Đề thi trạng nguyên nhỏ tuổi Lớp 2 - Năm học 2013-2014 - Trường Tiểu học Quảng Minh A

doc7 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 26/05/2021 | Lượt xem: 33 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi trạng nguyên nhỏ tuổi Lớp 2 - Năm học 2013-2014 - Trường Tiểu học Quảng Minh A, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường Tiểu học Quảng Minh A
Họ và tên: .. BÀI THI TRẠNG NGUYÊN NHỎ TUỔI
Lớp: ... MÔN THI: TOÁN – TIẾNG VIỆT-TNXH
Số báo danh: .. LỚP 2
 Năm học: 2013-2014
 Thời gian làm bài: 60 phút. Điểm Chữ ký giáo viên coi thi Chữ ký giáo viên chấm thi
Bằng số: . 1, . 1, .
Bằng chữ: . 2, . 2, ....
A/ Môn Toán
Bài 1: Nối hai phép tính có giá trị bằng nhau
64 + 16
35 + 48
38 + 45
69 - 47
78 – 38 – 8
57 – 23
57 – 35
65 – 33
Bài 2: 1 giờ - 16 phút 
 Số cần điền vào chỗ chấm là:
1 giờ 10 phút C. 76 phút
34. phút D. 44 phút
Bài 3: Điền số vào dấu chấm (..)
 45 : 5 x 5 + 5 = .
Số cần điền vào chỗ chấm là:
45 C. 5 x 14
5 x 10 . D. 5 x 9
 +
 =
 81
 -
 =
 31
Bài 4: Số
 48 + 27 =
 72 - = 
Bài 5: Tổng của hai số là 67. Số thứ nhất là một số tròn chục bé hơn 42 và lớn hơn 35. Tìm hai số đó.
Em hãy chọn và khoanh tròn vào đáp án đúng.
Số đó là 42 và 16
Số đó là 42 và 15
Số đó là 40 và 17
Số đó là 30 và 37
Bài 6: Đánh dấu X vào ô thích hợp:
Nhận xét
Đúng
Sai
Tháng 2 có 28 hoặc 29 ngày
Mỗi tháng đều có 4 ngày chủ nhật
Ngày 3 tháng 12 năm 2013 là thứ 4
Ngày 8 tháng này là chủ nhật thì ngày 21 của tháng là ngày thứ 7
Phần Tự luận:
Tìm một số, biết rằng nếu lấy số đó trừ 28 rồi cộng với 36 thì được kết quả là 42.
Giải
B/ Môn Tiếng Việt
Phần trắc nghiệm
Lăng Bác
Nắng Ba đình mùa thu
 Thắm vàng trong lăng Bác
Vẫn trong vắt bầu trời
 Ngày Tuyên ngôn Độc lập
Áng mây nào sà thấp
 Trên vầng đá hoa cương
 Em đi trên Quảng trường
 Bâng khuâng như vẫn thấy 
 Nắng reo trên lễ đài
Có bàn tay Bác vẫy.
 ( Nguyễn Phan Hách).
Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:
Nắng Ba Đình như thế nào?
Thắm vàng chói trên lăng Bác.
Chói chang.
Nhạt nắng.
Bầu trời trên Quảng trường như thế nào?
a. Nhiều mây.
b.Trong vắt.
c. U ám.
Đi trên Quảng trường Ba Đình, bạn nhỏ có cảm tưởng như thế nào?
Vui vẻ
 Tưởng như có bàn tay Bác đang vẫy.
Không có cảm tưởng gì.
Gạch chân dưới các từ chỉ đặc điểm trong các câu sau:
 Nắng Ba Đình mùa thu
 Thắm vàng trên lưng Bác
 Vẫn trong vắt bầu trời
 Ngày Tuyên ngôn Độc lập.
Câu Em đi trên Quảng trường thuộc mẫu câu:
Ai là gì?
Ai làm gì?
Ai thế nào?
Phần tự luận:
Bài 1: Cho các tiếng sau: Thương; mến; yêu; Kính; quý. Em hãy ghép các tiếng đó thành những từ có 2 tiếng.
Câu 2: Viết đoạn văn ( từ 4 đến 5 câu ) kể về một con vật nuôi mà em đã thấy.
Gợi ý: 
- Đó là con gì? Của ai?
- Hình dáng con vật đó có gì đáng chú ý? Lông có màu gì?
- Con vật này ăn gì? Nó biết làm gì?
- Em có thích nó không?
C/Môn Tự nhiên – xã hội
Phần trắc nghiệm:
C©u1: ViÕt ch÷ § vµo tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng, ch÷ S vµo tr­íc c©u tr¶ lêi sai.
	B¹n nªn lµm g× ®Ó cét sèng kh«ng bÞ cong vÑo?
A, 	Lu«n ngåi häc ngay ng¾n.
B,	Mang v¸c vËt nÆng.
C,	§eo cÆp trªn hai vai khi ®i häc.
D,	Ngåi häc ë bµn ghÕ võa tÇm vãc
C©u2: H·y xÕp c¸c tõ sau sao cho ®óng thø tù ®­êng ®i cña thøc ¨n trong èng tiªu ho¸:
	Thùc qu¶n, hËu m«n, d¹ dµy, ruét non, miÖng, ruét giµ
C©u3: §¸nh dÊu nh©n (x) vµo tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt
	1, * ¨n chËm, nhai kü cã Ých lîi g×?
	A,	Tr¸nh bÞ nghÑn vµ hãc x­¬ng.
	B,	Thøc ¨n ®­îc nghiÒn n¸t tèt h¬n.
	C,	C¶ hai ý trªn
	2,* V× sao chóng ta kh«ng nªn ch¹y nh¶y n« ®ïa sau khi ¨n:
	A, 	DÔ bÞ ®au d¹ dµy
	B,	C¬ thÓ cÇn d­îc nghØ ng¬i ®Ó d¹ dµy tiªu ho¸ thøc ¨n tèt.
	C,	C¶ hai ý trªn
C©u4: Nh÷ng ph­¬ng tiÖn giao th«ng nµo ch¹y trªn ®­êng bé?
A. ¤ t« chë kh¸ch
B. Xe löa
C. ¤ t« chë hµng
D. Xe ®¹p, xe m¸y.
Đ. M¸y bay
G. Tµu thuû
C©u5: §¸nh dÊu nh©n (x) vµo tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt
* B¹n nªn lµm g× ®Ó gi÷ s¹ch m«i tr­êng?
 A, 	Vøt r¸c ra ®­êng hoÆc xuèng s«ng, suèi, hå, ao.
 B, 	Bá r¸c vµo thïng cã n¾p ®Ëy, kh«ng lµm r¬i r¸c ra ngoµi.
 C, 	§¹i tiÖn vµ tiÓu tiÖn ®óng n¬i quy ®Þnh.
 D,	 Kh¹c nhổ bõa b·i.
Phần tự luận
C©u 1. B¹n ®· ®­îc ®i nh÷ng ph­¬ng tiÖn giao th«ng nµo ? Khi ®i trªn nh÷ng ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®ã b¹n ph¶i thùc hiÖn nh÷ng qui ®Þnh g× ®Ó ®¶m b¶o an toµn ?
.
C©u 2. Gia ®×nh b¹n sèng ë ®©u ? ( nªu xãm, x·, huyÖn )
C©u 3. ViÕt tªn mét sè c©y sèng d­íi n­íc mµ b¹n biÕt vµ nªu lîi Ých cña chóng ?

File đính kèm:

  • docDe thi TNNT lop 2.doc