Giáo án lớp 1 môn Tiếng Việt - Bài: Vần iên – yên (tiết 1)

doc6 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 10/10/2018 | Lượt xem: 238 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 1 môn Tiếng Việt - Bài: Vần iên – yên (tiết 1), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KEÁ HOAÏCH BAØI DAÏY
Thöù ...ngaøy thaùng naêm 2003
MOÂN 	: TIEÁNG VIEÄT
BAØI 	: Vaàn ieân – yeân (T1)
TIEÁT 	: 
I/. MUÏC TIEÂN :
1/. Kieán thöùc : Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñuùng vaàn ieân - yeân– ñeøn ñieän - con yeán. Ñoïc ñöôïc töø vaø caâu öùng duïng . Luyeän noùi theo chuû ñeà “Bieån caû ”
2/. Kyõ naêngï: Reøn Hoïc sinh ñoïc to , roõ raøng , maïch laïc. Vieát ñeàu neùt , ñeïp, ñuùng maãu , khoaûng caùch . Töï tin luyeän ñoïc ñuùng chuû ñeà.
3/. Thaùi ñoä : Giaùo duïc Hoïc sinh yeân ngoân ngöõ Tieáng Vieät qua caùc hoaït ñoäng hoïc .
II/. CHUAÅN BÒ :
1/. Giaùo vieân: Tranh minh hoïa/SGK, , chöõ maãu.
2/. Hoïc sinh: SGK, baûng con , vôû taäp vieát .
III/. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY
1/. OÅN ÑÒNH (1’)
2/. KIEÅM TRA BAØI CUÕ (4’) in - un
a- Kieåm tra mieäng 
Yeâncaàu : Hoïc sinh ñoïc trang traùi?
Neâu tieáng coù vaàn in - un
Hoïc sinh ñoïc trang phaûi?
Hoïc sinh ñoïc caû baøi ?
b-Kieåm tra vieát : 
- Ñoïc , vieát chính taû “nhaø in - vun xôùi”
Nhaän xeùt : Ghi ñieåm
3/. Baøi môùi ( 5 ‘)
Giôùi thieäu baøi:
Hoâm nay, chuùng ta seõ hoïc 2 vaàn môùi ieân - yeân
Giaùo vieân ghi töïa : 
HOAÏT ÑOÄNG 1 (8’) Hoïc vaàn ieân
Muïc tieân :Hoïc sinh nhaän dieän vaàn ieân. Ñoïc vaø vieát ñuùng tieáng coù vaàn ieân - ñeøn dieän 
Phöông phaùp : Thöïc haønh , tröïc quan, ñaøm thoaïi.
Ñoà duøng :SGK ,Tranh, Chöõ maãu.
a- Nhaän dieän : Giaùo vieân gaùn vaàn ieân 
Vaàn ieân ñöôïc gheùp bôûi maáy aâm? 
So saùnh vaàn ieân vaø eân
Tìm vaø gheùp vaàn ieân
à Nhaän xeùt :
b- Ñaùnh vaàn :
Giaùo vieân ñaùnh vaàn maãu: i - eâ - n - ieân
Coù vaàn ieân muoán coù tieáng ñieàn coâ theâm aâm gì vaø daáu thanh gì? 
Giaùo vieân vieát baûng : ñieän 
Giaùo vieân ñoïc maãu: ñ – ieân – huyeàn - ñieän
Giaùo vieân treo tranh giôùi thieäu töø : ñeøn ñieän 
Vieát baûng : ñeøn ñieän 
Giaùo vieân yeâu caàu Hoïc sinh ñoïc trôn : 
è Nhaän xeùt : Söûa sai
c- Höôùng daãn vieát:
*- Giaùo vieân gaén maãu :vaàn ieân 
Giaùo vieân vieát maãu : vaàn ieân
Höôùng daãn caùch vieát : 
Neâu khoaûng caùch giöõa caùc con chöõ 
Vaàn ieân cao maáy doøng li?
*- Giaùo vieân gaén maãu :vaàn ñieän 
Chöõ ñieän goàm maáy con chöõ ?
Chöõ d cao maáy doøng li?
