Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2009 – 2010 môn thi: Vật Lý

doc90 trang | Chia sẻ: minhhong95 | Ngày: 17/10/2019 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2009 – 2010 môn thi: Vật Lý, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 §Ò thi tuyÓn sinh vµo líp 10 THPT
 N¨m häc 2009 – 2010
§Ò chÝnh thøc C
 	 M«n thi: VËt lý
	 Ngµy thi: 30/6/2009
	 Thêi gian lµm bµi: 60 Phót
Bµi 1: 
F
B
F/
O
Hình 1
VËt s¸ng AB cã ®é cao h ®­îc ®Æt 
A
vu«ng gãc víi trôc chÝnh cña thÊu 
kÝnh ph©n kú cã tiªu cù f, ®iÓm A 
n»m trªn trôc chÝnh vµ cã vÞ trÝ t¹i 
tiªu ®iÓm F cña thÊu kÝnh 
(H×nh vÏ 1).
1. Dùng ¶nh cña A/B/ cña AB qua thÊu kÝnh
Nªu râ chiÒu, ®é lín, tÝnh chÊt cña ¶nh so víi vËt.
2. B»ng h×nh häc, x¸c ®Þnh ®é cao cña ¶nh vµ kho¶ng c¸ch tõ ¶nh ®Õn thÊu kÝnh. BiÕt h = 3 cm; f = 14 cm.
Bµi 2 :
Trªn mét bãng ®Ìn ®iÖn trßn d©y tãc cã ghi 110V-55W.
1. H·y nªu ý nghÜa cña c¸c sè liÖu ghi trªn bãng ®Ìn.
2. NÕu cho dßng ®iÖn c­êng ®é I = 0,4 A ch¹y qua ®Ìn th× ®é s¶ng cña ®Ìn nh­ thÕ nµo? Lóc nµy ®Ìn ®¹t bao nhiªu phÇn tr¨m c«ng suÊt cÇn thiÕt ®Ó ®Ìn s¸ng b×nh th­êng, ®iÖn trë cña ®Ìn coi nh­ kh«ng thay ®æi.
Bµi 3 : 
R1
R2
A
C
A+
B-
Hình 2
§Æt mét hiÖu ®iÖn thÕ UAB kh«ng ®æi vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch ®iÖn cã s¬ ®å nh­ h×nh vÏ 2: BiÕt R1 = 5W; R2 = 20 W; §iÖn trë ampe kÕ vµ d©y nèi kh«ng ®¸ng kÓ.
1. Ampe kÕ chØ 2 A. TÝnh hiÖu ®iÖn thÕ UAB.
2. M¾c thªm mét bãng ®Ìn day tãc cã ®iÖn trë R® = R3 = 12W lu«n lu«n kh«ng ®æi vµo hai ®iÓm C vµ B cña m¹ch.
a. VÏ s¬ ®å m¹ch ®iÖn vµ tÝnh ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng RAB cña m¹ch.
b. BiÕt bãng ®Ìn s¸ng b×nh th­êng . TÝnh c«ng suÊt ®Þnh møc cña ®Ìn.
c. Gi÷ nguyªn vÞ trÝ bãng ®Ìn, ®æi vÞ trÝ hai ®iÖn trë R1 vµ R2 cho nhau, ®é s¸ng cña ®Ìn t¨ng lªn hay gi¶m ®i thÐ nµo? Kh«ng tÝnh to¸n cô thÓ, chØ cÇn lËp luËn gi¶i thÝch.
 ------------------------------HÕt---------------------------
§¸p ¸n m«n VËt Lý.
Bµi 1: 
F
B
F/
O
Hình 1
B/
C
1. Dùng ¶nh cña AB: 
¶nh ¶o, cïng chiÒu víi vËt vµ nhá 
A
A
A/
H¬n vËt
2. Gäi chiÒu cao cña ¶nh lµ A/B/. Ta cã tø gi¸c ABCO lµ h×nh ch÷ nhËt nªn B/ lµ trung ®iÓm cña BO vµ AO.
	MÆt kh¸c AB//A/B/ nªn A/B/ lµ ®­êng trung b×nh cña tam gi¸c ABO 
Suy ra A/B/ = vµ OA/ = 
VËy chiÒu cao cña ¶nh b»ng 1,5 cm vµ ¶nh c¸ch t©m thÊu kÝnh mét kho¶ng b»ng 7 cm.
Bµi 2: 
1. ý nghÜa cña 110V-55W trªn bãng ®Ìn lµ: HiÖu ®iÖn thÕ ®Þnh møc cña bãng ®Ìn lµ 110 V; C«ng suÊt ®Þnh møc cña bãng ®Ìn lµ 55W. ®Ìn s¸ng b×nh th­êng khi nã lµm viÖc ë hiÖu ®iÖn thÕ 110V vµ khi ®ã nã tiªu thô c«ng suÊt lµ 55W.
2. Theo c«ng thøc P = U.I suy ra I = P:U = 55 : 110 = 0,5 > 0,4. VËy khi ®ã ®Ìn tèi h¬n khi nã lµm viÖc ë møc b×nh th­êng.
Khi I = 0,4 th× P = 110.0,4 = 44 W. (V× ®iÖn trë cña ®Ìn kh«ng ®æi nªn U = 110V). 
VËy khi ®ã ®Ìn chØ lµm viÖc b»ng 80% c«ng suÊt b×nh th­êng.
