Giáo án lớp 1 môn Tiếng Việt - Phân môn học vân - Tuần 16 đến tuần 18

doc44 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 11/10/2018 | Lượt xem: 110 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án lớp 1 môn Tiếng Việt - Phân môn học vân - Tuần 16 đến tuần 18, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thöù hai ngaøy 05 thaùng 12 naêm 2011
Moân : TIEÁNG VIEÄT
Phaân moân : Hoïc vaàn
Tuaàn 16 tieát 127 + 128
BAØI 64 : IM - UM
I. Muïc tieâu :
- Ñoïc ñöôïc : im, um, chim caâu, truøm khaên.
- Ñoïc ñöôïc töø öùng duïng : con nhím, troán tìm, tuûm tæm, muõm móm.
- Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Khi ñi em hoûi. Khi veà em chaøo. Mieäng em chuùm chím. Meï coù yeâu khoâng naøo?
- Vieát ñöôïc : im, um, chim caâu, truøm khaên.
- Luyeän noùi töø 2, 3 caâu theo chuû ñeà : Xanh, ñoû, tím, vaøng.
- Hs khaù gioûi : Böôùc ñaàu nhaän bieát moät soá töø ngöõ qua tranh minh hoaï sgk. Noùi ñöôïc 4 - 5 caâu theo chuû ñeà theo tranh minh hoaï.
II. Ñoà duøng daïy hoïc :
- Tranh minh hoaï sgk.
- Baûng gaøi, maãu chöõ
- Baûng keû oâ ly.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc :
Hoaït ñoäng cuûa Gv
Hoaït ñoäng cuûa hs
Tieát 1
A. OÅn ñònh : 
B. Kieåm tra baøi cuõ :
+ Tieát tröôùc hoïc baøi gì?
- Goïi 2 hs ñoïc baøi trong sgk
- Yeâu caàu hs leân baûng – Lôùp vieát baûng con : con tem, sao ñeâm
- Gv nhaän xeùt ghi ñieåm
C. Daïy baøi môùi :
1. Giôùi thieäu baøi : 
- Gv : Tieát hoïc hoâm nay coâ seõ höôùng daãn caùc em laøm quen vôùi hai vaàn môùi : im, um
- Gv ghi töïa baøi leân baûng
2. Daïy vaàn môùi :
 IM
a. Nhaän dieän vaàn :
+ Vaàn im goàm coù aâm gì gheùp vôùi aâm gì? (aâm i vaø m)
b. Ñaùnh vaàn :
- Gv ñoïc maãu : i ® m ® im
- Goïi hs ñoïc laïi caù nhaân, nhoùm, lôùp
- Gv theo doõi nhaän xeùt söûa loãi phaùt aâm
+ Coù vaàn im muoán coù tieáng chim ta laøm theá naøo? (gheùp theâm aâm ch tröôùc vaàn im)
- Gv ñính chöõ leân baûn ñoïc maãu : ch® im ® chim
- Goïi hs ñoïc laïi caù nhaân, nhoùm, lôùp
- Gv theo doõi nhaän xeùt söûa loãi phaùt aâm
- Yeâu caàu hs quan saùt tranh minh hoïa
+ Tranh veõ gì?
- Gv nhaän xeùt ñính chöõ leân baûng : chim caâu
- Gv ñoïc maãu : chim caâu
- Goïi hs ñoïc laïi caù nhaân, nhoùm, lôùp
- Gv theo doõi nhaän xeùt söûa loãi phaùt aâm
- Yeâu caàu hs ñoïc laïi baøi
- Gv theo doõi nhaän xeùt söûa loãi phaùt aâm
 UM
- Gv höôùng daãn hs töông töï vaàn im
- Yeâu caàu hs so saùnh vaàn im vôùi um (gioáng nhau aâm m khaùc nhau aâm i vaø u)
c. Höôùng daãn vieát :
- Gv treo maãu chöõ vieát leân baûng : im, chim, um, truøm.
- Gv vöøa vieát nöøa neâu caùch vieát
- Yeâu caàu hs vieát baûng con
- Gv nhaän xeùt söûa chöõa
d. Ñoïc öùng duïng :
- Gv giôùi thieäu vaø giaûi thích töø öùng duïng : con nhím, troán tìm, tuûm tæm, muõm móm.