Giaùo vieân vieát maãu : vaàn ñieän
Höôùng daãn caùch vieát : 
è Nhaän xeùt :
HOAÏT ÑOÄNG 2 :(10’)Hoïc vaàn yeân
Muïc tieân : Hoïc sinh nhaän dieän vaànyeân. Ñaùnh vaàn vaø luyeän vieát tieáng vaàn yeân– con yeán 
Phöông phaùp : Tröïc quan, thöïc haønh, ñaøm thoaïi
Ñoà duøng : Maãu chöõ , Tranh .
cva- Nhaän dieän : Giaùo vieân gaùn vaàn yeân
 (Quy trình tröôøng töï nhö Hoaït ñoàng 1)
Löu yù: 
Vaàn Yeân goàm 3 aâm gheùp laïi: y – eâ – u 
So saùnh vaàn yeânvaø ieân
b- Ñaùnh vaàn : y – eâ – n – yeân
c- Höôùng daãn vieát baûng :
*- Giaùo vieân gaén maãu :chöõ yeân
Giaùo vieân vieát maãu : chöõ yeân
Höôùng daãn caùch vieát : 
Con chöõ y cao maáy doøng li?
*- Giaùo vieân gaén maãu :chöõ con yeán 
Giaùo vieân vieát maãu : chöõ con yeán 
Höôùng daãn caùch vieát : 
Neâu khoaûng caùch giöõa chöõ vaø chöõ ?
àNhaän xeùt : Chænh söûa .
HOAÏT ÑOÄNG 3 :(10 ’) LUYEÄN ÑOÏC
Muïc tieân : Hoïc sinh hieåu,ñoïc to, roõ töø öùng duïng .
Phöông phaùp : Troø chôi, thöïc haønh,giaûng giaûi. 
Ñoà duøng : Noäi dung caùc töø öùng duïng 
Giaùo vieân Toå chöùc troø chôi : Gheùp töø .
Töø nhöõng maûnh rôøi trong roå yeâu caàu caùc em gaén nhöõng maûnh rôøi taïo thaønh 1 loaïi hình thích hôïp 
Giaùo vieân giaûi nghóa töø :
Giaùo vieân ñoïc maãu :
Caù bieån – yeân ngöïa 
Vieân phaán –yeân vui 
Neâu caùc tieáng coù vaàn vöøa hoïc ?
è Giaùo vieân nhaän xeùt .
Thö giaõn chuyeån tieát
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ
Haùt 
2 Hoïc sinh ñoïc trang traùi.
1 Hoïc sinh ñoïc 
2 Hoïc sinh ñoïc trang phaûi.
1 Hoïc sinh ñoïc caû baøi.
Hoïc sinh vieát baûng con
Hoïc sinh quan saùt 
Taïo bôûi 3 aâm : i - eâ - n
Gioáng : Keát thuùc laø eân 
Khaùc: ieân coù aâm i ôû ñaàu 
HS tìm gheùp trong boä thöïc haønh
Hoïc sinh laéng nghe.
Caù nhaân, daõy baøn ñoàng thanh.
Theâm aâm ñ vaø thanh daáu naëng döôùi aâm eâ
Hoïc sinh quan saùt 
Caù nhaân, daõy baøn ñoàng thanh.
Hoïc sinh quan saùt .
Caù nhaân, daõy baøn ñoàng thanh.
Hoïc sinh quan saùt 
Hoïc sinh vieát baûng con : ieân
Khoaûng caùch 2/3 con chöõ 0
Vaàn ieân cao 2 doøng li
Hoïc sinh quan saùt 
4 con chöõ : Aâm ñ-i-eâ - n 
Chöõ d cao 4 doøng li 
Hoïc sinh vieát baûng con :ñieän 
Gioáng : ñeàu coù eân ñöùng ôû sau
Khaùc : yeân baét ñaàu baèng y daøi
Caù nhaân, daõy baøn ñoàng thanh.
Hoïc sinh quan saùt 
Hoïc sinh vieát baûng: yeân
Cho chöõ y cao 5 doøng li 
Hoïc sinh quan saùt 
Hoïc sinh vieát baûng: con yeán 
1 thaân con chöõ 0
Caù nhaân, daõy baøn ñoàng thanh 
Hoïc sinh laéng nghe
Hoïc sinh töï neâu 
TIEÁT 94
LUYEÄN TAÄP (T2)
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY
1/. OÅN ÑÒNH (8’)
HOAÏT ÑOÄNG 1 (7 ’) Luyeän ñoïc
Muïc tieân :Hoïc sinh luyeän ñoïc ñuùng noäi dung baøi trong SGK . Reøn ñoïc to, roõ raøng, maïch laïc
Phöông phaùp : Thöïc haønh, ñaøm thoaïi
Ñoà duøng : SGK , tranh .