R1
R2
A
C
A+
B-
Hình 2
Bµi 3: 
1. Theo s¬ ®å ta cã: R1 nt R2:
Nªn R = R1 + R2 = 5+20 = 25 ; I = 2A vËy UAB = R.I = 25.2 = 50 V.
R1
R2
A
C
A+
B-
Hình 3
R3
2. M¾c thªm bãng ®Ìn vµo hai ®Çu C,B
a. Ta cã h×nh 3.
Ta cã R1 nt (R2//R3).
§iÖn trë cña toµn m¹ch lµ: 
R = R1 + 
b. Khi ®Ìn s¸ng b×nh th­êng th× cã nghÜa lµ I = .
Suy ra: UAC = R1.I = 5.4 = 20V;
	 UR3 = UCB = UAB – UAC = 50 – 20 = 30 V
C«ng suÊt ®Þnh møc cña ®Ìn lµ: P = W
c. Ta biÕt ®é s¸ng cña bãng ®Ìn tØ lÖ thuËn víi c­êng ®é dßng ®iÖn qua ®Ìn, c­êng ®é dßng ®iÖn tØ lÖ thuËn víi hiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu bãng ®Ìn.VËy ®é s¸ng cña bãng ®Ìn tØ lÖ thuËn víi hiÖu ®iÖn thÕ hai ®Òu bãng ®Ìn. 
Khi ®æi R2 thµnh R1 th× ®iÖn trë RCB Gi¶m khi ®ã UCB gi¶m (Do RACnt RCB) Nªn khi ®ã bãng ®Ìn sÏ tèi h¬n.
PHÒNG GIÁO DỤC	ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI 
TRƯỜNG THCS	 MÔN: VẬT LÝ- NĂM HỌC 2005-2006
 @&? 	(Thời gian:90 phút(Không kể thời gian giao đề)
Bài 1:(3.0điểm)
	Trong bình hình trụ,tiết diện S chứa nước có chiều cao H = 15cm .Người ta thả vào bình một thanh đồng chất, tiết diện đều sao cho nó nổi trong nước thì mực nước dâng lên một đoạn h = 8cm.
	a)Nếu nhấn chìm thanh hoàn toàn thì mực nước sẽ cao bao nhiêu ?(Biết khối lượng riêng của nước và thanh lần lượt là D1 = 1g/cm3 ; D2 = 0,8g/cm3
	b)Tính công thực hiện khi nhấn chìm hoàn toàn thanh, biết thanh có chiều dài l = 20cm ; tiết diện S’ = 10cm2.	
Bài 2:(2,0diểm)
	Một bếp dầu đun sôi 1 lít nước đựng trong ấm bằng nhôm khối lượng m2 = 300g thì sau thời gian t1 = 10 phút nước sôi .Nếu dùng bếp trên để đun 2 lít nước trong cùng điều kiện thì sau bao lâu nước sôi ?(Biết nhiệt dung riêng của nước và nhôm lần lượt là c1 = 4200J/kg.K ; c2 = 880J/kg.K .Biết nhiệt do bếp dầu cung cấp một cách đều đặn
U
A
B
R2
C
R1
V
+
-
RV
Bài 3:(2,5điểm)
	Cho mạch điện như hình vẽ 
U1=180V ; R1=2000W ; R2=3000W .
	a) Khi mắc vôn kế có điện trở Rv song
 song với R1, vôn kế chỉ U1 = 60V.Hãy xác 
định cườngđộ dòng điện qua các điện trở R1 
và R2 .
b) Nếu mắc vôn kế song song với điện
Bài 4: (2,5điểm)
	Dùng nguồn điện có hiệu điện thế không đổi U0 = 32V để thắp sáng một bộ bóng đèn cùng loại (2,5V-1,25W).Dây nối trong bộ đèn có điện trở không đáng kể. Dây nối từ bộ bóng đèn đến nguồn điện có điện trở là R=1W
Tìm công suất tối đa mà bộ bóng có thể tiêu thụ.
Tìm cách ghép bóng để chúng sáng bình thường.
 trở R2, vôn kế chỉ bao nhiêu ?
n
N
M
A
B
R
PHÒNG GIÁO DỤC	 ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI 
TRƯỜNG THCS	 MÔN: VẬT LÝ- NĂM HỌC 2005-2006
 @&? (Thời gian:90 phút(Không kể thời gian giao đề)
Bài 1: 
Gọi tiết diện và chiều dài thanh là S’ và l. Ta có trọng lượng của thanh:
	P = 10.D2.S’.l 
	Thể tích nước dâng lên bằng thể tích phần chìm trong nước :
	V = ( S – S’).h
H
h
l
P
F1
S’
	Lực đẩy Acsimet tác dụng vào thanh : F1 = 10.D1(S – S’).h 
Do thanh cân bằng nên: P = F1 
	Þ 10.D2.S’.l = 10.D1.(S – S’).h
	Þ (*) (0,5đ) 
Khi thanh chìm hoàn toàn trong nước, nước dâng lên một lượng bằng thể tích thanh.
