Giáo án các môn lớp 1 - Trường TH số 1 Ngô Mây - Tuần 21

doc38 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 17/10/2018 | Lượt xem: 89 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án các môn lớp 1 - Trường TH số 1 Ngô Mây - Tuần 21, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn 21 
KEÁ HOAÏCH GIAÛNG DAÏY
Thöù
Tieát
 Baøi daïy 
2
2/ 02/ 09
HÑTT
Hoïcvaàn(2t)
Ñaïo ñöùc
Chaøo côø ñaàu tuaàn
Baøi 86: oâp - ôp 
Em vaø caùc baïn (Tieát 1)
3
3/ 02/ 09
AÂm nhaïc
Toaùn
Hoïc vaàn(2t)
TNXH
 Hoïc haùt baøi Taäp taàm voâng 
 Pheùp tröø daïng 17 - 7
Baøi 87 : ep – eâp
OÂn taäp
 4
4/ 02/ 09
Hoïc vaàn(2t)
Toaùn
Thuû coâng
Baøi 88: ip - up
Luyeän taäp 
OÂn taäp chöông II: Kó thuaät gheùp hình
 5
5/ 02/ 09
Hoïc vaàn(2t)
Theå duïc
Toaùn 
 Mó thuaät
Baøi 89: ieâp - öôp
Theå duïc reøn luyeän tö theá cô baûn, troø chôi vaän ñoäng
Luyeän taäp chung
Veõ maøu vaøo hình. Veõ phong caûnh
6
6/ 02/ 09
Hoïc vaàn
Toaùn 
GDTT
Baøi 90: OÂn taäp
Baøi toaùn coù lôøi vaên
Giaùo duïc taäp theå
Thöù hai ngaøy 2 thaùng 02 naêm 2009
 Tieát1: Chaøo côø ñaàu tuaàn – Giaùo duïc taäp theå
A. CHAØO CÔØ:
	- Toå tröïc mang gheá ra saân xeáp thaønh 4 haøng doïc beân phaûi.
	- Lôùp tröôûng chænh ñoán haøng nguõ.
	- Caùc em traät töï boû muõ xuoáng, chænh ñoán trang phuïc. 
	- Thaày phuï traùch höôùng daãn caùc em chaøo côø.
	- Caùc em ngoài xuoáng nghe coâ tröïc tuaàn nhaän xeùt hoaït ñoäng cuûa tuaàn qua.
	- Thaày hieäu tröôûng nhaän xeùt tuaàn qua vaø daën doø nhöõng vieäc caàn laøm trong tuaàn.
	B. GIAÙO DUÏC TAÄP THEÅ: 
- Vaøo lôùp lôùp tröôûng baùo caùo só soá cuûa lôùp, haùt taäp theå moät baøi.
- GV daën doø moät soá vieäc caàn laøm trong tuaàn naøy.
- Caùc em ñi hoïc ñeàu vaø ñuùng giôø. 
- Chuaån bò ñaày ñuû saùch vôû vaø ñoà duøng hoïc taäp.
- Toå tröïc queùt lôùp saïch seõ, ñi tieâu ñi tieåu ñuùng nôi quy ñònh.
- Lôùp tröôûng ñieàu khieån caùc baïn sinh hoaït ca muùa haùt taäp theå.	
 Ruùt kinh nghieäm
	 Tieát 2+3 : 	HOÏC VAÀN
	Baøi 86:	oâp - ôp
I. MUÏC TIEÂU.
	- Hs nhaän bieát ñöôïc caáu taïo cuûa vaàn: oâp, ôp , trong tieáng hoäp, lôùp.
- Phaân bieät söï khaùc nhau giöõa oâp, ôp ñeå ñoïc vaø vieát ñuùng caùc vaàn caùc tieáâng töø khoaù: oâp , ôp , hoäp söõa , lôùp hoïc
- Ñoïc ñöôïc töø öùng duïng: toáp ca, baùnh xoáp, hôïp taùc, lôïp nhaø
- Ñoïc ñöôïc ñoaïn thô öùng duïng: 
	Ñaùm maây xoáp traéng nhö boâng
	Nguû queân döôùi ñaùy hoà trong luùc naøo
	Nghe con caù ñôùp ngoâi sao
	Giaät mình maây thöùc bay vaøo röøng xa
	- Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà: caùc baïn lôùp em
	II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC.
	- Boä ñoà duøng daïy hoïc Tieáng Vieät 1
 - Tranh minh hoïa hoaëc vaät thaät cho caùc töø ngöõ khoaù, caâu öùng duïng, Phaàn
 luyeän noùi. (hoäp söõa.)
	- Baûng vaø boä gheùp chöõ Tieáng Vieät.
	III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC.
	(Tieát 1)
TG
Hoaït ñoäng GV
Hoaït ñoäng HS
1’
4’
20’
5’
10’
25’
5’
5’
4’
1’
1.OÅn ñònh toå chöùc.
2. Kieåm tra baøi cuõ.
- Cho Hs vieát baûng con: ngaên naép 
 taäp muùa
- Goïi 2 Hs ñoïc baøi 85
- Nhaän xeùt ñaùnh giaù.
