Giáo án lớp 1 môn Tiếng Việt - Phân môn Học vần - Tuần 1 đến tuần 4

doc40 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 11/10/2018 | Lượt xem: 100 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án lớp 1 môn Tiếng Việt - Phân môn Học vần - Tuần 1 đến tuần 4, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thöù hai, ngaøy 15 thaùng 8 naêm 2011
Hoïc vaàn
Tuaàn 1 tieát 1 + 2
OÅN ÑÒNH TOÅ CHÖÙC
I. Muïc tieâu :
- Hs bieát ñöôïc noäi qui ,neà neáp cuûa lôùp hoïc.
- Hs coù thoùi quen thöïc hieän toát.
- Coù tinh thaàn taäp theå cao.
II. Ñoà duøng daïy hoïc :
- Giaùo vieân :
+ Noäi dung höôùng daãn cho Hs.
+ Boä ÑD thöïc haønh Tieáng Vieät.
- Hoïc sinh : 
+ Saùch giaùo khoa
+ Boä ÑD thöïc haønh Tieáng Vieät.
III. Hoaït ñoäng daïy – hoïc :
Hoaït ñoäng cuûa gv
Hoaït ñoäng cuûa hs
Tieát 1
A. OÅn ñònh :
B. Kieåm tra baøi cuõ :
- Gv cho caû lôùp laáy saùch giaùo khoa vaø boä thöïc haønh ñeåâ kieåm tra 
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông 
C. Baøi môùi : 
* Baàu ban caùn söï lôùp :
- Phaân coâng choã ngoài cho töøng Hs thaät thích hôïp.
- Phaân coâng lôùp tröôûng, lôùp phoù.
- Phaân chia toå, toå tröôûng
* Sinh hoaït noäi qui lôùp hoïc
- Gv sinh hoaït noäi qui lôùp hoïc
Tieát 2
* Giới thiệu saùch giaùo khoa Tiếng Việt :
- Saùch giaùo khoa Tiếng Việt 1 gồm coù hai tập thöïc học trong 35 tuần.
- Moãi baøi học ñeàu coù tranh minh hoạ.
* Hướng caùch caàm buùt, ñöa baûng con :
- Gv hướng dẫn mẫu
- Yeâu caàu hs thöïc haønh ñöa baûng con
- Gv nhận xeùt tuyeân döông
D. Cuûng coá, daën doø :
 -Yeâu caàu hs thöïc haønh laïi nhöõng qui caùch treân.
 - Gv nhaän xeùt tuyeân döông.
- Daën hs veà nhaø thöïc hieän toát nhöõng ñieàu ñaõ hoïc vaø chuaån bò tieát sau
 - Gv nhaän xeùt tieát hoïc
Hs haùt vui
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs laéng nghe
Hs theo doõi
Hs theo doõi
Thöïc hieän yeâu caàu
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs theo doõi
Thöù ba ngaøy 16 thaùng 8 naêm 2011
Hoïc vaàn
Tuaàn 1 tieát 3 + 4
CAÙC NEÙT CÔ BAÛN
I. Muïc tieâu :
- Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc caùc neùt cô baûn ñeå vieát.
- Hs vieát ñöôïc caùc neùt cô baûn.
- Hs ngoài vieát ñuùng tö theá.
II. Ñoà duøng daïy hoïc :
- Giaùo vieân : 
+ Caùc neùt cô baûn vieát treân giaáy A0
- Hoïc sinh :
+ Baûng con, vôû, phaán
III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
Hoaït ñoäng cuûa gv
Hoaït ñoäng cuûa hs
Tieát 1
A. OÅn ñònh :
B. Kieåm tra baøi cuõ :
- Kieåm tra ñoà duøng hoïc taäp cuûa hs
C. Baøi môùi :
1. Giôùi thieäu baøi : Tieát hoïc hoâm nay coâ seõ giôùi thieäu cho caùc em bieát caùc neùt cô baûn cuûa moân Tieáng Vieät.
- Gv ghi töïa baøi leân baûng
2. Daïy chöõ ghi aâm :
* Caùc neùt cô baûn :
- Gv treo leân baûng caùc neùt cô baûn ñaõ chuaån bò
- Gv chæ vaøo baûng vaø giôùi thieäu : Neùt ngang, neùt soå thaèng, neùt xieân phaûi, neùt xieân traùi, neùt moùc ngöôïc, neùt moùc xuoâi, neùt moùc hai ñaàu, neùt cong hôû phaûi, neùt cong hôû traùi, neùt cong kín, neùt khuyeát treân, neùt khuyeát döôùi, neùt thaét.
