Đề thi học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện - Môn thi: Sinh Học - Đề 2

doc1 trang | Chia sẻ: hong20 | Ngày: 17/11/2020 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện - Môn thi: Sinh Học - Đề 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phßng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
huyÖn yªn ®Þnh
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
®Ò thi Häc sinh giái líp 9 cÊp huyÖn
n¨m häc 2012 - 2013
M«n thi: Sinh học
Thêi gian: 150 phót (kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)
Ngµy thi: 26/02/2013
(§Ò thi nµy gåm 01 trang).
 Đề bài:
 	Câu 1(2.5đ): Trên 1 NST của một loài có trật tự phân bố các đoạn NST là ABCDEF. Khi bị đột biến NST đó bị biến đổi thành ABCDE. Xác định dạng đột biến và cho biết ảnh hưởng của nó tới đời sống sinh vật? Cho ví dụ minh họa.
Câu 2(2.5đ): Phân tích vật chất di truyền của một chủng gây bệnh cúm ở gà thì thấy rằng vật chất di truyền của nó là một phân tử axit nucleic được cấu tạo bởi 4 loại đơn phân với tỉ lệ mỗi loại là: 23% A, 26%U, 25%G, 26%X.
Xác định tên của chủng loại vật chất di truyền của chủng gây bệnh này?
Chủng VSV gây bệnh là virut hay vi khuẩn, tại sao?
Câu 3(4.0đ): Hãy cho biết những điểm cơ bản sau đây của quá trình phân bào giảm phân:
Số lần phân bào.
Diễn biến của NST
Kết quả của quá trình.
Câu 4(5.0đ): a.Điểm khác nhau về kết quả phép lai phân tích F1 trong trường hợp di truyền độc lập và di truyền liên kết trong phép lai 2 cặp tính trạng? Nêu ý nghĩa của di truyền liên kết?
b.Gen A trội hoàn toàn so với gen a, gen B trội hoàn toàn so với gen b. Cho 2 cá thể dị hợp tử về 1 cặp gen có kiểu gen khác nhau giao phối với nhau đời con có 4 kiểu hình theo tỉ lệ : 25% : 25% : 25% :25%.
Viết hai sơ đồ lai ứng với quy luật phân li độc lập và quy luật di truyền liên kết minh họa cho kết quả trên.
Câu 5(3.5đ): Ở một loài thực vật xét 3 cặp gen (Aa, Bb, DD), mỗi gen quy định 1 tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn toàn. Cho phép lai:
AaBbDD x AaBbDD .
a. Xác định số kiểu hình và tỉ lệ kiểu hình ở F1.
b.Không cần lập bảng hãy tính tỉ lệ xuất hiện ở F1 kiểu gen: AaBBDD, AAbbDD?
Câu 6(2.5đ): Một gen có chiều dài 5100A0 và Adenin chiếm 20% số nucleotit của gen. Hãy xác định:
Số chu kì xoắn của gen
Số nucleotit mỗi loại của gen.
Số liên kết hidro của gen.
. HẾT .

File đính kèm:

  • docSinh 9(5).doc
Đề thi liên quan