Đề kiểm tra học kỳ II năm học: 2011 - 2012 môn: tiếng Anh lớp 5 - Trường Tiểu học Giao Xuân

doc4 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 09/10/2018 | Lượt xem: 179 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kỳ II năm học: 2011 - 2012 môn: tiếng Anh lớp 5 - Trường Tiểu học Giao Xuân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường Tiểu học ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC: 2011-2012
 Giao Xuân Môn: Tiếng Anh lớp 5
 ( Thời gian làm bài : 40 phút )
 (Học sinh làm bài trực tiếp vào giấy thi ) 
Chữ kí giám thị:
1:1: 1:. 2:.
Số Số phách
Họ và tên:.	
Lớp:..
Trường:
SBD:
 Điếm bài thi:
 Chữ kí giám khảo:
1: 1:.
 2:
2: 
Số Số phách
TIẾNG ANH LỚP 5
I/ Put the words in the right columns (2ms ) .
 bookshop teacher 
 farmer engineer
 school hotel
 doctor nurse
 hospital factory
 Places
 Jobs
 bookshop
 doctor
thí sinh
không được 
viết vào
khoảng này
II/ Select and tick the letter A,B, C or D.(2ms)
1. He is ___________ Vietnam .
 A. from B. at C. on D. to
2. Lam is a ____________ at Sao Mai Primary School.
 A. student B. farmer C.worker D. doctor
3. What ____________ you do yesterday?
 A. do B. did C. does D. are
4. How ____________ is it from here to Hanoi?
 A. near B. left C. right D. far
5. He is _____________ football in the yard now.
 A. play B. plays C. played D. playing
III. Complete the dialogue (2ms )
 hospital name work nurse do
A: What is your sister’s (1 ) ____________?
B: She is Huong.
A: What does she (2 ) ______________ ?
B: She is a (3 ) ______________.
A: Where does she (4 ) _____________ ?
B : She works in a (5 ) _____________ in our hometown. 
IV. Read the passage and tick true or false (2ms).
John lives in England. He is a famous footballer. He likes travelling very much. Last year, he visited Ha Long Bay in Vietnam. It is very beautiful. Next year, he is going to visit Hoi An. He says he likes Vietnam very much
 True	False
1. John lives in Vietnam.
2. He is a famous football player. 
3.He dislikes trevelling.
4. He visited Ha Long Bay last month.
5.He is going to visit Hoi An next year.
V. Reorder the words to make sentences (2ms )
1. today / date / What / the / is / ?
.2. tomorrow / doing / you / are / What / ?
3. night / last / watched / TV / He /.
.4. want / badminton / to / I / play/ .
.
 ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011-2012
Môn: Tiếng Anh lớp 5
I/ Put the words in the right columns : 2 điểm
 Xếp đúng mỗi từ được 0,25 điểm
Places : hospital , hotel , school , factory .
Jobs : farmer , teacher , engineer , nurse .
II/ Select and tick the letter A,B,C or D: 2 điểm
 Mỗi câu làm đúng được 0,4 điểm
A. from
A. student
B.did
D. far
D. playing
III/ Complete the dialogue: 2 điểm
Mỗi câu làm đúng được 0,4 điểm
1. name
2. do
3. nurse
4. work
5. hospital
IV. Read the passage and tick true or false : 2 điểm
Mỗi câu làm đúng được 0,4 điẻm
1 – F
2 – T 
3 – F
4 – F
5 – T
V. Reorder the words to make sentences : 2 điểm
 Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm
What is the date today?
 What are you doing ?
He watched TV last night.
I want to play badminton
Ghi chú: Chấm trên thang điểm là 10 điểm. Điểm cả bài được làm tròn như sau:
5,5 hoặc 5,75 tính thành 6 điểm
5,25 điểm tính thành 5 điểm

File đính kèm:

  • docĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II LỚP 5.doc