Giáo án lớp 1 môn Tiếng Việt - Phân môn Học vần - Tuần 19 đến tuần 22

doc57 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 11/10/2018 | Lượt xem: 107 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án lớp 1 môn Tiếng Việt - Phân môn Học vần - Tuần 19 đến tuần 22, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thöù hai ngaøy 02 thaùng 01 naêm 2012
Moân : TIEÁNG VIEÄT
Phaân moân : Hoïc vaàn
Tuaàn 19 
BAØI 77 : AÊC - AÂC
I. Muïc tieâu :
- Ñoïc ñöôïc : aêc, aâc, maéc aùo, quaû gaác.
- Ñoïc ñöôïc töø vaø ñoaïn thô öùng 
- Vieát ñöôïc : aêc, aâc, maéc aùo, quaû gaác.
- Luyeän noùi töø 1® 4 caâu theo chuû ñeà : Ruoäng baäc thanh.
- Hs khaù gioûi : Böôùc ñaàu nhaän bieát moät soá töø ngöõ qua tranh minh hoaï sgk. Noùi ñöôïc 4 - 5 caâu theo chuû ñeà theo tranh minh hoaï.
II. Ñoà duøng daïy hoïc :
- Tranh minh hoaï sgk.
- Baûng gaøi, maãu chöõ
- Baûng keû oâ ly.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc :
Hoaït ñoäng cuûa Gv
Hoaït ñoäng cuûa hs
Tieát 1
A. OÅn ñònh : 
B. Kieåm tra baøi cuõ :
- Gv nhaän xeùt keát quaû kieåm tra cuoái HKI
C. Daïy baøi môùi :
1. Giôùi thieäu baøi : 
- Gv : Tieát hoïc hoâm nay coâ seõ höôùng daãn caùc em laøm quen vôùi hai vaàn môùi : aêc - aâc
- Gv ghi töïa baøi leân baûng
2. Daïy vaàn môùi :
 AÊC
a. Nhaän dieän vaàn :
- Gv ñính vaàn aêc leân baûng 
+ Vaàn aêc goàm coù aâm gì gheùp vôùi aâm gì? (aâm aê vaø c)
b. Ñaùnh vaàn :
- Gv ñoïc maãu : aê ® aêc
- Goïi hs ñoïc laïi caù nhaân, nhoùm, lôùp
- Gv theo doõi nhaän xeùt söûa loãi phaùt aâm
+ Coù vaàn aêc muoán coù tieáng maéc ta laøm theá naøo? (gheùp theâm aâm m tröôùc vaàn aêc vaø daáu saéc)
- Gv ñính chöõ leân baûn ñoïc maãu : m® aêc ® saéc ® maéc
- Goïi hs ñoïc laïi caù nhaân, nhoùm, lôùp
- Gv theo doõi nhaän xeùt söûa loãi phaùt aâm
- Yeâu caàu hs quan saùt tranh
+ Tranh veõ gì?
- Gv nhaän xeùt ñính chöõ leân baûng : maéc aùo
- Gv ñoïc maãu : maéc aùo
- Goïi hs ñoïc laïi caù nhaân, nhoùm, lôùp
- Gv theo doõi nhaän xeùt söûa loãi phaùt aâm
- Yeâu caàu hs ñoïc laïi baøi
- Gv theo doõi nhaän xeùt söûa loãi phaùt aâm
 AÂC
- Gv höôùng daãn hs töông töï vaàn aêc
- Yeâu caàu hs so saùnh vaàn aêc vôùi aâc (gioáng nhau aâm c khaùc nhau aâm aê vaø aâm aâ)
c. Höôùng daãn vieát :
- Gv treo maãu chöõ vieát leân baûng : aêc, aâc, maéc, gaác.
- Gv vöøa vieát nöøa neâu caùch vieát
- Yeâu caàu hs vieát baûng con
- Gv nhaän xeùt söûa chöõa
d. Ñoïc öùng duïng :
- Gv giôùi thieäu vaø giaûi thích töø öùng duïng : maøu saéc, aên maëc, giaác nguû, nhaác chaân
- Gv ñoïc maãu töø öùng duïng
- Goïi hs ñoïc laïi caù nhaân, nhoùm, lôùp
- Gv theo doõi nhaän xeùt söûa loãi phaùt aâm
- Goïi hs leân baûng gaïch chaân caùc töø coù vaàn môùi hoïc
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
- Goïi hs ñoïc laïi toaøn baøi
Tieát 2
3. Luyeän taäp :
a. Luyeän ñoïc :
- Goïi hs ñoïc baøi baûng lôùp, sgk (caù nhaân, nhoùm, lôùp)
- Gv theo doõi söûa chöõa loãi phaùt aâm
- Yeâu caàu hs quan saùt tranh
+ Tranh veõ gì?