Gọi Vo là thể tích thanh. Ta có : Vo = S’.l
Thay (*) vào ta được:
Lúc đó mực nước dâng lên 1 đoạn Dh ( so với khi chưa thả thanh vào)
	 (0,5đ)
H
h
P
F2
S’
F
l
Từ đó chiều cao cột nước trong bình là: H’ = H +Dh =H +
	 H’ = 25 cm	(0,5đ)
Lực tác dụng vào thanh lúc này gồm : Trọng lượng P, lực đẩy Acsimet F2 và lực tác dụng F. Do thanh cân bằng nên :
F = F2 - P = 10.D1.Vo – 10.D2.S’.l
F = 10( D1 – D2).S’.l = 2.S’.l = 0,4 N	(0,5đ)
Từ pt(*) suy ra :
Do đó khi thanh đi vào nước thêm 1 đoạn x có thể tích DV = x.S’ thì nước dâng thêm một đoạn:
Mặt khác nước dâng thêm so với lúc đầu: 
	 nghĩa là : 
Vậy thanh đợc di chuyển thêm một đoạn: x +. (0,5đ) Và lực tác dụng tăng đều từ 0 đến F = 0,4 N nên công thực hiện được:
	 (0,5đ)
Bài 2:
Gọi Q1 và Q2 là nhiệt lượng cần cung cấp cho nước và ấm nhôm trong hai lần đun, ta có:
 Q1 = ; Q2=	(0,5đ)
(m1, m2 là khối lượng nước và ấm trong hai lần đun đầu).
Mặt khác, do nhiệt toả ra một cách đều đặn nghĩa là thời gian đun càng lâu thì nhiệt toả ra càng lớn. Do đó:
	Q1 = kt1 ; Q2 = kt2 ; (k là hệ số tỉ lệ nào đó)	
Ta suy ra:
	kt1 = ; kt2 = 	(0,5đ)
Lập tỷ số ta được :
	hay: t2 = ( 1+ ) t1	(0,5đ) 
Vậy :	t2 =(1+).10 = (1+0,94).10 = 19,4 phút.	(0,5đ)
Bài 3:
a)Cường độ dòng điện qua R1 (Hình vẽ)
	I1 = (0,5đ)
 Cường độ dòng điện qua R2 là:
	I2 = (0,5đ)
b)trước hết ta tính RV :
Hình vẽ câu a ta có:
	I2 = IV + I1 
Hay : IV = I2 – I1 = 0,04 - 0,03 = 0,01 (A).
vậy : RV = (0,5đ)
V
R1
IV
I1
R2
B
U
V
A
I1
R1
R2
B
C
U
+
-
	+ -
Ta có : UBC = I.RBC = 
 = (0,5đ)
Thay số vào ta được : UAC = 90V (0,5đ)
Vậy vôn kế chỉ 90V .
Bài 4:
a)Gọi I là dòng điện qua R, công suất của bộ đèn là :
	P = U.I – RI2 = 32.I – I2 hay : I2 – 32I + P = 0 (0,5đ)
Hàm số trên có cực đại khi P = 256W
Vậy công suất lớn nhất của bộ đèn là Pmax = 256W (0,5đ)
b)Gọi m là số dãy đèn, n là số đèn trong một dãy:
 *Giải theo công suất :
Khi các đèn sáng bình thường : và I = m . (0,5đ)
Từ đó : U0 . I = RI2 + 1,25m.n Hay 32. 0,5m = 1 (0,5)2 = 1,25m.n
	64 = m + 5n ; m, n nguyên dương (1) (0,5đ)
Giải phương trình (1) ta có 12 nghiệm sau : (0,5đ)
n	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	10	11	12
m 59	54	49	44	39	34	29	24	19	14	 9	 4 
	*Giải theo phương trình thế :U0 =UAB + IR	
	với : UAB = 2,5n ; IR = 0,5m.1 = 0,5m
 Ta được phương trình (1) đã biết 64 = 5n + m
	*Giải theo phương trình dòng điện :
	 RAB = Và I = m.= 0,5m
 Mặt khác : I = 
 Hay : 0,5m = 64 = 5n + m 
PHÒNG GIÁO DỤC 	 ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎỈ 
TRƯỜNG THCS 	 MÔN: VẬT LÝ- NĂM HỌC 2006-2007
 @&? 	Thời gian:90 phút(Không kể thời gian giao đề)
Bài 1:(2.0điểm)
	Một người đứng cách con đường một khoảng 50m, ở trên đường có một ô tô đang tiến lại với vận tốc 10m/s. Khi người ấy thấy ô tô còn cách mình 130m thì bắt đầu ra đường để đón đón ô tô theo hướng vuông góc với mặt đường. Hỏi người ấy phải đi với vận tốc bao nhiêu để có thể gặp được ô tô?
Bài 2:(2,0diểm)
	Một khối gỗ hình lập phương có cạnh 12cm nổi giữa mặt phân cách của dầu và nước, ngập hoàn toàn trong dầu, mặt dưới của hình lập phương thấp hơn mặt phân cách 4cm. Tìm khối lượng thỏi gỗ biết khối lượng riêng của dầu là 0,8g/cm3; của nước là 1g/cm3 .
 Bài 3:(2,0điểm)
	Một xe máy chạy với vận tốc 36km/h thì máy phải sinh ra môt công suất 1,6kW. Hiệu suất của động cơ là 30%. Hỏi với 2 lít xăng xe đi được bao nhiêu km? Biết khối lượng riêng của xăng là 700kg/m3; Năng suất toả nhiệt của xăng là 4,6.107J/kg
Bài 4:(2,0điểm)
	Một ấm đun nước bằng điện có 3 dây lò xo, mỗi cái có điện trở R=120, được mắc song song với nhau. Ấm được mắc nối tiếp với điện trở r=50 và được mắc vào nguồn điện. Hỏi thời gian cần thiết để đun ấm đựng đầy nước đến khi sôi sẽ thay đổi như thế nào khi một trong ba lò xo bị đứt?