- Gv ñoïc maãu töø öùng duïng
- Goïi hs ñoïc laïi caù nhaân, nhoùm, lôùp
- Gv theo doõi nhaän xeùt söûa loãi phaùt aâm
- Goïi hs leân baûng gaïch chaân caùc töø coù vaàn môùi hoïc
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
- Gv ñoïc maãu toaøn baøi
- Goïi hs ñoïc laïi toaøn baøi caù nhaân, nhoùm, lôùp
- Gv theo doõi nhaän xeùt söûa loãi phaùt aâm
Tieát 2
3. Luyeän taäp :
a. Luyeän ñoïc :
- Yeâu caàu hs ñoïc baøi baûng lôùp, sgk (caù nhaân, nhoùm, lôùp)
- Gv theo doõi söûa chöõa loãi phaùt aâm
- Yeâu caàu hs quan saùt tranh
+ Tranh veõ gì?
- Gv nhaän xeùt giôùi thieäu caâu öùng duïng : Khi ñi em hoûi. Khi veà em chaøo. Mieäng em chuùm chím. Meï coù yeâu khoâng naøo?
- Gv ñoïc maãu caâu öùng duïng
- Yeâu caàu hs ñoïc caâu öùng duïng (caù nhaân, nhoùm, lôùp)
- Gv theo doõi söûa chöõa loãi phaùt aâm
b. Luyeän vieát :
- Gv höôùng daãn hs vieát vaøo vôû taäp vieát
- Yeâu caàu hs vieát vaøo vôû taäp vieát
- Gv theo doõi giuùp ñôõ
- Gv thu baøi chaám neâu nhaän xeùt
c. Luyeän noùi : 
- Gv treo tranh giôùi thieäu chuû ñeà : Xanh, ñoû, tím, vaøng.
+ Tranh veõ nhöõng gì?
+ Haõy keå nhöõng vaät coù maøu xanh, maøu ñoû, maøu tím, maøu vaøng maø em bieát?
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
D. Cuûng coá – Daën doø :
+ Caùc em vöøa hoïc xong baøi gì?
- Goïi hs thi ñoïc laïi baøi giöõa caùc toå
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông – giaùo duïc hs
- Daën hs veà nhaø xem laïi baøi vaø chuaån bò baøi sau
- Gv nhaän xeùt tieát hoïc.
Haùt
Hs neâu teân baøi
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs vieát baûng con
Hs nhaän xeùt
Hs laéng nghe
Hs neâu töïa baøi
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs quan saùt tranh
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs laéng nghe
Hs neâu so saùnh
Hs theo doõi
Hs vieát baûng con
Hs nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Thöïc hieän yeâu caàu
Thöïc hieän yeâu caàu
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs quan saùt tranh
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs vieát vaøo vôû
Hs laéng nghe
Hs quan saùt tranh
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs neâu teân baøi
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs laéng nghe
* Ruùt kinh nghieäm : ...............................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thöù ba ngaøy 06 thaùng 12 naêm 2011
Moân : TIEÁNG VIEÄT
Phaân moân : Hoïc vaàn
Tuaàn 16 tieát 129 + 130 
BAØI 65 : IEÂM -YEÂM
I. Muïc tieâu :
- Ñoïc ñöôïc : ieâm, yeâm, döøa xieâm, caùi yeám.
- Ñoïc ñöôïc töø öùng duïng : thanh kieám, quyù hieám, aâu yeám, yeám daõi.
- Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Ban ngaøy, Seû maûi ñi kieám aên cho caû nhaø. Toái ñeán, Seû môùi coù thôøi gian aâu yeám ñaøn con.
- Vieát ñöôïc : ieâm, yeâm, döøa xieâm, caùi yeám.
- Luyeän noùi töø 2, 3 caâu theo chuû ñeà : Ñieåm möôøi.
- Hs khaù gioûi : Böôùc ñaàu nhaän bieát moät soá töø ngöõ qua tranh minh hoaï sgk. Noùi ñöôïc 4 - 5 caâu theo chuû ñeà theo tranh minh hoaï.
II. Ñoà duøng daïy hoïc :
- Tranh minh hoaï sgk.
- Baûng gaøi, maãu chöõ
- Baûng keû oâ ly.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc :
Hoaït ñoäng cuûa Gv
Hoaït ñoäng cuûa hs
Tieát 1
A. OÅn ñònh : 
B. Kieåm tra baøi cuõ :
+ Tieát tröôùc hoïc baøi gì?