- Gv nhaän xeùt giôùi thieäu caâu öùng duïng : Nhöõng ñaøn chim ngoùi. Maëc aùo maøu naâu. Ñeo cöôøm ôû coå. Chaân ñaát hoàng hoàng.
- Gv ñoïc maãu caâu öùng duïng
- Yeâu caàu hs ñoïc caâu öùng duïng (caù nhaân, nhoùm, lôùp)
- Gv theo doõi söûa chöõa loãi phaùt aâm
b. Luyeän vieát :
- Gv höôùng daãn hs vieát vaøo vôû taäp vieát
- Yeâu caàu hs vieát vaøo vôû taäp vieát
- Gv theo doõi giuùp ñôõ
- Gv thu baøi chaám neâu nhaän xeùt
c. Luyeän noùi : 
- Gv treo tranh giôùi thieäu chuû ñeà : Ruoäng baäc thang.
- Gv neâu caâu hoûi gôïi yù hs noùi
+ Tranh veõ gì?
+ Caùc em haõy nhìn hình veõ vaø cho bieát ruoäc baäc thang coù gì ñaëc bieät?
+ Coù gì khaùc ruoäng treân caùnh ñoàng queâ em?
- Goïi hs döïa vaøo tranh vaø gôïi yù noùi töø 1 ñeán 4 caâu 
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
D. Cuûng coá – Daën doø :
+ Caùc em vöøa hoïc xong vaàn gì?
- Goïi hs thi ñoïc laïi baøi giöõa caùc toå
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
- Daën hs veà nhaø xem laïi baøi vaø chuaån bò baøi sau
- Gv nhaän xeùt tieát hoïc.
Haùt
Hs laéng nghe
Hs laéng nghe
Hs neâu töïa baøi
Hs ñính baûng caøi
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs ñính baûng caøi
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs quan saùt 
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs neâu so saùnh
Hs vieát baûng con
Hs nhaän xeùt
Hs laéng nghe
Thöïc hieän yeâu caàu
Thöïc hieän yeâu caàu
Thöïc hieän yeâu caàu
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs quan saùt tranh
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs theo doõi
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs laéng nghe
Hs vieát vaøo vôû
Hs theo doõi
Hs quan saùt tranh
Hs traû lôøi nhaän xeùt 
Hs traû lôøi nhaän xeù
Hs traû lôøi nhaän xeù
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Hs neâu teân baøi
Hs thi ñoïc laïi baøi
Hs laéng nghe
* Ruùt kinh nghieäm : ...............................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thöù ba ngaøy 03 thaùng 01 naêm 2012
Moân : TIEÁNG VIEÄT
Phaân moân : Hoïc vaàn
Tuaàn 19 
BAØI 78 : UC - ÖC
I. Muïc tieâu :
- Ñoïc ñöôïc : uc, öc, caàn truïc, löïc só.
- Ñoïc ñöôïc töø vaø ñoaïn thô öùng duïng
- Vieát ñöôïc : uc, öc, caàn truïc, löïc só.
- Luyeän noùi töø 1® 4 caâu theo chuû ñeà : Ai thöùc daäy sôùm.
- Hs khaù gioûi : Böôùc ñaàu nhaän bieát moät soá töø ngöõ qua tranh minh hoaï sgk. Noùi ñöôïc 4 - 5 caâu theo chuû ñeà theo tranh minh hoaï.
II. Ñoà duøng daïy hoïc :
- Tranh minh hoaï sgk.
- Baûng gaøi, maãu chöõ
- Baûng keû oâ ly.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc :
Hoaït ñoäng cuûa Gv
Hoaït ñoäng cuûa hs
Tieát 1
A. OÅn ñònh : 
B. Kieåm tra baøi cuõ :
+ Tieát tröôùc hoïc baøi gì?
- Goïi 2 hs ñoïc baøi trong sgk
- Yeâu caàu hs leân baûng – Lôùp vieát baûng con : maøu saéc, aên maëc, giaác nguû, nhaác chaân
- Gv nhaän xeùt ghi ñieåm
C. Daïy baøi môùi :
1. Giôùi thieäu baøi : 
- Gv : Tieát hoïc hoâm nay coâ seõ höôùng daãn caùc em laøm quen vôùi hai vaàn môùi : uc – öc.