- Gv ñoïc maãu
- Yeâu caàu hs ñoïc noái tieáp caùc neùt cô baûn
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
- Yeâu caàu hs ñoïc trong nhoùm
- Gv theo doõi giuùp ñôõ
- Yeâu caàu hs ñoïc tröôùc lôùp
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
3. Thöïc haønh :
- Gv höôùng daãn hs vaøo baûng con
- Yeâu caàu hs vieát töøng neùt vaøo baûng con
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
Tieát 2
4. Luyeän taäp :
a. Luyeän ñoïc :
- Yeâu caàu hs luyeän ñoïc laïi caùc neùt cô baûn
- Gv theo doõi söûa sai
b. Luyeän vieát :
- Gv höôùng daãn hs vieát vaøo vôû taäp vieát
- Yeâu caàu hs thöïc haønh vieát vaøo vôû
- Gv theo doõi uoán naén hs
- Gv nhaän xeùt ghi ñieåm moät soá baøi
D. Vaän duïng :
- Yeâu caàu hs neâu laïi caùc neùt cô baûn
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
- Daën hs veà nhaø luyeän vieát caùc neùt cô baûn vaø chuaån bò tieát sau baøi aâm e
- Gv nhaän xeùt tieát hoïc
Hs haùt vui
Hs theo doõi
Hs nhaéc laïi teân baøi
Hs quan saùt
Hs theo doõi
Hs theo doõi
Hs ñoïc noái tieáp
Hs ñoïc trong nhoùm
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs laéng nghe
Hs theo doõi
Hs vieát baûng con
Hs nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Hs theo doõi
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs theo doõi
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs theo doõi
Thöù tö ngaøy 17 thaùng 8 naêm 2011
Hoïc vaàn
Tuaàn 1 tieát 5 + 6
e
I. Muïc tieâu :
- Nhaän bieát ñöôïc chöõ vaø aâm e.
- Traû lôøi 2 – 3 caâu hoûi ñôn giaûn veà caùc böùc tranh trong sgk.
II. Ñoà duøng daïy hoïc :
- Giaùo vieân : 
+ 4 tranh ôû saùch giaùo khoa. Maãu chöõ e vieát thöôøng
+ Sôïi daây ñeå minh hoaï neùt cho chöõ e. Saùch tieáng vieät 1, vôû taäp vieát, boä chöõ tieáng vieät vaø baûng con. Caùc maãu vaät coù mang aâm e
- Hoïc sinh : Baûng con. Saùch tieáng vieät , vôû taäp vieát, 
III. Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc :
Hoaït ñoäng cuûa gv
Hoaït ñoäng cuûa hs
Tieát 1
A. OÅn ñònh :
B. Kieåm tra baøi cuõ : 
- Goïi hs leân baûng vieát vaø ñoïc laïi caùc neùt cô baûn
- GV nhaän xeùt ghi ñieåm.
C. Baøi môùi : 
1. Giôùi thieäu baøi :
- Gv treo tranh minh hoaï sgk leân baûng. 
+ Caùc tranh naøy veõ gì?
- Gv nhaän xeùt ghi baûng : beù, ve, xe, me vaø ñính chöõ ñöôùi tranh
+ Caùc tieáng beù, ve, xe, me coù ñieåm gì gioáng nhau? 
- Gv nhaän xeùt giôùi thieäu baøi : Hoâm nay, coâ seõ höôùng daãn caùc ñoïc vaø vieát chöõ e.
- Gv ghi töïa baøi leân baûng
2. Daïy chöõ ghi aâm :
a. Nhaän dieän chöõ :
- Gv : AÂm e ñöôïc ghi laïi baèng con chöõ e. Chöõ e ñöôïc vieát baèng 1 neùt thaét, Chöõ e coù hình daïng nhö sôïi daây vaét cheùo
- Gv ñính leân baûng caøi aâm : e
- Yeâu caàu hs tìm aâm e ñính leân baûng caøi
- Gv nhaän xeùt söõa chöõa
- Gv ñoïc maãu : e
- Goïi hs ñoïc laïi : e (caù nhaân, nhoùm, lôùp)
- Gv theo doõi nhaän xeùt söûa loãi phaùt aâm
b. Höôùng daãn vieát :
- Gv vieát maãu treân baûng lôùp : e
- Gv cho hs chöõ maãu ôû baûng con
- Yeâu caàu hs vieát baûng con
- Gv nhaän xeùt söûa chöõa 
c. Ñoïc töø öùng duïng :
- Yeâu caàu hs quan saùt tranh
+ Tranh veõ gì?