- Goïi 2 hs ñoïc baøi trong sgk
- Yeâu caàu hs leân baûng – Lôùp vieát baûng con : chim caâu, truøm khaên
- Gv nhaän xeùt ghi ñieåm
C. Daïy baøi môùi :
1. Giôùi thieäu baøi : 
- Gv : Tieát hoïc hoâm nay coâ seõ höôùng daãn caùc em laøm quen vôùi hai vaàn môùi : ieâm - yeâm
- Gv ghi töïa baøi leân baûng
2. Daïy vaàn môùi :
 IEÂM
a. Nhaän dieän vaàn :
+ Vaàn ieâm goàm coù aâm gì gheùp vôùi aâm gì? (aâm ñoâi ieâ vaø aâm m)
b. Ñaùnh vaàn :
- Gv ñoïc maãu : ieâ ® m ® ieâm
- Goïi hs ñoïc laïi caù nhaân, nhoùm, lôùp
- Gv theo doõi nhaän xeùt söûa loãi phaùt aâm
+ Coù vaàn ieâm muoán coù tieáng xieâm ta laøm theá naøo? (gheùp theâm aâm x tröôùc vaàn ieâm)
- Gv ñính chöõ leân baûng ñoïc maãu : x® ieâm ® xieâm
- Goïi hs ñoïc laïi caù nhaân, nhoùm, lôùp
- Gv theo doõi nhaän xeùt söûa loãi phaùt aâm
- Yeâu caàu hs quan saùt tranh
+ Tranh veõ gì?
- Gv nhaän xeùt ñính chöõ leân baûng : döøa xieâm
- Gv ñoïc maãu : döøa xieâm
- Goïi hs ñoïc laïi caù nhaân, nhoùm, lôùp
- Gv theo doõi nhaän xeùt söûa loãi phaùt aâm
- Yeâu caàu hs ñoïc laïi baøi
- Gv theo doõi nhaän xeùt söûa loãi phaùt aâm
 YEÂM
- Gv höôùng daãn hs töông töï vaàn ieâm
- Yeâu caàu hs so saùnh vaàn om vôùi am (gioáng nhau aâm m khaùc nhau aâm ñoâi ieâ vaø yeââ)
c. Höôùng daãn vieát :
- Gv treo maãu chöõ vieát leân baûng : ieâm, yeâm, xieâm, yeám.
- Gv vöøa vieát nöøa neâu caùch vieát
- Yeâu caàu hs vieát baûng con
- Gv nhaän xeùt söûa chöõa
d. Ñoïc öùng duïng :
- Gv giôùi thieäu vaø giaûi thích töø öùng duïng : thanh kieám, quyù hieám, aâu yeám, yeám daõi.
- Gv ñoïc maãu töø öùng duïng
- Goïi hs ñoïc laïi caù nhaân, nhoùm, lôùp
- Gv theo doõi nhaän xeùt söûa loãi phaùt aâm
- Goïi hs leân baûng gaïch chaân caùc töø coù vaàn môùi hoïc
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
- Gv ñoïc maãu toaøn baøi
- Goïi hs ñoïc laïi caù nhaân, nhoùm, lôùp
- Gv theo doõi nhaän xeùt söûa loãi phaùt aâm
Tieát 2
3. Luyeän taäp :
a. Luyeän ñoïc :
- Yeâu caàu hs ñoïc baøi baûng lôùp, sgk (caù nhaân, nhoùm, lôùp)
- Gv theo doõi söûa chöõa loãi phaùt aâm
- Yeâu caàu hs quan saùt tranh
+ Tranh veõ gì?
- Gv nhaän xeùt giôùi thieäu caâu öùng duïng : Ban ngaøy, Seû maûi ñi kieám aên cho caû nhaø. Toái ñeán, Seû môùi coù thôøi gian aâu yeám ñaøn con.
- Gv ñoïc maãu caâu öùng duïng
- Yeâu caàu hs ñoïc caâu öùng duïng (caù nhaân, nhoùm, lôùp)
- Gv theo doõi söûa chöõa loãi phaùt aâm
b. Luyeän vieát :
- Gv höôùng daãn hs vieát vaøo vôû taäp vieát
- Yeâu caàu hs vieát vaøo vôû taäp vieát
- Gv theo doõi giuùp ñôõ
- Gv thu baøi chaám neâu nhaän xeùt
c. Luyeän noùi : 
- Gv treo tranh giôùi thieäu chuû ñeà : Ñieåm möôøi.
- Gv gôïi yù : Coâ giaùo kieåm tra baøi. Baïn An ñöôïc ñieåm 10. Caùc em haõy noùi veà nieàm vui cuûa An khi ñöôïc coâ giaùo cho ñieåm 10.
+ Baïn An ñöôïc ñieåm 10 trong tröôøng hôïp naøo?