- Gv ghi töïa baøi leân baûng
2. Daïy vaàn môùi :
 UC
a. Nhaän dieän vaàn :
- Gv ñính vaàn uc leân baûng
+ Vaàn uc goàm coù aâm gì gheùp vôùi aâm gì? (aâm u vaø c)
b. Ñaùnh vaàn :
- Gv ñoïc maãu : u ® c 
- Goïi hs ñoïc laïi caù nhaân, nhoùm, lôùp
- Gv theo doõi nhaän xeùt söûa loãi phaùt aâm
+ Coù vaàn uc muoán coù tieáng truïc ta laøm theá naøo? (gheùp theâm aâm tr tröôùc vaàn uc vaø daáu naëng)
- Gv ñính chöõ leân baûn ñoïc maãu : tr® uc ® truc ® naëng ® truïc
- Goïi hs ñoïc laïi caù nhaân, nhoùm, lôùp
- Gv theo doõi nhaän xeùt söûa loãi phaùt aâm
- Yeâu caàu hs quan saùt tranh
+ Tranh veõ gì?
- Gv nhaän xeùt ñính chöõ leân baûng : caàn truïc
- Gv ñoïc maãu : caàn truïc
- Goïi hs ñoïc laïi caù nhaân, nhoùm, lôùp
- Gv theo doõi nhaän xeùt söûa loãi phaùt aâm
- Yeâu caàu hs ñoïc laïi baøi
- Gv theo doõi nhaän xeùt söûa loãi phaùt aâm
 ÖC
- Gv höôùng daãn hs töông töï vaàn uc
- Yeâu caàu hs so saùnh vaàn uc vôùi öc (gioáng nhau aâm c khaùc nhau aâm u vaø ö)
c. Höôùng daãn vieát :
- Gv treo maãu chöõ vieát leân baûng : uc, öc, truïc, löïc.
- Gv vöøa vieát nöøa neâu caùch vieát
- Yeâu caàu hs vieát baûng con
- Gv nhaän xeùt söûa chöõa
d. Ñoïc öùng duïng :
- Gv giôùi thieäu vaø giaûi thích töø öùng duïng : maùy xuùc, cuùc vaïn thò, loï möïc, noùng nöïc.
- Gv ñoïc maãu töø öùng duïng
- Goïi hs ñoïc laïi caù nhaân, nhoùm, lôùp
- Gv theo doõi nhaän xeùt söûa loãi phaùt aâm
- Goïi hs leân baûng gaïch chaân caùc töø coù vaàn môùi hoïc
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
- Goïi hs ñoïc laïi toaøn baøi
Tieát 2
3. Luyeän taäp :
a. Luyeän ñoïc :
- Goïi hs ñoïc baøi baûng lôùp, sgk (caù nhaân, nhoùm, lôùp)
- Gv theo doõi söûa chöõa loãi phaùt aâm
- Yeâu caàu hs quan saùt tranh
+ Tranh veõ gì?
- Gv nhaän xeùt giôùi thieäu caâu öùng duïng : Con gì maøo ñoû. Loâng möôït nhö tô. Saùng sôùm tinh mô. Goïi ngöôøi thöùc daäy.
- Gv ñoïc maãu caâu öùng duïng
- Yeâu caàu hs ñoïc caâu öùng duïng (caù nhaân, nhoùm, lôùp)
- Gv theo doõi söûa chöõa loãi phaùt aâm
b. Luyeän vieát :
- Gv höôùng daãn hs vieát vaøo vôû taäp vieát
- Yeâu caàu hs vieát vaøo vôû taäp vieát
- Gv theo doõi giuùp ñôõ
- Gv thu baøi chaám neâu nhaän xeùt
c. Luyeän noùi : 
- Gv treo tranh giôùi thieäu chuû ñeà : Ai thöùc daäy sôùm nhaát.
- Gv neâu caâu hoûi gôïi yù hs noùi
+ Tranh veõ gì?
+ Moïi ngöôøi ñang laøm gì?
+ Con gì ñaõ baùo hieäu cho moïi ngöôøi thöùc daäy?
+ Böùc tranh veõ caûnh noâng thoân hay thaønh thò?
- Goïi hs döïa vaøo tranh vaø gôïi yù noùi töø 1 ñeán 4 caâu 
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
D. Cuûng coá – Daën doø :
+ Caùc em vöøa hoïc xong vaàn gì?