 3 Baøi môùi:
 a. Giôùi thieäu baøi: Hoâm nay caùc em tieáp 2 vaàn môùi cuõng coù keát thuùc baèng aâm p laø: oâp, ôp
- Gv ghi baûng : oâp , ôp
 b. Daïy vaàn: 
* Vaàn oâp 
- Nhaän dieän vaàn :
- Cho hoïc sinh phaân tích vaàn oâp .
- So saùnh vaàn oâp vôùi aêp 
- Tìm trong boä chöõ caùi , gheùp vaàn oâp 
- GV cho caû lôùp ñoïc ñoàng thanh 
- GV vieát leân baûng oâ-p
- Cho hoïc sinh phaùt aâm laïi 
*Ñaùnh vaàn :
 + Vaàn :
- Goïi HS nhaéc laïi vaàn oâp 
- Vaàn oâp ñaùnh vaàn nhö theá naøo ?
+ GV chænh söõa loãi ñaùnh vaàn .
- Muoán coù tieáâng hoäp ta laøm theá naøo?
- GV ghi baûng : hoäp
- Em coù nhaän xeùt gì veà vò trí aâm h vaàn oâp trong tieáng hoäp ?
-Tieáng hoäp ñöôïc ñaùnh vaàn nhö theá naøo?
+ Gv chænh söûa loãi phaùt aâm 
- Cho hoïc sinh quan saùt tranh hoûi : 
 + Trong tranh veõ gì ? 
 + GV ruùt ra töø khoaù : hoäp söõa
- Gv ghi baûng
- Cho hoïc sinh ñaùnh vaàn , ñoïc trôn töø khoaù 
- Gv ñoïc maãu , ñieàu chænh phaùt aâm 
* Vieát
- Gv vieát maãu treân khung oâ ly phoùng to vöøa vieát vöøa neâu quy trình vieát 
- Cho HS vieát vaøo baûng con 
* Vaàn ôp : 
- Gv cho Hs nhaän dieän vaàn, ñaùnh vaàn,
phaân tích vaàn, tieáng coù vaàn ôp
- So saùnh 2 hai vaàn ôp vaø oâp
* vieát:
- Gv vieát maãu vaø höôùng daãn qui trình vieát
Gv höôùng daãn vaø chænh söûa
Giaûi lao
*Ñoïc töø öùng duïng: 
- GV ghi baûng : toáp ca, baùnh xoáp, 
 hôïp taùc, lôïp nhaø
 - Goïi hoïc sinh ñoïc töø öùng duïng , neâu tieáng môùi coù vaàn oâp , ôp 
 - Gv giaûi thích töø öùng duïng :
- GV ñoïc maãu vaø goïi HS ñoïc
 (Tieát 2)
 Luyeän taäp :
* Luyeän ñoïc : 
+ Cho hoïc sinh ñoïc laïi baøi ôû tieát 1 
+ Ñoïc laïi töø öùng duïng treân baûng: 
+ GV chænh söõa loãi cho HS 
- Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng : 
+ Cho HS quan saùt tranh minh hoaï caâu öùng duïng ñeå nhaän xeùt . 
+ Tranh veõ gì ?
+ Cho Hs ñoïc ñoaïn thô duïng döôùi tranh
 Ñaùm maây xoáp traéng nhö boâng
 Nguû queân döôùi ñaùy hoà trong luùc naøo
 Nghe con caù ñôùp ngoâi sao
 Giaät mình maây thöùc bay vaøo röøng xa
- GV ñoïc maãu caâu öùng duïng , goïi hoïc sinh ñoïc laïi , 
- GV nhaän xeùt vaø chænh söûa
* Luyeän vieát 
 oâp , hoäp söõa
 ôp , lôùp hoïc
- Gv cho Hs vieát vaøo vôû taäp vieát : 
Gv theo doõi chænh söûa nhöõng em vieát chöa ñuùng.
Giaûi lao
* Luyeän noùi theo chuû ñeà : 
 + Caùc baïn lôùp em
Goïi Hs ñoïc caâu chuû ñeà. 
Lôùp em coù bao nhieâu baïn?
Lôùp em coù bao nhieâu baïn nam? Coù bao nhieâu baïn nöõ?
Trong lôùp em coù thaân thieát vôùi caùc baïn khoâng?
Caùc baïn lôùp em coù chaêm hoïc khoâng?
Em yeâu quí baïn naøo nhaát? Vì sao? 
- Gv gôïi yù baèng caâu hoûi cho Hs thi nhau luyeän noùi
 4. Cuûng coá :
- Gv cho HS ñoïc SGK. 
- Toå chöùc troø chôi: Thi tìm tieáng coù vaàn oâp , ôp 
+ Gv höôùng daãn luaät chôi cho Hs thöïc hieän
 5. Nhaän xeùt -Daën doø :
- Tuyeân döông nhöõng em hoïc toát , nhaéc nhôû nhöõng em hoïc chöa toát 
- Veà nhaø hoïc baøi vaø theâm tieáng môùi coù vaàn op , ap vaø xem tröôùc baøi 87
- Hs 2 daõy baøn cuøng vieát vaøo baûng con.
- 2 Hs ñoïc baøi.
+ Caû lôùp chuù yù 
- HS nhaéc laïi : oâp, ôp
- vaàn oâp ñöôïc taïo bôûi aâm oâ ñöùng tröôùc vaø p ñöùng sau.
