Giáo án các môn học lớp 1 - Tuần 35

doc22 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 18/10/2018 | Lượt xem: 66 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án các môn học lớp 1 - Tuần 35, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thöù ba ngaøy thaùng2 naêm 2008
Hoïc vaàn
TiÕt 213 - 214: U¢T – UY£T
A.MUÏC TIEÂU:
-HS ñoïc vieát ñöôïc uaât, uyeât , saûn xuaát, duyeät binh.
-Ñoïc ñöôïc tieáng, töø vaø baøi öùng duïng:
 Nhöõng ñeâm naøo traêng khuyeát
 Troâng gioáng con thuyeàn troâi
 Em ñi traêng theo böôùc 
 Nhö muoán cuøng ñi chôi.
	-Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà: Ñaát nöôùc ta tuyeät ñeïp
B.ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
-GV:Tranh minh hoïa caùc töø khoùa, caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi.
-HS: SGK, boä chöõ rôøi, baûng con, vôû taäp vieát 1
C. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU:
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
1.OÅn ñònh(1’)
2.Baøi cuõ:(4’)
- Goïi hs ñoïc vieát baøi ñaõ hoïc
- GV nhaän xeùt
3. Baøi môùi:(30’)
a.Giôùi thieäu baøi:
- Gheùp maãu vaø yeâu caàu hs phaân tích gheùp uaât
*Nhaän dieän vaàn
- Vaàn uaât goàm maáy aâm gheùp laïi?
Ghi baûng
* ñaùnh vaàn
-Ñoïc maãu “u-aâ- t- uaât”
- Yeâu caàu gheùp “xuaát”
- Ñaùnh vaàn xôø- uaât-xuaát – saéc - xuaát
-Chænh söûa caùch phaùt aâm cho
Yeâu caàu gheùp saûn xuaát
- Ñoïc maãu vaø goïi hs ñoïc
- Cho hs xem tranh 
*Höôùng daãn vieát
-Vieát maãu vaø höôùng daãn caùch vieát 
uaât, saûn xuaát
Vaàn uyeât tieán haønh nhö uaât
Cho hs so saùnh uaât vaø uyeât
- Ghi baûng töø öùng duïng cho hs ñoïc
- Ñoïc maãu vaø goïi hs ñoïc
- Ñoïc vaø vieát vaøo baûng con muøa xuaân, boùng chuyeàn
Hs gheùp vaø phaân tích uaât
- Ba aâm gheùp laïi, u , aâ vaø n
- Ñoïc ñoàng thanh, toå caùc nhaân
- HS ñoïc töøng em
- Phaân tích vaø gheùp vaøo baûng caøi 
- Ñoïc töøng em 
- Hs gheùp 
- Ñoïc caù nhaân, ñoàng thanh, theo thöù töï vaø khoâng thöù töï
-Laàn löôït vieát vaøo baûnaat
- So saùnh tìm ra ñieåm gioáng vaø khaùc nhau.
- Ñoïc vaø phaân tích tieáng coù uaât, uyeât
luaät giao thoâng baêng tuyeát
ngheä thuaät tuyeät ñeïp
 Tieát 2
4. Luyeän taäp(32’)
a.Luyeän ñoïc
- Chæ baûng cho hs ñoïc
- Treo tranh
- Nhaän xeùt , söûa chöõa
b. Luyeän vieát
Vieát maãu vaø höôùng daãn vieát
c.Luyeän noùi
Treo tranh
- Gôïi yù:
+ Nöôùc ta teân gì?
+ Queâ höông em coù nhöõng caûnh ñeïp naøo?
+Em coù ñi ñeán tham quan caûnh ñeïp naøo chöa?
+ Haõy noùi veà moät caûnh ñeïp maø em bieát?
Troø chôi “Gheùp vaàn tìm tieáng”
- Cho thi ñua tìm tieáng coù vaàn uaât, uyeât
5. Nhaän xeùt(3’)
- Ñoïc ñoàng thanh, caù nhaân
- Thaûo luaän noäi dung tranh vaø ñoïc baøi öùng duïng:
 Nhöõng ñeâm naøo traêng khuyeát
Troâng gioáng con thuyeàn troâi
 Em ñi traêng theo böôùc
 Nhö muoán cuøng ñi chôi
- Vieát vaøo vôû taäp vieát uaât, uyeât, saûn xuaát, duyeät binh
- Quan saùt
- HS traû lôøi.
- Thi ñua leân baûng gheùp.
- Lôùp nhaän xeùt.
Thöù t­ ngaøy thaùng 2 naêm 2008
Hoïc vaàn
TiÕt 215-216: uynh- uych
A.MUÏC TIEÂU:
-HS ñoïc vieát ñöôïc uynh, uych, phuï huynh, ngaõ huîch
-Ñoïc ñöôïc tieáng, töø vaø baøi öùng duïng:
 Thöù naêm vöøa qua lôùp em toå chöùc lao ñoäng troàng caây. Caây gioáng ñöôïc caùc baùc phuï huynh ñöa töø vöôøn öôm veà.
