Giáo án lớp 1 môn Tập viết - Tiết 14: Nhà trường - Buôn làng - hiền lành – đình làng – bệnh viện – đom đóm

doc2 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 10/10/2018 | Lượt xem: 97 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 1 môn Tập viết - Tiết 14: Nhà trường - Buôn làng - hiền lành – đình làng – bệnh viện – đom đóm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KEÁ HOAÏCH BAØI DAÏY
Thöù ...ngaøy thaùng naêm 2003
MOÂN	: TAÄP VIEÁT 
- BAØI : NHAØ TRÖÔØNG - BUOÂN LAØNG - HIEÀN LAØNH – ÑÌNH LAØNG – BEÄNH VIEÄN – ÑOM ÑOÙM
TIEÁT 	: 14
I/. MUÏC TIEÂU :
1/. Kieán thöùc: 
Hoïc sinh vieát ñuùng noäi duïng baøi vieát caùc chöõ :” nhaø tröôøng - buoân laøng - hieàn laønh – ñình laøng – beänh vieän – ñoùm ñoùm ” vaøo vôû vieát in 
2/. Kyõ naêng : Hoïc sinh vieát ñuùng maãu chöõ , côõ chöõ , khoaûng caùch quy ñònh , reøn luyeän vieát saïch ñeïp ñeàu neùt, chính xaùc noäi dung baøi vieát .
3/. Thaùi ñoä : Giaùo duïc tính caån thaän, ñeïp , chính xaùc ñeå thi ñua vôû saïch chöõ ñeïp lôùp.
II/. CHUAÅN BÒ :
1/. Giaùo vieân : Chöõ maãu, baûng phuï keû saün oâ li.
2/. Hoïc sinh: Vôû taäp vieát , baûng con. 
III/. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC 
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY
1/. Oån Ñònh : (1’)
2/. Kieåm tra baøi Cuõ: (4’) Baøi 7
-Nhaän xeùt baøi vieát tuaàn tröôùc 
Tuyeân döông nhöõng em vieát ñeïp , saïch .
Ñoäng vieân khuyeán khích nhöõng em vieát chöa ñeïp 
è Nhaän xeùt : 
3/. Baøi Môùi : (30’) 
- Giôùi thieäu baøi: 
Hoâm nay, caùc em seõ ñöôïc luyeän vieát tieáp caùc töø coù mang vaàn vöøa hoïc ñoù laø caùc töø : 
“nhaø tröôøng - buoân laøng - hieàn laønh – ñình laøng – beänh vieän – ñom ñoùm ”
- Giaùo vieân ghi töïa.
HOAÏT ÑOÄNG 1 (10’) VIEÁT BAÛNG CON. 
Phöông phaùp : Tröïc quan , ñaøm thoaïi, Thöïc haønh 
Ñoà duøng : Maãu chöõ .
Giaùo vieân gaén maãu chöõ leân baûng:
*- Vieát baûng con : nhaø tröôøng , buoân laøng , hieàn laønh, ñình laøng, beänh vieän, ñom ñoùm
Hoûi : Baøi vieát thuoäc kieåu chöõ gì ?
Neâu nhöõng con chöõ cao 2 doøng li?
Neâu nhöõng con chöõ cao 3 doøng li ?
Neâu nhöõng con chöõ cao 4 doøng li?
Neâu nhöõng con chöõ cao 5 doøng li?
Khoaûng caùch giöõa caùc con chöõ laø bao nhieâu?
Khoaûng caùch giöõa chöõ vôùi chöõ laø bao nhieâu?
Khoaûng caùch giöõa caùc töø vôùi töø laø bao nhieâu?
è Nhaän xeùt: 
HOAÏT ÑOÄNG 2 (17’) LUYEÄN VIEÁT VÔÛ
Phöông phaùp : Tröïc quan, thöïc haønh , giaûng giaûi
ÑDDH: Chöõ maãu , Vôû taäp vieát
Giaùo vieân gaén noäi duïng baøi taäp vieát .
nhaø tröôøng - buoân laøng - hieàn laønh – ñình laøng – beänh vieän – ñom ñoùm 
Yeâu caàu: Hoïc sinh ñoïc noäi duïng baøi vieát .
 Giaùo vieân vieát maãu :
Nhaø tröôøng - buoân laøng
Hieàn laønh – ñình laøng 
Beänh vieän – ñom ñoùm 
Höôùng daãn caùch vieát:
Ñoïc maãu : 
Giaùo vieân chænh söûa tö theá ngoài vieát cho Hoïc sinh .
è Nhaän xeùt : Phaàn vieát vôû .
HOAÏT ÑOÄNG 3 : (7’) CUÛNG COÁ 
Giaùo vieân chaám vôû : 5 baøi 
è Nhaän xeùt .
DAÊN DOØ:2’) 
Taäp vieát vaøo vôû ôû nhaø caùc chöõ nhieàu laàn cho thaønh thaïo, ñeïp .
Chuaån bò : Baøi tieáp theo 
Nhaän xeùt tieát hoïc
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ
Haùt 
Hoïc sinh laéng nghe
Hoïc sinh quan saùt 
Hoïc sinh quan saùt.
Hoïc sinh vieát baûng con moãi chöõõ 1 laàn 
Kieåu vieát thöôøng .
Con chöõ : a,ö,ô,n,u,oâ,i,eâ,o, m 
Con chöõ : t 
Con chöõ : ñ
Con chöõ : h , g, l , b , 
Khoaûng caùch 2/3 con chöõ 0
1 thaân con chöõ 0
2 thaân con chöõ 0
Hoïc sinh quan saùt 
Caù nhaân, daõy baøn ñoàng thanh.
Hoïc sinh taäp vieát .
 “nhaø tröôøng - buoân laøng - hieàn laønh – ñình laøng – beänh vieän, ñom ñoùm ”
löy yù : Neùt noái giöõa caùc con chöõ vaø vò trí daáu thanh 
Hoïc sinh vieát vôû moãi töø 1 haøng.
Caù nhaân, daõy, baøn ñoàng thanh .
RUÙT KINH NGHIEÄM

File đính kèm:

  • docNHA TRUONG - T 14.doc