- Gioáng: vì cuøng coù aâm p ñöùng cuoái
- Khaùc: vaàn oâp coù aâm oâ ñöùng ñaàu, coøn vaàn aêp coù aâm aê ñöùng ñaàu
- Lôùp gheùp : oâp
- Caû lôùp ñoïc ñoàng thanh oâp
- HS theo doõi.
- HS phaùt aâm: oâp
- Hs nhaéc laïi oâp
- oâ – pôø – oâp 
- Theâm aâm h ñöùng tröôùc vaàn oâp daáu naëng döôùi oâ 
- Hs gheùp : hoäp
- AÂm h ñöùng tröôùc, vaàn oâp ñöùng sau, daáu naëng döôùi oâ
- hôø – oâp – hoáp – naëng - hoäp 
( caù nhaân , nhoùm , lôùp ñaùnh vaàn ñoïc trôn laàøn löôït )
- Tranh veõ hoäp söõa
- oâ –pô - oâp
- hôø – oâp –hoáp - naëng – hoäp
 hoäp söõa 
- Hs laàn löôït ñoïc: caù nhaân, toå, lôùp
- Lôùp theo doõi . Vieát treân khoâng ñeå ñeå ñònh hình caùch vieát . 
+Vieát treân baûng con .
+ Hs nhaän xeùt baøi vieát . 
- Gioáng: keát thuùc baèng p
- Khaùc: ô , oâ
- Hs vieát vaøo baûng con.
- Hs nhaän xeùt
- Goïi HS ñoïc vaø neâu tieáng coù vaàn oâp ,ôp
- Lôùp laéng nghe GV giaûng nghóa töø 
- Caù nhaân , nhoùm , lôùp ñoïc töø öùng duïng .
- Hs ñoïc caù nhaân, nhoùm.
- Hs laàn löôït ñoïc laïi töø öùng duïng 
- Lôùp quan saùt tranh minh hoaï caâu öùng duïng traû lôøi. 
- Tranh veõ caûnh caù ñang ñôùp nöôùc
- HS ñoïc Caù nhaân, nhoùm, taäp theå
- Hs ñoïc laïi caâu öùng duïng
- Hs vieát vaøo vôû.
- Hs ñoïc chuû ñeà luyeän noùi : 
 Caùc baïn lôùp em
- Hs thi nhau luyeän noùi 
coù 33 baïn
---coù 19 baïn nam, 14 baïn nöõ.
- Hs chia ra 2 nhoùm vaø thöïc hieän troø chôi
Ruùt kinh nghieäm 
.
Tieát 4	:	ÑAÏO ÑÖÙC
	Baøi	: Em vaø caùc baïn (Tieát 1)
I. MUÏC TIEÂU :
* Giuùp hs hieåu :
	- Treû em coù quyeàn ñöôïc hoïc taäp, coù quyeàn ñöôïc vui chôi, coù quyeàn ñöôïc keát giao baïn beø.
	- Caàn phaûi ñoaøn keát, thaân aùi vôùi baïn khi cuøng hoïc, cuøng vui chôi
	* Hình thaønh cho HS:
	- Kó naêng nhaän xeùt ñaùnh giaù haønh vi cuûa baïn thaân vaø ngöôøi khaùc khi hoïc, khi chôi vôùi baïn.
	- Coù haønh vi, cö xö ñuùng vôùi baïn khi hoïc, khi chôi
	II. TAØI LIEÄU VAØ PHÖÔNG TIEÄN:
	- Moãi Hs chuaån bò caét 3 boâng hoa baèng giaáy maøu ñeå chôi taëng hoa
	- Vôû baøi taäp ñaïo ñöùc 1
	- Buùt chì maøu.
	- Tranh baøi taäp 2 phoùng to.
	- Ñieàu 12 coâng öôùc quoác teá veà quyeàn treû em.
	III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC.
Tg
Hoaït ñoäng GV
Hoaït ñoäng HS
1’
4’
5’
5’
5’
5’
5’
4’
1’
1.OÅn ñònh toå chöùc
2-Kieåm tra baøi cuõ :
- Gaëp thaày coâ giaùo em phaûi thaùi ñoä nhö theá naøo ?
- Neáu baïn leå pheùp vôùi thaày coâ giaùo , vôùi baïn beø thì keát quaû seõ nhö theá naøo ?
+ GV nhaän xeùt .
3 - Baøi môùi :
a- Hoaït ñoäng 1 :
* Troø chôi “ Taëng hoa “
- Caùch chôi : Moãi HS trong lôùp choï 3 baïn maø mình thích nhaát vieát teân vaøo boâng hoa ñeå taëng .
- Gv caên cöù teân treân hoa chuyeån cho baïn ñöôïc choïn taëng .
Choïn ra 3 baïn ñöôïc taëng hoa nhieàu nhaát ñeå khen tuyeân döông .
b. Hoaït ñoäng 2 : 
*Ñaøm thoaïi
- Em coù muoán ñöôïc nhieàu baïn taëng hoa khoâng ?
- Ta tìm hieåu xem vì sao caùc baïn vöøa roài ñöôïc taëng nhieàu boâng hoa ?
-Vì sao baïn laïi ñöôïc taëng nhieàu boâng hoa nhö vaäy ?
Gv : Nhöõng baïn ñöôïc taëng nhieàu hoa vì ñaõ bieát cö xöû ñuùng möïc vôùi baïn khi hoïc , khi chôi .
c. Hoaït ñoäng 3 : Quan saùt tranh vaø traû lôøi caâu hoûi :
- Caùc baïn trong tranh ñang laøm gì ?