- Gv ghi baûng : beù, ve, xe, me
- Yeâu caàu hs thi tìm chöõa môùi hoïc
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
Tieát 2 
3. Luyeän taäp :
a. Luyeän ñoïc :
- Yeâu caàu hs ñoïc baøi baûng lôùp, sgk (caù nhaân, nhoùm, lôùp)
- Gv theo doõi söûa chöõa loãi phaùt aâm
- Yeâu caàu hs quan saùt tranh minh hoaï vaø thaûo luaän
+ Tranh 1 veõ gì? (Caùc chuù chim non ñang hoïc haùt)
+ Tranh 2 veõ gì? (Caùc chuù ve ñang taäp ñaøn vi-oâ-long)
+ Tranh 3 veõ gì? (Gia ñính eách ñang hoïc keâu)
+ Tranh 4 veõ gì? (Gaáu boá daïy gaáu con hoïc)
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
b. Luyeän vieát :
- Gv höôùng daãn hs vieát vaøo vôû taäp vieát
- Yeâu caàu hs vieát vaøo vôû taäp vieát
- Gv theo doõi giuùp ñôõ
- Gv thu baøi chaám neâu nhaän xeùt
c. Luyeän noùi :
- Yeâu caàu hs quan saùt tranh minh hoa
+ Caùc em ñoaùn xem caùc baïn trong tranh ñang laøm gì? (Caùc baïn trong tranh ñang luyeän ñoïc)
+ Caùc tranh minh hoaï nhaéc nhôû chuùng ta ñieàu gì? (taát caû chuùng ta ñeàu phaûi hoïc)
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
- Goïi hs döïa vaøo tranh vaø gôïi yù luyeän noùi trong nhoùm
- Gv theo doõi giuùp ñôõ
- Goïi hs trình baøy tröôùc lôùp 
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
D. Cuûng coá – Daën doø :
+ Hoâm nay caùc em hoïc aâm gì? 
+ Qua baøi hoïc chuùng ta thöïc hieän ñeàu gì?
- Gv nhaän xeùt – giaùo duïc hs
- Daën hs veà nhaø ñoïc laïi baøi vaø chuaån bò baøi : b
- Gv nhaän xeùt tieát hoïc
Hs haùt vui
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Hs quan saùt tranh
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs laéng nghe
Hs nhaéc laïi
Hs laéng nghe
Hs theo doõi
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs laéng nghe
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs laéng nghe
Hs theo doõi
Hs theo doõi
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Hs quan saùt tranh
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Hs quan saùt tranh
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs laéng nghe
Hs theo doõi
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs theo doõi
Hs quan saùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs laéng nghe
Hs thaûo luaän nhoùm
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs laéng nghe
Thöù naêm ngaøy 18 thaùng 8 naêm 2011
Hoïc vaàn
Tuaàn 1 tieát 7 + 8
B
I. Muïc tieâu :
- Nhaän bieát ñöôïc chöõ vaø aâm b.
- Ñoïc ñöôïc : beù.
- Traû lôøi 2 – 3 caâu hoûi ñôn giaûn veà caùc böùc tranh trong SGK.
II. Ñoà duøng daïy hoïc :
- Giaùo vieân :
+ Tranh minh hoïa theo saùch giaùo khoa.
+ Boä ñoà duøng tieáng Vieät
- Hoïc sinh : 
+ Saùch ,Baûng con. Boä ñoà duøng tieáng Vieät
III. Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc :
Hoaït ñoäng cuûa gv
Hoaït ñoäng cuûa hs
Tieát 1
A. OÅn ñònh :
B. Kieåm tra baøi cuõ :
- Goïi hs leân baûng ñoïc vaø vieát : e
- Chia lôùp laøm 2 nhoùm vieát : e
- Gv nhaän xeùt ghi ñieåm
III. Baøi môùi :
1. Giôùi thieäu baøi :
- Gv cho hs xem tranh minh hoaï sgk
+ Caùc tranh veõ nhöõng gì? (beù, beâ, baø, boùng)
- Gv nhaän xeùt ghi baûng : beù, beâ, baø, boùng vaø ñính chöõ ñöôùi tranh
+ Caùc tieáng beù, beâ, baø, boùng coù ñieåm gì gioáng nhau? (aâm b)
- Gv nhaän xeùt giôùi thieäu baøi : Hoâm nay, coâ seõ höôùng daãn caùc ñoïc vaø vieát chöõ e.
