Giáo án lớp 1 môn Tập viết - Tiết 14: Thể dục rèn luyện tư thế cơ bàn – trò chơi

doc3 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 10/10/2018 | Lượt xem: 102 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 1 môn Tập viết - Tiết 14: Thể dục rèn luyện tư thế cơ bàn – trò chơi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KEÁ HOAÏCH BAØI DAÏY
Thöù ngaøy ..thaùng..naêm 2003
MOÂN 	: THEÅ DUÏC
BAØI 	: THEÅ DUÏC REØN LUYEÄN TÖ THEÁ CÔ BAØN – TROØ CHÔI (TT)
TIEÁT 	: 14
I/. MUÏC TIEÂU :
1/. Muïc tieâu : 
OÂn moät soá ñoäng taùc theå duïc reøn luyeän tö theá tö baûn ñaõ hoïc 
Yeâu caàu Hoïc sinh thöïc hieän ñoäng taùc ôû möùc töông ñoái chính xaùc.
Laøm quen vôùi troø chôi “ Chaïy tieáp söùc “
Yeâu caàu Hoïc sinh tham gia vaøo troø chôi ôû möùc ban ñaàu .
2/. Ñòa ñieåm:
Veä sinh nôi saân taäp treân saân tröôøng 40 x 50 m.
II/. CHUAÅN BÒ :
1/. Giaùo vieân
Chuaån bò noäi dung baøi hoïc , 1 coøi, 2- 4 laù côø vaø keû saün troø chôi .
III/. NOÄÏI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP:
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY
Ñ/L
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ
1/. PHAÀN MÔÛ ÑAÀU: 
Giaùo vieân nhaän lôùp , kieåm tra só soá .
Phoå bieân noäi dung, yeâu caàu baøi hoïc .
*- Khôûi ñoäng :
+ Hoïc sinh ñöùng voã tay vaø haùt 
+ Giaäm chaân taïi choã , ñeám theo nhòp 
+ Taäp hôïp haøng doïc, doùng haøng, ñöùng nghieâm, ñöùng nghæ , quay phaûi, quay traùi .
Troø chôi “ Dieät con vaät coù haïi”
Kieåm tra baøi cuõ :
1’- 2’
2’-3’
1’
2’
2’-3’
Theo ñoäi hình 4 haøng doïc chuyeån thaønh 4 haøng ngang
Theo ñoäi hình 4 haøng ngang 
Giaùo vieân ñieàu khieån.
Giaùo vieân töï choïn
Caùn söï lôùp ñieàu khieån caû lôùp laøm theo nhòp 
2/. PHAÀN CÔ BAÛN:
+ OÂn phoái hôïp:
Nhòp1: Ñöùng ñöa hai tay ra tröôùc thaúng höôùng.
Nhòp2: Ñöa hai tay dang ngang 
Nhòp3: Ñöa hai tay leân cao cheách hình chöõ V
Nhòp 4: Veà tö theá ñöùng cô baûn .
+ OÂn phoái hôïp:
Nhòp1: Ñöùng ñöa chaân traùi ra tröôùc, hai tay choáng hoâng.
Nhòp2: Ñöùng hai tay choâng hoâng.
Nhòp3: Ñöùng ñöa chaân phaûi ra tröôùc, hai tay choáng hoâng.
Nhòp 4: Veà tö theá ñöùng cô baûn .
+ Troøø chôi: “Chaïy tieáp söùc”
P
1,2,3 . . . . . .
P
1,2,3 . . . . . .
P
1,2,3 . . . . . .
P
1,2,3 . . . . . .
 XP -CB
Luaät chôi: Khi coù leänh , caùc em soá 1 cuûa moãi haøng caàm khaên chaïy nhanh voøng qua moác côø chaïy veà vaïch xuaát phaùp trao khaên cho baïn thöù 2. Cöù laàn löôït nhö vaäy cho ñeán khi caùc baïn trong toå thöïc hieän xong . 
- Ñoâäi haøng naøo xong tröôùc , khoâng vi phaïm luaät chôi laø thaéng cuoäc .
Phaïm quy: Xuaát phaùt tröôùc leänh hoaëc tröôùc khi chaïm vaøo tay baïn keá tieáp tröôùc mình 
1-2L
2 x 4 nhòp
1-2L
2 x 4
nhòp
8–10’
Laàn 1: Giaùo vieân laøm maãu caû lôùp laøm theo söï höôùng daãn cuûa Giaùo vieân 
Laàn 2: Caùn söï lôùp ñieàu khieån cho töøng toå taäp, Giaùo vieân giuùp ñôõ söûa sai cho Hoïc sinh .
Caùn söï lôùp ñieàu khieån cho töøng toå thöïc hieän. 
Giaùo vieân cho Hoïc sinh caùc Toå thi ñua , Giaùo vieân chænh söûa sai 
Giaùo vieân neâu teân troø chôi , taäp hôïp Hoïc sinh theo ñoäi hình haøng doïc.
Giaûi thích caùch chôi , keát hôïp vôùi höôùng daãn treân hình veõ . Giaùo vieân cho 2 Hoïc sinh thöïc hieän laøm maãu .
Tieáp theo Giaùo vieân cho 1 toå chôi thöû sau ñoù cho caû lôùp chôi thöû laàn 1 vaø 2 .
Coøn thôøi gian cho chôi laàn 3 chôi chính thöùc .
Giaùo vieân keû vaïch xuaát phaùt vaø ñích ñeán caùch nhau 6– 8m, khoaûng caùch giöõa caùc côø phaûi doùng theo thaúng haøng vôùi Hoïc sinh. (1,5m)
3- PHAÀN KEÁT THUÙC;
Ñi thöôøng thaønh 3 haøng treân ñòa hình töï nhieân ôû saân tröôøng vaø haùt 
Giaùo vieân cuøng Hoïc sinh heä thoáng baøi.
Giaùo vieân nhaän xeùt giôø hoïc vaø giao baøi taäp veà nhaø 
2’-3’
1’-2’
1’-2’
Hoïc sinh vöøa ñi vöøa voã tay vaø haùt .
Cho 1 toå leân laøm laïi baøi vöøa hoïc 
Khen thöôûng nhöõng Hoïc sinh toát.
Nhaéc nhôø nhöõng Hoïc sinh chöa toát.
RUÙT KINH NGHIEÄM

File đính kèm:

  • docTRO CHOI (tt) - T 14.doc