- Chôi , hoïc moät mình coù vui khoâng , hay chôi coù baïn , hoïc coù baïn vui hôn ?
-Muoán coù nhieàu baïn cuøng hoïc , cuøng vui chôi , em caàn coù thaùi ñoä cö xöû vôùi baïn nhö theá naøo ?
ðKeát luaän
- Treû em coù quyeàn hoïc taäp , vui chôi , keát baïn .
- Coù baïn cuøng hoïc , cuøng vui chôi vui hôn moät mình chôi .
-Muoán coù baïn cuøng hoïc , cuøng vui chôi phaûi bieát cö xöû toát vôùi baïn .
Giaûi lao
c. Hoaït ñoäng 4 : Thaûo luaän baøi taäp 3
*Muïc ñích : HS neâu ñöôïc tranh tranh naøo coù haønh vi ñuùng , tranh naøo coù haønh vi sai
 ( Moãi baøn 1 tranh )
baïn nhö theá naøo ?
ðkeát luaän : Tranh 1,3,5,6laø nhöõng haønh vi neân laøm , tranh 2, 4 laø nhöõng haønh vi khoâng neân laøm
 4. Cuûng coá :
- Hoâm nay ta hoïc baøi ñaïo ñöùc gì ?
- Ñeå coù nhieàu baïn cuøng hoïc vaø vui chôi thì em phaûi coù thaùi ñoä nhö theù naøo ?
5. Nhaän xeùt , daën doø ;
- Nhaän xeùt tieát hoïc , tuyeân döông nhöõng caù nhaân , nhoùm HS coù tinh thaàn hoïc taäp toát .
- Veà nhaø caàn cö xöû toát vôùi caùc baïn
- Ñöùng nghieâm vaø noùi em chaøo thaày ( coâ) aï
-Ñöôïc moïi ngöôøi yeâu meán .
- HS thöïc hieän troø chôi boû boâng hoa vaøo hoäp quy ñònh . 
- Khen nhöõng hoïc sinh ñöôïc taëng nhieàu boâng hoa ñeå khen 
- HS traû lôøi 
- Bieát leå pheùp , vaâng lôøi thaày giaùo coâ giaùo , giuùp ñôõ baïn . 
- Ñang hoïc taäp vaø vui chôi 
-Chôi , hoïc moät mình khoâng vui , coù baïn cuøng hoïc cuøng chôi vui hôn. 
- Phaûi cö xöû toát vôùi baïn 
- HS thaûo luaän 
- HS nhaéc laïi keát luaän 
* Em vaø caùc baïn 
- Coù thaùi ñoä cö xöû toát vôùi baïn .
Ruùt kinh nghieäm
.
Thöù ba, ngaøy 3 thaùng 2 naêm 2009
 Tieát 1: AÂM NHAÏC
 Hoïc haùt: Baøi Taäp taàm voâng
(GV boä moân daïy)
	 Tieát 2: TOAÙN
 Baøi :Pheùp tröø daïng 17-7
I. MUÏC TIEÂU:
	- Giuùp hS bieát tính tröø (khoâng nhôù ) baèng caùch ñaët tính roài tính.
	- Reøn luyeän caùch thöïc hieän tröø nhaåm.
	II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC.
	- Boù moät chuïc que tính vaø moät soá que tính rôøi.
	- Saùch toaùn 1.
	III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC.
Tg
Hoaït ñoäng GV
Hoaït ñoäng HS
1’
4’
7’
8’
5’
10’
4’
1’
1.OÅn ñònh toå chöùc.
2. Kieåm tra baøi cuõ:
- Goïi 3 HS leân baûng thöïc hieän caùc baøi taäp 
12+3+1= 17-5+2= 15-3-1=
 3. Baøi môùi:
 a. Giôùi thieäu baøi: Hoâm nay caùc em hoïc tieáp baøi: Pheùp tröø daïng 17-7
 b. Hoaït ñoäng 1
- GV cho Hs thöïc haønh treân que tính 
- GV hoûi coøn laïi bao nhieâu que tính?
c. Hoaït ñoäng 2:
- GV cho Hs töï ñaët tính vaø laøm tính tröø
Giaûi lao
 Luyeän taäp:
* Baøi 1.
- GV cho HS neâu yeâu caàu baøi toaùn
- Gv cho hs luyeän taäp caùch tröø theo coät doïc
- GV cuøng HS nhaän xeùt keát quaû vaø caùch trình baøy.
* Baøi 2: Ñieàn soá:
- HS veà nhaø laøm.
* Baøi 3: Ñieàn soá thích hôïp vaøo oâ troáng
- GV cho HS neâu yeâu caàu baøi toaùn.
 * Baøi 4: Vieát pheùp tính thích hôïp
 - Cho HS töï neâu pheùp tính.
 4. Cuûng coá:
Cho HS nhaéc laïi caùch ñaët tính vaø tính
16-6 18-8.
 5. Nhaän xeùt - Daën doø
- Nhaän xeùt chung tieát hoïc 
- Veà nhaø laøm baøi taäp 3 vaøo vôû baøi taäp
- Chuaån bò baøi: Luyeän taäp
- 3 HS leân baûng moãi em giaûi 1 baøi.
