Đề thi khảo sát chất lượng học sinh giỏi - Lớp 1 năm học: 2008 - 2009 môn: Toán

doc4 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 16/10/2018 | Lượt xem: 60 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi khảo sát chất lượng học sinh giỏi - Lớp 1 năm học: 2008 - 2009 môn: Toán, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
thi khảo sát chất lượng học sinh giỏi- Lớp 1
Năm học: 2008 - 2009
Môn: Toán
 Thời gian làm bài: 60 phút (Không kể thời gian giao đề)
Họ và tên: ................................................................... Lớp: ........... SBD: ...................
Trường: Tiểu học Nghiêm Xuyên- Thường Tín- Hà Nội.
Bài 1: Điền số thích hợp vào ô trống:	( 4 điểm)	
 -
 7
 6 
 5 2
 4
 3 
 7 6
+
 	17 + 	 = 28
	 - 14 = 35
	33 + 51 < < 99 - 13
Bài 2: Điền dấu ( + , - ) thích hợp vào chỗ ...........	(3 điểm)
	40 ..... 32 ..... 7 = 89
	75 ..... 12 ...... 2 = 61
	88 ..... 23 ...... 4 = 69
Bài 3: (6 điểm)
	a) Nếu thêm 13 viên bi thì Hùng sẽ có 58 viên bi. Hỏi Hùng có bao nhiêu viên bi?	(3 điểm)
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Không được viết vào đây
Không được viết vào đây
Không được viết vào đây
Không được viết vào đây
	b) Lan nghĩ ra một số, lấy số đó trừ 23 cộng 32 bằng 77. Hỏi số Lan nghĩ là bao nhiêu?	(3 điểm)
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 4: Số? 	(3 điểm)	 
33
 - 14 + 36 - 45 + 12
Bài 5: 	( 4 điểm)
 Hình bên có bao nhiêu đoạn thẳng?
..........................................................................
Kể tên các đoạn thẳng: ....................................
..........................................................................
..........................................................................
 A B
0
 D C 
............................................................................................................................................................................................................................................................................ 
Đáp án
Bài 1: (4 điểm)
	- Điền đúng 6 ô trống đầu, mỗi ô được 0.5 điểm.
	- Điền đúng số 85 vào:	33 + 51 < 85 < 99 - 13 được 1 điểm
Bài 2: (3 điểm)
	40 + 32 + 7 = 89	(1 điểm)
	75 - 12 - 2 = 61	(1 điểm)
	88 - 23 + 4 = 69	(1 điểm)
	Điền sai 1 dấu (+ , -) trừ 0.5 điểm.
Bài 3: (6 điểm)
	a) (3 điểm)	
	Hùng có số viên bi là:	(0.5 điểm)	
	58 - 13 = 45 (viên bi)	(2 điểm)
	Đáp số: 45 viên bi.	(0.5 điểm)
	b) (3 điểm)
	Số Lan nghĩ là:	(0.5 điểm)
	77 - 32 + 23 = 68	(2 điểm)
	Đáp số: 68	(0.5 điểm)
Bài 4: (3 điểm)
	Điền đúng mỗi ô trống được 0.75 điểm.
Bài 5: (4 điểm)
	- Hình bên có 10 đoạn thẳng.	(1.5 điểm)
	- Kể tên đúng 10 đoạn thẳng được: 10 x 0.25 = 2.5 điểm.
	( Đoạn thẳng: AB , BC , CD, AD, AO , OC , AC , BO , OD , BD)

File đính kèm:

  • docDE THI HSG TOAN 1.doc