv höôùng daãn hs vieát vaøo vôû taäp vieát
- Yeâu caàu hs vieát vaøo vôû taäp vieát : u, ö, nuï, thö
- Gv theo doõi giuùp ñôõ
- Gv thu baøi chaám neâu nhaän xeùt
c. Luyeän noùi : 
- Gv treo tranh giôùi thieäu chuû ñeà : thuû ñoâ
+ Tranh veõ gì?
+ Hình veõ trong tranh laø caûnh ôû ñaâu, caùc em coù nhaän ra khoâng?
+Caùc em xem ngoâi chuøa trong hình veõ coù gì khaùc vôùi ngoâi chuøa caùc em thöôøng gaëp?
+ Ngoâi chuøa gôïi cho em hình aûnh cuûa vaät gì?
+ Caùc em ñoaùn xem caùc baïn trong hình ñang laøm gì?
- Gv nhaän xeùt choát laïi
- Goïi hs döïa vaøo tranh vaø gôïi yù luyeän noùi trong nhoùm
- Gv theo doõi giuùp ñôõ
- Goïi hs trình baøy tröôùc lôùp 
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
D. Cuûng coá – Daën doø :
- Goïi hs ñoïc laïi baøi treân baûng lôùp
- Toå chöùc cho hs chôi troø chôi gheùp chöõ
- Gv nhaän xeùt – giaùo duïc hs
- Daën hs veà nhaø ñoïc laïi baøi vaø chuaån bò baøi : x - ch 
- Gv nhaän xeùt tieát hoïc 
Hs haùt vui
Thöïc hieän yeâu caàu
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs laéng nghe
Hs quan saùt tranh
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs laéng nghe
Hs nhaéc laïi
Hs quan saùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs laéng nghe
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs quan saùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs laéng nghe
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs laéng nghe
Hs quan saùt tranh
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs laéng nghe
Hs theo doõi
Hs theo doõi
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Hs theo doõi
Thöïc hieän yeâu caàu
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Hs laéng nghe
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs quan saùt tranh
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs theo doõi
Hs laéng nghe
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs theo doõi
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs theo doõi
Hs quan saùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs laéng nghe
Thöïc hieän yeâu caàu
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs laéng nghe
* Ruùt kinh nghieäm :................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thöù ba ngaøy 13 thaùng 09 naêm 2011
Hoïc vaàn
Tuaàn 5 tieát 35 + 36
X – CH 
I. Muïc tieâu :
- Ñoïc ñuùng : x, ch, xe, choù ; töø vaø caâu öùng duïng.
- Vieát ñöôïc : x, ch, xe, choù.
- Luyeän noùi ñöôïc töø 2 – 3 caâu theo chuû ñeà : xe boø, xe lu, xe oâ toââ.
- Hs khaù gioûi :
+ Bieát ñoïc trôn.
II. Ñoà duøng daïy hoïc :
- Giaùo vieân : Boä ñoà duøng tieáng Vieät. Tranh minh hoïa sgk. Maãu chöõ taäp vieát.
- Hoïc sinh : Baûng con. Boä ñoà duøng tieáng Vieät, vôû Taäp vieát 1, taäp 1.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc :
Hoaït ñoäng cuûa gv
Hoaït ñoäng cuûa hs
Tieát 1
I. OÅn ñònh :
II. Kieåm tra :
- Goïi hs leân baûng ñoïc baøi sgk vaø vieát : u, ö, nuï, thö
- Chia lôùp laøm 2 nhoùm vieát : u, ö, nuï, thö
- Gv nhaän xeùt ghi ñieåm
III. Baøi môùi :
1. Giôùi thieäu baøi :
- Gv cho hs xem tranh minh hoaï sgk
+ Tranh veõ nhöõng gì?