Bài 5:( 2,0điểm)
	Để trang trí cho một quầy hàng, người ta dùng các bóng đèn 6V-9W mắc nối tiếp vào mạch điện có hiệu điện thế U=240V để chúng sáng bình thường. Nếu có một bóng bị cháy, người ta nối tắt đoạn mạch có bóng đó lại thì công suất tiêu thụ của mỗi bóng tăng hay giảm đi bao nhiêu phần trăm?
PHÒNG GIÁO DỤC	 	ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI 
TRƯỜNG THCS	 MÔN: VẬT LÝ- NĂM HỌC 2006-2007
 @&? Thời gian:90 phút(Không kể thời gian giao đề)
B
C
Bài 1
CA
hiều dài đoạn đường BC:
	BC=== 120 (m) ( 0,5đ )
Thời gian ô tô đến B là:
	t=	( 0,5đ )
Để đến B đúng lúc ô tô vừa đến B, người phải đi với vận tốc:
F1
	v2 =	( 1đ )
Bài 2:
	D1=0,8g/m3 ; D2=1g/cm3 
4cm
12cm
P
F2
Trọng lượng vật: P=d.V=10D.V	( 0,25đ )	
Lực đẩy Acsimét lên phần chìm trong dầu:
	F1=10D1.V1	( 0,25đ )
Lực đẩy Acsimét lên phần chìm trong nước:	
	F2=10D2.V2	( 0,25đ )
Do vật cân bằng: P = F1 + F2	 	( 0,5đ )
	10DV = 10D1V1 + 10D2V2	
	DV = D1V1 + D2V2	( 0,25đ )
	m = D1V1 + D2V2
	m = 0,8.122.(12-4) + 1.122.4 = 921,6 + 576 = 1497,6g) = 1,4976(kg)	( 0,5đ )
Bài 3:
Nhiệt lượng toả ra khi đốt cháy hoàn toàn 2 lít xăng:	
	Q = q.m = q.D.V = 4,6.107.700.2.10-3 = 6,44.107 ( J )	( 0,5đ )	Công có ich: A = H.Q = 30%.6,44.107 = 1,932.107 ( J )	 ( 0,5đ )
Mà: 	A = P.t = P. ( 1đ )
Bài 4:
*Lúc 3 lò xo mắc song song:
Điện trở tương đương của ấm:
	R1 = (0,25đ )
Dòng điện chạy trong mạch:	
	I1 = 	(0,25đ )
Thời gian t1 cần thiết để đun ấm nước đến khi sôi:
	Q = R1.I2.t1 hay t1 = (1)	( 0,25đ )
*Lúc 2 lò xo mắc song song: (Tương tự trên ta có )
	R2 = 	( 0,25đ )
	I2 = 	( 0,25đ )
	t2 = ( 2 )	( 0,25đ )
Lập tỉ số ta được: *Vậy t1 t2	( 0,5đ )
Bài 5:
Điện trở của mỗi bóng: Rđ=	( 0,25đ )
Số bóng đèn cần dùng để chúng sáng bình thường: n=(bóng)	( 0,25đ )
Nếu có một bóng bị cháy thì điện trở tổng cọng của các bóng còn lại là:
	R = 39Rđ = 156 ()	( 0,25đ )
Dòng điện qua mỗi đèn bây giờ:	
	I = 	( 0,25đ )
Công suất tiêu thụ mỗi bóng bây giờ là:
	Pđ = I2.Rđ = 9,49 (W)	( 0,25đ )
Công suất mỗi bóng tăng lên so với trước:
	Pđm - Pđ = 9,49 - 9 = 0,49 (W)	( 0,25đ )
Nghĩa là tăng lên so với trướclà:
	( 0,5đ )
Phòng GD 	 	 ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎỈ 
Trường THCS	 Môn: VẬT LÝ- Năm học: 2007-2008
	(Thời gian:90 phút(Không kể thời gian giao đề)
Bài 1:(2.5điểm)
	Một cầu thang cuốn đưa hành khách từ tầng trệt lên tầng lầu trong siêu thị. Cầu thang trên đưa một người hành khách đứng yên lên lầu trong thời gian t1 = 1 phút. Nếu cầu thang không chuyển động thì người hành khách đó phải đi mất thời gian t2 = 3 phút. Hỏi nếu cầu thang chuyển động, đồng thời người khách đi trên nó thì phải mất bao lâu để đưa người đó lên lầu.
h
S1
S2
H
Bài 2:(2,5diểm)	
	Tại đáy của một cái nồi hình trụ tiết diện S1 = 10dm2, 
người ta khoét một lỗ tròn và cắm vào đó một ống kim loại
 tiết diện S2 = 1 dm2. Nồi được đặt trên một tấm cao su nhẵn,
 đáy lộn ngược lên trên, rót nước từ từ vào ống ở phía trên. 
Hỏi có thể rót nước tới độ cao H là bao nhiêu để nước không 
thoát ra từ phía dưới.
(Biết khối lượng của nồi và ống kim loại là m = 3,6 kg. 
Chiều cao của nồi là h = 20cm. Trọng lượng riêng của nước dn = 10.000N/m3). 