- Goïi hs thi ñoïc laïi baøi giöõa caùc toå
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
- Daën hs veà nhaø xem laïi baøi vaø chuaån bò baøi sau
- Gv nhaän xeùt tieát hoïc.
Haùt
Hs neâu teân baøi
2 hs ñoïc baøi
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs laéng nghe
Hs neâu töïa baøi
Hs ñính baûng caøi
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs ñính baûng caøi
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs quan saùt 
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs neâu so saùnh
Hs vieát baûng con
Hs nhaän xeùt
Hs laéng nghe
Thöïc hieän yeâu caàu
Thöïc hieän yeâu caàu
Thöïc hieän yeâu caàu
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs quan saùt tranh
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs theo doõi
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs laéng nghe
Hs vieát vaøo vôû
Hs theo doõi
Hs quan saùt tranh
Hs traû lôøi nhaän xeùt 
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Hs neâu teân baøi
Hs thi ñoïc laïi baøi
Hs laéng nghe
* Ruùt kinh nghieäm : ...............................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thöù tö ngaøy 04 thaùng 01 naêm 2012
Moân : TIEÁNG VIEÄT
Phaân moân : Hoïc vaàn
Tuaàn 19 
BAØI 79 : OÂC - UOÂC
I. Muïc tieâu :
- Ñoïc ñöôïc : oâc, uoâc, thôï moäc, ngoïn ñuoác.
- Ñoïc ñöôïc töø vaø ñoaïn thô öùng duïng.
- Vieát ñöôïc : oâc, uoâc, thôï moäc, ngoïn ñuoác.
- Luyeän noùi töø 1® 4 caâu theo chuû ñeà : Tieâm chuûng, uoáng thuoác.
- Hs khaù gioûi : Böôùc ñaàu nhaän bieát moät soá töø ngöõ qua tranh minh hoaï sgk. Noùi ñöôïc 4 - 5 caâu theo chuû ñeà theo tranh minh hoaï.
II. Ñoà duøng daïy hoïc :
- Tranh minh hoaï sgk.
- Baûng gaøi, maãu chöõ
- Baûng keû oâ ly.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc :
Hoaït ñoäng cuûa Gv
Hoaït ñoäng cuûa hs
Tieát 1
A. OÅn ñònh : 
B. Kieåm tra baøi cuõ :
+ Tieát tröôùc hoïc baøi gì?
- Goïi 2 hs ñoïc baøi trong sgk
- Yeâu caàu hs leân baûng – Lôùp vieát baûng con : uc, ưc, maùy xuùc, cuùc vaïn thò, loï möïc, noùng nöïc.
- Gv nhaän xeùt ghi ñieåm
C. Daïy baøi môùi :
1. Giôùi thieäu baøi : 
- Gv : Tieát hoïc hoâm nay coâ seõ höôùng daãn caùc em laøm quen vôùi hai vaàn môùi : oâc – uoâc.
- Gv ghi töïa baøi leân baûng
2. Daïy vaàn môùi :
 OÂC
a. Nhaän dieän vaàn :
- Gv ñính vaàn oâc leân baûng
+ Vaàn oâc goàm coù aâm gì gheùp vôùi aâm gì? (aâm oâ vaø c)
b. Ñaùnh vaàn :
- Gv ñoïc maãu : oâ ® c 
- Goïi hs ñoïc laïi caù nhaân, nhoùm, lôùp
- Gv theo doõi nhaän xeùt söûa loãi phaùt aâm
+ Coù vaàn oâc muoán coù tieáng moäc ta laøm theá naøo? (gheùp theâm aâm tr tröôùc vaàn uc vaø daáu naëng)
- Gv ñính chöõ leân baûn ñoïc maãu : m® oâc ® moâc ® naëng ® moäc
- Goïi hs ñoïc laïi caù nhaân, nhoùm, lôùp
- Gv theo doõi nhaän xeùt söûa loãi phaùt aâm
- Yeâu caàu hs quan saùt tranh
+ Tranh veõ gì?
- Gv nhaän xeùt ñính chöõ leân baûng : thô moäc
- Gv ñoïc maãu : thô moäc
- Goïi hs ñoïc laïi caù nhaân, nhoùm, lôùp
- Gv theo doõi nhaän xeùt söûa loãi phaùt aâm
- Yeâu caàu hs ñoïc laïi baøi
- Gv theo doõi nhaän xeùt söûa loãi phaùt aâm
 UOÂC
- Gv höôùng daãn hs töông töï vaàn oâc
- Yeâu caàu hs so saùnh vaàn oâc vôùi uoâc (gioáng nhau aâm c khaùc nhau aâm oâ vaø ñoâi uoâ)
c. Höôùng daãn vieát :
- Gv treo maãu chöõ vieát leân baûng : oâc, uoâc, moäc, ñuoác.
