Đề tham khảo học sinh giỏi môn Toán 1

doc8 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 16/10/2018 | Lượt xem: 119 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tham khảo học sinh giỏi môn Toán 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
§Ò 1
Bµi 1 : ( 2 ®iÓm ) Cho c¸c sè 28 ; 17 ; 9 ; 8 ; 10 ; 0 ; 90 ; 55 ; 72 ; 42.
a . T×m trong d·y sè trªn : 
 - C¸c sè cã 1 ch÷ sè lµ sè nµo?:......
 - C¸c sè cã 2 ch÷ sè lµ sè nµo?: .. ... 
 - Sè nhá nhÊt cã 2 ch÷ sè lµ sè nµo?:................
 - Sè lín nhÊt cã 1 ch÷ sè lµ sè nµo?:..................
 b. XÕp c¸c sè trªn theo thø tù t¨ng dÇn ? 
Bµi 2 : (2 ®iÓm) TÝnh : 
 40 + 14 – 3 = ......... 36 - 26 + 20 = ............
 64 + 5 - 20 = ........ 44 - 42 + 23 = ............
Bµi 3 : (2,5 ®iÓm) Trên cây bưởi có hai chục quả bưởi. Mẹ đã hái 10 quả. Hỏi trên cây còn bao nhiêu quả bưởi ?
Bµi 4 : ( 2 ®iÓm ) 
 Líp 1B cã 13 häc sinh kh¸, 11 häc sinh giái. Hái líp 1B cã bao nhiªu häc sinh kh¸, giái ?	
Bµi 5: ( 0,5 ®iÓm) ViÕt c¸c sè ch½n chôc nhá h¬n 60 
Bµi 6 : ( 1 ®iÓm ) H×nh vÏ d­íi ®©y cã mÊy h×nh tam gi¸c?
 Cã.... h×nh tam gi¸c 
§Ò 2
Bµi 1 a, §iÒn dÊu +, - ?
6
1
7
9
5
4
 ; =
 b, ?
 98 - 5 99 - 8 	84 +11 99 - 4
 45 + 4 89 - 60 54 - 2 42 + 6
Bµi 2. TÝnh. 
 a, 20 + 30 + 40 = 70 – 50 – 10 =
 b, 2 + 3 + 8 + 7 = 3 + 1 + 7 + 9 =
Bµi 3. a, Ngµy 7 th¸ng 6 n¨m nay lµ ngµy chñ nhËt.
- Ngµy 1 th¸ng 6 n¨m nay lµ ngµy thø .............................
 - Ngµy 4 th¸ng 6 n¨m nay lµ ngµy thø .............................
 b, H«m nay lµ ngµy thø n¨m. Ngµy thø n¨m liÒn tr­íc c¸ch ngµy h«m 
 nay mÊy ngµy? V× Sao ?
Bµi 4. T×m hai sè ch½n chôc nhá h¬n 90 sao cho khi lÊy sè lín trõ ®i sè bÐ th× cã 
 kÕt qu¶ b»ng 40
Bµi 5. Hoµng nãi : TÕt nµy chÞ m×nh cã sè tuæi b»ng kÕt qu¶ cña phÐp céng 5 sè 
 kh¸c nhau nhá nhÊt céng l¹i. Hái ®Õn tÕt chÞ cña Hoµng bao nhiªu tuæi ?
Bµi 6 ChÞ gµ M¸i M¬ Êp në ®­îc 16 chó gµ con. Hái gia ®×nh chÞ gµ M¸i M¬ cã 
 bao nhiªu con gµ? 
Bµi 7.
a, H×nh bªn cã ............ h×nh tam gi¸c.
a, H×nh bªn cã ............ h×nh vu«ng. 