- Gv nhaän xeùt giôùi thieäu baøi : Hoâm nay caùc em seõ hoïc hai aâm môùi laø aâm x vaø aâm ch 
- Gv ghi töïa baøi leân baûng
2. Daïy chöõ ghi aâm :
a. Nhaän dieän aâm :
 aâm : x
- Gv ñính leân baûng caøi aâm : x
- Yeâu caàu hs ñính leân baûng caøi tìm aâm x
- Gv nhaän xeùt söõa chöõa
- Gv ñoïc maãu : x
- Goïi hs ñoïc laïi : x (caù nhaân, nhoùm, lôùp)
- Gv theo doõi nhaän xeùt söûa loãi phaùt aâm
b. Ñaùnh vaàn :
+ Coâ coù aâm x muoán coù tieáng xe ta theâm aâm gì? (aâm e)
- Gv ñính leân baûng caøi : xeï
- Yeâu caàu hs ñính leân baûng caøi : xeï
- Gv ñoïc maãu : x ® e ® xe 
- Goïi hs ñoïc laïi : x ® e ® xe (caù nhaân, nhoùm, lôùp)
- Gv theo doõi nhaän xeùt söûa loãi phaùt aâm
- Yeâu caàu quan saùt tranh sgk
+ Tranh veõ gì? 
- Gv giaûi thích töø öùng duïng : xe
 aâm : ch
- Gv höôùng daãn töông töï aâm : x
c. Höôùng daãn vieát :
- Gv vieát maãu treân baûng lôùp : x, ch, xe, choù
- Gv cho hs chöõ maãu ôû baûng con
- Yeâu caàu hs vieát baûng con
- Gv nhaän xeùt söûa chöõa
d. Ñoïc öùng duïng :
- Gv giôùi thieäu vaø ñoïc maãu : thôï xeû, chæ ñoû, xa xa, chaû caù.
- Goïi hs ñoïc laïi : thôï xeû, chæ ñoû, xa xa, chaû. (caù nhaân, nhoùm, lôùp)
- Gv theo doõi nhaän xeùt söûa loãi phaùt aâm
- Goïi hs thi tìm aâm môùi hoïc 
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
- Gv giaûi thích töø öùng duïng : thôï xeû, chæ ñoû, xa xa, chaû
Tieát 2
3. Luyeän taäp :
a. Luyeän ñoïc :
- Yeâu caàu hs ñoïc baøi baûng lôùp, sgk (caù nhaân, nhoùm, lôùp)
- Gv theo doõi söûa chöõa loãi phaùt aâm
- Yeâu caàu hs quan saùt tranh
+ Tranh veõ nhöõng gì?
- Gv giôùi thieäu caâu öùng duïng : xe oâ toâ chôû caù veà thò xaõ.
- Gv ñoïc maãu caâu öùng duïng
- Yeâu caàu hs ñoïc caâu öùng duïng (caù nhaân, nhoùm, lôùp)
- Gv theo doõi söûa chöõa loãi phaùt aâm
b. Luyeän vieát :
- Gv höôùng daãn hs vieát vaøo vôû taäp vieát
- Yeâu caàu hs vieát vaøo vôû taäp vieát : x, ch, xe, choù
- Gv theo doõi giuùp ñôõ
- Gv thu baøi chaám neâu nhaän xeùt
c. Luyeän noùi : 
- Gv treo tranh giôùi thieäu chuû ñeà : xe boø, xe lu, xe oâ toâ.
+ Tranh veõ gì?
+ Xe boø duøng ñeå laøm gì?
+ Xe lu coù gì khaùc xe boø?
+ Xe oâ toâ duøng ñeå laøm gì?
+ Xe oâ toâ coøn coù teân goïi naøo khaùc?
- Gv nhaän xeùt choát laïi
- Goïi hs döïa vaøo tranh vaø gôïi yù luyeän noùi trong nhoùm
- Gv theo doõi giuùp ñôõ
- Goïi hs trình baøy tröôùc lôùp 
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
D. Cuûng coá – Daën doø :
- Goïi hs ñoïc laïi baøi treân baûng lôùp
- Toå chöùc cho hs chôi troø chôi gheùp chöõ
- Gv nhaän xeùt – giaùo duïc hs
- Daën hs veà nhaø ñoïc laïi baøi vaø chuaån bò baøi : s - r 
- Gv nhaän xeùt tieát hoïc 
Hs haùt vui
Thöïc hieän yeâu caàu
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs laéng nghe
Hs quan saùt tranh
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs laéng nghe
Hs nhaéc laïi
Hs quan saùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs laéng nghe
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs quan saùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs laéng nghe
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs laéng nghe
Hs quan saùt tranh
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs laéng nghe
Hs theo doõi
Hs theo doõi
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Hs theo doõi
Thöïc hieän yeâu caàu
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Hs laéng nghe
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs quan saùt tranh
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs theo doõi
Hs laéng nghe
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs theo doõi
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs theo doõi
Hs quan saùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs laéng nghe
Thöïc hieän yeâu caàu
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs laéng nghe
* Ruùt kinh nghieäm :................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thöù tö ngaøy 14 thaùng 09 naêm 2011
Hoïc vaàn
Tuaàn 5 tieát 37 + 38
S – R 
I. Muïc tieâu :
- Ñoïc ñuùng : s, r, seû, reã ; töø vaø caâu öùng duïng.