- Gv vöøa vieát vöøa neâu caùch vieát
- Yeâu caàu hs vieát baûng con
- Gv nhaän xeùt söûa chöõa
d. Ñoïc öùng duïng :
- Gv giôùi thieäu vaø giaûi thích töø öùng duïng : con oác, goác caây, ñuoâi guoác, thuoäc baøi,
- Gv ñoïc maãu töø öùng duïng
- Goïi hs ñoïc laïi caù nhaân, nhoùm, lôùp
- Gv theo doõi nhaän xeùt söûa loãi phaùt aâm
- Goïi hs leân baûng gaïch chaân caùc töø coù vaàn môùi hoïc
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
- Goïi hs ñoïc laïi toaøn baøi
Tieát 2
3. Luyeän taäp :
a. Luyeän ñoïc :
- Goïi hs ñoïc baøi baûng lôùp, sgk (caù nhaân, nhoùm, lôùp)
- Gv theo doõi söûa chöõa loãi phaùt aâm
- Yeâu caàu hs quan saùt tranh
+ Tranh veõ gì?
- Gv nhaän xeùt giôùi thieäu caâu öùng duïng : Maùi nhaø cuûa oác. Troøn vo beân mình/ Maùi nhaø caûu em. Nghieâng giaøn gaác ñoû.
- Gv ñoïc maãu caâu öùng duïng
- Yeâu caàu hs ñoïc caâu öùng duïng (caù nhaân, nhoùm, lôùp)
- Gv theo doõi söûa chöõa loãi phaùt aâm
b. Luyeän vieát :
- Gv höôùng daãn hs vieát vaøo vôû taäp vieát
- Yeâu caàu hs vieát vaøo vôû taäp vieát
- Gv theo doõi giuùp ñôõ
- Gv thu baøi chaám neâu nhaän xeùt
c. Luyeän noùi : 
- Gv treo tranh giôùi thieäu chuû ñeà : Tieâm chuûng, uoáng thuoác.
- Gv neâu caâu hoûi gôïi yù hs noùi
+ Tranh veõ gì?
+ Nhìn hình veõ vaø cho bieát ai ñang tieâm chuûng?
+ Em beù ñang ñöôïc tieâm chuûng coù thaùi ñoä nhö theá naøo?
+ Em haõy ñoaùn xen ngöôøi meï noùi gì vôùi hai con ñang chôø tieâm chuûng?
- Gv nhaän xeùt choát laïi
- Goïi hs döïa vaøo tranh vaø gôïi yù noùi töø 1 ñeán 4 caâu 
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
D. Cuûng coá – Daën doø :
+ Caùc em vöøa hoïc xong vaàn gì?
- Goïi hs thi ñoïc laïi baøi giöõa caùc toå 
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
- Daën hs veà nhaø xem laïi baøi vaø chuaån bò baøi sau
- Gv nhaän xeùt tieát hoïc.
Haùt
Hs neâu teân baøi
2 hs ñoïc baøi
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs laéng nghe
Hs neâu töïa baøi
Hs ñính baûng caøi
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs ñính baûng caøi
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs quan saùt 
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs neâu so saùnh
Hs vieát baûng con
Hs nhaän xeùt
Hs laéng nghe
Thöïc hieän yeâu caàu
Thöïc hieän yeâu caàu
Thöïc hieän yeâu caàu
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs quan saùt tranh
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs theo doõi
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs laéng nghe
Hs vieát vaøo vôû
Hs theo doõi
Hs quan saùt tranh
Hs traû lôøi nhaän xeùt 
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Hs neâu teân baøi
Hs thi ñoïc laïi baøi
Hs laéng nghe
* Ruùt kinh nghieäm : ...............................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thöù năm ngaøy 05 thaùng 01 naêm 2012
Moân : TIEÁNG VIEÄT
Phaân moân : Hoïc vaàn
Tuaàn 19 
BAØI 80 : IEÂC - ÖÔC
I. Muïc tieâu :
- Ñoïc ñöôïc : ieâc, öôc, xem xieác, röôùc ñeøn.
- Ñoïc ñöôïc töø vaø ñoaïn thô öùng duïng.
- Vieát ñöôïc : ieâc, öôc, xem xieác, röôùc ñeøn.
- Luyeän noùi töø 1® 4 caâu theo chuû ñeà : Xieác, muùa roái, ca nhaïc.