§Ò 3 :
Bµi 1: khoanh vµo ch÷ ®Æt tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng.
a. Sè thÝch hîp viÕt vµo chç chÊm cña 25 +..+ 10 = 37
A. 0	B. 2
C. 3	 D. 5
b.Sè thÝch hîp viÕt vµo « trèng cña:
19 > 12 + > 17 lµ
A. 4	B. 5
C. 6	 D. 7
c. H×nh bªn cã
 A. 4 h×nh tam gi¸c
	B. 5 h×nh tam gi¸c
	C. 6 h×nh tam gi¸c
	D. 7 h×nh tam gi¸c
Bµi 2:
§iÒn dÊu (+, - ) thÝch hîp vµo « trèng
39 	38	90 61 = 30
Bµi 3: §iÒn sè thÝch hîp vµo « trèng
a
64
58
29
b
23
41
a + b
79
a - b
4
9
Bµi 4:
Ngµy kû niÖm Quèc tÕ lao ®éng ngµy 01 th¸ng 5 n¨m 2009 lµ ngµy thø s¸u, kû niÖm chiÕn th¾ng §iÖn Biªn Phñ ngµy 07 th¸ng 5 n¨m 2009 lµ ngµy thø mÊy?
Bµi 5: Líp 1A cã 20 b¹n g¸i, sè b¹n trai nhiÒu h¬n sè b¹n g¸i lµ 4 b¹n. Hái líp 1A cã bao nhiªu b¹n? 
Bµi gi¶i
Bµi 6:
 12	 20	25
?
39	70	
33
11
40
10
14
13
?
Sè thÝch hîp ®iÒn vµo dÊu lµ sè nµo?
Em h·y gi¶ thÝch t¹i sao em ®iÒn sè ®ã?
Bµi gi¶i
§Ò 4
Bài 1(1 điểm): Điền dấu (>,<, =) thích hợp vào ô trống.
26 – 12 15	16 + 23 49 -11
47 – 25 19	67 – 42 12 + 3
Bài 2: (2 điểm) Số?
+5
8
-6
+7
a) 
70
-20
-40
+20
-30
b)
Bài 3(2 điểm): Tìm hai số sao cho cộng lại bằng 7 và lấy số lớn trừ đi số bé cũng có kết quả bằng 7.
Bài 4 (3 điểm): 
Viết số liền sau của số nhỏ nhất có một chữ số:	
Viết số liền trước của số lớn nhất có một chữ số:	
Viết số nhỏ nhất có hai chữ số khác nhau: 	
Có bao nhiêu số có một chữ số lớn hơn 6:	
Bài 5(2 điểm):
Nếu Toàn có thêm 12 viên bi thì Toàn sẽ có tất cả 55 viên bi. Hỏi Toàn có bao nhiêu viên bi.
Bµi gi¶i
ĐỀ TỔNG HỢP
Bµi 1. 
a, ViÕt tÊt c¶ c¸c sè cã hµng chôc lµ 5:
..............................................................................................................................
b, T×m trong c¸c sè ®ã:
	- Sè lín nhÊt: ...............................................................................................
	- Sè nhá nhÊt: ..............................................................................................
Bµi 2. ViÕt sè thÝch hîp vµo :
	 + 21 	 + 30 
	a, 71 	b, 20 
	 - 22 	 - 35
	c, 34 	d, 68
Bµi 3. 
	Ræ cam thø nhÊt cã 24 qu¶. Ræ cam thø hai cã 31 qu¶. 
a, Ræ cam nµo cã sè qu¶ cam nhiÒu h¬n?
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
b, Hái c¶ hai ræ cã bao nhiªu qu¶ cam?
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Bµi 4. §iÒn vµo chç chÊm:
	H×nh vÏ bªn cã: 
	a, .......... h×nh ch÷ nhËt
	b, .......... h×nh tam gi¸c
Bµi 5: 	a. Sè thÝch hîp viÕt vµo chç chÊm cña 25 +..+ 10 = 37
A. 0	B. 2	C. 3	 D. 5
b.Sè thÝch hîp viÕt vµo « trèng cña: 19 > 12 + > 17 lµ
A. 4	B. 5	C. 6	 D. 7
c. H×nh bªn cã
 A. 4 h×nh tam gi¸c
	B. 5 h×nh tam gi¸c
	C. 6 h×nh tam gi¸c
	D. 7 h×nh tam gi¸c
Bµi 6 : §iÒn dÊu (+, - ) thÝch hîp vµo « trèng
39 38	 90 61 = 30
Bµi 7: Líp 1A cã 20 b¹n g¸i, sè b¹n trai nhiÒu h¬n sè b¹n g¸i lµ 4 b¹n. Hái líp 1A cã bao nhiªu b¹n?