	-Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà: ñeøn daàu, ñeøn ñieän , ñeøn huyønh quang
B.ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
-GV:Tranh minh hoïa caùc töø khoùa, caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi.
-HS: SGK, boä chöõ rôøi, baûng con, vôû taäp vieát 1
C. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU:
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
1.OÅn ñònh(1’)
2.Baøi cuõ:(4’)
- Goïi hs ñoïc vieát baøi ñaõ hoïc
- GV nhaän xeùt
3. Baøi môùi:(30’)
* Giôùi thieäu baøi:
- Gheùp maãu vaø yeâu caàu hs phaân tích gheùp uynh
*Nhaän dieän vaàn
- Vaàn uynh goàm maáy aâm gheùp laïi?
Ghi baûng
* ñaùnh vaàn
-Ñoïc maãu “u-y-nhôø- uynh”
- Yeâu caàu gheùp “huynh”
- Ñaùnh vaàn hô- uynh- huynh
-Chænh söûa caùch phaùt aâm cho
- Yeâu caàu gheùp phuï huynh
- Ñoïc maãu vaø goïi hs ñoïc
- Cho hs xem tranh 
*Höôùng daãn vieát
-Vieát maãu vaø höôùng daãn caùch vieát 
uynh, phuï huynh
Vaàn uych tieán haønh nhö uynh
Cho hs so saùnh uynh vaø uych
-Ghi baûng töø öùng duïng cho hs ñoïc
 - Ñoïc maãu vaø goïi hs ñoïc
- Ñoïc vaø vieát vaøo baûng con saûn xuaát, duyeät binh
- Hs gheùp vaø phaân tích 
- u, y vaø aâm nh.
- Ñoïc ñoàng thanh, toå caùc nhaân
- Phaân tích vaø gheùp vaøo baûng caøi 
Ñoïc töøng em 
- Hs gheùp 
- Ñoïc caù nhaân, ñoàng thanh, theo thöù töï vaø khoâng thöù töï
-Laàn löôït vieát vaøo baûng 
- So saùnh tìm ra ñieåm gioáng vaø khaùc nhau.
- Ñoïc vaø phaân tích tieáng coù 
luyùnh quyùnh huyønh huîch
khuyønh tay uyønh uîch
 Tieát 2
4. Luyeän taäp(32’)
a.Luyeän ñoïc
- Chæ baûng cho hs ñoïc
- Treo tranh
- Nhaän xeùt , söûa chöõa
b. Luyeän vieát
- Vieát maãu vaø höôùng daãn vieát
c.Luyeän noùi
Treo tranh
- Gôïi yù:
+ Trong tranh veõ gì?
+ Ñeøn naøo duøng ñieän ñeå thaáp saùng?
+ Ñeøn naøo duøng daàu ñeå thaáp saùng?
+ Nhaø em thöôøng duøng nhöõng loaïi ñeøn naøo?
Troø chôi “Gheùp vaàn tìm tieáng”
- Cho thi ñua gheùp vaàn, tieáng coù uynh, uych
5. Nhaän xeùt(3’)
- Nhaän xeùt tieát hoïc
- Daën hs xem tröôùc baøi 103.
- Ñoïc ñoàng thanh, caù nhaân
- Thaûo luaän noäi dung tranh vaø ñoïc baøi öùng duïng
- Vieát vaøo vôû taäp vieát uynh, uych, phuï huynh, huyønh huîch
- Quan saùt
- HS traû lôøi.
- Thi ñua leân baûng gheùp.
- Lôùp nhaän xeùt.
TuÇn 24
Thöù hai ngaøy thaùng 2 naêm 2008
Hoïc vaàn
TiÕt 211- 212: uaân - uyeân
A.MUÏC TIEÂU:
-HS ñoïc vieát ñöôïc uaân, uyeân, muøa xuaân, boùng chuyeàn.
-Ñoïc ñöôïc tieáng, töø vaø baøi öùng duïng:
 Chim eùn baän ñi ñaâu
 Hoâm nay veà môû hoäi
 Löôïn bay nhö daãn loái
 Ruû muøa xuaân cuøng veà
	-Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà: Em thích ñoïc truyeän
B.ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
-GV:Tranh minh hoïa caùc töø khoùa, caâu öùng duïng vaø phaàn luyeän noùi.
-HS: SGK, boä chöõ rôøi, baûng con, vôû taäp vieát 1
C. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU:
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
1.OÅn ñònh(1’)
2.Baøi cuõ:(4’)
- Goïi hs ñoïc vieát baøi ñaõ hoïc
- GV nhaän xeùt
3. Baøi môùi:(30’)
* Giôùi thieäu baøi:
- Gheùp maãu vaø yeâu caàu hs phaân tích gheùp uaân
*Nhaän dieän vaàn
- Vaàn uaân goàm maáy aâm gheùp laïi?