- Hs khaù gioûi : Böôùc ñaàu nhaän bieát moät soá töø ngöõ qua tranh minh hoaï sgk. Noùi ñöôïc 4 - 5 caâu theo chuû ñeà theo tranh minh hoaï.
II. Ñoà duøng daïy hoïc :
- Tranh minh hoaï sgk.
- Baûng gaøi, maãu chöõ
- Baûng keû oâ ly.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc :
Hoaït ñoäng cuûa Gv
Hoaït ñoäng cuûa hs
Tieát 1
A. OÅn ñònh : 
B. Kieåm tra baøi cuõ :
+ Tieát tröôùc hoïc baøi gì?
- Goïi 2 hs ñoïc baøi trong sgk
- Yeâu caàu hs leân baûng – Lôùp vieát baûng con : oâc, uoâc, con oác, goác caây, ñuoâi guoác, thuoäc baøi,
- Gv nhaän xeùt ghi ñieåm
C. Daïy baøi môùi :
1. Giôùi thieäu baøi : 
- Gv : Tieát hoïc hoâm nay coâ seõ höôùng daãn caùc em laøm quen vôùi hai vaàn môùi : uc – öc.
- Gv ghi töïa baøi leân baûng
2. Daïy vaàn môùi :
 IEÂC
a. Nhaän dieän vaàn :
- Gv ñính vaàn ieâc leân baûng
+ Vaàn ieâc goàm coù aâm gì gheùp vôùi aâm gì? (aâm ñoâi ieâ vaø c)
b. Ñaùnh vaàn :
- Gv ñoïc maãu : ieâ ® c 
- Goïi hs ñoïc laïi caù nhaân, nhoùm, lôùp
- Gv theo doõi nhaän xeùt söûa loãi phaùt aâm
+ Coù vaàn ieâc muoán coù tieáng xieác ta laøm theá naøo? (gheùp theâm aâm x tröôùc vaàn ieâc vaø daáu saéc)
- Gv ñính chöõ leân baûn ñoïc maãu : x® ieâc ® xieâc ® saéc ® xieác.
- Goïi hs ñoïc laïi caù nhaân, nhoùm, lôùp
- Gv theo doõi nhaän xeùt söûa loãi phaùt aâm
- Yeâu caàu hs quan saùt tranh
+ Tranh veõ gì?
- Gv nhaän xeùt ñính chöõ leân baûng : xem xieác.
- Gv ñoïc maãu : xem xieác.
- Goïi hs ñoïc laïi caù nhaân, nhoùm, lôùp
- Gv theo doõi nhaän xeùt söûa loãi phaùt aâm
- Yeâu caàu hs ñoïc laïi baøi
- Gv theo doõi nhaän xeùt söûa loãi phaùt aâm
 ÖÔC
- Gv höôùng daãn hs töông töï vaàn ieâc
- Yeâu caàu hs so saùnh vaàn ieâc vôùi öôc (gioáng nhau aâm c khaùc nhau aâm ñoâi ieâ vaø öô)
c. Höôùng daãn vieát :
- Gv treo maãu chöõ vieát leân baûng : ieâc, öôc, xieác, röôùc.
- Gv vöøa vieát vöøa neâu caùch vieát
- Yeâu caàu hs vieát baûng con
- Gv nhaän xeùt söûa chöõa
d. Ñoïc öùng duïng :
- Gv giôùi thieäu vaø giaûi thích töø öùng duïng : caù dieác, coâng vieäc, caùi löôïc, thöôùc keû.
- Gv ñoïc maãu töø öùng duïng
- Goïi hs ñoïc laïi caù nhaân, nhoùm, lôùp
- Gv theo doõi nhaän xeùt söûa loãi phaùt aâm
- Goïi hs leân baûng gaïch chaân caùc töø coù vaàn môùi hoïc
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
- Goïi hs ñoïc laïi toaøn baøi
Tieát 2
3. Luyeän taäp :
a. Luyeän ñoïc :
- Goïi hs ñoïc baøi baûng lôùp, sgk (caù nhaân, nhoùm, lôùp)
- Gv theo doõi söûa chöõa loãi phaùt aâm
- Yeâu caàu hs quan saùt tranh
+ Tranh veõ gì?
- Gv nhaän xeùt giôùi thieäu caâu öùng duïng : Queâ höông laø con dieàu bieác. Chieàu chieàu con thaû treân ñoàng. Queâ höông laø con dieàu nhoû. EÂm ñeàm khua nöôùc ven soâng.