- HS laáy 17 que tính (goàm 1 boù chuïc que vaø 7 que tính rôøi). Roài taùch thaønh 2 phaàn , phaàn beân traùi 1 boù chuïc que tính vaø beân phaûi coù 7 que tính. Sau ñoù laáy ñi 7 que tính rôøi.
- Coøn laïi moät boù chuïc que tính laø 10 que tính
- Ñaët tính töø treân xuoáng döôùi.
-
 17 -Vieát 17, vieát 7 thaúng coät vôùi 7
 7 (ôû coät ñôn vò)
 10 - Vieát daáu tröø (-)
 - Keû gaïch ngang döôùi hai soá ñoù
 - Thöïc hieän tính tröø , töø traùi sang phaûi.
 17-7=10
- Tính ñaët tính theo coät doïc
- HS thöïc hieän
a 15 17 11 13 12
 5 7 1 3 2
 10 10 10 10 10
b.
 19 14 16 18 11
 9 4 6 8 1
 10 10 10 10 10
- Hs ñeám soá oâ vuoâng maøu ñen, ñöôïc bao nhieâu ghi vaøo oâ troáng, ñeám soá oâ vuoâng maøu traéng, ñöôïc bao nhieâu ghi vaøo oâ troáng.
- HS laøm baøi, 1 HS ñoïc keát quaû.
- Coù : 12 con chim
Bay ñi 2 con chim
- Coøn : .. ? con chim
- Muoán bieát coøn bao nhieâu con chim, ta thöïc hieän pheùp tröø
12
-
2
=
10
- 2 HS thöïc hieän.
Ruùt kinh nghieäm 
.
 Tieát 3+4: 	HOÏC VAÀN
	 Baøi 87:	ep - eâp
I. MUÏC TIEÂU.
	- Hs nhaän bieát ñöôïc caáu taïo cuûa vaàn: ep, eâp , trong tieáng cheùp, xeáp
- Phaân bieät söï khaùc nhau giöõa ep, eâp ñeå ñoïc vaø vieát ñuùng caùc vaàn caùc tieáâng töø khoaù: ep , eâp , caù cheùp, ñeøn xeáp
- Ñoïc ñöôïc töø öùng duïng: leã pheùp, xinh ñeïp, gaïo neáp, beáp löûa 
- Ñoïc ñöôïc ñoaïn thô öùng duïng: 
	Vieät Nam ñaát nöôùc ta ôi
	Meânh moâng bieån luùa ñaâu trôøi ñeïp hôn
	Caùnh coø bay laõ daäp dôøn
	Maây môø che ñænh Tröôøng Sôn sôùm chieàu
	- Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà: xeáp haøng vaøo lôùp
	II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC.
	- Boä ñoà duøng daïy hoïc Tieáng Vieät 1
 - Tranh minh hoïa hoaëc vaät thaät cho caùc töø ngöõ khoaù, caâu öùng duïng, Phaàn
 luyeän noùi.
	- Baûng vaø boä gheùp chöõ Tieáng Vieät.
	III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC.
	(Tieát 1)
Tg
Hoaït ñoäng GV
Hoaït ñoäng HS
1’
4’
20’
5’
10’
25’
5’
5’
4’
1’
1.OÅn ñònh toå chöùc
2. Kieåm tra baøi cuõ.
- Cho Hs vieát baûng con: ngaên naép 
 taäp muùa
- Goïi 2 Hs ñoïc baøi 86
- Nhaän xeùt ñaùnh giaù.
 3.Baøi môùi:
 a. Giôùi thieäu baøi: Hoâm nay caùc em tieáp 2 vaàn môùi cuõng coù keát thuùc baèng aâm p laø: oâp, ôp
- Gv ghi baûng : oâp , ôp
 b. Daïy vaàn: 
* Vaàn oâp 
- Nhaän dieän vaàn :
- Cho hoïc sinh phaân tích vaàn oâp .
- So saùnh vaàn oâp vôùi aêp 
- Tìm trong boä chöõ caùi , gheùp vaàn oâp 
- GV cho caû lôùp ñoïc ñoàng thanh 
- GV vieát leân baûng oâ-p
- Cho hoïc sinh phaùt aâm laïi 
*Ñaùnh vaàn :
 + Vaàn :
- Goïi HS nhaéc laïi vaàn oâp 
- Vaàn oâp ñaùnh vaàn nhö theá naøo ?
+ GV chænh söõa loãi ñaùnh vaàn .
- Muoán coù tieáâng hoäp ta laøm theá naøo?
- GV ghi baûng : hoäp
- Em coù nhaän xeùt gì veà vò trí aâm h vaàn oâp trong tieáng hoäp ?
-Tieáng hoäp ñöôïc ñaùnh vaàn nhö theá naøo?
+ Gv chænh söûa loãi phaùt aâm 
- Cho hoïc sinh quan saùt tranh hoûi : 
 + Trong tranh veõ gì ? 