- Gv ghi töïa baøi leân baûng
2. Daïy chöõ ghi aâm :
a. Nhaän dieän chöõ :
- Gv : ñaây laø chöõ b, chöõ b goàm 2 neùt, neùt khuyeát treân vaø neùt thaét
- Gv ñính leân baûng caøi aâm : b
- Yeâu caàu hs tìm aâm b ñính leân baûng caøi
- Gv nhaän xeùt söõa chöõa
- Gv ñoïc maãu : b
- Goïi hs ñoïc laïi : b (caù nhaân, nhoùm, lôùp)
- Gv theo doõi nhaän xeùt söûa loãi phaùt aâm
b. Ñaùnh vaàn :
+ Coâ coù aâm b muoán coù tieáng be ta theâm aâm gì? (aâm e)
- Gv ñính leân baûng caøi : be 
- Yeâu caàu hs ñính leân baûng caøi : be 
- Gv theo doõi nhaän xeùt
- Gv ñoïc maãu : b ® e ® be 
- Goïi hs ñoïc laïi : b ® e ® be (caù nhaân, nhoùm, lôùp)
- Gv theo doõi nhaän xeùt söûa loãi phaùt aâm
b. Höôùng daãn vieát :
- Gv vieát maãu treân baûng lôùp : b
- Gv cho hs chöõ maãu ôû baûng con
- Yeâu caàu hs vieát baûng con
- Gv nhaän xeùt söûa chöõa 
c. Ñoïc töø öùng duïng :
- Yeâu caàu hs quan saùt tranh
+ Tranh veõ gì?
- Gv ghi baûng : beù, beâ, baø, boùng
- Yeâu caàu hs thi tìm chöõa môùi hoïc
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
Tieát 2 
3. Luyeän taäp :
a. Luyeän ñoïc :
- Yeâu caàu hs ñoïc baøi baûng lôùp, sgk (caù nhaân, nhoùm, lôùp)
- Gv theo doõi söûa chöõa loãi phaùt aâm
- Yeâu caàu hs quan saùt tranh minh hoaï vaø thaûo luaän
+ Tranh 1 veõ gì? (Chuù chim non ñang taäp ñoïc)
+ Tranh 2 veõ gì? (Voi caàm quyeån saùch ngöôïc neân ñoïc khoâng ñöôïc)
+ Tranh 3 veõ gì? (Gaáu ñang taäp vieát)
+ Tranh 4 veõ gì? (Baïn gaùi ñang taäp keû haøng)
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
b. Luyeän vieát :
- Gv höôùng daãn hs vieát vaøo vôû taäp vieát
- Yeâu caàu hs vieát vaøo vôû taäp vieát
- Gv theo doõi giuùp ñôõ
- Gv thu baøi chaám neâu nhaän xeùt
c. Luyeän noùi :
- Yeâu caàu hs quan saùt tranh minh hoa
+ Caùc em ñoaùn xem caùc baïn trong tranh ñang laøm gì? (Caùc baïn trong tranh ñang taäp xeáp hình)
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
- Goïi hs döïa vaøo tranh vaø gôïi yù luyeän noùi trong nhoùm
+ Caùc tranh minh hoaï coù nhöõng hoaït ñoäng naøo? 
- Gv theo doõi giuùp ñôõ
- Goïi hs trình baøy tröôùc lôùp 
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông : Ñeàu coù hoaït ñoäng hoïc taäp : taäp ñoïc, vieát, keû taäp vôû, ñoïc saùch. Vui chôi trong giôø hoïc giuùp chuùng ta hoïc toát hôn.
D. Cuûng coá – Daën doø :
+ Hoâm nay caùc em hoïc aâm gì? 
+ Qua baøi hoïc chuùng ta thöïc hieän ñeàu gì?
- Gv nhaän xeùt – giaùo duïc hs
- Daën hs veà nhaø ñoïc laïi baøi vaø chuaån bò baøi : b
- Gv nhaän xeùt tieát hoïc
Hs haùt vui
Thöïc hieän yeâu caàu
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Hs quan saùt tranh
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs laéng nghe
Hs nhaéc laïi
Hs laéng nghe
Hs theo doõi
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs laéng nghe
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs laéng nghe
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs theo doõi
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Hs theo doõi
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Hs theo doõi
Hs theo doõi
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Hs quan saùt tranh
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Hs quan saùt tranh
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs laéng nghe
Hs theo doõi
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs theo doõi
Hs quan saùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs thaûo luaän nhoùm
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Hs laéng nghe
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs laéng nghe
Thöù hai ngaøy 22 thaùng 8 naêm 2011
Hoïc vaàn
Tuaàn 2 tieát 7 + 8
DAÁU SAÉC
I. Muïc tieâu :
- Nhaän bieát ñöôïc daáu saéc vaø thanh saéc.
