Đề thi đề xuất - Môn thi: Lịch Sử

doc5 trang | Chia sẻ: hong20 | Ngày: 13/11/2020 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi đề xuất - Môn thi: Lịch Sử, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ THI ĐỀ XUẤT
Kỳ thi: THPT chuyên
Môn thi: Lịch sử 	; Thời gian làm bài: 150 phút
Họ và tên: Trần Thị Huyền 	; Chức vụ: Giáo viên
Đơn vị: Trường THCS Chân Lý
Nội dung đề thi:
A. Lịch sử thế giới: (4 điểm)
Câu 1: (3 điểm)
Sự phát triển thần kì của nền kinh tế Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ 2 ? Nguyên nhân của sự phát triển thần kì đó ? 
Câu 2: (1điểm)
Những nét chính trong chính sách đối ngoại của Liên Xô từ sau chiến tranh thế giới thứ 2.
B. Lịch sử Việt Nam: (6điểm)
Câu 3. (2,5 điểm)
Trình bày hoạt động của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài từ năm 1920 đến năm 1930. Em hãy cho biết công lao của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam trong thời kì này.
Câu 4: (2 điểm)Tại sao nói Xô viết - Nghệ Tĩnh là đỉnh cao của cao trào cách mạng 1930 - 1931 ?
Câu 5. (1,5 điểm)
Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 trải qua những chiến dịch nào? Nêu diễn biến của chiến dịch quan trọng nhất đối với việc kết thúc cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975.
Hết
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI ĐỀ XUẤT
Kỳ thi: THPT chuyên
Môn thi: Lịch sử 	; Thời gian làm bài: 150 phút
Họ và tên: Trần Thị Huyền 	; Chức vụ: Giáo viên
Đơn vị: Trường THCS Chân Lý
A. Lịch sử thế giới (4 điểm) 
Câu 1 (3điểm)
* Sự phát triển thần kỳ của nền kinh tế Nhật Bản: 
Điểm
- Nêu một vài nét về hoàn cảnh đất nước: Nhật sau chiến tranh thế giới thứ II Là nước bại trận, nền kinh tế bị tàn phá nặng nề;đồng thời khú khăn bao trựm đất nước. Nhưng cũng ngay sau chiến tranh, dưới chế độ quân quản của Mỹ, một loạt các cải cách dân chủ được tiến hành. Những cải cách này đã mang lại luồng không khí mới đối với các tầng lốp nhân dân và là một nhân tố quan trọng giúp Nhật bản phát triển mạnh mẽ sau này.
0, 25
- Nền kinh tế Nhật Bản chỉ bắt đầu chỉ phát triển mạnh mẽ khi Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Triều Tiên 6/1950 được coi là ngọn gió thần của nền kinh tế Nhật Bản.
Bước sang những năm 1960 của thế kỷ XX, khi Mĩ gõy ra cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, nền kinh tế Nhật Bản lại cú những cơ hội mới để đạt dược sự tăng trưởng thần kỳ vượt qua cỏc nước Tõy Âu đứng hàng thứ hai trờn thế giới sau Mĩ.
0, 25
- VÒ tæng s¶n phÈm quèc d©n, n¨m 1950 ®¹t 20 tû ®«la, n¨m 1968 ®¹t 183 tû USD ®øng thø 2 thÕ giíi sau Mü
0,25
- N¨m 1990, thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi ®¹t 23796 USD vượt Mĩ và đứng thứ hai trên thế giới sau Thụy Sĩ là (29850USD)
0,25
-Về công nghiệp: trong những năm 1950 - 1960 tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm là 15%, những năm 1961-1970 là 13,5% 
0,25
- Về nông nghiệp trong những năm 1967-1969 đã cung cấp được hơn 80% nhu cầu lương thực trong nước, 2/3 nhu cầu thịt sữa, nghề đánh cá đứng thứ 2 thế giới
0,25
- Từ những năm 1970 của thế kỉ XX, Nhật Bản đã trở thành một trong 3 trung tâm kinh tế, tài chính của thế giới
0,25
* Nguyên nhân của sự phát triển thần kì: 
- Điều kiện quốc tế thuận lợi.
0, 25
-Truyền thống văn hoá giáo dục lâu đời.
0, 25
- Vai trò quan trọng của Nhà nước trong việc đề ra cỏc đường lối phỏt triển, nắm bắt đúng thời cơ và điều tiết cần thiết để đưa nền kinh tế liờn tục tăng trưởng.
0, 25
- Hệ thống tổ chức quản lý có hiệu quả.
0,25
- Con người Nhật Bản được đào tạo chu đáo, cú ý chớ vươn lờn, cần cự lao động đề cao kỷ luật và coi trọng tiết kiệm.
0,25
Câu 2: (1,0 điểm)Chính sách đối ngoại của Liên Xô:
Chủ trương duy trì hoà bình thế giới, thực hiện chính sách chung sống hoà bình.
0,25
- Tích cực ủng hộ cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân
0,5
- Liên xô trở thành chỗ dựa vững chắc của hoà bình và cách mạng thế giới.
0,25
B . Lịch sử Việt Nam
Câu 3(2,5 điểm) Trình bày hoạt động của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài từ năm 1920 đến năm 1930? ......
 a/ Trình bày hoạt động của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc ......
1,5
- Tháng 7-1920, Nguyễn Ái Quốc được đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lê-nin .... 
0,25
- Tại Đại hội của Đảng Xã hội Pháp (12-1920), Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế thứ III và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp......
0,25 
- Năm 1921, Nguyễn Ái Quốc cùng một số người yêu nước của các thuộc địa Pháp sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa ở Pa-ri...., Người còn ra báo Người cùng khổ, viết nhiều bài cho các báo Nhân đạo, Đời sống công nhân....