- Vieát ñöôïc : s, r, seû, reã.
- Luyeän noùi ñöôïc töø 2 – 3 caâu theo chuû ñeà : roå, raù.
- Hs khaù gioûi :
+ Bieát ñoïc trôn.
II. Ñoà duøng daïy hoïc :
- Giaùo vieân : Boä ñoà duøng tieáng Vieät. Tranh minh hoïa sgk. Maãu chöõ taäp vieát.
- Hoïc sinh : Baûng con. Boä ñoà duøng tieáng Vieät, vôû Taäp vieát 1, taäp 1.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc :
Hoaït ñoäng cuûa gv
Hoaït ñoäng cuûa hs
Tieát 1
I. OÅn ñònh :
II. Kieåm tra :
- Goïi hs leân baûng ñoïc baøi sgk vaø vieát : x, ch, xe, choù
- Chia lôùp laøm 2 nhoùm vieát : x, ch, xe, choù
- Goïi hs keå teân moät soá loaïi xe maø caùc em bieát
- Gv nhaän xeùt ghi ñieåm
III. Baøi môùi :
1. Giôùi thieäu baøi :
- Gv cho hs xem tranh minh hoaï sgk
+ Tranh veõ nhöõng gì?
- Gv nhaän xeùt giôùi thieäu baøi : Hoâm nay caùc em seõ hoïc hai aâm môùi laø aâm s vaø aâm r 
- Gv ghi töïa baøi leân baûng
2. Daïy chöõ ghi aâm :
a. Nhaän dieän aâm :
 aâm : s
- Gv ñính leân baûng caøi aâm : s
- Yeâu caàu hs ñính leân baûng caøi tìm aâm s
- Gv nhaän xeùt söõa chöõa
- Gv ñoïc maãu : s
- Goïi hs ñoïc laïi : s (caù nhaân, nhoùm, lôùp)
- Gv theo doõi nhaän xeùt söûa loãi phaùt aâm
b. Ñaùnh vaàn :
+ Coâ coù aâm s muoán coù tieáng seû ta theâm aâm gì? (aâm e vaø daáu hoûi)
- Gv ñính leân baûng caøi : seû 
- Yeâu caàu hs ñính leân baûng caøi : seû 
- Gv ñoïc maãu : s ® e ® se ® hoûi ® seû 
- Goïi hs ñoïc laïi : s ® e ® se ® hoûi ® se (caù nhaân, nhoùm, lôùp)
- Gv theo doõi nhaän xeùt söûa loãi phaùt aâm
- Yeâu caàu quan saùt tranh sgk
+ Tranh veõ gì? 
- Gv giaûi thích töø öùng duïng : seû
 aâm : r
- Gv höôùng daãn töông töï aâm : s
c. Höôùng daãn vieát :
- Gv vieát maãu treân baûng lôùp : s, r, seû, reã
- Gv cho hs chöõ maãu ôû baûng con
- Yeâu caàu hs vieát baûng con
- Gv nhaän xeùt söûa chöõa
d. Ñoïc öùng duïng :
- Gv giôùi thieäu vaø ñoïc maãu : su su, chöõ soá, roå caù, caù roâ.
- Goïi hs ñoïc laïi : su su, chöõ soá, roå caù, caù roâ. (caù nhaân, nhoùm, lôùp)
- Gv theo doõi nhaän xeùt söûa loãi phaùt aâm
- Goïi hs thi tìm aâm môùi hoïc 
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
- Gv giaûi thích töø öùng duïng : su su, chöõ soá, roå caù, caù roâ
Tieát 2
3. Luyeän taäp :
a. Luyeän ñoïc :
- Yeâu caàu hs ñoïc baøi baûng lôùp, sgk (caù nhaân, nhoùm, lôùp)
- Gv theo doõi söûa chöõa loãi phaùt aâm
- Yeâu caàu hs quan saùt tranh
+ Tranh veõ nhöõng gì?