Bài 3:(2,5điểm)
A
+
V
A
B
C
R1
M
N
D
-
	Một ấm điện bằng nhôm có khối lượng 0,5kg chứa 2kg	 nước ở 25oC. Muốn đun sôi lượng nước đó trong 20 phút thì ấm phải có công suất là bao nhiêu? Biết rằng nhiệt dung riêng của nước là C = 4200J/kg.K. Nhiệt dung riêng của nhôm là C1 = 880J/kg.K và 30% nhiệt lượng toả ra môi trường xung quanh.
Bài 4:(2,5điểm)
	Cho mạch điện như hình vẽ. Biết UAB = 10V;
 R1 = 2; Ra = 0 ; RV vô cùng lớn ; RMN = 6 . 
Con chạy đặt ở vị trí nào thì ampe kế chỉ 1A. Lúc này
 vôn kế chỉ bao nhiêu?
PHÒNG GIÁO DỤC	 ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI 
TRƯỜNG THCS	 MÔN: VẬT LÝ- NĂM HỌC 2007-2008
 @&? 	(Thời gian:90 phút(Không kể thời gian giao đề)
Bài 1 (2,5đ)
	Gọi v1: vận tốc chuyển động của thang ; v2 : vận tốc người đi bộ.
*Nếu người đứng yên còn thang chuyển động thì chiều dài thang được tính:
	s = v1.t1 	( 0,5đ)
*Nếu thang đứng yên, còn người chuyển động trên mặt thang thì chiều dài thang được tính:
	(0,5đ)
*Nếu thang chuyển động với vận tốc v1, đồng thời người đi bộ trên thang với vận tốc v2 thì chiều dài thang được tính:
	(0,5đ)
Thay (1), (2) vào (3) ta được: 
	(1,0đ)
Bài 2: (2,5đ)
*Nước bắt đầu chảy ra khi áp lực của nó lên đáy nồi cân bằng với trọng lực:
	P = 10m ; F = p ( S1 - S2 )	(1)	(0,5đ)
*Hơn nữa: p = d ( H – h )	(2)	(0,5đ)
	Từ (1) và (2) ta có:
	10m = d ( H – h ) (S1 – S2 )	(0,5đ)
	H – h = 	(0,5đ)
*Thay số ta có:
	H = 0,2 + 	(0,5đ)
Bài 3: (2,5đ)
*Nhiệt lượng cần để tăng nhiệt độ của ấm nhôm từ 25oC tới 100oC là:	
	Q1 = m1c1 ( t2 – t1 ) = 0,5.880.(100 – 25 ) = 33000 ( J )	(0,5đ)
*Nhiệt lượng cần để tăng nhiệt độ của nước từ 25oC tới 100oC là:
	Q2 = mc ( t2 – t1 ) = 2.4200.( 100 – 25 ) = 630000 ( J )	(0,5đ)
*Nhiệt lượng tổng cộng cần thiết:
	Q = Q1 + Q2 = 663000 ( J )	( 1 )	(0,5đ)
*Mặt khác nhiệt lượng có ích để đun nước do ấm điện cung cấp trong thời gian 20 phút ( 1200 giây ) là:
	Q = H.P.t	( 2 )	(0,5đ)
( Trong đó H = 100% - 30% = 70% ; P là công suất của ấm ; t = 20 phút = 1200 giây )
*Từ ( 1 ) và ( 2 ) : P = 	(0,5đ)
Bài 4: (2,5đ)
*Vì điện trở của ampe kế Ra = 0 nên:
	UAC = UAD = U1 = I1R1. = 2.1 = 2 ( V ) 	( Ampe kế chỉ dòng qua R1 )	(0,5đ)
*Gọi điện trở phần MD là x thì: 	
(0,5đ)
(0,5đ)
(0,5đ)
(0,5đ)
*Giải ra được x = 2 . Con chạy phải đặt ở vị trí chia MN thành hai phần MD có giá trị 
2 Ω và DN có giá trị 4 Ω. Lúc này vôn kế chỉ 8 vôn ( Vôn kế đo UDN.
TØnh Qu¶ng Ninh	 §Ò thi HSG cÊp tØnh n¨m häc 2006 – 2007
	 ( B¶ng B)
	Bµi 1: Mét ng­êi ®i xe m¸y tõ A ®Õn B c¸ch nhau 400m. Nöa qu·ng ®­êng ®Çu, xe chuyÓn ®éng víi kh«ng ®æi v1, nöa qu·ng ®­êng sau xe chuyÓn ®éng víi vËn tèc v2=. H·y x¸c ®Þnh c¸c vËn tèc v1, v2 sao cho trong kho¶ng thêi gian 1 phót ng­êi Êy ®i ®­îc tõ A ®Õn B.
	Bµi 2: Dïng mét bÕp ®iÖn cã c«ng suÊt 1Kw ®Ó ®un mét l­îng n­íc cã nhiÖt ®é ban ®Çu lµ 200C th× sau 5 phót nhiÖt ®é cña n­íc ®¹t 450C. TiÕp tôc do mÊt ®iÖn 2 phót nªn nhiÖt ®é cña n­íc h¹ xuèng chØ cßn 400C. Sau ®ã tiÕp tôc l¹i cung cÊp ®iÖn nh­ cò cho tíi khi n­íc s«i. T×m thêi gian cÇn thiÕt tõ khi b¾t ®Çu ®un n­íc cho tíi khi n­íc s«i. BiÕt cnc=4200J/kg.K
	Bµi 3: Cho m¹ch ®iÖn nh­ H1. Trong ®ã U=24V; R1=12; R2=9; R3 lµ mét biÕn trë; R4=6.