Ghi baûng
* §aùnh vaàn
-Ñoïc maãu “u-aâ-n - uaân”
- Yeâu caàu gheùp “xuaân”
- Ñaùnh vaàn xôø – uaân - xuaân
-Chænh söûa caùch phaùt aâm cho
- Yeâu caàu gheùp muøa xuaân
- Ñoïc maãu vaø goïi hs ñoïc
 - Cho hs xem tranh 
*Höôùng daãn vieát
 -Vieát maãu vaø höôùng daãn caùch vieát 
uaân, muøa xuaân
Vaàn uyeân tieán haønh nhö uaân
Cho hs so saùnh uaân vaø uyeân
- Ghi baûng töø öùng duïng cho hs ñoïc
 - Ñoïc maãu vaø goïi hs ñoïc
- Ñoïc vaø vieát vaøo baûng con thuûô xöa, ñeâm khuya.
- Hs gheùp vaø phaân tích 
- Ba aâm gheùp laïi, u tröôùc, aâ ôû giöõa vaø n ôû cuoái .
- Ñoïc ñoàng thanh, toå caùc nhaân
- Phaân tích vaø gheùp vaøo baûng caøi 
Ñoïc töøng em 
- Hs gheùp 
- Ñoïc caù nhaân, ñoàng thanh, theo thöù töï vaø khoâng thöù töï
-Laàn löôït vieát vaøo baûng 
- So saùnh tìm ra ñieåm gioáng vaø khaùc nhau.
- Ñoïc vaø phaân tích tieáng coù 
huaân chöông chim khuyeân 
tuaàn leã keå chuyeän
 Tieát 2
4. Luyeän taäp(32’)
a.Luyeän ñoïc
- Chæ baûng cho hs ñoïc
- Treo tranh
- Nhaän xeùt , söûa chöõa
b. Luyeän vieát
- Vieát maãu vaø höôùng daãn vieát
c.Luyeän noùi
- Treo tranh
- Gôïi yù:
+ Trong tranh veõ gì?
+ Em coù thích ñoïc truyeän khoâng ?
+ Em ñaõ ñoïc ñöôïc nhöõng truyeän gì ?
+ Em haõy keå cho baïn nghe moät caâu chuyeän maø mình ñaõ ñoïc ñöôïc ?
Troø chôi “Gheùp vaàn tìm tieáng”
- Cho thi ñua gheùp vaàn, tieáng coù uaân , uyeân.
5. Nhaän xeùt(3’)
- Nhaän xeùt tieát hoïc
- Daën hs xem tröôùc baøi 101.
- Ñoïc ñoàng thanh, caù nhaân
- Thaûo luaän noäi dung tranh vaø ñoïc baøi öùng duïng:
 Chim eùn baän ñi ñaâu
 Hoâm nay veà môû hoäi
- Vieát vaøo vôû taäp vieát uaân, uyeân, muøa xuaân, boùng chuyeàn.
- Quan saùt
- HS traû lôøi.
- Thi ñua leân baûng gheùp.
- Lôùp nhaän xeùt.
Thöù n¨m ngaøy thaùng2 naêm 2008
Häc vÇn
TiÕt 177 - 178: ¤n tËp
A.MUÏC TIEÂU:
 	 -HS ñoïc vieát moät caùch chaéc chaén nhöõng vaàn ñaõ hoïc coù u ôû ñaàu
	 -Ñoïc ñöôïc tieáng, töø vaø baøi öùng duïng 
 -Nghe hieåu vaø keå laïi theo tranh truyeän keå maõi khoâng heát
B.ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
 -GV: +Tranh minh hoïa caâu öùng duïng vaø phaàn truyeän keå.
 +Baûng oân
 -HS: SGK, boä chöõ rôøi, baûng con, vôû taäp vieát 1
C. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU:
 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS 
1.OÅn ñònh(1’)
2.Ktbc(5’)
3.Baøi môùi(32’)
a.Giôùi thieäu baøi:
b.OÂn taäp
 *Caùc vaàn vöøa hoïc
-Chæ baûng vaø goïi hs ñoïc theo thöù töï vaø khoâng thöù töï
 *Gheùp chöõ thaønh vaàn
-Chæ baûng caùc aâm ôû coät doïc vaø caùc aâm ôû coät ngang cho hs ñoïc
-Chænh söûa caùch phaùt aâm cho hs
 *Ñoïc töø ngöõ öùng duïng 
-Vieát baûng töø öùng duïng vaø goïi hs ñoïc
*Taäp vieát töø ngöõ öùng duïng
-Vieát maãu hoaø thuaän, luyeän taäp
- Ñoïc vieát uynh, uych, phuï huynh, ngaõ huîch
-Ñoïc ñoàng thanh vaø caù nhaân
-Gheùp aâm thaønh tieáng vaø ñoïc
- HS ñoïc ueâ, uô, uy, uya, uyeân, uaân, uaât, uyeât, uynh, uych
- Hs ñoïc 
uyû ban, hoaø thuaän, luyeän taäp
- HS vieát vaøo baûng con
Tieát 2
4. LuyÖn tËp (32’)
a. Luîeân ñoïc 
-Goïi hs ñoïc laïi baøi cuûa tieát tröôùc
-Chænh söûa caùch phaùt aâm cho hs
-Treo tranh vaø giôùi thieäu caâu ñoïc
b.Luyeän vieát
-Vieát maãu vaø höôùng daãn
 c.Keå chuyeän
-Keå chuyeän laàn moät
-Keå laïi caâu chuyeän coù keøm theo tranh minh hoïa
-Chæ töøng tranh cho hs thi ñua keå
5.Cuûng coá – Daën doø(3’)
-Chæ baûng oân cho hs thi ñua ñoïc
-Treo leân baûng moät vaên baûn coù chöùa nhöõng chöõ vöøa oân
-Höôùng daãn hs hoïc baøi ôû nhaø
-Daën xem tröôùc baøi Tröôøng em
-Nhaän xeùt tieát hoïc
-Ñoïc ñoàng thanh , caù nhaân
-Thaûo luaän noäi dung tranh vaø ñoïc caâu öùng duïng
 Soùng naâng thuyeàn
 Lao hoái haû
 Löôùi tung buoàm
 Khoang ñaày caù
-Vieát vaøo vôû taäp vieát hoaø thuaän, luyeän taäp
-Thi ñua keå chuyeän theo tranh
-Ñoïc caù nhaân, nhoùm
-HS tìm 
To¸n
Tieát 93 : LUYEÄN TAÄP
MUÏC TIEÂU:
- Giuùp HS cuûng coá veà ñoïc, vieát, so saùnh caùc soá troøn chuïc.