Giaùo vieân neâu quy trình ñoïc trang traùi?
Giaùo vieân treo tranh hoûi : Tranh veõ gì ?
Qua tranh coâ coù caâu:
“ Sau côn baõo , Kieán ñen laïi xaây nhaø. Caø ñaøn kieân nhaãn chôû laù khoâ veà toå môùi”
Giaùo vieân ñoïc maãu 2 laàn
Yeâu caàu : Hoïc sinh tìm tieáng coù vaàn vöøa hoïc ?
è Nhaän xeùt : Söûa sai
HOAÏT ÑOÄNG 2 : (10’) Luyeän vieát vôû 
Muïc tieân : Hoïc sinh luyeän vieát ñuùng noäi dung baøi. Reøn vieát ñeàu neùt, ñeïp vaøo vôû 
Phöông phaùp : Thöïc haønh, tröïc quan. Ñaøm thoaïi
Ñoà duøng : Maãu chöõ 
Giaùo vieân giôùi thieäu noäi dung luyeän vieát:
ieân – ñeøn ñieän 
yeân – con yeán
(Quy trình vieát gioáng nhö tieát 1)
Löu yù:Nhaéc Hoïc sinh tö theá ngoài vieát 
è Nhaän xeùt : Phaàn vieát vôû – Söûa sai.
HOAÏT ÑOÄNG 3:10 ’) LUYEÄN NOÙI 
Muïc tieân :Hoïc sinh luyeän noùi theo chuû ñeå “Bieån caû”
 Phöông phaùp : Thöïc haønh,ñaøm thoaïi .
Ñoà duøng : Tranh,SGK.
Giaùo vieân gaén tranh hoûi : Tranh veõ gì ?
Em thöôøng thaáy vaø nghe noùi bieån coù nhöõng gì?
Ôû nhöõng haõi bieån thöôøng coù nhöõng gì ?
Nöôùc bieån maën hay ngoït ?
Ngöôøi ta duøng nöôùc bieån ñeå laøm gì ?
Nhöõng nuùi ôû ngoaøi bieån ñöôïc goïi laø gì?
Em coù thích bieån khoâng?
Em ñaõ ñöôïc ba meï cho ñi bieån laàn naøo chöa ? ôû ñoù em laøm gì.
è Giaùo vieân nhaän xeùt:
4/HOAÏT ÑOÄNG : CUÛNG COÁ (5’) 
Muïc tieáu: Hoïc sinh cuûng coá laïi kieán thöùc vöøa hoïc 
PP: Troø chôi thöïc haønh , vaán ñaùp
Ñoà duøng: Phieáu troø chôi.
Luaät chôi: Giaùo vieân ñoïc caùc töø coù tieáng chöùa vaàn vöøa hoïc . Hoïc sinh khoanh troøn vaøo tieáng coù vaàn vöøa hoïc .
Giaùo vieân phaùt phieáu 
è Nhaän xeùt : Tuyeân döông.
Chuùng ta vöøa hoïc xong baøi gì?
5/. DAËN DOØ(1’):
Veà nhaø ñoïc laïi baøi vöøa hoïc vaø laøm baøi taäp .
Chuaån bò : Xem tröôùc baøi 50
- Nhaän xeùt tieát hoïc 
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ
 Haùt 
1 Hoïc sinh ñoïc 
Hoïc sinh töï neâu
Hoïc sinh quan saùt 
Caù nhaân, daõy baøn, ñoàng thanh
Hoïc sinh tìm vaàn vöøa hoïc
Kieán, kieân
Hoïc sinh quan saùt
Toâ khan 
Hoïc sinh vieát vôû 
Hoïc sinh töï neâu 
Coù oác , caù , cua , toâm . . . .
Nöôùc bieån maën .
Duøng laøm muoái .
Goïi laø ñaûo .
Hoïc sinh töï neâu .
Lôùp tham gia troø chôi .
Thôøi gian laø : 3‘
Chuùng ta vöøa hoïc vaàn ieân - yeân

File đính kèm:

  • docien - yen - T 11.doc
Đề thi liên quan