Đề ôn luyện giữa kỳ I (lớp 1) đề 1 môn: Toán lớp 1

doc11 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 16/10/2018 | Lượt xem: 54 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề ôn luyện giữa kỳ I (lớp 1) đề 1 môn: Toán lớp 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ ễN LUYỆN GIỮA KY I ( LỚP 1)
ĐỀ 1: 
Mụn: Toỏn – Lớp 1
Thời gian : 40 phỳt
Bài 1:
	a)Viết số 
0
2
4
5
7
8
10
 b) Đọc số theo mẫu : 3: ba ; 7:.. ; 10:..
Bài 2: 
 a) Tớnh:	2 + 1 = .. 2 + 3 = .. 2 + 2 = .. 
	 1 + 2 = ... 5 + 0 = .. 3 + 0 = ..
 b) Tớnh:
+
+
+
+
 3 2 1 0
 1 3 2 4 
 ....... ...... ....... ......
Bài 3: Điền ( >, <, = ) ? 
>
<
=
 45 2 + 24
 ?
 3.2 3 + 2.. ..3
Bài 4: Viết phộp tớnh thớch hợp.
Bài 5: Viết số: ?
 Cú hỡnh trũn ; cú hỡnh vuụng ;	 cú hỡnh tam giỏc; 
ĐỀ Bài 1. Viết cỏc số 7; 2; 5; 8; 3; 6;9 theo thứ tự bộ dần: 
Bài 2.số ?	
   	..
Bài 3 . Viết cỏc số 7, 1, 5, 9, 3 theo thứ tự từ lớn dần
Bài 4 . Tớnh: 
	1	2	3	2
	 +	 +	 +	 + 
	2	0	1	2
	 	 	 .	 
Bài 5 . 
 > 3..2	 6..6	4.5
	 < ?
	 = 10.7	1 + 2..3	41 + 2
Bài 6 . 
	Hỡnh bờn cú:
	Cú.hỡnh tam giỏc
	Cú.hỡnh vuụng
ĐỀ 3
Mụn: Toỏn – Lớp 1
Thời gian : 40 phỳt
Bài 1: Viết số thớch hợp vào ụ trống: 
0
3
6
8
9
5
2
Bài 2: Số?
Bài 3: 
>
<
=
	10 ă 4	5 ă 9	10 ă 10
	 3 ă 5	5 ă 1	 7 ă 2
	 1 ă 8	8 ă 9	 2 + 2 ă 1 + 4
Bài 4:	? 
2 + 2 = 
 3 + 2 = 	
2 = + 1
4 – 2 =
	+ 2 = 5
3 = 2 + 
Bài 5: Tớnh: 
+
+
+
+
	2	4	3	3	
	3	0	1	2
 ....... ...... ...... ......	
Bài 6: Hỡnh vẽ bờn cú mấy hỡnh tam giỏc ? 
	Cú ................. hỡnh tam giỏc.
ĐỀ 4
Mụn: Toỏn – Lớp 1
Thời gian : 40 phỳt
 Bài 1: Tớnh 
 2 + 1 = 3 + 2 = 2 + 2 = 	1 + 3 =
 3 + 0 = 0 + 4 = 1 + 1 = 5 + 0 =
Bài 2: Tớnh 
 2 4 0 5 3 1
 + + + + + +
 3 0 1 0 1 2 
 .......	......	......	......	......	......
Bài 3: 
>
<
=
 0 + 4......4 + 1 0 + 5.......3 + 1
 ? 
 1 + 2......2 + 1 3 + 2.......1 + 3 
Bài 4: Số?
 1 + 3 = ..... .... + 4 = 5
 2 + ... = 4 3 +.... = 3
Bài 5: Trong hỡnh bờn: 
Cú ....... hỡnh tam giỏc?
Cú ........hỡnh vuụng?
ĐỀ 5
Mụn: Toỏn – Lớp 1
Thời gian : 40 phỳt
 A. Phần trách nghiệm:
 Em hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
 1: Số lớn nhất trong cỏc số 5 , 2 , 8 là số :
 A. 5 B. 2 C. 8
2: Kết quả của phộp tớnh 3 + 1 là:
 A. 4 B. 3 C. 2
 3: + 2 = 4 . Số cần điền vào ụ trống là :
 A. 2 B. 1 C. 5