0,25
- Tháng 6-1923, Nguyễn Ái Quốc rời nước Pháp sang Liên Xô sau đó dự Hội nghị Quốc tế nông dân (10-1923) và được bầu vào Ban Chấp hành. Năm 1924, Người tham dự Đại hội lần thứ V của Quốc tế Cộng sản......
0,25
- Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc) sau đó thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (6-1925)....
- Nguyễn Ái Quốc trực tiếp mở nhiều lớp huấn luyện chính trị để đào tạo một số thanh niên Việt Nam trở thành những cán bộ cách mạng. Báo Thanh niên được xuất bản (1925) .... Các bài giảng của Người được tập hợp lại và in thành sách Đường Kách mệnh....
0,25
- Ngày 6-1-1930, Nguyễn Ái Quốc chủ trì hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Cửu Long (Hương Cảng – Trung Quốc) để thành lập một đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam, thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt.... sau này được gọi là Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.
0,25
b/ Em hãy cho biết công lao của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc......
1,00
- Người đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho cách mạng Việt Nam: Con đường cách mạng vô sản.
0,25
- Người đã tích cực hoạt động để truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam nhằm chuẩn bị về tư tưởng- chính trị và tổ chức cho việc thành lập một chính Đảng của giai cấp vô sản ở Việt Nam.
0,25
- Nguyễn Ái Quốc đã trực tiếp chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản và sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam.
0,25
- Người đã soạn thảo cho Đảng một đường lối chiến lược và sách lược đúng đắn, sáng tạo đó là Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt.... sau này được gọi là Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.
0,25
Câu 4 (2điểm) Tại sao nói Xô viết - Nghệ Tĩnh là đỉnh cao của cao trào cách mạng 1930 - 1931 ?
- Nghệ –Tĩnh là nơi có phong trào phát triển mạnh mẽ nhất. Tháng 9- 1930 , phong trào công nông phát triển lên tới đỉnh cao. Khẩu hiệu đấu tranh chính trị kết hợp với các khẩu hiệu kinh tế. Các cuộc đấu tranh diễn ra quyết liệt, quần chúng vũ trang tự vệ , biểu tình thị uy vũ trang tấn công vào chính quyền địch ở địa phương. Điển hình là cuộc biểu tình của nông dân huyện Hưng Nguyên(Nghệ An), tiếp đó là các cuộc đấu tranh của nông dânThanh Chương ,Diễn Châu(Nghệ An),Hương Sơn (Hà Tĩnh)..phá huyện lị, nhà giam, ga xe lửa, cắt dây điện tín, phá đồn điền pháp. Công nhân Vinh- Bến Thủy bãi công để ủng hộ phong trào của nông dân và phản đối chính sách khủng bố của địch. Trước khí thế đấu tranh sôi nổi của quần chúng bộ máy chính quyền của đế quốc và phong kiến tay sai ở nhiều huyện xã bị tê liệt.
0,25
- Dưới sự lãnh đạo của các tổ chức Đảng ở địa phương, quần chúng đã thành lập các Xô viết.
0,25
- Về chính trị: 
Thay chính quyền cũ bằng chính quyền mới do nhân dân quản lí.
Trấn áp bọn phản cách mạng, thực hiện các quyền tự do dân chủ.
Phát triển các đoàn thể cách mạng như Công hội, Nông hội, hội Phụ nữ,Thanh niên.
0, 5
- Kinh tế: chia lại công điền, bắt địa chủ giảm tô, xoá nợ.
0,25
- Văn hoá giáo dục:
Vận động nhân dân xây dựng đời sống mới, bài trừ mê tín dị đoan. Khuyến khích nhân dân học chữ quốc ngữ.
0,25
- Quân sự: thành lập các đội tự vệ vũ trang, duy trì an ninh trật tự
0,25
- Chính quyền xô viết đã làm được nhiều việc, thực sự là chính quyền của dân.
0,25
Câu 5(1,5 điểm): Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 trải qua ......
a/ Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 trải qua những chiến dịch sau: 
- Chiến dịch Tây Nguyên (3-1975).
- Chiến dịch Huế - Đà Nẵng (3-1975).
- Chiến dịch Hồ Chí Minh (4-1975).
0,25
b/ Nêu diễn biến của chiến dịch quan trọng nhất....
1,25
- Chiến dịch quan trọng nhất là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
0,25
- Diễn biến:
+ 5 giờ chiều ngày 26-4-1975, chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu. Năm cánh quân cùng lúc tiến vào trung tâm Sài Gòn..... 
0, 50
+ 10 giờ 45 phút ngày 30-4-1975, xe tăng của ta tiến vào Dinh Độc Lập, bắt sống toàn bộ Chính phủ Trung ương Sài Gòn....
0,25
+ 11giờ 30 phút cùng ngày, lá cờ cách mạng tung bay trên nóc tòa nhà Phủ Tổng thống, báo hiệu chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng.
+ Ngày 2-5, tỉnh cuối cùng ở miền Nam là Châu Đốc được giải phóng. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 kết thúc thắng lợi
0,25

File đính kèm:

  • docDe thi vao lop 10 chuyen mon Su.doc