+ Baïn An nghó gì khi ñöôïc coâ giaùo cho ñieåm 10?
- Goïi hs döïa vaøo tranh vaø gôïi yù luyeân noùi 
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
D. Cuûng coá – Daën doø :
+ Caùc em vöøa hoïc xong baøi gì?
- Goïi hs thi ñoïc laïi baøi giöõa caùc toå
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông – giaùo duïc hs
- Daën hs veà nhaø xem laïi baøi vaø chuaån bò baøi sau
- Gv nhaän xeùt tieát hoïc.
Haùt
Hs neâu teân baøi
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs vieát baûng con
Hs nhaän xeùt
Hs laéng nghe
Hs neâu töïa baøi
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs quan saùt tranh
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs laéng nghe
Hs neâu so saùnh
Hs theo doõi
Hs vieát baûng con
Hs nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Thöïc hieän yeâu caàu
Thöïc hieän yeâu caàu
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs quan saùt tranh
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs vieát vaøo vôû
Hs laéng nghe
Hs quan saùt tranh
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs neâu teân baøi
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs laéng nghe
* Ruùt kinh nghieäm : ...............................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thöù tö ngaøy 07 thaùng 12 naêm 2011
Moân : TIEÁNG VIEÄT
Phaân moân : Hoïc vaàn
Tuaàn 16 tieát 131 + 132 
BAØI 66 : UOÂM - ÖÔM
I. Muïc tieâu :
- Ñoïc ñöôïc : uoâm, öôm, caùnh buoàm, ñaøn böôùm.
- Ñoïc ñöôïc töø öùng duïng : ao chuoâm, nhuoäm vaûi, vöôøn öôm, chaùy ñöôïm.
- Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Nhöõng boâng caûi nôû roä nhuoäm vaøng caû caønh ñoàng. Treân trôøi böôùm bay löôïn töøng ñaøn.
- Vieát ñöôïc : uoâm, öôm, caùnh buoàm, ñaøn böôùm.
- Luyeän noùi töø 2, 3 caâu theo chuû ñeà : Ong, böôùm, chim, caù caûnh.
- Hs khaù gioûi : Böôùc ñaàu nhaän bieát moät soá töø ngöõ qua tranh minh hoaï sgk. Noùi ñöôïc 4 - 5 caâu theo chuû ñeà theo tranh minh hoaï.
II. Ñoà duøng daïy hoïc :
- Tranh minh hoaï sgk.
- Baûng gaøi, maãu chöõ
- Baûng keû oâ ly.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc :
Hoaït ñoäng cuûa Gv
Hoaït ñoäng cuûa hs
Tieát 1
A. OÅn ñònh : 
B. Kieåm tra baøi cuõ :
+ Tieát tröôùc hoïc baøi gì?
- Goïi 2 hs ñoïc baøi trong sgk
- Yeâu caàu hs leân baûng – Lôùp vieát baûng con : döøa xieâm, caùi yeám
- Gv nhaän xeùt ghi ñieåm
C. Daïy baøi môùi :
1. Giôùi thieäu baøi : 
- Gv : Tieát hoïc hoâm nay coâ seõ höôùng daãn caùc em laøm quen vôùi hai vaàn môùi : uoâm – öôm
- Gv ghi töïa baøi leân baûng
2. Daïy vaàn môùi :
 UOÂM
a. Nhaän dieän vaàn :
+ Vaàn uoâm goàm coù aâm gì gheùp vôùi aâm gì? (aâm ñoâi uoâ vaø m)
b. Ñaùnh vaàn :
- Gv ñoïc maãu : uoâ ® m ® uoâm
- Goïi hs ñoïc laïi caù nhaân, nhoùm, lôùp
- Gv theo doõi nhaän xeùt söûa loãi phaùt aâm
+ Coù vaàn uoâm muoán coù tieáng buoàm ta laøm theá naøo? (gheùp theâm aâm b tröôùc vaàn uoâm vaø daáu huyeàn)
- Gv ñính chöõ leân baûn ñoïc maãu : b® uoâm ® buoâm ® huyeàn ® buoàm
- Goïi hs ñoïc laïi caù nhaân, nhoùm, lôùp
- Gv theo doõi nhaän xeùt söûa loãi phaùt aâm
- Yeâu caàu hs quan saùt tranh
+ Tranh veõ gì?