 4: 6 < . < 8 Số thớch hợp điền vào chỗ chấm là :
 A. 7 B. 5 C. 9 
 5 Cú mấy hỡnh tam giỏc ? 
A. 1 B. 2 C. 3 
B . phần thực hành: 
1 Tớnh :
 2 2 0 2 
 +1 	 +3 +5 + 2 
 2 
< 2 3 4 + 1 . 4
> ?
= 2 + 0  2 2 .1 + 3
 3 : Viết phộp tớnh thớch hợp :
ĐỀ 6
Mụn: Toỏn – Lớp 1
Thời gian : 40 phỳt
Bài 1: Số? 
{{
||
lll
ĂĂ
Bài 2: Viết cỏc số 0 ; 7 ; 10 ; 4. 
a) Theo thứ tự từ bộ đến lớn:.....
b) Theo thứ tự từ lớn đến bộ:.....
Bài 3: Tớnh: 
a) 
 1 + 3 = . 3 + 1 = ... 3 + 2=...
 1 + 1 + 1 = . 2 + 1 + 1 =  1 + 0 + 2 =...
b)
Bài 4: 
>
<
=
 ? 2 4 2 + 2 3
 2 + 1 1 + 2 3 + 2 5
Bài 5: Số? 
1
3
 + 1 + 2	+ 2	+1
ĐỀ 7
Mụn: Toỏn – Lớp 1
Thời gian : 40 phỳt
Cõu 1: Sụ́ ? 
a) 1 2 	 4	 	 	 10
b) 10	 7	4	 1
Cõu 2: 
	1 2 + 1 5 2 + 2 2 2 + 1
 >
 < ?
 = 4 3 + 1 3 1 + 1 5 4 + 1 
Cõu 3: Tính:
a) 1 + 2 = b) 0 + 2 = 
2 + 3 = 1 + 2 = 
4 + 1 = 3 + 1 =
Cõu 4: 
 Hình bờn có .. hình tam giác?
Cõu 5:Viết phộp tớnh thớch hợp:
ĐỀ 8
Mụn: Toỏn – Lớp 1
Thời gian : 40 phỳt
Bài 1: Số? 
	 3 .. . .. ..
Bài 2: Tớnh: 	
a) 2	 3 2 3 
 +1 +2 +2 +1 
 .... .... .... .... 	
b) 1 + 2 + 1 = ..	 3 + 0 – 1 = 
Bài 3: Số? 
 1 + ...... = 4	3 - ...... = 1	...... + 4 = 5
Bài 4: > < = ? 
a) 	 0..1 77 85 3 ..9 
b) 2 0 + 4 2 + 2 3 3 - 1 1 + 1 
Bài 5: Hỡnh bờn : 
 Cú  hỡnh vuụng.
 Bài 6: Viết phộp tớnh thớch hợp: 
( ( (
( (
ĐỀ 9
Mụn: Toỏn – Lớp 1
Thời gian : 40 phỳt
1/ Viết
a/ Khoanh trũn vào số lớn nhất: 1; 2 ; 5 ; 10; 8 ; 9 ; 4 ; 3 ; 6 ;7.
b/ Khoanh trũn vào số bộ nhất: 5; 6 ; 3 ; 4 ; 1; 8 ; 9 ; 2 ; 7; 10.
2/ Tớnh: 
a) 1	 5 3 4
 + + + + 
 3	 0	 2 1
    ..
 b) 2 + 2 = . 4 + 0 + 1 =. 
 3 + 1 + 1= 3 + 0 + 2 =.
3.Viết cỏc số 5; 8; 2; 3 ; 1.
a/ Theo thứ tự từ bộ đến lớn:.
b/ Theo thứ tự từ lớn đến bộ
4.Hỡnh? 
 Cú  hỡnh tam giỏc
 Cú  hỡnh vuụng 
 Cú  hỡnh trũn
 5. 
>
<
=
 ? 1 + 2 5 2 + 3 3
 4 + 1 4 2 + 1 3
6. Viết phộp tớnh thớch hợp 
a.) cú : 3 con gà
 Mua thờm : 2 con gà
 Tất cả cú : con gà? 
ĐỀ 10
Mụn: Toỏn – Lớp 1
Thời gian : 40 phỳt
Số
Bài 1: 
 a) ?
0
1
3
5
8
9
Bài 2: .
	a) Tớnh:	 1 + 2 = 3 = 2 + . 
 2 + 0 = 2 = 0 + .
+
1
3
+
0
2
+
2
1
+
5
0
 b) Tớnh:
>
<
=
Bài 3: 
 ? 35 2 + 15
 54	 2 + 2....4
Bài 4: Viết phộp tớnh thớch hợp:
	 và
Bài 5: Hỡnh vẽ bờn cúhỡnh vuụng: 
Bài 6:
a.Khoanh vào số lớn nhất: 8 ; 2 ; 7 ; 9.
b.Khoanh vào số bộ nhất: 10 ; 3 ; 8 ; 4.

File đính kèm:

  • docDE ON LUYEN LOP 1 THAM KHAO.doc