- Nhaän ra caáu taïo caùc soá troøn chuïc( töø 10 ñeán 90 )
ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC:
- GV: 9 boù que tính
- HS:9 boù que tính.
CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY- HOÏC:
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS
OÅn ñònh(1’)
KTBC(3’)
Baøi môùi(29’)
* Giôùi thieäu baøi
GV ghi töïa: Luyeän taäp
* Thöïc haønh
Baøi1: 
- Cho hs noái theo maãu
Gôïi yù: 
Noái chöõ vôùi soá cho phuø hôïp
VD: taùm möôi noái vôùi soá 80
Baøi2:
Cho hs neâu yeâu caàu cuûa baøi vaø laøm baøi
- Yeâu caàu hs ñoïc laïi
Baøi3 :
Cho hs neâu yeâu caàu cuûa baøi vaø laøm baøi
Baøi 4:
- Yeâu caàu hs ñoïc leänh cuûa baøi 
4.Cuûng coá- Daën doø(2’)
- Cho hs ñeám soá troøn chuïc töø 10 ñeán 90 vaø ngöôïc laïi.
-. Nhaän xeùt, daën doø.
- HS laëp laïi töïa baøi.
- Noái theo maãu trong SGK
Vieát theo maãu VD: 
Soá 40 goàm 4 chôc vµ 0 ®¬n vÞ
HS laøm baûng con
a. 20 b. 90
Ñoïc yeâu caàu vaø laøm baøi.
Vieát soá theo thöù töï töø beù ñeán lôùn
Vieát caùc soá theo thöù töï töø lôùn ñeán beù.
- HS vieát soá troøn chuïc vaøo oâ troáng
Toaùn
Tieát 94: COÄNG CAÙC SOÁ TROØN CHUÏC
MUÏC TIEÂU:
HS bieát coäng caùc soá troøn chuïc theo hai caùch, tính nhaåm vaø tính vieát.
Böôùc ñaàu bieát coäng nhaåm caùc soá troøn chuïc trong phaïm vi 100
ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC:
- GV: 9 boù que tính
HS:boä thöïc haønh toaùn
 CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY- HOÏC:
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS
1. OÅn ñònh(1’)
KTBC(3’)
Baøi môùi(29’)
Giôùi thieäu baøì
- GV ghi töïa: Coäng caùc soá troøn chuïc
Giôùi thieäu pheùp coäng 30 + 20
- GV laøm maãu cho hs quan saùt : 
- GV ñính 3 boù que tính leân baûng caøi vaø hoûi:
+ 3 boù que tính laø maáy chuïc que tính?
- GV laáy ñính theâm 2 chuïc que tính vaø hoûi:
+ 3 chuïc que tính theâm 2 chuïc que tính ta ñöôïc bao nhieâu que tính?
+ Caùc em tính theá naøo?
* Giôùi thieäu caùch ñaët tính:
-0 coäng 0 baèng 0, vieát 0
 +20 -3 coäng 2 baèng 5, vieát 5
 50
Vaäy 30 + 20 = 50
c. Luyeän taäp:
Baøi1: Cho neâu caùch tính vaø tính.
Baøi2: Cho hs neâu yeâu caàu cuûa baøi vaø laøm baøi
Baøi3: Cho ñoïc ñeà toaùn, neâu toùm taét vaø giaûi toaùn
4.Cuûng coá- Daën doø:(2’)
- Cho hs coäng nhaåm caùc soá troøn chuïc.
-. Nhaän xeùt, daën doø.
- HS laëp laïi töïa baøi.
-  3 chuïc
- 5 chuïc que tính.
- 3 chuïc coäng 2 chuïc baèng naêm chuïc.
- HS ñoïc laïi caùch tính.