+ Ñoaùn xem caùc baïn trong tranh ñang laøm gì?
- Gv giôùi thieäu caâu öùng duïng : beù toâ cho roõ chöõ vaø soá.
- Gv ñoïc maãu caâu öùng duïng
- Yeâu caàu hs ñoïc caâu öùng duïng (caù nhaân, nhoùm, lôùp)
- Gv theo doõi söûa chöõa loãi phaùt aâm
b. Luyeän vieát :
- Gv höôùng daãn hs vieát vaøo vôû taäp vieát
- Yeâu caàu hs vieát vaøo vôû taäp vieát : s, r, seû, reã
- Gv theo doõi giuùp ñôõ
- Gv thu baøi chaám neâu nhaän xeùt
c. Luyeän noùi : 
- Gv treo tranh giôùi thieäu chuû ñeà : roå, raù.
- Gv : Tranh veõ moät caùi roå vaø moät caùi raù. Caùc em chgæ xem caùi naøo laø roå, ñaâu laù raù.
+ Roå coù gì khaùc vôùi raù?
+ Em coù bieát ngöôøi ta roå, raù ñeå laøm gì?
- Gv nhaän xeùt choát laïi
- Goïi hs döïa vaøo tranh vaø gôïi yù luyeän noùi trong nhoùm
- Gv theo doõi giuùp ñôõ
- Goïi hs trình baøy tröôùc lôùp 
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
D. Cuûng coá – Daën doø :
- Goïi hs ñoïc laïi baøi treân baûng lôùp
- Toå chöùc cho hs chôi troø chôi gheùp chöõ
- Gv nhaän xeùt – giaùo duïc hs
- Daën hs veà nhaø ñoïc laïi baøi vaø chuaån bò baøi : k - kh 
- Gv nhaän xeùt tieát hoïc 
Hs haùt vui
Thöïc hieän yeâu caàu
Thöïc hieän yeâu caàu
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs laéng nghe
Hs quan saùt tranh
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs laéng nghe
Hs nhaéc laïi
Hs quan saùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs laéng nghe
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs quan saùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs laéng nghe
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs laéng nghe
Hs quan saùt tranh
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs laéng nghe
Hs theo doõi
Hs theo doõi
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Hs theo doõi
Thöïc hieän yeâu caàu
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Hs laéng nghe
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs quan saùt tranh
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs theo doõi
Hs laéng nghe
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs theo doõi
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs theo doõi
Hs quan saùt
Hs laéng nghe
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs laéng nghe
Thöïc hieän yeâu caàu
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs laéng nghe
* Ruùt kinh nghieäm :................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thöù naêm ngaøy 15 thaùng 09 naêm 2011
Hoïc vaàn
Tuaàn 5 tieát 39 + 40
K – KH 
I. Muïc tieâu :
- Ñoïc ñuùng : k, kh, keû, kheá ; töø vaø caâu öùng duïng.
- Vieát ñöôïc : k, kh, keû, kheá.
- Luyeän noùi ñöôïc töø 2 – 3 caâu theo chuû ñeà : uø uø, vo vo, vuø vuø, ro ro, tu tu.
- Hs khaù gioûi :
+ Bieát ñoïc trôn.
II. Ñoà duøng daïy hoïc :
- Giaùo vieân : Boä ñoà duøng tieáng Vieät. Tranh minh hoïa sgk. Maãu chöõ taäp vieát.
- Hoïc sinh : Baûng con. Boä ñoà duøng tieáng Vieät, vôû Taäp vieát 1, taäp 1.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc :
Hoaït ñoäng cuûa gv
Hoaït ñoäng cuûa hs
Tieát 1
I. OÅn ñònh :
II. Kieåm tra :
- Goïi hs leân baûng ñoïc baøi sgk vaø vieát : s, r, seû, re
- Chia lôùp laøm 2 nhoùm vieát : s, r, seû, re
- Gv nhaän xeùt ghi ñieåm
III. Baøi môùi :
1. Giôùi thieäu baøi :
- Gv cho hs xem tranh minh hoaï sgk
+ Tranh veõ nhöõng gì?
