Đề thi học kì II môn: Sinh học 8 - Trường THCS Lê Hồng Phong

doc5 trang | Chia sẻ: hong20 | Ngày: 05/11/2020 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi học kì II môn: Sinh học 8 - Trường THCS Lê Hồng Phong, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHOØNG GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO ÑAMROÂNG 	THI HOÏC KÌ II
TRÖÔØNG THCS LEÂ HOÀNG PHONG Moân : Sinh hoïc 8
Hoï vaø teân:  Thôøi gian: 45 phuùt 
Lôùp : 8A.	
Ñieåm
Chöõ kí giaùm khaûo
Lôøi pheâ cuûa giaùo vieân
A. TRAÉC NGHIEÄM: ( 5 ñieåm)
Khoanh troøn vaøo ñaàu caâu traû lôøi ñuùng nhaát :
Caâu 1: Ñeå ñaûm baûo söï dinh döôõng cuûa da hoaëc traùnh ñeå khoâ giaùc maïc cuûa maét, ngöôøi ta phaûi aên thöùc aên coù ñuû löôïng vitamin:
a. Vitamin A	b. Vitamin D	c . Vitamin C 	d. Vitamin E
Caâu 2: Vitamin caàn cho söï taêng cöôøng haáp thuï canxi ôû ruoät non vaø caàn thieát cho söï phaùt trieån cuûa xöông moät caùch bình thöôøng :
a. Vitamin A	b. Vitamin D	c. Vitamin C 	d. Vitamin E
Caâu 3:Muoái khoaùng naøo coù thaønh phaàn caáu taïo cuûa heâmoâgloâbin trong hoàng caàu:
a. Natri	b. Canxi	c. Saét( Fe)	d. Ioát 
Caâu 4: Cô quan baøi tieát chuû yeáu vaø quan troïng nhaát laø :
a. Phoåi thaûi khí CO2 vaø nöôùc	b. Da thaûi moà hoâi	c. Thaän thaûi nöôùc tieåu.
Caâu 5: Nöôùc tieåu ñaàu ñöôïc taïo thaønh do: 
a. Quaù trình loïc maùu dieãn ra ôû caàu thaän	b. Quaù trình loïc maùu dieãn ra ôû nang caàu thaän
c. Quaù trình loïc maùu dieãn ra ôû oáng thaän	d. Quaù trình loïc maùu dieãn ra ôû beå thaän
Caâu 6:Trong nöôùc tieåu chính thöùc coù xuaát hieän ñöôøng ( glucoâzô ) thì ngöôøi ñoù seõ bò beänh: 
a. Dö insulin	b. Soûi thaän	c. Soûi boùng ñaùi	d. Ñaùi thaùo ñöôøng
Caâu 7: Nguyeân taéc reøn luyeän da naøo seõ laøm cho cô theå taïo ra nhieàu vitamin D choáng coøi xöông ?
a. Taém nöôùc, taém naéng, taém möa nhieàu laàn trong ngaøy.
b. Thöôøng xuyeân tieáp xuùc vôùi aùnh saùng maët trôøi vaøo buoåi saùng.
c. Reøn luyeän töø töø lieân tuïc, naâng daàn söùc chòu ñöïng.
d. Caên cöù vaøo tình traïng söùc khoeû ñeå coù cheá ñoä reøn luyeän thích hôïp.
Caâu 8: Nhöõng ñieåm gioáng nhau giöõa heä thaàn kinh sinh döôõng vaø heä thaàn kinh vaän ñoäng laø:
a. Ñeàu coù boä phaän trung öông vaø boä phaän ngoaïi bieân, coù chöùc naêng ñieàu khieån, ñieàu hoaø vaø phoái hôïp hoaït ñoäng cuûa caùc cô quan.
b. Ñeàu coù lieân quan ñeán hoaït ñoäng cuûa cô vaân.
c. Ñeàu coù chöùc naêng ñieàu khieån, ñieàu hoaø vaø phoái hôïp hoaït ñoäng cuûa caùc cô quan.
d. Ñeàu coù boä phaän trung öông vaø boä phaän ngoaïi bieân.