- Gv nhaän xeùt ñính chöõ leân baûng : caùnh buoàm
- Gv ñoïc maãu : caùnh buoàm
- Goïi hs ñoïc laïi caù nhaân, nhoùm, lôùp
- Gv theo doõi nhaän xeùt söûa loãi phaùt aâm
- Yeâu caàu hs ñoïc laïi baøi
- Gv theo doõi nhaän xeùt söûa loãi phaùt aâm
 ÖÔM
- Gv höôùng daãn hs töông töï vaàn uoâm
- Yeâu caàu hs so saùnh vaàn om vôùi am (gioáng nhau aâm m khaùc nhau aâm uoâ vaø öô)
c. Höôùng daãn vieát :
- Gv treo maãu chöõ vieát leân baûng : uoâm, öôm, buoàm, böôùm.
- Gv vöøa vieát nöøa neâu caùch vieát
- Yeâu caàu hs vieát baûng con
- Gv nhaän xeùt söûa chöõa
d. Ñoïc öùng duïng :
- Gv giôùi thieäu vaø giaûi thích töø öùng duïng : ao chuoâm, nhuoäm vaûi, vöôøn öôm, chaùy ñöôïm.
- Gv ñoïc maãu töø öùng duïng
- Goïi hs ñoïc laïi caù nhaân, nhoùm, lôùp
- Gv theo doõi nhaän xeùt söûa loãi phaùt aâm
- Goïi hs leân baûng gaïch chaân caùc töø coù vaàn môùi hoïc
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
- Gv ñoïc maãu toaøn baøi
- Goïi hs ñoïc laïi caù nhaân, nhoùm, lôùp
- Gv theo doõi nhaän xeùt söûa loãi phaùt aâm
Tieát 2
3. Luyeän taäp :
a. Luyeän ñoïc :
- Yeâu caàu hs ñoïc baøi baûng lôùp, sgk (caù nhaân, nhoùm, lôùp)
- Gv theo doõi söûa chöõa loãi phaùt aâm
- Yeâu caàu hs quan saùt tranh
+ Tranh veõ gì?
- Gv nhaän xeùt giôùi thieäu caâu öùng duïng : Nhöõng boâng caûi nôû roä nhuoäm vaøng caû caønh ñoàng. Treân trôøi böôùm bay löôïn töøng ñaøn.
- Gv ñoïc maãu caâu öùng duïng
- Yeâu caàu hs ñoïc caâu öùng duïng (caù nhaân, nhoùm, lôùp)
- Gv theo doõi söûa chöõa loãi phaùt aâm
b. Luyeän vieát :
- Gv höôùng daãn hs vieát vaøo vôû taäp vieát
- Yeâu caàu hs vieát vaøo vôû taäp vieát
- Gv theo doõi giuùp ñôõ
- Gv thu baøi chaám neâu nhaän xeùt
c. Luyeän noùi : 
- Gv treo tranh giôùi thieäu chuû ñeà : Ong, böôùm, chim, caù caûnh.
- Gv neâu caâu hoûi gôïi yù
+ Tranh veõ gì?
+ Ong böôùm bay beân hoa ñeå laøm gì?
+ Ngöôøi ta nuoâi chim, caù caûnh ñeå laøm gì?
- Goïi hs döïa vaøo tranh vaø gôïi yù noùi töø 2 ñeán 3 caâu 
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
D. Cuûng coá – Daën doø :
+ Caùc em vöøa hoïc xong baøi gì?
- Goïi hs thi ñoïc laïi baøi giöõa caùc toå
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông – giaùo duïc hs
- Daën hs veà nhaø xem laïi baøi vaø chuaån bò baøi sau
- Gv nhaän xeùt tieát hoïc.
Haùt
Hs neâu teân baøi
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs vieát baûng con
Hs nhaän xeùt
Hs laéng nghe
Hs neâu töïa baøi
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs quan saùt tranh
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs laéng nghe
Hs neâu so saùnh
Hs theo doõi
Hs vieát baûng con
Hs nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Thöïc hieän yeâu caàu
Thöïc hieän yeâu caàu
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs quan saùt tranh
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs vieát vaøo vôû
Hs laéng nghe
Hs quan saùt tranh
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs neâu teân baøi
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs laéng nghe
* Ruùt kinh nghieäm : ...............................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thöù naêm ngaøy 08 thaùng 12 naêm 2011
Moân : TIEÁNG VIEÄT
Phaân moân : Hoïc vaàn
Tuaàn 16 tieát 133 + 134 
BAØI 67 : OÂN TAÄP
I. Muïc tieâu :
- Ñoïc ñöôïc caùc vaàn coù keát thuùc baèng m.
- Ñoïc ñöôïc caùc töø vaø caâu öùng duïng töø baøi 60 ñeán baøi 67.
