Giáo án lớp 1 môn Mĩ thuật - Tiết: Vẽ tự do

doc3 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 10/10/2018 | Lượt xem: 129 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 1 môn Mĩ thuật - Tiết: Vẽ tự do, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MOÂN : MÓÕ THUAÄT
BAØI 	: VEÕ TÖÏ DO
I/. MUÏC TIEÂU :
1/. Kieán thöùc : 
- Giuùp Hoïc sinh nhaän bieát vaø tìm ñeà taøi veõ theo yù thích.
2/. Kyõ naêng: 
- Hoïc sinh veõ ñöôïc böùc tranh coù noäi dung phuø hôïp vôùi ñeà taøi ñaõ choïn
3/. Thaùi ñoä : 
- Hoïc sinh yeâu thích moân hoïc , giaùo duïc thaåm muõ cho Hoïc sinh.
II/. CHUAÅN BÒ :
1/. Giaùo vieân: 
- Moät soáù maãu tranh veõ nhieàu ñeà taøi , tranh veõ ñeïp cuûa Hoïc sinh .
2/. Hoïc sinh: 
- Vôû taäp veõ , buùt chì , buùt maøu 
III/. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY
1/. Oån ñònh (1’)
2/. Kieåm tra baøi cuõ (4’)
Nhaän xeùt baøi veõ ñöôøng dieàm 
è Nhaän xeùt: Ghi ñieåm
3/. Baøi môùi (25’)
Giôùi thieäu baøi:
VeÕ tranh töï do laø moãi em coù theå choïn vaø veõ 1 ñeà taøi maø mình thích nhö phong caûnh , chaân dung , tónh vaät . . . . Tieát hoïc hoâm nay , coâ seõ daïy caùc em “Veõ töï do “
Giaùo vieân ghi töïa baøi :
Hoaït ñoäng 1 (6’)
Höôùng daãn Hoïc sinh caùch veõ tranh
Phöông Phaùp : Thöïc haønh , tröïc quan, ñaøm thoaïi.
ÑDDH :Tranh maãu .
Giaùo vieân treo tranh hoûi :
Tranh naøy veõ nhöõng gì ?
 Maøu saéc trong tranh nhö theá naøo ?
Ñaàu laø hình aûnh chính cuûa böùc tranh ? 
Hình aûnh phuï cuûa böùc tranh?
è Nhaän xeùt ;
Hoaït ñoäng 2 : (8’) 
Thöïc haønh
Phöông Phaùp : Thöïc haønh , tröïc quan, ñaøm thuaän 
ÑDDH : tranh veõ , vôû myõ thuaät ,buùt chì , maøu .
Giaùo vieân höôùng daãn Hoïc sinh choïn cho mình ñeà taøi.
Coù theå veõ ngöôøng , con vaät , nhaø , caây coái, soâng nuùi , ñöôøng . . . . 
Sau khi veõ duøng buùt maøu trang trí .
Giaùo vieân kieåm tra vaø uaán naém Hoïc sinh yeáu .
è Nhaän xeùt chung:
4/. Cuûng coá : (4’)
- Giaùo vieân treo tranh veõ cuûa Hoïc sinh , moãi Hoïc sinh leân baûng nhaät xeùt .
+ Coù hình chính , hình phuï .
+ Saéc xeáp caàn ñoái .
+ Maøu saéc 
è Nhaän xeùt chung :
5/. Daën doø: (2’)
Hoïc sinh veõ hoaøn chænh baøi veõ töï do .
Chuaån bò : Xem tröôùc baøi ” Veõ caù”
Nhaän xeùt tieát hoïc 
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ
Haùt 
Moät soá baøi toâ maøu ñeïp , saùng taïo .
Moät soá baøi chöa ñeïp ,chöa bieát caùch phoái hôïp maøu . 
Hoïc sinh nhaéc laïi noäi dung baøi
Hoïc sinh quan saùt treân baûng 
Hoïc sinh töï neâu 
Hoïc sinh keå 
Hoïc sinh laéng nghe vaø choïn ñeà taøi veõ .
 Hoïc sinh thöïc hieän vaøo vôû 
Hoïc sinh tham gia nhaän xeùt ñeå ruùt ra baøi hoïc .
RUÙT KINH NGHIEÄM :

File đính kèm:

  • docVE TU DO - T12.doc