Caâu 9: Beänh vieâm maøng naõo laø do:
a. Viruùt coù trong caùc maïch maùu naõo gaây neân.
b. Vi khuaån coù trong dòch naõo tuyû, laøm cho dòch naõo tuyû hoaù ñuïc.
c. Huyeát aùp taêng gaây vôõ maïch maùu naõo.
d. Viruùt coù trong dòch naõo tuyû, laøm cho dòch naõo tuyû hoaù ñuïc
Caâu 10: Daãn luoàng xung thaàn kinh töø trung öông thaàn kinh ñeán caùc cô quan ñeå ñieàu khieån hoaït ñoäng laø do:
a. Daây thaàn kinh höôùng taâm	b. Daây thaàn kinh pha
c. Daây thaàn kinh li taâm	d. Caû hai caâu a vaø c ñeàu ñuùng.
Caâu 11: Daãn luoàng xung thaàn kinh ñi caûø 2 chieàu höôùng taâm vaø li taâm laø do:
a. Daây thaàn kinh höôùng taâm	b. Daây thaàn kinh pha
c. Daây thaàn kinh li taâm	d. Caû hai caâu a vaø c ñeàu ñuùng
Caâu 12: Tieåu naõo bò caét boû seõ laøm aûnh höôûng ñeán:
a. Tröông löïc cô bò roái loaïn	b. Maát taát caû caùc phaûn xaï coù ñieàu kieän.
c. Khoâng phoái hôïp ñöôïc caùc cöû ñoäng cuûa caùc cô.	d. Thaân khoâng döùng vöõng, töù chi rung raåy.
Caâu 13: Neáu vuøng vaän ñoäng ngoân ngöõ ôû naõo ngöôøi bò toån thöông seõ laøm cho ngöôøi ñoù :
a. Tieáng noùi seõ maát ñi.	b. Khoâng taïo ñöôïc caùc aâm thanh roõ raøng 
c. Seõ khoâng hieåu tieáng noùi .	d. Caâm vaø ñieác.
Caâu 14: Nhöõng ngöôøi bò chaán thöông ôû voû naõo do ngaõ xe, xuaát huyeát ôû naõo thì coù theå bò:
a. Teâ lòeât maát caûm giaùc.	b. Muø, ñieác.	
c. Maát trí nhôù.	d. Caû 3 caâu a, b, c ñeàu ñuùng.
Caâu 15: Trong caùc phaûn xaï sau phaûn xaï naøo laø phaûn xaï coù ñieàu kieän ?
a. Neáu bò dí tay vaøo maét thì maét seõ nhaém laïi.
b. Neáu ñaõ moät laàn aên me chua, veà sau thaáy me chua thì laäp töùc tieát nöôùc boït.
 c. Phaûn xaï buù ôû treû môùi sinh.
d. Tay chaïm phaûi vaät noùng thì laäp töùc ruït tay laïi.
Caâu 16: Trong caùc phaûn xaï sau phaûn xaï naøo laø phaûn xaï khoâng coù ñieàu kieän? 
a. Phaûn xaï taäp theå duïc vaøo buoåi saùng khi nghe tieáng nhaïc.
b. Neáu ñaõ moät laàn aên me chua, veà sau thaáy me chua thì laäp töùc tieát nöôùc boït.
c. Phaûn xaï buù ôû treû môùi sinh.
d. Choù seõ tieát nöôùc boït khi thaáy aùnh ñeøn saùng.
Caâu 17: Trong caùc tuyeán sau tuyeán naøo vöøa coù chöùc naêng noäi tieát vöøa coù chöùc naêng ngoaïi tieát ?
a. Tuyeán tuî	b. Tuyeán gan	c. Tuyeán yeân	d. Tuyeán treân thaän.
Caâu 18 : Trong caùc tuyeán noäi tieát sau, tuyeán naøo quan troïng vaø giöõ vai troø chæ ñaïo hoaït ñoäng cuûa haàu heát caùc tuyeán noäi tieát khaùc?
a. Tuyeán giaùp	b. Tuyeán tuî	c. Tuyeán yeân	d. Tuyeán treân thaän.