- Ñoïc ñöôïc : beù
- Traû lôøi 2 – 3 caâu hoûi ñôn giaûn veà caùc böùc tranh trong sgk.
II. Ñoà duøng daïy hoïc :
- Giaùo vieân : Boä ñoà duøng tieáng Vieät. Tranh minh hoïa sgk.
- Hoïc sinh : Baûng con. Boä ñoà duøng tieáng Vieät
III. Hoaït ñoäng daïy – hoïc :
Hoaït ñoäng cuûa gv
Hoaït ñoäng cuûa hs
Tieát 1
A. OÅn ñònh :
B. Kieåm tra baøi cuõ :
- Goïi hs leân baûng ñoïc vaø vieát : be
- Chia lôùp laøm 2 nhoùm vieát : be
- Gv nhaän xeùt ghi ñieåm
III. Baøi môùi :
1. Giôùi thieäu baøi :
- Gv cho hs xem tranh minh hoaï sgk
+ Caùc tranh veõ nhöõng gì? (beù, caù, laù chuoái, choù, kheá)
- Gv nhaän xeùt ghi baûng : beù, caù, laù chuoái, choù, kheá vaø ñính chöõ ñöôùi tranh
+ Caùc tieáng coù ñieåm gì gioáng nhau? (thanh saéc)
- Gv nhaän xeùt giôùi thieäu baøi : Hoâm nay, coâ seõ höôùng daãn tìm hieåu veà daáu saéc, thanh saéc.
- Gv ghi töïa baøi leân baûng
2. Daïy chöõ ghi aâm :
a. Nhaän dieän chöõ :
- Gv : ñaây laø daáu saéc, ñöôïc vieát baèng neùt soå nghieâng phaûi
- Gv ñính leân baûng caøi : /
- Yeâu caàu hs tìm / ñính leân baûng caøi
- Gv nhaän xeùt söõa chöõa
- Gv ñoïc maãu : daáu saéc
- Goïi hs ñoïc laïi : daáu saéc (caù nhaân, nhoùm, lôùp)
- Gv theo doõi nhaän xeùt söûa loãi phaùt aâm
b. Ñaùnh vaàn :
+ Coâ coù daáu saéc muoán coù tieáng beù ta theâm aâm gì? (tieáng be vaø daáu saéc vieát treân ñaàu aâm e)
- Gv ñính leân baûng caøi : beù 
- Yeâu caàu hs ñính leân baûng caøi : beù 
- Gv theo doõi nhaän xeùt
- Gv ñoïc maãu : b ® e ® be ® saéc ® beù
- Goïi hs ñoïc laïi : b ® e ® be ® saéc ® beù (caù nhaân, nhoùm, lôùp)
- Gv theo doõi nhaän xeùt söûa loãi phaùt aâm
b. Höôùng daãn vieát :
- Gv vieát maãu treân baûng lôùp : /
- Gv cho hs chöõ maãu ôû baûng con
- Yeâu caàu hs vieát baûng con
- Gv nhaän xeùt söûa chöõa 
c. Ñoïc töø öùng duïng :
- Yeâu caàu hs quan saùt tranh
+ Tranh veõ gì?
- Gv ghi baûng : beù, caù, laù chuoái, choù, kheá
- Yeâu caàu hs thi tìm / môùi hoïc
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
Tieát 2 
3. Luyeän taäp :
a. Luyeän ñoïc :
- Yeâu caàu hs ñoïc baøi baûng lôùp, sgk (caù nhaân, nhoùm, lôùp)
- Gv theo doõi söûa chöõa loãi phaùt aâm
- Yeâu caàu hs quan saùt tranh minh hoaï vaø thaûo luaän
+ Tranh 1 veõ gì? (beù chaêm chæ nghe coâ giaùo giaûng baøi)
+ Tranh 2 veõ gì? (Giôø chôi beù nhaûy daây)
+ Tranh 3 veõ gì? (beù vaãy tay chaøo caùc baïn)
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
b. Luyeän vieát :
- Gv höôùng daãn hs vieát vaøo vôû taäp vieát : be, beù
- Yeâu caàu hs vieát vaøo vôû taäp vieát
- Gv theo doõi giuùp ñôõ
- Gv thu baøi chaám neâu nhaän xeùt
c. Luyeän noùi :
- Yeâu caàu hs quan saùt tranh minh hoa
+ Tranh veõ gì?
+ Caùc em ñoaùn xem beù trong tranh ñang laøm gì? (beù giuùp cha meï chaêm soùc vöôøn caây)
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
- Goïi hs döïa vaøo tranh vaø gôïi yù luyeän noùi trong nhoùm
- Gv theo doõi giuùp ñôõ
- Goïi hs trình baøy tröôùc lôùp 
+ Caùc baïn tronh tranh coù ngoan khoâng?