- HS laøm treân baûng lôùp.- HS tính nhaåm
Toùm taét :
 Thuøng 1: 20 goùi baùng
 Thuøng 2: 20 goùi baùnh
Caû hai thuøng :  goùi baùnh
HS laøm baøi:
 Baøi giaûi
Caû hai thuøng ñöïng laø:
20 + 20 = 40 ( goùi baùnh )
 Ñaùp soá :40 goùi baùnh
Toaùn
Tieát 95 : LUYEÄN TAÄP
MUÏC TIEÂU:
- Giuùp HS:
Cuûng coá veà laøm tính coäng vaø coäng nhaåm caùc soá troøn chuïc.
Cuûng coá veà tính chaát giao hoaùn cuûa pheùp coäng .
Cuûng coá veà giaûi toaùn.
ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC:
- GV: 9 boù que tính
HS: boä thöïc haønh toùan .
 CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY- HOÏC:
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS
OÅn ñònh(1’)
KTBC(3’)
Baøi môùi(29’)
Giôùi thieäu baøì
- GV ghi töïa: Luyeän taäp
Thöïc haønh
Baøi1: 
- Yeâu caàu hs ñoïc leänh cuûa baøi taäp
Baøi2:
Cho hs neâu yeâu caàu cuûa baøi vaø laøm baøi
Cho hs nhaän xeùt 2 pheùp tính:
30 + 20 = 50
20 + 30 = 50
Khi ñoåi choã caùc soá thì keát quaû pheùp tính khoâng thay ñoåi
Baøi3 :- Cho hs neâu yeâu caàu cuûa baøi vaø laøm baøi, töï toùm taét roài giaûi baøi toaùn
4 .Cuûng coá- Daën doø:(2’)
- Cho hs ñeám soá troøn chuïc töø 10 ñeán 90 vaø ngöôïc laïi.
-. Nhaän xeùt, daën doø.
- Ñaët tính roài tính
- HS nhaän xeùt
-HS toùm taét vaø giaûi.
Toùm taét:
Lan haùi : 20 boâng hoa
Mai haùi : 10 boâng hoa
Caû hai baïn haùi: boâng hoa?
HS laøm treân baûng lôùp.
 Baøi giaûi
Caû hai baïn haùi ñöôïc laø:
20 + 10 = 30 ( boâng hoa )
Ñaùp soá : 30 boâng hoa
Toaùn
Tieát 96 : TRÖØ CAÙC SOÁ TROØN CHUÏC
MUÏC TIEÂU:
- Böôùc ñaàu giuùp hs 
- Laøm tính tröø hai soá troøn chuïc soá troøn chuïc trong phaïm vi 100
Taäp tröø nhaåm caùc soá troøn chuïc.
Cuûng coá veà giaûi toaùn
ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC:
- GV: 9 boù que tính
- HS:9 boù que tính.
CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY- HOÏC
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS
OÅn ñònh(1’)
KTBC(3’)
Baøi môùi:(29’)
Giôùi thieäu baøì
- GV ghi töïa: Tröø caùc soá troøn chuïc
b. Giôùi thieäu caùch tröø hai soá troøn chuïc
GV laøm maãu cho hs quan saùt : 
- GV ñính 5 boù que tính leân baûng caøi vaø hoûi:
+ Naêm boù que tính laø maáy chuïc que tính?
- Gv ghi 5 chuïc vaøo coät nhö SGK
- GV bôùt 2 boù que tính hoûi coøn bao nhieâu que tính?
GV höôùng daãn hs ñaët tính vaø tính
* Höôùng daãn hoïc sinh neâu caùch tính:
0 tröø khoâng baèng 0, vieát 0
5 tröø 2 baèng 3 , vieát 3
Vaäy 50 – 20 = 30
Thöïc haønh:
Baøi1: - Cho hs laøm treân baûng lôùp. 
Baøi2: - Cho hs neâu yeâu caàu cuûa baøi vaø laøm baøi
Baøi3:- Cho hs neâu ñeà toaùn, GV ghi toùm taét leân baûng.
- Cho HS laøm baøi vaøo vôû.
4. Cuûng coá- Daën doø(2’)
- Cho hs ñeám soá troøn chuïc töø 10 ñeán 90 vaø ngöôïc laïi.
-. Nhaän xeùt, daën doø.
- HS laëp laïi töïa baøi.
-  5 chuïc
- coøn 30 que tính.- HS laëp laïi
- HS laøm treân baûng lôùp.
- HS laøm treân baûng lôùp
- HS tính nhaåm, neâu keát quaû.
 Toùm taét:
 Coù : 30 caùi keïo
 Theâm: 10 caùi keïo
Coù taát caû :  caùi keïo?
 Baøi giaûi
Soá caùi keïo coù taát caû laø:
 30 + 10 = 40 ( caùi keïo )
Ñaùp soá: 40 caùi keïo
Taäp vieát( 21)
Tµu thñy, giÊy p¬-luya,....
