Đề thi giáo viên giỏi cấp trường năm học 2012 -2013 môn: giáo dục công dân (thời gian làm bài : 150 phút)

pdf3 trang | Chia sẻ: bobo00 | Ngày: 31/08/2016 | Lượt xem: 627 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi giáo viên giỏi cấp trường năm học 2012 -2013 môn: giáo dục công dân (thời gian làm bài : 150 phút), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 1
 SỞ GD – ĐT BẮC NINH 
TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 1 
ĐỀ THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG 
NĂM HỌC 2012 -2013 
Môn: Giáo dục công dân 
 (Thời gian làm bài : 150 phút) 
Câu 1 ( 2 điểm): Trong đề thi học sinh giỏi môn giáo dục công dân năm học 2009- 
2010 có câu: 
 ‘ Em hãy phân tích trách nhiệm của công dân trong việc góp phần nâng cao 
chất lượng các yếu tố cơ bản của quá trình lao động sản xuất ’. 
 Anh (Chị) hãy làm đáp án cho câu hỏi trên? 
Câu 2( 5,5 điểm): Cung - Cầu là một trong những quy luật kinh tế cơ bản của kinh 
tế thị trường. Khi giảng về biểu hiện của quan hệ cung- cầu, Anh (Chị) phải làm rõ 
nội dung gì? 
Cái khó trong phần này là giúp học sinh phân biệt được giá cả và giá cả thị 
trường. Vậy Anh (Chị) hãy cho biết giá cả và giá cả thị trường khác nhau ở điểm nào 
Câu 3 ( 2,5 điểm): Anh( Chị) hãy cho biết vi phạm pháp luật có các dấu hiệu cơ bản 
nào? Phân biệt vi phạm pháp luật và vi phạm đạo đức. 
.. Hết.. 
 2
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 
ĐỀ THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG 
NĂM HỌC 2012 -2013 
Môn : Giáo dục công dân 
Câu Nội dung trả lời Thang 
điểm 
1 Trong kì thi học sinh giỏi môn gdcd năm học 2009-2010 có câu 
hỏi: Em hãy phân tích trách nhiệm của công dân trong việc góp 
phần nâng cao các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất. Anh( Chị) 
hãy làm đáp án cho câu hỏi trên? 
2 điểm 
 - Mọi quá trình sản xuất là sự kết hợp bởi 3 yếu tố: sức lao động, đối 
tượng lao động và tư liệu sản xuất. 
0.5 điểm 
 - Để nâng cao chất lượng sức lao động công dân cần phải: 
+ Tích cực học tập để nâng cao trí lực. 
+ Thực hiện chế độ ăn uống, sinh hoạt, rền luyện thân thể để nâng 
cao thể lực 
+ Có thái độ hợp tác trong học tập và lao động để nâng cao năng suất 
lao động 
+ Tích cực chủ động để tìm kiếm việc làm để đảm bảo đời sống cá 
nhân và phát triển kinh tế đất nước. 
0.5 điểm 
 - Để nâng cao chất lượng tư liệu lao động, công dân cần phải: 
+ Luôn có ý thức hoàn thiện và sáng tạo công cụ lao động 
+ Thường xuyên có ý thức bảo quản các yếu tố thuộc kết cấu hạ tầng. 
+ Tuyên truyền và vận động người khác góp phần phát triển kết cấu 
hạ tầng sản xuất. 
0.5 điểm 
 - Để góp phần nâng cao chất lượng đối tượng lao động, công dân cần 
+ Có ý thức bảo vệ, giữ gìn tài nguyên, môi trường sinh thái. 
+ Có ý thức sử dụng tài nguyên tiết kiệm, hợp lí trong quá trình lao 
động 
+ Tuyên truyền, vận động mọi người cùng nâng cao trách nhiệm bảo 
vệ môi trường sinh thái. 
0.5 điểm 
2 Cung- cầu là 1 trong những quy luật kinh tế cơ bản của kinh tế thị 
trường. Khi giảng về biểu hiện của quan hệ cung cầu cần làm rõ 
nội dung gì? Cái khó của phần này là giúp học sinh phân biệt được 
giá cả và giá cả thị trường.Anh( Chị) hãy cho biết giá cả và giá cả 
thị trường khác nhau ở điểm nào? 
5,5điểm 
 - Biểu hiện của quan hệ cung- cầu trong sản xuất và lưu thông hàng 
hóa. 
+ Cung- cầu tác động lẫn nhau: 
. Cầu tăng → sản xuất mở rộng→ Cung tăng 
1 điểm 
 3
. Cầu giảm→ sản xuất thu hẹp→ Cung giảm 
Cho ví dụ 
+ Cung- cầu ảnh hưởng đến giá cả thị trường: 
. Cung = cầu→ giá cả = giá trị 
. Cung > cầu → giá cả < giá trị 
. Cung giá trị 
Cho ví dụ 
+ Giá cả thị trường ảnh hưởng tới cung- cầu: 
. Giá cả tăng → sản xuất mở rộng→ cung tăng, cầu giảm khi mức thu 
nhập không tăng. 
. Giá cả giảm→ sản xuất giảm→ cung giảm, cầu tăng khi mức thu 
nhập không tăng. 
Cho ví dụ 
1,5 điểm 
1,5 điểm 
 - Sự khác nhau giữa giá cả và giá cả thị trường: 
+ Giá cả chỉ chịu sự tác động của nhân tố giá trị 
+ Giá cả thị trường không chỉ chịu sự tác động của nhân tố giá trị mà 
còn chịu sự tác động của các nhân tố khác như: cạnh tranh, cung- 
cầu, sức mua của đồng tiền( lạm phát). 
1,5 điểm 
3 Anh( Chị) hãy cho biết vi phạm pháp luật có những dấu hiệu nào. 
So sánh vi phạm pháp luật và vi phạm đạo đức. 
2,5 điểm 
 - Vi phạm pháp luật có các dấu hiệu cơ bản : 
+ Là các hành vi trái pháp luật, hành vi xâm hại những quan hệ xã 
hội được pháp luật bảo vệ. 
+ Năng lực trách nhiệm pháp lý của chủ thể hành vi trái pháp luật. 
+ Lỗi của chủ thể có hành vi trái pháp luật 
0.5 điểm 
 - So sánh vi phạm pháp luật và vi phạm đạo đức 
+ Giống nhau: đầu là hành vi trái với quy luật, chuẩn mực chung. 
+ Khác nhau: 
 . Vi phạm pháp luật là các hành vi trái với các quy phạm pháp luật 
do nhà nước ban hành. Vi phạm đạo đức là làm trái với quan niệm, 
chuẩn mực đạo đức được thừa nhận chung trong xã hội. 
 . Vi phạm pháp luật phải có đủ 3 dấu hiệu do pháp luật quy định; 
vi phạm đạo đức không nhất thiết phải đủ các dấu hiệu. 
- Cho 2 ví dụ về vi phạm PL và vi phạm đạo đức 
1 điểm 
1 điểm 

File đính kèm:

  • pdfDe-GVDG-2013-BacNinh-GDCD.pdf