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông : Caùc baïn raát laø ngoan. Ngoaøi giôø hoïc beù coøn bieát ñôõ cha meï.
D. Cuûng coá – Daën doø :
+ Hoâm nay caùc em hoïc aâm gì? 
+ Em hoïc ñöôïc ñieàu gì ôû caùc baïn trong hình veõ?
- Gv nhaän xeùt – giaùo duïc hs
- Daën hs veà nhaø ñoïc laïi baøi vaø chuaån bò baøi : daáu hoûi – daáu naëng
- Gv nhaän xeùt tieát hoïc
Hs haùt vui
Thöïc hieän yeâu caàu
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Hs quan saùt tranh
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs laéng nghe
Hs nhaéc laïi
Hs laéng nghe
Hs theo doõi
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs laéng nghe
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs laéng nghe
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs theo doõi
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Hs theo doõi
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Hs theo doõi
Hs theo doõi
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Hs quan saùt tranh
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs laéng nghe
Hs theo doõi
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs theo doõi
Hs quan saùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs thaûo luaän nhoùm
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Hs laéng nghe
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs laéng nghe
Thöù hai ngaøy 22 thaùng 8 naêm 2011
Hoïc vaàn
Tuaàn 2 tieát 9 + 10
DAÁU HOÛI – DAÁU NAËNG
I. Muïc tieâu :
- Nhaän bieát ñöôïc daáu hoûi vaø thanh hoûi, daáu naëng vaø thanh naëng.
- Ñoïc ñuùng : beû, beï.
- Traû lôøi 2 – 3 caâu hoûi ñôn giaûn veà caùc böùc tranh trong sgk.
II. Ñoà duøng daïy hoïc :
- Giaùo vieân : Boä ñoà duøng tieáng Vieät. Tranh minh hoïa sgk.
- Hoïc sinh : Baûng con. Boä ñoà duøng tieáng Vieät
III. Hoaït ñoäng daïy – hoïc :
Hoaït ñoäng cuûa gv
Hoaït ñoäng cuûa hs
Tieát 1
A. OÅn ñònh :
B. Kieåm tra baøi cuõ :
- Goïi hs leân baûng ñoïc vaø vieát : /, beù
- Chia lôùp laøm 2 nhoùm vieát : /, beù
- Gv nhaän xeùt ghi ñieåm
III. Baøi môùi :
1. Giôùi thieäu baøi :
- Gv cho hs xem tranh minh hoaï sgk
+ Caùc tranh veõ nhöõng gì? (khæ, gioû, hoå, moû, thoû, nuï, cuï, ngöïa, coï)
- Gv nhaän xeùt ghi baûng : khæ, gioû, hoå, moû, thoû, nuï, cuï, ngöïa, coû vaø ñính chöõ ñöôùi tranh
+ Caùc tieáng coù ñieåm gì gioáng nhau? (daáu hoûi, daáu naëng)
- Gv nhaän xeùt giôùi thieäu baøi : Hoâm nay, coâ seõ höôùng daãn tìm hieåu veà daáu hoûi, thanh hoûi vaø daáu naëng, thanh saéc.
- Gv ghi töïa baøi leân baûng
2. Daïy chöõ ghi aâm :
a. Nhaän dieän chöõ :
 daáu hoûi : ?
- Gv ñính leân baûng caøi : ?
- Yeâu caàu hs tìm ? ñính leân baûng caøi
- Gv nhaän xeùt söõa chöõa
- Gv ñoïc maãu : daáu hoûi
- Goïi hs ñoïc laïi : daáu hoûi (caù nhaân, nhoùm, lôùp)
- Gv theo doõi nhaän xeùt söûa loãi phaùt aâm
b. Ñaùnh vaàn :
+ Coâ coù daáu hoûi muoán coù tieáng beû ta theâm aâm gì? (tieáng be vaø daáu hoûi vieát treân ñaàu aâm e)
- Gv ñính leân baûng caøi : beû
- Yeâu caàu hs ñính leân baûng caøi : beû
- Gv theo doõi nhaän xeùt
- Gv ñoïc maãu : b ® e ® be ® hoûi ® beû
- Goïi hs ñoïc laïi : b ® e ® be ® hoûi ® beû (caù nhaân, nhoùm, lôùp)
- Gv theo doõi nhaän xeùt söûa loãi phaùt aâm
 daáu hoûi : °
- Gv höôùng daãn töông töï daáu hoûi : ?
b. Höôùng daãn vieát :
- Gv vieát maãu treân baûng lôùp : ? °
- Gv cho hs chöõ maãu ôû baûng con
- Yeâu caàu hs vieát baûng con
- Gv nhaän xeùt söûa chöõa 
c. Ñoïc töø öùng duïng :
- Gv ñính leân baûng : 
?