- Vieát ñöôïc caùc töø vaø caâu öùng duïng töø baøi 60 ñeán baøi 67.
- Nghe hieåu vaø keå ñöôïc moät ñoaïn truyeän theo tranh truyeän keå : Ñi tìm baïn.
- Hs khaù gioûi : Keå ñöôïc 2 – 3 ñoaïn truyeän theo tranh.
II. Ñoà duøng daïy hoïc :
- Tranh minh hoaï sgk.
- Baûng oân
III. Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc :
Hoaït ñoäng cuûa Gv
Hoaït ñoäng cuûa hs
Tieát 1
A. OÅn ñònh : 
B. Kieåm tra baøi cuõ :
+ Tieát tröôùc hoïc baøi gì?
- Yeâu caàu hs leân baûng – Lôùp vieát baûng con : caùnh buoàm, ñaøn böôùm
- Goïi 1 hs ñoïc töø vaø caâu öùng duïng 
- Goïi 1 hs ñoïc toaøn baøi
- Gv nhaän xeùt ghi ñieåm
C. Daïy baøi môùi :
1. Giôùi thieäu baøi : 
+ Trong tuaàn qua chuùng ta ñaõ hoïc xong nhöõng vaàn naøo?
- Gv : Tieát hoïc hoâm nay coâ seõ höôùng daãn caùc em oân taäp laïi caùc vaàn caùc em ñaõ hoïc coù aâm m ôû cuoái.
- Gv ghi töïa baøi leân baûng
2. OÂn taäp :
a. Caùc chöõ vaø aâm ñaõ hoïc :
- Gv treo baûng oân leân baûng
- Goïi hs ñoïc laïi caùc aâm ñaõ hoïc
- Gv theo doõi nhaän xeùt söûa loãi phaùt aâm
b. Gheùp aâm thaønh tieáng :
- Gv gheùp maãu moät aâm ôû coät doïc vaø moät aâm ôû haøng ngang (Ví duï : a ® m)
- Yeâu caàu hs töï gheùp caùc vaàn coøn laïi
- Gv ñoïc maãu
- Goïi hs ñoïc laïi (caù nhaân, nhoùm, lôùp)
- Gv theo doõi söûa chöõa loãi
c. Ñoïc töø öùng duïng :
- Gv giôùi thieäu töø öùng duïng vaø giaûi nghóa : löôõi lieàm, xaâu kim, nhoùm löûa
- Gv ñoïc maãu : löôõi lieàm, xaâu kim, nhoùm löûa
- Goïi hs ñoïc caù nhaân, nhoùm, lôùp
- Gv theo doõi söûa loãi phaùt aâm
d. Höôùng daãn vieát :
- Gv vieát maãu vaø neâu caùch vieát
- Gv cho hs xem maãu chöõ ôû baûng con
- Yeâu caàu hs vieát baûng con : löôõi lieàm, xaâu kim, nhoùm löûa
- Gv nhaän xeùt söûa chöõa
- Gv ñoïc maãu toaøn baøi
- Goïi hs ñoïc caù nhaân, nhoùm, lôùp
- Gv theo doõi söûa loãi phaùt aâm
Tieát 2
3. Luyeän taäp :
a. Luyeän ñoïc :
- Yeâu caàu hs ñoïc baøi oân tieát 1 (caù nhaân, nhoùm, lôùp)
- Gv theo doõi söûa chöõa loãi phaùt aâm
- Yeâu caàu hs quan saùt tranh minh hoaï
+ Tranh veõ gì ?
- Gv nhaän xeùt giôùi thieäu caâu öùng duïng : Nhaø saùu saäu ôû sau daõy nuùi. Saùo öa nôi khoâ raùo, coù nhieàu chaâu chaáu, caøo caøo.
- Gv ñoïc maãu caâu öùng duïng
- Yeâu caàu hs ñoïc caâu öùng duïng (caù nhaân, nhoùm, lôùp)
- Gv theo doõi söûa chöõa loãi phaùt aâm
b. Luyeän vieát :
- Gv höôùng daãn hs vieát vaøo vôû taäp vieát
- Yeâu caàu hs vieát vaøo vôû taäp vieát
- Gv theo doõi giuùp ñôõ
- Gv thu baøi chaám neâu nhaän xeùt
c. Keå chuyeän : Ñi tìm baïn
- Gv keå maãu keát hôïp cho hs xem tranh
- Goïi hs keå laïi moät ñoaïn theo tranh
+ Tranh 1 : Haõy goïi teân hai con vaät tronh tranh. Chuùng ñang laøm gì?