- Gv nhaän xeùt giôùi thieäu baøi : Hoâm nay caùc em seõ hoïc hai aâm môùi laø aâm k vaø aâm kh 
- Gv ghi töïa baøi leân baûng
2. Daïy chöõ ghi aâm :
a. Nhaän dieän aâm :
 aâm : k
- Gv ñính leân baûng caøi aâm : k
- Yeâu caàu hs ñính leân baûng caøi tìm aâm k
- Gv nhaän xeùt söõa chöõa
- Gv ñoïc maãu : k
- Goïi hs ñoïc laïi : k (caù nhaân, nhoùm, lôùp)
- Gv theo doõi nhaän xeùt söûa loãi phaùt aâm
b. Ñaùnh vaàn :
+ Coâ coù aâm k muoán coù tieáng keû ta theâm aâm gì? (aâm e vaø daáu hoûi)
- Gv ñính leân baûng caøi : keû 
- Yeâu caàu hs ñính leân baûng caøi : keû 
- Gv ñoïc maãu : k ® e ® ke ® hoûi ® keû 
- Goïi hs ñoïc laïi : k ® e ® ke ® hoûi ® keû (caù nhaân, nhoùm, lôùp)
- Gv theo doõi nhaän xeùt söûa loãi phaùt aâm
- Yeâu caàu quan saùt tranh sgk
+ Tranh veõ gì? 
- Gv giaûi thích töø öùng duïng :keû
 aâm : kh
- Gv höôùng daãn töông töï aâm : k
c. Höôùng daãn vieát :
- Gv vieát maãu treân baûng lôùp : k, kh, keû, kheá
- Gv cho hs chöõ maãu ôû baûng con
- Yeâu caàu hs vieát baûng con
- Gv nhaän xeùt söûa chöõa
d. Ñoïc öùng duïng :
- Gv giôùi thieäu vaø ñoïc maãu : keõ hôû, kì coï, khe ñaù, caù kho.
- Goïi hs ñoïc laïi : keõ hôû, kì coï, khe ñaù, caù kho. (caù nhaân, nhoùm, lôùp)
- Gv theo doõi nhaän xeùt söûa loãi phaùt aâm
- Goïi hs thi tìm aâm môùi hoïc 
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
- Gv giaûi thích töø öùng duïng : keõ hôû, kì coï, khe ñaù, caù kho
Tieát 2
3. Luyeän taäp :
a. Luyeän ñoïc :
- Yeâu caàu hs ñoïc baøi baûng lôùp, sgk (caù nhaân, nhoùm, lôùp)
- Gv theo doõi söûa chöõa loãi phaùt aâm
- Yeâu caàu hs quan saùt tranh
+ Tranh veõ nhöõng gì?
+ Ñoaùn xem caùc baïn trong tranh ñang laøm gì?
- Gv giôùi thieäu caâu öùng duïng : chò kha keû vôû cho beù haø vaø beù leâ.
- Gv ñoïc maãu caâu öùng duïng
- Yeâu caàu hs ñoïc caâu öùng duïng (caù nhaân, nhoùm, lôùp)
- Gv theo doõi söûa chöõa loãi phaùt aâm
b. Luyeän vieát :
- Gv höôùng daãn hs vieát vaøo vôû taäp vieát
- Yeâu caàu hs vieát vaøo vôû taäp vieát : k, kh, keû, kheá
- Gv theo doõi giuùp ñôõ
- Gv thu baøi chaám neâu nhaän xeùt
c. Luyeän noùi : 
- Gv treo tranh giôùi thieäu chuû ñeà : uø uø, vo vo, vuø vuø, ro ro, tu tu.
- Gv : uø uø, vo vo, vuø vuø, ro ro, tu tu laø tieáng keâu cuûa caùc con vaät khi di chuyeån.
+ Caùc em haõy quan saùt hình veõ vaø chæ roõ ñoù laø tieáng keâu cuûa vaät naøo?
+ caùc em tìm hieåu xem caùc vaät trong hình veõ coù teân goïi laø gì?