 + GV ruùt ra töø khoaù : hoäp söõa
- Gv ghi baûng
- Cho hoïc sinh ñaùnh vaàn , ñoïc trôn töø khoaù 
- Gv ñoïc maãu , ñieàu chænh phaùt aâm 
* Vieát
- Gv vieát maãu treân khung oâ ly phoùng to vöøa vieát vöøa neâu quy trình vieát 
- Cho HS vieát vaøo baûng con 
* Vaàn ôp : 
- Gv cho Hs nhaän dieän vaàn, ñaùnh vaàn,
phaân tích vaàn, tieáng coù vaàn ôp
- So saùnh 2 hai vaàn ôp vaø oâp
* vieát:
- Gv vieát maãu vaø höôùng daãn qui trình vieát
- Gv höôùng daãn vaø chænh söûa
Giaûi lao
*Ñoïc töø öùng duïng: 
- GV ghi baûng : toáp ca, baùnh xoáp, 
 hôïp taùc, lôïp nhaø
 - Goïi hoïc sinh ñoïc töø öùng duïng , neâu tieáng môùi coù vaàn oâp , ôp 
 - Gv giaûi thích töø öùng duïng :
- GV ñoïc maãu vaø goïi HS ñoïc
 (Tieát 2)
 Luyeän taäp :
* Luyeän ñoïc : 
+ Cho hoïc sinh ñoïc laïi baøi ôû tieát 1 
+ Ñoïc laïi töø öùng duïng treân baûng: 
+ GV chænh söõa loãi cho HS 
- Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng : 
+ Cho HS quan saùt tranh minh hoaï caâu öùng duïng ñeå nhaän xeùt . 
+ Tranh veõ gì ?
+ Cho Hs ñoïc ñoaïn thô duïng döôùi tranh
 Ñaùm maây xoáp traéng nhö boâng
 Nguû queân döôùi ñaùy hoà trong luùc naøo
 Nghe con caù ñôùp ngoâi sao
 Giaät mình maây thöùc bay vaøo röøng xa
- GV ñoïc maãu caâu öùng duïng , goïi hoïc sinh ñoïc laïi , 
- GV nhaän xeùt vaø chænh söûa
* Luyeän vieát 
 oâp , hoäp söõa
 ôp , lôùp hoïc
- Gv cho Hs vieát vaøo vôû taäp vieát : 
Gv theo doõi chænh söûa nhöõng em vieát chöa ñuùng.
Giaûi lao
* Luyeän noùi theo chuû ñeà : 
 + Xeáp haøng vaøo lôùp
Goïi Hs ñoïc caâu chuû ñeà. 
Caùc baïn trong tranh ñang laøm gì?
Khi xeáp haøng vaøo lôùp chuùng ta phaûi xeáp nhö theá naøo?
Caùc em phaûi chuù yù nhöõng gì?
Em haõy cho bieát lôïi ích cuûa vieäc xeáp haøng vaøo lôùp?
Ngoaøi vieäc xeáp haøng vaøo lôùp em conø phaûi xeáp haøng khi naøo nöõa?
Keå laïi vieäc xeáp haøng vaøo lôùp? 
- Gv gôïi yù baèng caâu hoûi cho Hs thi nhau luyeän noùi
 4. Cuûng coá :
- Gv cho hs ñoïc SGK. 
- Toå chöùc troø chôi: Thi tìm tieáng coù vaàn oâp , ôp 
+ Gv höôùng daãn luaät chôi cho Hs thöïc hieän
 5. Nhaän xeùt -Daën doø :
- Tuyeân döông nhöõng em hoïc toát , nhaéc nhôû nhöõng em hoïc chöa toát 
- Veà nhaø hoïc baøi vaø theâm tieáng môùi coù vaàn ep, eâp vaø xem tröôùc baøi 88
- Hs 2 daõy baøn cuøng vieát vaøo baûng con.
- 2 Hs ñoïc baøi.
+ Caû lôùp chuù yù 
- HS nhaéc laïi : oâp, ôp
- vaàn oâp ñöôïc taïo bôûi aâm oâ ñöùng tröôùc vaø p ñöùng sau.
- Gioáng: vì cuøng coù aâm p ñöùng cuoái
- Khaùc: vaàn oâp coù aâm oâ ñöùng ñaàu, coøn vaàn aêp coù aâm aê ñöùng ñaàu
- Lôùp gheùp : oâp
- Caû lôùp ñoïc ñoàng thanh oâp
- HS theo doõi.
- HS phaùt aâm: oâp
- Hs nhaéc laïi oâp
- oâ – pôø – oâp 
- Theâm aâm h ñöùng tröôùc vaàn oâp daáu naëng döôùi oâ 
- Hs gheùp : hoäp
- AÂm h ñöùng tröôùc, vaàn oâp ñöùng sau, daáu naëng döôùi oâ
- hôø – oâp – hoáp – naëng - hoäp 
( caù nhaân , nhoùm , lôùp ñaùnh vaàn ñoïc trôn laàøn löôït )
- Tranh veõ hoäp söõa
- oâ –pô - oâp
- hôø – oâp –hoáp - naëng – hoäp
 hoäp söõa 
- Hs laàn löôït ñoïc: caù nhaân, toå, lôùp
- Lôùp theo doõi. Vieát treân khoâng ñeå ñeå ñònh hình caùch vieát . 
+Vieát treân baûng con .
+ Hs nhaän xeùt baøi vieát . 
- Gioáng: keát thuùc baèng p
- Khaùc: ô , oâ
- Hs vieát vaøo baûng con.
- Hs nhaän xeùt
- Goïi HS ñoïc vaø neâu tieáng coù vaàn oâp ,ôp
- Lôùp laéng nghe GV giaûng nghóa töø 
- Caù nhaân , nhoùm , lôùp ñoïc töø öùng duïng .