+ Tranh 2 : Chuù soùc trong hình ñang laøm gì? Chuyeän gì ñaõ xaûy ra vôùi chuù?
+ Tranh 3 : Soùc vaø con vaät naøo ñöôïc veõ trong tranh. Hai con vaät ñaõ noùi vôùi nhau chuyeän gì?
+ Tranh 4 : Soùc gaëp laïi Nhím nhö theá naøo? 
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
+ Qua caâu chuyeän muoán noùi leân ñieàu gì?
- Gv nhaän xeùt : Caâu chuyeän noùi leân tình baïn thaân thieát cuûa Soùc vaø Nhím, maëc duø moãi ngöôøi coù moät hoaøn caûnh khaùc nhau.
D. Cuûng coá – Daën doø :
+ Caùc em vöøa hoïc xong baøi gì?
- Goïi hs thi ñoïc laïi baøi giöõa caùc toå
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông – giaùo duïc hs
- Daën hs veà nhaø xem laïi baøi vaø chuaån bò baøi : ot - at
- Gv nhaän xeùt tieát hoïc
Haùt
Hs neâu teân baøi
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs vieát baûng con
2 hs ñoïc caâu
Hs nhaän xeùt
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs laéng nghe
Hs neâu töïa baøi
Hs theo doõi
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs laéng nghe
Hs theo doõi
Thöïc hieän yeâu caàu
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs laéng nghe
Hs laéng nghe
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs theo doõi
Hs vieát baûng con
Hs nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs laéng nghe
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs quan saùt tranh 
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs laéng nghe
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs vieát vaøo vôû
Hs laéng nghe
Hs laéng nghe
Hs keå tranh 1
Hs keå tranh 2
Hs keå tranh 3
Hs keå tranh 4
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs nhaéc noäi dung
Hs neâu teân baøi
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Hs laéng nghe
* Ruùt kinh nghieäm : ...............................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thöù saùu ngaøy 09 thaùng 12 naêm 2011
Moân : TIEÁNG VIEÄT
Phaân moân : Hoïc vaàn
Tuaàn 16 tieát 135 + 136 
BAØI 68 : OT - AT
I. Muïc tieâu :
- Ñoïc ñöôïc : ot, aùt, tieáng hoùt, ca haùt.
- Ñoïc ñöôïc töø öùng duïng : baùnh ngoït, traùi nhoùt, baõi caùt, cheû laït.
- Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng : Ai troàng caây. Ngöôøi ñoù coù tieáng haùt. Treân voøm caây. Chim hoùt lôøi meâ say..
- Vieát ñöôïc : ot, aùt, tieáng hoùt, ca haùt.
- Luyeän noùi töø 2, 3 caâu theo chuû ñeà : Gaø gaùy, chim hoùt, chuùng em ca haùt..
- Hs khaù gioûi : Böôùc ñaàu nhaän bieát moät soá töø ngöõ qua tranh minh hoaï sgk. Noùi ñöôïc 4 - 5 caâu theo chuû ñeà theo tranh minh hoaï.
II. Ñoà duøng daïy hoïc :
- Tranh minh hoaï sgk.
- Baûng gaøi, maãu chöõ
- Baûng keû oâ ly.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc :
Hoaït ñoäng cuûa Gv
Hoaït ñoäng cuûa hs
Tieát 1
A. OÅn ñònh : 
B. Kieåm tra baøi cuõ :
+ Tieát tröôùc hoïc baøi gì?
- Goïi 2 hs ñoïc baøi trong sgk
- Yeâu caàu hs leân baûng – Lôùp vieát baûng con : xaâu kim, löôõi lieàm
- Gv nhaän xeùt ghi ñieåm
C. Daïy baøi môùi :
1. Giôùi thieäu baøi : 
- Gv : Tieát hoïc hoâm nay coâ seõ höôùng daãn caùc em laøm quen vôùi hai vaàn môùi : ot - at
- Gv ghi töïa baøi leân baûng
2. Daïy vaàn môùi :
 OT
a. Nhaän dieän vaàn :
+ Vaàn ot goàm coù aâm gì gheùp vôùi aâm gì? (aâm o vaø t)
b. Ñaùnh vaàn :
- Gv ñoïc maãu : o ® t ® ot
- Goïi hs ñoïc laïi caù nhaân, nhoùm, lôùp
- Gv theo doõi nhaän xeùt söûa loãi phaùt aâm
+ Coù vaàn ot muoán coù tieáng hoùt ta laøm theá naøo? (gheùp theâm aâm h tröôùc vaàn ot vaø daáu saéc)
- Gv ñính chöõ leân baûng ñoïc maãu : h® ot ® hot ® saéc ® hoùt
- Goïi hs ñoïc laïi caù nhaân, nhoùm, lôùp
- Gv theo doõi nhaän xeùt söûa loãi phaùt aâm
- Yeâu caàu hs quan saùt tranh
+ Tranh veõ gì?