- Gv nhaän xeùt choát laïi
- Goïi hs döïa vaøo tranh vaø gôïi yù luyeän noùi trong nhoùm
- Gv theo doõi giuùp ñôõ
- Goïi hs trình baøy tröôùc lôùp 
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
D. Cuûng coá – Daën doø :
- Goïi hs ñoïc laïi baøi treân baûng lôùp
- Toå chöùc cho hs chôi troø chôi gheùp chöõ
- Gv nhaän xeùt – giaùo duïc hs
- Daën hs veà nhaø ñoïc laïi baøi vaø chuaån bò baøi : oân taäp 
- Gv nhaän xeùt tieát hoïc 
Hs haùt vui
Thöïc hieän yeâu caàu
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs laéng nghe
Hs quan saùt tranh
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs laéng nghe
Hs nhaéc laïi
Hs quan saùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs laéng nghe
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs quan saùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs laéng nghe
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs laéng nghe
Hs quan saùt tranh
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs laéng nghe
Hs theo doõi
Hs theo doõi
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Hs theo doõi
Thöïc hieän yeâu caàu
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Hs laéng nghe
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs quan saùt tranh
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs theo doõi
Hs laéng nghe
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs theo doõi
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs theo doõi
Hs quan saùt
Hs laéng nghe
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs laéng nghe
Thöïc hieän yeâu caàu
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs laéng nghe
* Ruùt kinh nghieäm :................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thöù saùu ngaøy 16 thaùng 09 naêm 2011
Hoïc vaàn
Tuaàn 6 tieát 41 + 42
OÂN TAÄP
I. Muïc tieâu :
- Ñoïc ñuùng : u, ö, x, ch, s, r, k, kh ; caùc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng töø baøi 17 ñeán baøi 21.
- Vieát ñöôïc : u, ö, x, ch, s, r, k, kh ; caùc töø öùng duïng töø baøi 17 ñeán baøi 21.
- Nghe hieåu vaø keå ñöôïc moät ñoaïn truyeän theo tranh truyeän keå : thoû vaø sö töû.
- Hs khaù gioûi : Keå ñöôïc 2 – 3 ñoaïn truyeän theo tranh.
II. Ñoà duøng daïy hoïc :
- Giaùo vieân : Sô ñoà oân taäp. Tranh minh hoïa sgk. Maãu chöõ taäp vieát.
- Hoïc sinh : Baûng con, vôû Taäp vieát 1, taäp 1.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc :
Hoaït ñoäng cuûa Gv
Hoaït ñoäng cuûa hs
Tieát 1
A. OÅn ñònh :
B. Kieåm tra baøi cuõ :
+ Tieát tröôùc caùc em hoïc baøi gæ? 
- Goïi hs leân baûng ñoïc baøi sgk vaø vieát : k, kh, keû, kheá
- Yeâu caàu lôùp vieát baûng con : k, kh, keû, kheá
- Gv nhaän xeùt ghi ñieåm
C. Baøi môùi :
1. Giôùi thieäu baøi : 
+ Tuaàn qua caùc em ñaõ hoïc nhöõng aâm gì?
- Gv nhaän xeùt ghi baûng
- Gv : Tieát hoïc hoâm nay chuùng ta seõ cuøng oân taäp caùc aâm ñaõ hoïc.
- Gv ghi töïa baøi leân baûng
2. OÂn taäp :
- Gv treo baûng oân leân baûng
e
i
a
u
ö
x
k
r
s
ch
kh
\
/
?