- Gv ñoïc maãu caâu öùng duïng
- Yeâu caàu hs ñoïc caâu öùng duïng (caù nhaân, nhoùm, lôùp)
- Gv theo doõi söûa chöõa loãi phaùt aâm
b. Luyeän vieát :
- Gv höôùng daãn hs vieát vaøo vôû taäp vieát
- Yeâu caàu hs vieát vaøo vôû taäp vieát
- Gv theo doõi giuùp ñôõ
- Gv thu baøi chaám neâu nhaän xeùt
c. Luyeän noùi : 
- Gv treo tranh giôùi thieäu chuû ñeà : Xieác, muùa roái, ca nhaïc.
- Gv neâu caâu hoûi gôïi yù hs noùi
+ Tranh veõ gì?
+ Em ñaõ ñöôïc xem xieác, muùa roái chöa?
+ Em thích caùi naøo nhaát?
+ Haõy keå laïi nhöõng ñieàu maø em thích?
- Gv nhaän xeùt choát laïi
- Goïi hs döïa vaøo tranh vaø gôïi yù noùi töø 2 ñeán 4 caâu 
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
D. Cuûng coá – Daën doø :
+ Caùc em vöøa hoïc xong vaàn gì?
- Goïi hs thi ñoïc laïi baøi giöõa caùc toå
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
- Daën hs veà nhaø xem laïi baøi vaø chuaån bò baøi sau
- Gv nhaän xeùt tieát hoïc.
Haùt
Hs neâu teân baøi
2 hs ñoïc baøi
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs laéng nghe
Hs neâu töïa baøi
Hs ñính baûng caøi
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs ñính baûng caøi
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs quan saùt 
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs neâu so saùnh
Hs vieát baûng con
Hs nhaän xeùt
Hs laéng nghe
Thöïc hieän yeâu caàu
Thöïc hieän yeâu caàu
Thöïc hieän yeâu caàu
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs quan saùt tranh
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs theo doõi
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs laéng nghe
Hs vieát vaøo vôû
Hs theo doõi
Hs quan saùt tranh
Hs traû lôøi nhaän xeùt 
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Hs neâu teân baøi
Hs thi ñoïc laïi baøi
Hs laéng nghe
* Ruùt kinh nghieäm : ...............................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
Thöù saùu ngaøy 06 thaùng 01 naêm 2012
Moân : TIEÁNG VIEÄT
Phaân moân : Taäp vieát
Tuaàn 17+18 
I. Muïc tieâu :
- Vieát ñuùng caùc chöõ : tuoát luùa, haït thoùc, maøu saéc, con coá, ñoâi guoác, caù dieác ... (côû chöõ vieát thöôøng, côû vöøa theo vôû Taäp vieát taäp 1)
- Hs khaù gioûi : vieát ñeàu neùt, daõn ñuùng khoaûng caùch, vieát ñuû soá doøng theo qui ñònh trong vôû Taäp vieát taäp 1. 
II. Ñoà duøng daïy hoïc :
- Maãu chöõ
- Baûng keû oâ ly.
- Baûng con
III. Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc :
Hoaït ñoäng cuûa Gv
Hoaït ñoäng cuûa hs
A. OÅn ñònh :
B. Kieåm tra baøi cuõ :
- Gv kieåm tra vôû taäp vieát cuûa hs neâu nhaän xeùt 
C. Daïy baøi môùi :
1. Giôùi thieäu baøi : 
- Gv : Hoâm nay coâ seõ höôùng daãn cho caùc em vieát laïi moät soá töø ñaõ hoïc nhö : nhaø tröôøng, buoân laøng, hieàn laønh, ñình laøng, beänh vieän 
- Gv ghi töïa baøi leân baûng
2. Quan saùt nhaän xeùt :
- Treo baûng chöõ maãu leân baûng
- Gv höôùng daãn hs quan saùt maãu
- Gv gôïi yù hs phaân tích caáu taïo chöõ
- Goïi hs nhaän xeùt ñoä cao khoaûng caùch giöõa caùc chöõ
- Gv nhaän xeùt choát laïi
3. Höôùng daãn vieát : 
- Gv vöøa vieát vöøa neâu qui trình vieát
- Gv vieát laïi laàn 2
- Yeâu caàu hs vieát baûng con
- Gv theo doõi giuùp ñôõ
4. Luyeän vieát :
- Gv höôùng daãn hs vieát vaøo vôû
- Yeâu caàu hs vieát vaøo vôû theo qui ñònh
- Gv theo doõi giuùp ñôõ
5. Chaám chöõa baøi :
- Gv thu moät soá baøi chaám neâu nhaän xeùt cuï theå
D. Cuûng coá – Daën doø :
-Yeâu caàu hs leân baûng thi vieát giöõa caùc toå
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
- Daën hs veà nhaø xem laïi baøi vaø vieát laïi caùc chöõ vöøa hoïc cho ñuùng maãu vaø chuaån bò baøi sau.