- Hs ñoïc caù nhaân, nhoùm.
- Hs laàn löôït ñoïc laïi töø öùng duïng 
- Lôùp quan saùt tranh minh hoaï caâu öùng duïng traû lôøi. 
- Tranh veõ caûnh caù ñang ñôùp nöôùc
- HS ñoïc Caù nhaân, nhoùm, taäp theå
- Hs ñoïc laïi caâu öùng duïng
- Hs vieát vaøo vôû.
- Hs ñoïc chuû ñeà luyeän noùi : 
+ Xeáp haøng vaøo lôùp 
Ñang xeáp haøng vaøo lôùp.
Ta phaûi xeáp haøng thaät thaúng.
Phaûi ñöùng ñuùng vò trí, khoâng chen laán xoâ ñaåy nhau.
- Ñeå giöõ traät töï cho tröôøng, lôùp vaø giöõ an toaøn cho caùc em 
 - Xeáp haøng khi ra veà, khi chaøo côø, khi taäp theå duïc. 
- 2 HS keå.
- HS ñoïc caù nhaân, ñoàng thanh
- Hs chia ra 2 nhoùm vaø thöïc hieän troø chôi
Ruùt kinh nghieäm
.
	Tieát 5: Töï nhieân – Xaõ hoäi
	BAØI 21: OÂN TAÄP: XAÕ HOÄI
I. MUÏC TIEÂU:
 	* Giuùp HS bieát:
- Heä thoáng hoùa caùc kieán thöùc ñaõ hoïc veà xaõ hoäi
- Keå vôùi baïn beø veà gia ñình, lôùp hoïc vaø cuoäc soáng xung quanh
- Yeâu quyù gia ñình, lôùp hoïc vaø nôi caùc em sinh soáng
- Coù yù thöùc giöõ cho nhaø ôû, lôùp hoïc vaø nôi caùc em soáng saïch, ñeïp
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC:
 - Söu taàm tranh, aûnh veà chuû ñeà xaõ hoäi
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC:
TG
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1’
4’
25’
5’
1.OÅn ñònh toå chöùc
2. Kieåm tra baøi cuõ 
- Haõy noùi quy ñònh cuûa ngöôøi ñi boä treân ñöôøng
3. Baøi môùi
Giôùi thieäu baøi:
Coù theå tieán haønh theo caùc caùch sau:
Caùch 1: toå chöùc cho HS chôi troø chôi “Haùi hoa daân chuû”
*Caâu hoûi gôïi yù:
- Keå veà caùc thaønh vieân trong gia ñình baïn
- Noùi veà nhöõng ngöôøi baïn yeâu quyù
- Keå veà ngoâi nhaø cuûa baïn
- Keå veà nhöõng vieäc baïn ñaõ laøm ñeå giuùp ñôõ boá meï
- Keå veà coâ giaùo (thaày giaùo) cuûa baïn
- Keå veà moät ngöôøi baïn cuûa baïn
- Keå nhöõng gì baïn nhìn thaáy treân ñöôøng ñeán tröôøng
- Keå teân moät nôi coâng coäng vaø noùi veà caùc hoaït ñoäng ôû ñoù
- Keå veà moät ngaøy cuûa baïn
*Caùch tieán haønh:
+ GV goïi laàn löôït töøng HS 
+ GV toå chöùc cho HS traû lôøi caâu hoûi theo nhoùm 2 em
+ GV choïn moät soá HS leân trình baøy tröôùc lôùp
+ Ai traû lôøi ñuùng, roõ raøng, löu loaùt seõ ñöôïc caû lôùp voã tay, khen thöôûng
4.Nhaän xeùt- daën doø:
- Nhaän xeùt tieát hoïc
- Daën doø: Chuaån bò baøi 22 “Caây rau”
- Khi ñi boä treân ñöôøng khoâng coù væa heø caàn phaûi ñi saùt meùp ñöôøng veà beân tay phaûi cuûa mình, coøn treân ñöôøng coù væa heø thì phaûi ñi treân væa heø. 
*Chia lôùp thaønh nhoùm, moãi nhoùm 2 em
+HS leân “haùi hoa” vaø ñoïc to caâu hoûi tröôùc lôùp
+ HS leân trình baøy tröôùc lôùp
Ruùt kinh nghieäm
 Thöù tö, ngaøy 4 thaùng 02 naêm 2009
 Tieát 1+2 :	HOÏC VAÀN
	 	 Baøi 88: ip - up
I. MUÏC TIEÂU.
	- Hs nhaän bieát ñöôïc caáu taïo cuûa vaàn: ip, up , trong tieáng nhòp, buùp
- Phaân bieät söï khaùc nhau giöõa ip, up ñeå ñoïc vaø vieát ñuùng caùc vaàn caùc tieáâng töø khoaù: ip , up , baét nhòp, buùp sen
- Ñoïc ñöôïc töø öùng duïng: nhaân dòp, ñuoåi kòp, chuïp ñeøn, giuùp ñôõ. 
- Ñoïc ñöôïc ñoaïn thô öùng duïng: 
	Tieáng döøa laøm dòu naéng tröa
	Goïi ñaøn gioù ñeán cuøng döøa muùa reo
	Trôøi trong ñaày tieáng rì raøo
	Ñaøn coø ñaùnh nhòp bay vaøo bay ra
	- Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà: giuùp ñôõ cha meï
	II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC.