°
be
beû
beï
- Gv ñoïc maãu : be, beû, beï
- Goïi hs ñoïc laïi : be, beû, beï (caù nhaân, nhoùm, lôùp)
- Yeâu caàu hs thi tìm daáu thanh môùi hoïc
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
Tieát 2 
3. Luyeän taäp :
a. Luyeän ñoïc :
- Yeâu caàu hs ñoïc baøi baûng lôùp, sgk (caù nhaân, nhoùm, lôùp)
- Gv theo doõi söûa chöõa loãi phaùt aâm
b. Ñoïc caâu öùng duïng :
- Yeâu caàu hs quan saùt tranh minh hoaï vaø thaûo luaän
- Gv gôïi yù : caùc tranh ñeàu noùi leân hoaït ñoäng beû.
+ Tranh 1 veõ gì? (meï beû coå aùo cho beù)
+ Tranh 2 veõ gì? (boá beû baép ngoaøi ruoäng)
- Goïi hs trình baøy keát quaû thaûo luaän
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
b. Luyeän vieát :
- Gv höôùng daãn hs vieát vaøo vôû taäp vieát : beû, beï
- Yeâu caàu hs vieát vaøo vôû taäp vieát
- Gv theo doõi giuùp ñôõ
- Gv thu baøi chaám neâu nhaän xeùt
c. Luyeän noùi :
- Yeâu caàu hs quan saùt tranh minh hoa
+ Tranh veõ gì?
+ Caùc em ñoaùn xem caùc baïn trong tranh ñang laøm gì? (beù ñang beû baùnh chia cho caùc baïn)
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
D. Cuûng coá – Daën doø :
+ Hoâm nay caùc em hoïc aâm gì? 
- Gv nhaän xeùt – giaùo duïc hs
- Daën hs veà nhaø ñoïc laïi baøi vaø chuaån bò baøi : daáu huyeàn – daáu ngaõ
- Gv nhaän xeùt tieát hoïc
Hs haùt vui
Thöïc hieän yeâu caàu
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Hs quan saùt tranh
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs laéng nghe
Hs nhaéc laïi
Hs theo doõi
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs laéng nghe
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs laéng nghe
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs theo doõi
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Hs theo doõi
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Hs theo doõi
Hs theo doõi
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Hs theo doõi
Hs laéng nghe
Thöïc hieän yeâu caàu
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs trình baøy
Hs nhaän xeùt
Hs theo doõi
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs theo doõi
Hs quan saùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs laéng nghe
Thöù ba ngaøy 23 thaùng 8 naêm 2011
Hoïc vaàn
Tuaàn 2 tieát 10 + 11
DAÁU HUYEÀN – DAÁU NGAÕ
I. Muïc tieâu :
- Nhaän bieát ñöôïc daáu huyeàn vaø thanh huyeàn, daáu naëng vaø thanh ngaõ.
- Ñoïc ñuùng : beø, beõ.
- Traû lôøi 2 – 3 caâu hoûi ñôn giaûn veà caùc böùc tranh trong sgk.
II. Ñoà duøng daïy hoïc :
- Giaùo vieân : Boä ñoà duøng tieáng Vieät. Tranh minh hoïa sgk.
- Hoïc sinh : Baûng con. Boä ñoà duøng tieáng Vieät
III. Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : 
Hoaït ñoäng cuûa Gv
Hoaït ñoäng cuûa hs
Tieát 1
A. OÅn ñònh :
B. Kieåm tra baøi cuõ :
- Goïi hs leân baûng ñoïc vaø vieát : ? ; °; beû ; beï
- Chia lôùp laøm 2 nhoùm vieát : ? ; °; beû ; beï
- Gv nhaän xeùt ghi ñieåm
III. Baøi môùi :
1. Giôùi thieäu baøi :
- Gv cho hs xem tranh minh hoaï sgk
+ Tranh 1 veõ nhöõng gì? (meøo, döøa, coø, gaø)
+ Tranh 2 veõ nhöõng gì? (veõ, voõ, voõng, goã)
- Gv nhaän xeùt ghi baûng : meøo, döøa, coø, gaø, veõ, voõ, voõng, goã vaø ñính chöõ ñöôùi tranh.