- Gv nhaän xeùt tieát hoïc.
Haùt
Hs theo doõi
Hs laéng nghe
Hs neâu töïa baøi
Hs theo doõi
Hs quan saùt maãu
Hs phaân tích
Hs phaùt bieåu
Hs laéng nghe
Hs theo doõi
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs laéng nghe
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs laéng nghe
Hs laéng nghe
Hs thi ñua
Hs theo doõi
* Ruùt kinh nghieäm : ...............................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thöù hai ngaøy 09 thaùng 01 naêm 2012
Moân : TIEÁNG VIEÄT
Phaân moân : Hoïc vaàn
Tuaàn 20 
BAØI 81 : ACH
I. Muïc tieâu :
- Ñoïc ñöôïc : ach, cuoán saùch.
- Ñoïc ñöôïc töø vaø ñoaïn thô öùng duïng.
- Vieát ñöôïc : ach, cuoán saùch.
- Luyeän noùi töø 1® 4 caâu theo chuû ñeà : Giöõ gìn vôû saïch.
- Hs khaù gioûi : Böôùc ñaàu nhaän bieát moät soá töø ngöõ qua tranh minh hoaï sgk. Noùi ñöôïc 4 - 5 caâu theo chuû ñeà theo tranh minh hoaï.
II. Ñoà duøng daïy hoïc :
- Tranh minh hoaï sgk.
- Baûng gaøi, maãu chöõ
- Baûng keû oâ ly.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc :
Hoaït ñoäng cuûa Gv
Hoaït ñoäng cuûa hs
Tieát 1
A. OÅn ñònh : 
B. Kieåm tra baøi cuõ :
+ Tieát tröôùc hoïc baøi gì?
- Goïi 2 hs ñoïc baøi trong sgk
- Yeâu caàu hs leân baûng – Lôùp vieát baûng con : caù dieác, coâng vieäc, caùi löôïc, thöôùc keû.
- Gv nhaän xeùt ghi ñieåm
C. Daïy baøi môùi :
1. Giôùi thieäu baøi : 
- Gv : Tieát hoïc hoâm nay coâ seõ höôùng daãn caùc em laøm quen vôùi vaàn môùi : ach.
- Gv ghi töïa baøi leân baûng
2. Daïy vaàn môùi :
 ACH
a. Nhaän dieän vaàn :
- Gv ñính vaàn ach leân baûng
+ Vaàn ach goàm coù aâm gì gheùp vôùi aâm gì? (aâm a vaø ch)
b. Ñaùnh vaàn :
- Gv ñoïc maãu : a ® ch ® ach 
- Goïi hs ñoïc laïi caù nhaân, nhoùm, lôùp
- Gv theo doõi nhaän xeùt söûa loãi phaùt aâm
+ Coù vaàn ach muoán coù tieáng saùch ta laøm theá naøo? (gheùp theâm aâm s tröôùc vaàn ach vaø daáu saéc)
- Gv ñính chöõ leân baûn ñoïc maãu : s ® ach ® sach ® saéc ® saùch 
- Goïi hs ñoïc laïi caù nhaân, nhoùm, lôùp
- Gv theo doõi nhaän xeùt söûa loãi phaùt aâm
- Yeâu caàu hs quan saùt tranh
+ Tranh veõ gì?
- Gv nhaän xeùt ñính chöõ leân baûng : cuoán saùch
- Gv ñoïc maãu : cuoán saùch
- Goïi hs ñoïc laïi caù nhaân, nhoùm, lôùp
- Gv theo doõi nhaän xeùt söûa loãi phaùt aâm
- Yeâu caàu hs ñoïc laïi baøi
- Gv theo doõi nhaän xeùt söûa loãi phaùt aâm
c. Höôùng daãn vieát :
- Gv treo maãu chöõ vieát leân baûng : ach,saùch.
- Gv vöøa vieát vöøa neâu caùch vieát
- Yeâu caàu hs vieát baûng con
- Gv nhaän xeùt söûa chöõa
d. Ñ

File đính kèm:

  • docHoc van 19 - 22.doc
Đề thi liên quan