Bµi gi¶i
Bài 8. số hình vuông ở hình bên
	A. 3 hình vuông
	B. 4 hình vuông
	C. 5 hình vuông
Bài 9. Vieát caùc soá: 67, 75, 49, 47, 63 , 
a) theo thöù töï töø lôùn ñeán beù: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) theo thöù töï töø beù ñeán lôùn : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bài 10 :. Tính:
	30 cm + 50 cm = . . . . . . . .	32 cm + 57 cm = . . . . . . . .
	35 cm - 5 cm = . . . . . . . . 	14 cm - 9 cm = . . . . . . . .
Bài 11 . Soá lieàn sau cuûa 40 laø : . . . . 	Soá lieàn sau cuûa 48 laø : . . . .
 Soá lieàn tröôùc cuûa 40 laø : . . . . 	Soá lieàn tröôùc cuûa 100 laø : . . . .
20. Hình beân coù : . . . . . . hình vuoâng
 : . . . . . . hình tam giaùc
Bài 12 Điền số thích hợp vào ô trống:
	14 + 	= 68	; 	 - 36 = 52
Bài 13 Điền dấu ( + , - ) thích hợp vào chỗ ...........	
12 ..8 .. 4 = 24 	 40 ..... 32 = 72
88 ..... 23 ...... 4 = 69	 75 ..... 12 ...... 2 = 61
Bài 14 Nếu thêm 13 viên bi thì Hùng sẽ có 58 viên bi. Hỏi trước đó Hùng có bao nhiêu viên bi?
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Bài 15: Hai sợi dây dài tất cả 16 xăng- ti -mét. Sợi dây thứ nhất dài 5 xăng- ti- mét. Hỏi sợi dây thứ hai dài bao nhiêu xăng- ti -mét?
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Bài 16 : Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu tam giác? Khoanh vào ý đúng.
A. 3 hình tam giác
B. 4 Hình tam giác
C. 5 hình tam giác
D. 6 hình tam giác	
Bài 17 Điền dấu (>,<, =) thích hợp vào ô trống.
26 – 12 15	16 + 23 49 -11
47 – 25 19	67 – 42 12 + 3
Viết số liền sau của số nhỏ nhất có một chữ số:	
Viết số liền trước của số lớn nhất có một chữ số:	
Viết số nhỏ nhất có hai chữ số khác nhau: 	
Có bao nhiêu số có một chữ số lớn hơn 6:	
Bài 18 TÝnh : 
 40 + 14 – 3 = ......... 36 - 26 + 20 = ............
 64 + 5 - 20 = ........ 44 - 42 + 23 = ............
Bài 19 Líp 1B cã 13 häc sinh kh¸, 11 häc sinh giái. Hái líp 1B cã bao nhiªu häc sinh kh¸, giái ?	
Bài 20 ViÕt c¸c sè ch½n chôc nhá h¬n 60 
Bài 21. Điền số có hai chữ số thích hợp vào chỗ chấm: ( 2.5 điểm )
	a, 58 + +  +  = 88
	b, 82 –  –  –  = 52
Bài 22. Tuấn có 7 viên bi đỏ, xanh và vàng. Biết rằng số bi đỏ nhiều nhất. Số bi xanh ít nhất. Hỏi Tuấn có mấy viên xanh, mấy viên bi đỏ, mấy viên bi vàng ? 
Bài 23. Một con kiến bò xung quanh mép bốn cạnh bằng nhau của một viên gạch bông hình vuông, có chiều dài mỗi cạnh là 20 cm. Hỏi con kiến đã bò được một quãng đường dài bao nhiêu xăng ti mét ?
Bài 24. Hùng nói: “Mình có số bi bằng số nhỏ nhất có hai chữ số cộng thêm 2”. Thắng nói: “ Mình có số bi bằng hai số nhỏ nhất ghép lại trừ đi 1”. Hỏi Thắng và Hùng ai có nhiều bi hơn ? Cả hai bạn có bao nhiêu viên bi ? 

File đính kèm:

  • docDE THAM KHAO HSG Toan 1.doc