 A. MUÏC TIEÂU
- HS naém ñöôïc quy trình vieát. ViÕt ®óng c¸c ch÷ : Tµu thuû, giÊy p¬- luya, tuÇn lÔ .kiÓu ch÷ viÕt th­êng cì võa theo vë tËp viÕt. HS kh¸ giái viÕt ®ñ sè dßng theo quy ®Þnh
- Reøn tính caån thaän, oùc thaãm mó vaø kó naêng vieát ñeïp
B. CHUAÅN BÒ
- GV: Chöõ maãu, keû saün baûng ñeå vieát maãu
- HS: Baûng con, vôû taäp vieát 1
C. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU
Hoaït ñoäng cuûa Thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø
OÅn ñònh(1’)
Kieåm tra (3’)
- Cho hs vieát baûng con caùc chöõ ñaõ hoïc ôû tieát tröôùc
 3. Baøi môùi(29’)
 * Giôùi thieäu baøi:
 Hoaït ñoäng 1: Quan saùt maãu vaø traû lôøi caâu hoûi
- Ñính caùc neùt maãu leân baûng, giôùi thieäu töøng chöõ 
Laàn löôït hoûi: 
+ Ñoä cao cuûa caùc chöõ nhö theá naøo?
 Hoaït ñoäng 2: Luyeän vieát
- Vieát maãu vaø höôùng daãn quy trình vieát töøng chöõ
- Nhaéc nhôû tö theá ngoài, caùch caàm vieát. 
 * Cuûng coá
- Chaám ñieåm khoaûng 10 vôû vaø nhaän xeùt
- Choïn nhöõng vôû vieát ñeïp cho lôùp xem
- Cho hs thi ñua vieát laïi caùc chöõ vöøa hoïc
Daën doø- Nhaän xeùt (2’)
- Taäp vieát caùc chöõ treân vaøo baûng con.
- Nhaän xeùt tieát hoïc
- HS vieát vaøo baûng con nhaø tröôøng buoân laøng.
- Quan saùt vaø traû lôøi caâu hoûi
- quan saùt vaø traû lôøi
- Laàn löôït vieát vaøo baûng con
tµu thñy, giÊy p¬-luya,... 
- Vieát vaøo vôû taäp vieát
- Hai hs thi ñua leân vieát
Taäp vieát
TiÕt 22: ¤n tËp
A. MUÏC TIEÂU
 - HS naém ñöôïc quy trình vieát c¸c tõ ®· häc: Hoµ b×nh, hÝ ho¸y, khoÎ kho¾n,.kiÓu ch÷ viÕt th­êng cì võa theo vë tËp viÕt.HS kh¸ giái viÕt ®ñ sè dßng theo quy ®Þnh.
 - Reøn tính caån thaän, oùc thaãm mó vaø kó naêng vieát ñeïp
B. CHUAÅN BÒ
- GV: Chöõ maãu, keû saün baûng ñeå vieát maãu
- HS: Baûng con, vôû taäp vieát 1
C. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU
Hoaït ñoäng cuûa Thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø
 1.OÅn ñònh(1’)
 2.Kieåm tra (3’)
- Cho hs vieát baûng con caùc chöõ ñaõ hoïc ôû tieát tröôùc
 3. Baøi môùi(29’)
 * Giôùi thieäu baøi:
 Hoaït ñoäng 1: Quan saùt maãu vaø traû lôøi caâu hoûi
- Ñính caùc neùt maãu leân baûng, giôùi thieäu töøng chöõ 
Laàn löôït hoûi: 
+ Chöõ naøo cao hai oâ li? Chöõ naøo naêm oâ li?
+ Ñoä cao cuûa caùc chöõ nhö theá naøo?
 Hoaït ñoäng 2: Luyeän vieát
- Vieát maãu vaø höôùng daãn quy trình vieát töøng chöõ
- Nhaéc nhôû tö theá ngoài, caùch caàm vieát. 
 * Cuûng coá
- Chaám ñieåm khoaûng 10 vôû vaø nhaän xeùt
- Choïn nhöõng vôû vieát ñeïp cho lôùp xem
- Cho hs thi ñua vieát laïi caùc chöõ vöøa hoïc
4. Daën doø- Nhaän xeùt(2’)
- Taäp vieát caùc chöõ treân vaøo baûng con.
- Nhaän xeùt tieát hoïc
- HS vieát vaøo baûng con neùt chöõ, keát baïn, xay boät, boà keát.
- Quan saùt vaø traû lôøi caâu hoûi
- quan saùt vaø traû lôøi
- Laàn löôït vieát vaøo baûng 
Hoµ bÝnh, hÝ ho¸y, khoÎ kho¾n,
- Vieát vaøo vôû taäp vieát
- Hai hs thi ñua leân baûng vieát caùc chöõ vöøa luyeän vieát.
Tù nhiªn x· héi
Baøi 24: C©y gç
A.MUÏC TIEÂU:
 - Giuùp hs bieát:
 - Keå teân moät soá caây goã vaø nôi soáng cuûa chuùng
 - Quan saùt phaân bieät vaø noùi teân moät soá boä phaän chính cuûa caây goã.
 - Noùi ñöôïc ích lôïi cuûa caây hoa
 - Coù yù thöùc chaêm soùc vaø baûo veä caây, khoâng beõ caønh, ngaét laù.
B. ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC:
 - GV: Caùc hình trong baøi 24 SGK, 
 - HS: SGK
C. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC:
 Hoaït ñoäng cuûa Thaày
 Hoaït ñoäng cuûa Troø
I. æn ®Þnh (1’)
II. KTBC(3’)
III. Bµi míi(29’)
1. Khôûi ñoäng:
- Cho hs haùt vui
2. Hoaït ñoäng1 : Quan saùt caây goã
Muïc tieâu: HS bieát caùc boä phaän cuûa caây goã, phaân bieät goã vôùi caùc loaïi caây khaùc.
Caùch tieán haønh: 
- GV chia nhoùm 4 em cho hs quan saùt caây goã vaø traû lôøi caùc caâu hoûi:
+ Ñaâu laø thaân , reã, laù, cuûa caây goã?
+ Teân cuûa caây goã ñoù laø gì?
+Caây goã coù ñaëc ñieåm gì? ( cao hay thaáp, to hay nhoû )
- Goïi hs trình baøy tröôùc lôùp
Keát luaän: Caây goã cuõng gioáng nhö caây rau vaø caây hoa moãi caây ñeàu coù caùc boä phaän thaân reã laùvaø hoa. Nhöng caây goã coù thaân to, caønh laù xum xueâ laøm boùng maùt.
3. Hoaït ñoäng2 : Laøm vieäc vôùi SGK
Muïc tieâu : HS bieát lôïi ích cuûa vieäc troàng caây goã.
Caùch tieán haønh:
- Cho hs quan saùt theo caëp vaø hoûi ñaùp veà caâu hoûi:
+ Caây goã ñöôïc troàng ôû ñaâu?
+ Keå teân caùc loaïi caây goã maø em bieát
+ Ñoà duøng naøo ñöôïc laøm baèng goã?
+ Caây goã coù ích gì?
- GV treo tranh, vaøi caëp hoûi nhau tröôùc lôùp.
Keát luaän: Ngöôøi ta troàng caây goã ñeå laáy goã, ngaên luõ, laøm boùng maùt Caây goã raát coù lôïi.
4. Hoaït ñoäng 3: Troø chôi 
- Cho hs thi ñua keå teân caây goã maø mình bieát.
- Ai noùi ñöôïc nhieàu caây goã hôn laø ngöôøi thaéng cuoäc.
IV. Cuûng coá- Daën doø (2’)
- Nhaéc hs baûo veä vaø chaêm soùc caây, khoâng beõ caønh, haùi laù.
- GV nhaän xeùt tieát hoïc.
- Haùt taäp theå: Haùi hoa taëng meï
- HS quan saùt theo nhoùm vaø trao ñoåi vôùi caùc baïn trong nhoùm veà caây goã.
- HS trình baøy tröôùc lôùp.
- HS laéng nghe.
- Quan saùt hình veõ trong SGK, hoûi ñaùp theo caëp
- HS trinh baøy tröôùc lôùp.
- HS thi ñua keå tröôùc lôùp.
Caû lôùp nhaän xeùt.
Ñaïo ñöùc
Baøi 11: ÑI BOÄ ÑUÙNG QUY ÑÒNH( tieát 2 )
A. MUÏC TIEÂU:
 1. Giuùp hs hieåu ñöôïc
 - Ñi boä ñuùng quy ñònh laø ñi treân væa heø ñi theo tín hieäu giao thoâng, ñeøn xanh, ñi theo vaïch quy ñònh, ôû nhöõng ñöôøng giao thoâng khaùc thì ñi saùt leà beân phaûi.
- Ñi boä ñuùng quy ñònh laø baûo ñaûm an toaøn cho baûn thaân vaø ngöôøi khaùc, khoâng gaây caûn trôû vieäc ñi laïi cuûa moïi ngöôøi,
 2. HS coù thaùi ñoä toân troïng ngöôøi ñi boä ñuùng luaät vaø nhaéc nhôû baïn beø cuøng thöïc hieän.
 3. Hs thöïc hieän ñi boä ñuùng quy ñònh trong cuoäc soáng haøng ngaøy.
B. TAØI LIEÄU VAØ PHÖÔNG TIEÄN DAÏY HOÏC:
 - GV: tranh, ñeøn tín hieäu.
 - HS: vôû baøi taäp Ñaïo ñöùc 1
C. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
I. æn ®Þnh (1’)
II. KTBC (3’)
III. Bµi míi (29’)
1. Hoaït ñoäng 1: Laøm baøi taäp 4.
- GV yeâu caàu HS baøi taäp :- GV ñính tranh 
Keát luaän: Khuoân maët cöôøi noái vôùi caùc tranh 2, 1, 3, 4 , 6. Vì nhöõng ngöôøi trong tranh naøy ñi boä ñuùng quy ñònh.
2. Hoaït ñoäng 2: Thaûo luaän theo caëp baøi taäp 3
- Caùc baïn naøo ñi ñuùng quy ñònh? Nhöõng baïn naøo ñi sai quy ñònh? Vì sao?
- Nhöõng baïn ñi döôùi loøng ñöôøng coù theå gaëp ñieàu nguy hieåm gì?