Ampe kÕ A cã ®iÖn trë nhá kh«ng ®¸ng kÓ.
	a/ Cho R3=6. T×m c­êng ®é dßng ®iÖn qua c¸c R1, R2, R3 vµ sè chØ cña Ampe kÕ.
R1
R2
R3
R4
A
U
H1
	b/ Thay Ampe kÕ b»ng v«n kÕ cã ®iÖn trë v« cïng lín.
T×m R3 ®Ó sè chØ cña V«n kÕ b»ng 16V.
	Bµi 4: Cho mét thÊu kÝnh héi tô. Mét vËt s¸ng AB cã chiÒu dµi AB b»ng mét nöa kho¶ng c¸ch OF tõ quang t©m O ®Õn tiªu ®iÓm F cña thÊu kÝnh. VËt ®Æt vu«ng gãc víi trôc chÝnh cña thÊu kÝnh, sao cho ®iÓm B n»m trªn trôc chÝnh vµ c¸ch quang t©m O mét kho¶ng BO = 3OF.
 a/ Dùng ¶nh A1B1 cña AB t¹o bëi thÊu kÝnh ®· cho ( cã giíi thiÖu c¸ch vÏ)
 b/ VËn dông kiÕn thøc h×nh häc, tÝnh tØ sè gi÷a chiÒu cao cña ¶nh vµ chiÒu cao cña vËt.
	Bµi 5: Dông cô vµ vËt liÖu: mét miÕng hîp kim r¾n, ®Æc cÊu t¹o bëi hai chÊt kh¸c nhau, kÝnh th­íc ®ñ lµm thÝ nghiÖm, cèc thuû tinh cã v¹ch chia ®é , thïng lín ®ùng n­íc.
H·y tr×nh bµy ph­¬ng ¸n x¸c ®Þnh khèi l­îng cña mçi chÊt trong miÕng hîp kim. Gi¶ sö khèi l­îng riªng cña n­íc vµ khèi l­îng riªng cña c¸c chÊt trong miÕng hîp kim ®· biÕt.
HÕt.
 kú thi chän HSG cÊp huyÖn
 M«n: vËt lý 9
 N¨m häc: 2008- 2009
 ( Thêi gian 120 phót kh«ng kÓ thêi gian chÐp ®Ò)
C©u1: (4 ®iÓm)
 Có hai bình cách nhiệt, bình 1 chứa m1 = 2kg nước ở t1 = 200C, bình 2 chứa m2 = 4kg nước ở nhiệt độ t2 = 600C . Người ta rót một lượng nước m từ bình 1 sang bình 2, sau khi cân bằng nhiệt, người ta lại rót một lượng nước như vậy từ bình 2 sang bình 1. nhiệt độ cân bằng ở bình 1 lúc này là t’1 = 21,950C :
 a) Tính lượng nước m và nhiệt độ khi có cân bằng nhiệt trong bình 2 ( t’2 ) ?
 b) Nếu tiếp tục thực hiện như vậy một lần nữa, tìm nhiệt độ khi có cân bằng nhiệt ở mỗi bình lúc này ?
C©u2: (6 ®iÓm)
 Cho mạch điện sau nh­ h×nh vÏ
BiÕt U = 6V , r = 1W = R1 ; R2 = R3 = 3W. U	 r
Số chỉ trên A khi K đóng bằng 9/5 số chØ R1	R3
của A khi K mở. Tính : 
a/ Điện trở R4 ? 	R2	 K	R4 A 
b/ Khi K đóng, tính IK ? 
C©u3:(6 ®iÓm) 
Một vật sáng AB đặt tại một vị trí trước một thấu kính hội tụ, sao cho AB vuông góc với trục chính của thấu kính và A nằm trên trục chính, ta thu được một ảnh thật lớn gấp 2 lần vật. Sau đó, giữ nguyên vị trí vật AB và dịch chuyển thấu kính dọc theo trục chính, theo chiều ra xa vật một đoạn 15cm, thì thấy ảnh của nó cũng dịch chuyển đi một đoạn 15cm so với vị trí ảnh ban đầu. Tính tiêu cự f của thấu kính (không sử dụng trực tiếp công thức của thấu kính).
C©u4: (4®iÓm)
Nêu một phương án thực nghiệm xác định điện trở của một ampe kế. Dụng cụ gồm: một nguồn điện có hiệu điện thế không đổi, một ampe kế cần xác định điện trở, một điện trở R0 đã biết giá trị, một biến trở con chạy Rb có điện trở toàn phần lớn hơn R0, hai công tắc điện K1 và K2, một số dây dẫn đủ dùng. Các công tắc điện và dây dẫn có điện trở không đáng kể. 
Chú ý: Không mắc ampe kế trực tiếp vào nguồn.
UBND HUYỆN QUẾ SƠN ĐÈ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN 
 PHÒNG GIÁO DỤC 	NĂM HỌC 2006-2007
 	Môn : VẬT LÝ 8
	 Thời gian :120 phút (Không kể thời gian giao đề )
	ĐỀ CHÍNH THỨC 
Câu1 : (2,5điểm )
	Một người đi từ A đến B . Đoạn đường AB gồm một đoạn lên dốc và một đoạn 
xuống dốc .Đoạn lên dốc đi với vận tốc 30km , đoạn xuống dốc đi với vận tốc 50km .