+ Caùc chöõ ôû tranh 1 coù daáu gì gioáng nhau? (daáu huyeàn \)
+ Caùc chöõ ôû tranh 2 coù daáu gì gioáng nhau? (daáu ngaõ ~ )
- Gv nhaän xeùt giôùi thieäu baøi : Hoâm nay, coâ seõ höôùng daãn tìm hieåu veà daáu ngaõ, thanh ngaõ vaø daáu huyeàn, thanh huyeàn.
- Gv ghi töïa baøi leân baûng
2. Daïy chöõ ghi aâm :
a. Nhaän dieän chöõ :
 daáu huyeàn : \
- Gv ñính leân baûng caøi : \
- Yeâu caàu hs tìm \ ñính leân baûng caøi
- Gv nhaän xeùt söõa chöõa
- Gv ñoïc maãu : daáu huyeàn
- Goïi hs ñoïc laïi : daáu huyeàn (caù nhaân, nhoùm, lôùp)
- Gv theo doõi nhaän xeùt söûa loãi phaùt aâm
b. Ñaùnh vaàn :
+ Coâ coù daáu huyeàn muoán coù tieáng beø ta theâm tieáng gì? (tieáng be vaø daáu huyeàn vieát treân ñaàu aâm e)
- Gv ñính leân baûng caøi : beø 
- Yeâu caàu hs ñính leân baûng caøi : beø
- Gv theo doõi nhaän xeùt
- Gv ñoïc maãu : b ® e ® be ® huyeàn® beø
- Goïi hs ñoïc laïi : b ® e ® be ® huyeàn® beø (caù nhaân, nhoùm, lôùp)
- Gv theo doõi nhaän xeùt söûa loãi phaùt aâm
 daáu ngaõ : ~
- Gv höôùng daãn töông töï daáu huyeàn : \
b. Höôùng daãn vieát :
- Gv vieát maãu treân baûng lôùp : \ ~
- Gv cho hs chöõ maãu ôû baûng con
- Yeâu caàu hs vieát baûng con
- Gv nhaän xeùt söûa chöõa 
c. Ñoïc töø öùng duïng :
- Gv ñính leân baûng : 
\
~
be
beø
beõ
- Gv ñoïc maãu : be, beø, beõ
- Goïi hs ñoïc laïi : be, beø, beõ (caù nhaân, nhoùm, lôùp)
- Yeâu caàu hs thi tìm daáu thanh môùi hoïc
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
Tieát 2 
3. Luyeän taäp :
a. Luyeän ñoïc :
- Yeâu caàu hs ñoïc baøi baûng lôùp, sgk (caù nhaân, nhoùm, lôùp)
- Gv theo doõi söûa chöõa loãi phaùt aâm
b. Ñoïc öùng duïng :
- Yeâu caàu hs quan saùt tranh minh hoaï vaø thaûo luaän
- Gv gôïi yù : caùc tranh ñeàu noùi leân hoaït ñoäng beû.
+ Tranh veõ gì? 
- Goïi hs trình baøy keát quaû thaûo luaän
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
b. Luyeän vieát :
- Gv höôùng daãn hs vieát vaøo vôû taäp vieát : beø, beõ
- Yeâu caàu hs vieát vaøo vôû taäp vieát
- Gv theo doõi giuùp ñôõ
- Gv thu baøi chaám neâu nhaän xeùt
c. Luyeän noùi :
- Yeâu caàu hs quan saùt tranh minh hoa
+ Tranh veõ gì?
+ Ngöôùi trong tranh duøng beø ñeå laøm gì?
+ Maáy ngöôøi ñi treân beø ñang laøm gì?
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông
D. Cuûng coá – Daën doø :
+ Hoâm nay caùc em hoïc aâm gì? 
- Gv nhaän xeùt – giaùo duïc hs
- Daën hs veà nhaø ñoïc laïi baøi vaø chuaån bò baøi sau
- Gv nhaän xeùt tieát hoïc
Hs haùt vui
Thöïc hieän yeâu caàu
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Hs quan saùt tranh
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs laéng nghe
Hs nhaéc laïi
Hs theo doõi
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs laéng nghe
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs laéng nghe
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs theo doõi
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Hs theo doõi
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Hs theo doõi
Hs theo doõi
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Hs theo doõi
Hs laéng nghe
Thöïc hieän yeâu caàu
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs laéng nghe
Hs trình baøy
Hs nhaän xeùt
Hs theo doõi
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs theo doõi
Hs quan saùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs nhaän xeùt
Hs traû lôøi-nhaän xeùt
Hs la

File đính kèm:

  • docHOC VẦN 1 T1-4.doc