- Neáu thaáy caùc baïn ñi nhö theá em seõ noùi gì vôùi caùc baïn?
- GV keát luaän: Ñi boä treân væa heø laø ñuùng quy ñònh ñi döôùi loøng ñöôøng laø sai, raát nguy hieåm.
3.Hoaït ñoäng3: Tham gia troø chôi theo baøi taäp 5
- GV cho HS thöïc haønh ñi theo ñeøn hieäu.
IV. Cuûng coá- Daën doø:(2’)
- Cho HS thi ñua ñoïc phaàn ghi nhôù trong khung.
- Daën HS thöïc haønh ñi boä ñuùng quy ñònh.
- HS ñoïc yeâu caàu vaø laøm baøi
- HS trình baøy keát quaû tröôùc lôùp.
- HS traû lôøi tröôùc lôùp theo töøng tranh, lôùp nhaän xeùt veà haønh vi cuûa baïn.
- HS thaûo luaän theo caâu hoûi gôïi yù cuûa giaùo vieân..
- Vaøi hs trình baøy tröôùc lôùp. Lôùp nhaän xeùt boå sung.
- HS chôi thi ñua ñi theo ñeøn hieäu, ñoäi naøo ñi nhanh ñoäi ñoù thaéng cuoäc.
Thuû coâng
c¾t, d¸n h×nh ch÷ nhËt
a. Môc tiªu:
- HS keû ñöôïc hình ch÷ nhËt.
- HS caét ñöôïc hình ch÷ nhËt theo hai caùch.
B. CHUAÅN BÒ:
GV: Hình maãu.
HS: + Keùo, hoà daùn
 + Moät tôø giaáy maøu hình vuoâng vaø moät tôø giaáy vôû
 + Vôû thuû coâng.
C. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
1. OÅn ñònh(1’)
2. Baøi môùi (32’)
* Höôùng daãn quan saùt vaø nhaän xeùt
- Cho HS quan saùt hình ch÷ nhËt maãu vaø gôïi yù:
+ Hình ch÷ nhËt coù maáy caïnh?
+ Ñoä daøi cuûa caùc caïnh nhö theá naøo?
* Höôùng daãn HS veõ ch÷ nhËt:
- GV veõ maãu vaø höôùng daãn HS veõ hình ch÷ nhËt coù caïnh dµi laø 7 oâ vµ c¹nh ng¾n b»ng nhau lµ 5 «.
- Höôùng daãn HS keû hình ch÷ nhËt ñôn giaûn chæ caàn caét 2 caïnh laø laáy ra ñöôïc hình ch÷ nhËt.
* Höôùng daãn HS keû vaø caét treân giaáy vôû
- GV nhaän xeùt, giuùp ñôõ nhöõng em coøn luùng tuùng.
-Cho hai häc sinh lªn c¾t .
-D­íi líp quan s¸t nhËn xÐt. 
Nhaän xeùt – Daën doø(2’)
Nhaän xeùt tieát hoïc.
Cho hs nh¾c l¹i c¸ch c¾t d¸n h×nh ch÷ nhËt.
VÒ nhµ häc bµi.
VÒ nhµ chuÈn bÞ bµi sau
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
-  4 caïnh.
- hai c¹nh dµi b»ng nhau vµ hai c¹nh ng¾n baèng nhau.
- HS thöïc haønh treân giaáy vôû( theo caùch caùc em töï choïn )
	 Sinh ho¹t líp
S¬ kÕt c«ng t¸c tuÇn 24
I) Môc tiªu: 
 -Duy tr× c¸c nÒ nÕp vµ thùc hiÖn cho tèt c¸c nÒ nÕp cña ®éi còng nh­ cña nhµ tr­êng ®Ò ra.
 -Häc sinh kh¾c phôc nh÷ng nh­îc ®iÓm cña tuÇn tr­íc ®Ó thùc hiÖn tuÇn tíi. 
II) C¸c ho¹t ®éng cña giê sinh ho¹t: 
Ho¹t ®éng1: GV nhËn xÐt c¸c mÆt cña häc sinh ®· ®¹t ®­îc trong tuÇn qua :
_Nh÷ng em tiªu biÓu trong tuÇn qua 
-Nh÷ng em cßn ch­a chÞu khã häc tËp vµ cßn vi ph¹m trong tuÇn qua: 
Ho¹t ®éng 2: triÓn khai c¸c c«ng t¸c trong tuÇn 
..............................................................................................................................
...............................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
III) Tæng kÕt :
- Kh¾c phôc nh­îc ®iÓm vµ ph¸t huy ®iÓm m¹nh®Î tuÇn sau ®¹t kÕt qu¶ tèt h¬n.
Nh¾c nhë häc sinh lµm c¸c nhiÖm vô võa giao
D¹y cho HS h¸t, häc ®iÒu lÖ xÕp hµng theo khÈu hiÖu 
DÆn dß vÒ nhµ häc bµi – ChuÈn bÞ bµi tuÇn sau. 
––––––

File đính kèm:

  • doctuan 35(1).doc
Đề thi liên quan