- Gv nhaän xeùt ñính chöõ leân baûng : tieáng hoùt
- Gv ñoïc maãu : tieáng hoùt
- Goïi hs ñoïc laïi caù nhaân, nhoùm, lôùp
- Gv theo doõi nhaän xeùt söûa loãi phaùt aâm
- Yeâu caàu hs ñoïc laïi baøi
- Gv theo doõi nhaän xeùt söûa loãi phaùt aâm
 AT
- Gv höôùng daãn hs töông töï vaàn ot
- Yeâu caàu hs so saùnh vaàn ot vôùi at (gioáng nhau aâm t khaùc nhau aâm o vaø a)
c. Höôùng daãn vieát :
- Gv treo maãu chöõ vieát leân baûng : ot, aùt, hoùt, haùt.
- Gv vöøa vieát nöøa neâu caùch vieát
- Yeâu caàu hs vieát baûng con
- Gv nhaän xeùt söûa chöõa
d. Ñoïc öùng duïng :
- Gv giôùi thieäu vaø giaûi thích töø öùng duïng : baùnh ngoït, traùi nhoùt, baõi caùt, cheû laït.
- Gv ñoïc maãu töø öùng duïng
- Goïi hs ñoïc laïi caù nhaân, nhoùm, lôùp
- Gv theo doõi nhaän xeùt söûa loãi phaùt aâm
- Goïi hs leân baûng gaïch chaân caùc töø coù vaàn môùi hoïc
- Gv ñoïc maãu toaøn baøi
- Goïi hs ñoïc laïi caù nhaân, nhoùm, lôùp
- Gv theo doõi nhaän xeùt söûa loãi phaùt aâm
Tieát 2
3. Luyeän taäp :
a. Luyeän ñoïc :
- Yeâu caàu hs ñoïc baøi baûng lôùp, sgk (caù nhaân, nhoùm, lôùp)
- Gv theo doõi söûa chöõa loãi phaùt aâm
- Yeâu caàu hs quan saùt tranh
+ Tranh veõ gì?
- Gv nhaän xeùt giôùi thieäu caâu öùng duïng : Ai troàng caây. Ngöôøi ñoù coù tieáng haùt. Treân voøm caây. Chim hoùt lôøi meâ say.
- Gv ñoïc maãu caâu öùng duïng
- Yeâu caàu hs ñoïc caâu öùng duïng (caù nhaân, nhoùm, lôùp)
- Gv theo doõi söûa chöõa loãi phaùt aâm
b. Luyeän vieát :
- Gv höôùng daãn hs vieát vaøo vôû taäp vieát
- Yeâu caàu hs vieát vaøo vôû taäp vieát
- Gv theo doõi giuùp ñôõ
- Gv thu baøi chaám neâu nhaän xeùt
c. Luyeän noùi : 
- Gv treo tranh giôùi thieäu chuû ñeà : Gaø gaùy, chim hoùt, chuùng em ca haùt.
- Gv neâu caâu hoûi gôïi yù 
+ Con gaø troáng ñang laøm gì?
+ Con chim ñang laøm gì?
+ Hai baïn nhoû ñang laøm gì?
- Goïi hs döïa vaøo tranh vaø gôïi yù noùi töø 2 ñeán 3 caâu 
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
D. Cuûng coá – Daën doø :
+ Caùc em vöøa hoïc xong baøi gì?
- Goïi hs thi ñoïc laïi baøi giöõa caùc toå
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông – giaùo duïc hs
- Daën hs veà nhaø xem laïi baøi vaø chuaån bò baøi sau
- Gv nhaän xeùt tieát hoïc.
Haùt
Hs neâu teân baøi
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs vieát baûng con
Hs nhaän xeùt
Hs laéng nghe
Hs neâu töïa baøi
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs ñính baûng caøi
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs ñính baûng caøi
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs quan saùt tranh
Hs traû lôøi nhaän xeùt
Hs ñính baûng caøi
Thöïc hieän yeâu caàu
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs laéng nghe
Hs neâu so saùnh
Hs theo 

File đính kèm:

  • docHoc van 16 - 18.doc