Caâu 19: Tinh hoaøn coù chöùc naêng :
a. Saûn sinh ra tinh truøng.	b. Saûn sinh ra tinh truøng vaø hoocmoân testoâsteâroân.
c. Nuoâi döôõng tinh truøng.	d. Saûn sinh ra tinh truøng vaø hoocmoân proâgesteâroân
Caâu 20: Buoàng tröùng coù chöùc naêng :
a. Saûn sinh ra tröùng vaø hoocmoân sinh duïc nöõ ( Ôstroâgen).
b. Saûn sinh ra tröùng vaø nuoâi döôõng tröùng.
c. Saûn sinh ra tröùng, laøm tröùng chín vaø ruïng.
d. Saûn sinh ra tröùng .
B. TÖÏ LUAÄN. (5 ñieåm)
Caâu 1: Neâu roõ vai troø vaø tính chaát cuûa hoocmoân ? Töø ñoù xaùc ñònh roõ taàm quan troïng cuûa caùc tuyeán noäi tieát ñoái vôùi ñôøi soáng .(2, 5 ñieåm)
Caâu 2: Quaù trình thu nhaän kích thích cuûa soùng aâm dieãn ra nhö theá naøo ? (1,5 ñieåm).
Caâu 3: Taïi sao ngöôøi say röôïu trong khi ñi coù hieän töôïng chaân nam ñaù chaân chieâu? ( 1,0 ñieåm)
BAØI LAØM
PHOØNG GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO ÑAMROÂNG 	ÑAÙP AÙN ÑEÀ THI HOÏC KÌ II
TRÖÔØNG THCS LEÂ HOÀNG PHONG MOÂN : SINH HOÏC 8
A. TRAÉC NGHIEÄM: ( 5 ñieåm)
Khoanh troøn vaøo ñaàu caâu traû lôøi ñuùng nhaát : Moãi caâu ñuùng ñöôïc ( 0,25 ñieåm )
1- a	2- b	3- c	4-c	5- a	6- d	7- b	8- a	9- b	10- c	11- b	12- d	13- a	14- d	15- b	16- a	17- b	18- c	19- b	20- a
B. TÖÏ LUAÄN. (5 ñieåm)
Caâu 1:
 * Tính chaát cuûa hoocmoân: Moãi yù ñuùng ñöôïc 0, 25ñieåm 
- Hoocmoân coù tính ñaëc hieäu: moãi hoocmoân chæ aønh höôûng ñeán 1 hoaëc 1 soá cô quan xaùc xònh.
- Hoocmoân coù hoaït tính sinh hoïc raát cao.
- Hoocmoân khoâng mang tính ñaëc tröng cho loaøi.
 * Vai troø cuûa hoocmoân: Moãi yù ñuùng ñöôïc 0,5ñieåm
- Duy trì ñöôïc tính oån ñònh cuûa moâi tröôøng trong cô theå.
- Ñieàu hoaø caùc quaù trình sinh lí dieãn ra bình thöôøng.
 * Taàm quan troïng cuûa caùc tuyeán noäi tieát : Moãi yù ñuùng ñöôïc 0, 75 ñieåm
- Ñaûm baûo hoaït ñoäng cuûa caùc cô quan trong cô theå dieãn ra bình thöôøng. Neáu maát caân baèng hoaït ñoäng cuûa tuyeán seõ gaây ra tình traïng beänh lí.
Caâu 2: Traû lôøi ñaày ñuû chính xaùc ñöôïc 1,5 ñieåm.
Soùng aâm => maøng nhó => chuoãi xöông tai =>cöûa baàu => chuyeån ñoäng ngoaïi dòch vaø noäi dòch => rung maøng cô sôû => kích thích cô quan cooc ti xuaát hieän xung thaàn kinh truyeàn ñeán vuøng thính giaùc (phaân tích cho bieát aâm thanh ).
 Caâu 3: Traû lôøi ñaày ñuû chính xaùc ñöôïc 1,0 ñieåm.
	Do röôïu ñaõ ngaên caûn ,öùc cheá söï daãn truyeàn xung thaàn kinh lieân quan ñeán tieåu naõo khieán söï phoái hôïp hoaït ñoäng phöùc taïp vaø giöõ thaêng baèng cô theå bò aûnh höôûng 
 *******************************************************************

File đính kèm:

  • docDe DA KHHK 2 nam 2008 2009.doc