Thời gian đoạn lên dốc bằng thời gian đoạn xuống dốc .
a.So sánh độ dài đoạn đường lên dốc với đoạn xuống dốc .
b.Tính vận tốc trung bình trên cả đoạn đường AB ? 	 A	 B C
Câu2 : (2,5điểm )	
Cho hệ cơ như hình vẽ bên.
Vật P có khối lượng là 80kg, thanh MN dài 40cm .	 R4 R3
Bỏ qua trọng lượng dây , trọng lượng thanh MN , F
lực ma sát . 	 R2 R1
a.Khi trọng lượng của các ròng rọc bằng nhau ,vật 	 	 
 P treo chính giữa thanh MN thì người ta phải dùng M N
một lực F=204 N để giữ cho hệ cân bằng .	 P
Hãy tính tổng lực kéo mà chiếc xà phải chịu .
b.Khi thay ròng rọc R2 bằng ròng rọc có khối lượng 1,2 kg 
,các ròng rọc R1, R3, R4 có khối lượng bằng nhau và bằng 0,8kg . Dùng lực căng dây F vừa đủ . Xác định vị trí treo vật P trên MN để hệ cân bằng ( thanh MN nằm ngang ) .
Câu3 : (2,5điểm )
	Một quả cầu có thể tích V1 = 100cm3 và có trọng lượng riêng d1= 8200N/m3 
được thả nổi trong một chậu nước . Người ta rót dầu vào chậu cho đến khi dầu ngập hoàn toàn quả cầu . Biết trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3.
a.Khi trọng lượng riêng của dầu là 7000N/m3 hãy tính thể tích phần ngập trong nước của quả cầu sau khi đổ ngập dầu .
b.Trọng lượng riêng của dầu bằng bao nhiêu thì phần ngập trong nước bằng phần ngập trong dầu ? 
Câu4 : (2,5điểm )
	Một nhiệt lượng kế đựng 2kg nước ở nhiệt độ 150C. Cho một khối nước đá ở 
nhiệt độ -100C vào nhiệt lượng kế . Sau khi đạt cân bằng nhiệt người ta tiếp tục cung cấp cho nhiệt lượng kế một nhiệt lượng Q= 158kJ thì nhiệt độ của nhiệt lượng kế đạt 100C.Cần cung cấp thêm nhiệt lượng bao nhiêu để nước trong nhiệt lượng kế bắt đầu sôi ? Bỏ qua sự truyền nhiệt cho nhiệt lượng kế và môi trường .
Cho nhiệt dung riêng của nước Cn=4200J/kg.độ
Cho nhiệt dung riêng của nước đá : Cnđ =1800J/kg.độ
Nhiệt nóng chảy của nước đá : l nđ = 34.104 J/kg
 H­íng dÉn chÊm
C©u ý
 Néi dung
®iÓm
 1 
a
Viết Pt toả nhiệt và Pt thu nhiệt ở mỗi lần trút để từ đó có :
 + Phương trình cân bằng nhiệt ở bình 2 : 
 m.(t’2 - t1 ) = m2.( t2 - t’2 ) (1)
0.5
 + Phương trình cân bằng nhiệt ở bình 1 : 
 m.( t’2 - t’1 ) = ( m1 - m )( t’1 - t1 ) (2)
 + Từ (1) & (2) Þ = ? (3) . 
Thay (3) vào (2) Þ m = ? ĐS : 590C và 100g
0.5
1
0.5
b
Để ý tới nhiệt độ lúc này của hai bình, lí luận tương tự như trên ta có kết quả là : 58,120C và 23,760C
1.5
 2
 a
Khi K mở, cách mắc là ( R1 nt R3 ) // ( R2 nt R4 ) 
Þ Điện trở tương đương của mạch ngoài là 
 Þ Cường độ dòng điện trong mạch chính : I = 
0.25
0.5
0.5
 Hiệu điện thế giữa hai điểm A và B là UAB = 
 Þ I4 = 
0.25
0.5
Khi K đóng, cách mắc là (R1 // R2 ) nt ( R3 // R4 ) 
Þ Điện trở tương đương của mạch ngoài là 
0.25
0.25
Þ Cường độ dòng điện trong mạch chính lúc này là : 
I’ = . Hiệu điện thế giữa hai điểm A và B là 
 UAB = Þ I’4 = 
0.5
0.5
Þ I’4 = 
0.5
* Theo đề bài thì I’4 = ; từ đó tính được R4 = 1W 
0.5
b
Trong khi K đóng, thay R4 vào ta tính được I’4 = 1,8A và I’ = 2,4A Þ UAC = RAC . I’ = 1,8V
 Þ I’2 = . Ta có I’2 + IK = I’4 Þ IK = 1,2A
0.5
0.5
0.5
3
- Gọi khoảng cách từ vật đến thấu
 kính là d, khoảng cách từ ảnh đến 
thấu kính là d’. 
Ta tìm mối quan hệ giữa d, d’ và f:
 AOB ~ A'OB' 
Hình A
 ;
 OIF' ~ A'B'F' 
 ; 
Hình B
 hay d(d' - f) = fd' 	 
 dd' - df = fd' dd' = fd' + fd ; 
Chia hai vế cho dd'f ta được: (*)
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
- Ở vị trí ban đầu (Hình A): d’ = 2d 
 Ta có: (1) 
0.5
0.5
- Ở vị trí 2 (Hình B): Ta có:. Ta nhận thấy ảnh không thể di chuyển ra xa thấu kính, vì nếu di chuyển ra xa thì lúc đó , không thoả mãn công thức (*). Ảnh sẽ dịch chuyển về 
phía gần vật, và ta có: O’A” = OA’ - 15 - 15 = OA’ - 30 
 hay: .