~
°
ru
cha
a. Caùc aâm ñaõ hoïc
- Gv ñoïc maãu caùc aâm ñaõ hoïc
- Goïi hs khaù ñoïc laïi caùc aâm ñaõ hoïc
- Gv theo doõi nhaän xeùt söûa loãi phaùt aâm
- Gv ñoïc maãu
- Goïi hs ñoïc laïi caùc vaàn ñaõ hoïc theo caù nhaân, nhoùm, lôùp
b. Gheùp chöõ thaønh tieáng :
- Gv höôùng daãn hs gheùp maãu chöõ ôû coät doïc vaø chöõ ôû haøng ngang ghi baûng
- Yeâu caàu hs gheùp caùc chöõ coøn laïi 
- Gv ñoïc maãu
- Goïi hs ñoïc laïi theo caù nhaân, nhoùm, lôùp
- Gv theo doõi söûa chöõa loãi phaùt aâm
c. Ñoïc töø öùng duïng :
- Gv giôùi thieäu töø öùng duïng vaø ñoïc maãu : xe chæ, cuû saû, keû oâ, roå kheá
- Goïi hs ñoïc noái tieáp vaø ñoàng thanh
- Gv theo doõi söûa chöõa loãi phaùt aâm
- Gv giaûi thích töø öùng duïng
d. Höôùng daãn vieát :
- Gv vieát maãu : xe chæ, cuû saû
- Yeâu caàu hs vieát baûng con
- Gv nhaän xeùt söûa chöõa
Tieát 2
3. Luyeän taäp :
a. Luyeän ñoïc :
- Yeâu caàu hs ñoïc baøi oân tieát 1 (caù nhaân, nhoùm, lôùp)
- Gv theo doõi söûa chöõa loãi phaùt aâm
- Gv treo tranh minh hoaï sgk
+ Tranh veõ gì?
+ Caùc em ñoaùn xem chieác xe chôû caùc con vaät ñi ñaâu?
- Gv nhaän xeùt vaø giôùi thieäu : xe oâ toâ chôû khæ vaø sö töû veà sôû thuù. 
- Gv ñoïc maãu caâu öùng duïng
- Yeâu caàu hs ñoïc caâu öùng duïng theo caù nhaân, nhoùm, lôùp
- Gv theo doõi söûa chöõa loãi phaùt aâm
b. Luyeän vieát :
- Gv höôùng daãn hs vieát vaøo vôû taäp vieát
- Yeâu caàu hs vieát vaøo vôû taäp vieát
- Gv theo doõi giuùp ñôõ
- Gv thu baøi chaám neâu nhaän xeùt
c. Keå chuyeän : thoû vaø sö töû
- Gv keå maãu theo tranh minh hoaï
- Yeâu caàu hs keå töøng ñoaïn trong nhoùm theo gôïi yù :
+ Tranh 1 : Con sö töû hung aùc ñaõ baét caùc loaøi thuø nhoû phaûi laøm gì? Ñeán ngaøy noäp maïng thoû ñaõ nghó ra möu keá gì?
+ Tranh 2 : Thaùi ñoä cuûa sö töû nhö theá naøo khi gaëp thoû? Thoû ñaõ laøm gì tröôùc söï noùng giaän cuûa sö töû?
+ Tranh 3 : Thoû ñaõ daãn sö töû ñi ñaâu? Thaùi ñoä cuûa sö töû nhö theá naøo khi nhìn xuoáng gieáng?
+ Tranh 4 : Con sö töû hung aùc ñaõ laøm gì? Caâu chuyeän keát thuùc ra sao?
- Goïi hs keå laïi moät ñoaïn theo tranh
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
+ Vì sao con sö töû cheát? 
+ Caùi cheát naøy noùi leân ñieàu gì?
- Gv neâu yù nghóa : Nhöõng keû ñoäc aùc kieâu caêng seõ bò tröøng phaït thích ñaùng.
D. Cuûng coá – Daën doø :
- Goïi hs ñoïc laïi baûng oân
+ Qua baøi hoïc em hieåu ñöôïc ñieàu gì?
- Daën hs veà nhaø keå laïi caâu chuyeän cho ngöôøi thaân nghe vaø chuaån bò baøi sau
- Gv nhaän xeùt tieát hoïc.
Haùt
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs laéng nghe
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs laéng nghe
Hs neâu töïa baøi
Hs theo doõi
Hs theo doõi
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs theo doõi
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs theo doõi
Hs thöïc hieän
Hs theo doõi
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Hs theo doõi
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs theo doõi
Hs vieát baûng con
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs quan saùt
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs laéng nghe
Hs laéng nghe
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs theo doõi
Hs vieát vaøo vôû
Hs laéng nghe
Hs laéng nghe
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs keå theo tranh
Hs laéng nghe
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs laéng nghe
Hs ñoïc laïi baûng oân
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs laéng nghe
* Ruùt

File đính kèm:

  • dochoc van t5-8.doc