	- Boä ñoà duøng daïy hoïc Tieáng Vieät 1
 - Tranh minh hoïa hoaëc vaät thaät cho caùc töø ngöõ khoaù, caâu öùng duïng, Phaàn
 luyeän noùi.
	- Baûng vaø boä gheùp chöõ Tieáng Vieät.
	III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC.
	(Tieát 1)
Tg
Hoaït ñoäng GV
Hoaït ñoäng HS
1’
4’
20’
5’
10’
25’
5’
5’
4’
1’
1.OÅn ñònh toå chöùc
2. Kieåm tra baøi cuõ.
- Cho Hs vieát baûng con: leã pheùp 
 gaïo neáp
- Goïi 2 Hs ñoïc baøi 87
- Nhaän xeùt ñaùnh giaù.
 3. Baøi môùi:
 a. Giôùi thieäu baøi: Hoâm nay caùc em tieáp 2 vaàn môùi cuõng coù keát thuùc baèng aâm p laø: ip, up
- Gv ghi baûng : ip , up
 b. Daïy vaàn: 
* Vaàn ip 
- Nhaän dieän vaàn :
- Cho hoïc sinh phaân tích vaàn ip .
- So saùnh vaàn ip vôùi eâp
- Tìm trong boä chöõ caùi , gheùp vaàn ip 
- GV cho caû lôùp ñoïc ñoàng thanh 
- GV vieát leân baûng i-p
- Cho hoïc sinh phaùt aâm laïi 
*Ñaùnh vaàn :
 + Vaàn :
- Goïi HS nhaéc laïi vaàn ip 
- Vaàn ip ñaùnh vaàn nhö theá naøo ?
+ GV chænh söõa loãi ñaùnh vaàn .
- Muoán coù tieáâng nhòp ta laøm theá naøo?
- GV ghi baûng : nhòp
- Em coù nhaän xeùt gì veà vò trí aâm nh vaàn ip trong tieáng nhòp ?
-Tieáng nhòp ñöôïc ñaùnh vaàn nhö theá naøo?
+ Gv chænh söûa loãi phaùt aâm 
- Cho hoïc sinh quan saùt tranh hoûi : 
+Trong tranh veõ Baùc Hoà ñang laøm gì ? 
 + GV ruùt ra töø khoaù : baét nhòp
- Gv ghi baûng
- Cho hoïc sinh ñaùnh vaàn , ñoïc trôn töø khoaù 
- Gv ñoïc maãu , ñieàu chænh phaùt aâm 
* Vieát
- Gv vieát maãu treân khung oâ ly phoùng to vöøa vieát vöøa neâu quy trình vieát 
- Cho HS vieát vaøo baûng con 
* Vaàn up : 
- Gv cho Hs nhaän dieän vaàn, ñaùnh vaàn,
phaân tích vaàn, tieáng coù vaàn up
- So saùnh 2 hai vaàn up vaø up
* vieát:
- Gv vieát maãu vaø höôùng daãn qui trình vieát
- Gv höôùng daãn vaø chænh söûa
Giaûi lao
*Ñoïc töø öùng duïng: 
- GV ghi baûng : toáp ca, baùnh xoáp, 
 hôïp taùc, lôïp nhaø
 - Goïi hoïc sinh ñoïc töø öùng duïng , neâu tieáng môùi coù vaàn ip , up 
 - Gv giaûi thích töø öùng duïng :
- GV ñoïc maãu vaø goïi HS ñoïc
 (Tieát 2)
 Luyeän taäp :
* Luyeän ñoïc : 
+ Cho hoïc sinh ñoïc laïi baøi ôû tieát 1 
+ Ñoïc laïi töø öùng duïng treân baûng: 
+ GV chænh söõa loãi cho HS 
- Ñoïc ñoaïn thô öùng duïng : 
+ Cho HS quan saùt tranh minh hoaï caâu öùng duïng ñeå nhaän xeùt . 
+ Tranh veõ gì ?
+ Cho Hs ñoïc ñoaïn thô duïng döôùi tranh
 Tieáng döøa laøm dòu naéng tröa
Goïi ñaøn gioù ñeán cuøng döøa muùa reo
 Trôøi trong ñaày tieáng rì raøo
Ñaøn coø ñaùnh nhòp bay vaøo bay ra
- GV ñoïc maãu caâu öùng duïng , goïi hoïc sinh ñoïc laïi , 
- GV nhaän xeùt vaø chænh söûa
* Luyeän vieát 
 ip , baét nhòp
 up , buùp sen
- Gv cho Hs vieát vaøo vôû taäp vieát : 
- Gv theo doõi chænh söûa nhöõng em vieát chöa ñuùng.
Giaûi lao
* Luyeän noùi theo chuû ñeà : 
 + Giuùp ñôõ cha meï
Goïi Hs ñoïc caâu chuû ñeà. 
Caùc baïn trong tranh ñang laøm gì?
Con ñaõ bao giôø giuùp boá meï chöa?
Con ñaõ laøm gì ñeå giuùp cha meï?
Con ñaõ laøm vieäc ñoù khi naøo?
Con coù thích giuùp ñôõ boá meï khoâng?
 4. Cuûng coá :
- Gv chæ baûng, hoïc sinh ñoïc laïi caùc 

File đính kèm:

  • docTUAN 21.doc