0.5
0.5
Ta có phương trình: (2)
- Giải hệ phương trình (1) và (2) ta tìm được: f = 30(cm). 
0.5
0.5
4
- Bè trÝ m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ (hoÆc m« t¶ ®óng c¸ch m¾c)
- B­íc 1: ChØ ®ãng K1 , sè chØ am pe kÕ lµ I1 .Ta cã: U = I1(RA + R0)
0.5
1.0
- Bước 2: Chỉ đóng K2 và dịch chuyển con chạy để ampe kế chỉ I1. Khi đó phần biến trở tham gia vào mạch điện có giá trị bằng R0.
 - Bước 3: Giữ nguyên vị trí con chạy của biến trở ở bước 2 rồi đóng cả K1 và K2, số chỉ ampe kế là I2.
0.5
0.5
Ta có: U = I2(RA + R0/2) (2)
 - Giải hệ phương trình (1) và (2) ta tìm được: 
 .
0.5
0.5
0.5
phßng gd- ®t 
§Ò kh¶o s¸t chän ®éi tuyÓn HSG
N¨m häc 2007 – 2008 . M«n : VËt Lý
Thêi gian 150 phót (Kh«ng kÓ thêi gian ph¸t ®Ò)
C©u 1:(2 ®iÓm)
R
R
+ U -
R
r
r
V2
V1
Hai bÕn A vµ B ë cïng mét phÝa bê s«ng. Mét ca n« xuÊt ph¸t tõ bÕn A, chuyÓn ®éng liªn tôc qua l¹i gi÷a A vµ B víi vËn tèc so víi dßng n­íc lµ v1 = 30 km/h. Cïng thêi ®iÓm ca n« xuÊt ph¸t, mét xuång m¸y b¾t ®Çu ch¹y tõ bÕn B theo chiÒu tíi bÕn A víi vËn tèc so víi dßng n­íc lµ v2 = 9 km/h. Trong thêi gian xuång m¸y ch¹y tõ B ®Õn A th× ca n« ch¹y liªn tôc kh«ng nghØ ®­îc 4 lÇn kho¶ng c¸ch tõ A ®Õn B vµ vÒ A cïng lóc víi xuång m¸y. H·y tÝnh vËn tèc vµ h­íng ch¶y cña dßng n­íc. Gi¶ thiÕt chÕ ®é ho¹t ®éng cña ca n« vµ xuång m¸y lµ kh«ng ®æi ; bá qua thêi gian ca n« ®æi h­íng khi ®Õn A vµ B; chuyÓn ®éng cña ca n« vµ xuång m¸y ®Òu lµ nh÷ng chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu .
 C©u 2 : (2 ®iÓm)
 Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh bªn . HiÖu ®iÖn thÕ U kh«ng 
®æi vµ U = 15 V, c¸c ®iÖn trë R = 15 r; ®iÖn trë c¸c d©y
nèi nhá kh«ng ®¸ng kÓ. Hai v«n kÕ V1 vµ V2 gièng nhau 
cã ®iÖn trë h÷u h¹n vµ ®iÖn trë mçi v«n kÕ lµ RV ; v«n kÕ
V1 chØ 14 V . TÝnh sè chØ cña v«n kÕ V2 .
C©u 3: (1,5 ®iÓm)
0
40
30
20
t0C
N(giät)
200 500
Trong mét b×nh nhiÖt l­îng kÕ ban ®Çu chøa
m0 = 100g n­íc ë nhiÖt ®é t0 = 200C . Ng­êi ta nhá 
®Òu ®Æn c¸c giät n­íc nãng vµo n­íc ®ùng trong b×nh
nhiÖt l­îng kÕ. §å thÞ biÓu diÔn sù phô thuéc cña
nhiÖt ®é n­íc trong b×nh nhiÖt l­îng kÕ vµo sè giät
n­íc nãng nhá vµo b×nh ®­îc biÓu diÔn ë ®å thÞ h×nh 
bªn . H·y x¸c ®Þnh nhiÖt ®é cña n­íc nãng vµ khèi 
l­îng cña mçi giät n­íc . Gi¶ thiÕt r»ng khèi l­îng 
cña c¸c giät n­íc nãng lµ nh­ nhau vµ sù c©n b»ng 
nhiÖt ®­îc thiÕt lËp ngay sau khi giät n­íc nhá xuèng
; bá qua sù mÊt m¸t nhiÖt do trao ®æi nhiÖt víi m«i 
tr­êng xung quanh vµ víi nhiÖt l­îng kÕ khi nhá n­íc nãng .
 C©u 4: (1,5 ®iÓm)
Tõ mét hiÖu ®iÖn thÕ U1 = 2500V, ®iÖn n¨ng ®­îc truyÒn b»ng d©y dÉn ®iÖn ®Õn n¬i tiªu thô. BiÕt ®iÖn trë d©y dÉn lµ R = 10 vµ c«ng suÊt cña nguån ®iÖn lµ 100kW. H·y tÝnh :
C«ng suÊt hao phÝ trªn ®­êng d©y t¶i ®iÖn .
HiÖu ®iÖn thÕ n¬i tiªu thô .
NÕu cÇn gi¶m c«ng suÊt hao phÝ ®i 4

File đính kèm:

  • docbo de BDHSG.doc