Đề kiểm tra học kỳ II môn: Tiếng Việt - Lớp 1

doc4 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 74 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kỳ II môn: Tiếng Việt - Lớp 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
 Môn: TIẾNG VIỆT - LỚP 1 (Thời gian : 35 phút).
Họ và tên:................................................................Lớp:............
 §Ò sè 1
I. KIỂM TRA ĐỌC: ( 10 điểm )
1/ Đọc thành tiếng (6 điểm): Thực hiện như đã hướng dẫn.
2/ Đọc hiểu và làm bài tập (4 điểm): Thời gian: 15 phút
Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc kỹ đoạn văn dưới đây rồi thực hiện các bài tập:
	 Đầm sen
	Hoa sen đua nhau vươn cao. Khi nở, cánh hoa đỏ nhạt xoè ra, phô đài sen và nhị vàng. Hương sen ngan ngát, thanh khiết. Đài sen khi già thì dẹt lại, xanh thẫm.
	 Bài tập:
Tìm các tiếng trong bài có vần at:...................................................
Tìm hai tiếng ngoài bài có vần ăng:.................................................
Điền vần (nhớ thêm dấu thanh) in hay iên:
Đàn k .... đang đi.
Ông đọc bản t.. .
Khi nở, hoa sen đẹp như thế nào? (Ghi dấu X vào ô trống em cho là đúng):
 Cánh hoa trăng trắng nằm trên tấm lá xanh xanh.
 Cánh hoa đỏ nhạt xoè ra, phô đài sen và nhị vàng.
 Mỗi cánh hoa giống hệt một chiếc lá và có màu sắc rực rỡ. 
 II. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm) Thời gian: 20 phút
GV đọc cho HS viết khổ thơ đầu của bài Đi học– Sách Tiếng Việt 1, tập 2 
	§Ò sè 2
I. §Ò bµi:
A. §äc:
1. §äc thµnh tiÕng:
Häc sinh ®äc bµi: 
Hå G­¬m
Nhµ t«i ë Hµ Néi, c¸ch Hå G­¬m kh«ng xa. Tõ trªn cao nh×n xuèng, mÆt hå nh­ mét chiÕc g­¬ng bÇu dôc khæng lå, s¸ng long lanh.
CÇu Thª Hóc mµu son, cong nh­ con t«m, dÉn vµo ®Òn Ngäc S¬n. M¸i ®Òn lÊp lã bªn gèc ®a giµ, rÔ l¸ xum xuª. Xa mét chót lµ Th¸p Rïa, t­êng rªu cæ kÝnh. Th¸p x©y trªn gß ®Êt gi÷a hå, cá mäc xanh um.
2. §äc thÇm vµ tr¶ lêi c©u hái:
* H·y khoanh trßn vµo ch÷ c¸i tr­íc ý tr¶ lêi ®óng.
C©u 1: Hå G­¬m lµ c¶nh ®Ñp ë ®©u ?
A. ë thµnh phè Hå ChÝ Minh.	B. ë Hµ Néi.	C. ë §µ L¹t.
C©u 2: Tõ trªn cao nh×n xuèng mÆt Hå G­¬m tr«ng nh­ thÕ nµo?
A. Mét bøc tranh phong c¶nh tuyÖt ®Ñp.
B. Mét chiÕc g­¬ng bÇu dôc khæng lå s¸ng lonh lanh.
C. Mét mÆt n­íc ph¼ng l×.
C©u 3: Trong bµi cã mÊy c©u v¨n ?
A. 5.	B. 7.	C. 6.	D. 8.
C©u 4: Cuèi mçi c©u dïng dÊu g× ?
A. DÊu chÊm B. DÊu ph¶y C. DÊu hai chÊm
B. ViÕt:
1. ViÕt chÝnh t¶: 
GV ®äc cho HS viÕt bµi: Luü tre
2. Ng÷ ©m tõ vùng:
a) §iÒn g hay gh ?
con .........µ c¸i............Õ
b) §iÒn v¨n an hay oan ?
 Con ng............ trß giái. §µn ng........... ®ang ®i
§Ò sè 3
I. KIỂM TRA ĐỌC (10điểm) 	Học sinh đọc và làm các câu hỏi
Anh hùng biển cả
Cá heo là tay bơi giỏi nhất của biển. Nó có thể bơi nhanh vun vút như tên bắn. Cá heo sinh con và nuôi con bằng sữa. Nó khôn hơn cả chó, khỉ. Có thể dạy nó canh gác bờ biển, dẫn tàu thuyền vào ra các cảng, săn lùng tàu thuyền giặc. Một chú cá heo ở Biển Đen mới đây đã được thưởng huân chương. Chú cá heo này đã cứu sống một phi công, khi anh nhảy dù xuống biển vì máy bay bị hỏng.
Câu 1:(0,5 điểm) Tìm tiếng trong bài có vần uân:
Câu 2(1,5 điểm). Tìm tiếng ngoài bài:
 - có vần uân: 
 - có vần ân: ...
 Câu 3:(2 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất?
a. Cá heo nuôi con bằng gì?
 A. Cá heo nuôi con bằng cách cho ăn các loại cá con khác.
 B. Cá heo nuôi con bằng sữa.
 C. Cá con tự đi kiếm ăn.
b. Cá heo thông minh như thế nào?
A. Cá heo có thể canh gác bờ biển.
B. Cá heo có thể dẫn tàu thuyền vào ra các cảng, săn lùng tàu thuyền giặc.
C. Cá heo có thể canh gác bờ biển, dẫn tàu thuyền vào ra các cảng, săn lùng tàu thuyền giặc.
 II. Phần viết(10 điểm)
1. Chính tả ( 8 điểm). Nghe viết: GV đọc cho HS viết vở ô li bài: Cây bàng
 Mùa đông, cây vươn dài những cành khẳng khiu, trụi lá. Xuân sang, cành trên cành dưới chi chít những lộc non mơn mởn. Hè về, những tán lá xanh um che mát một khoảng sân trường. Thu đến từng chùm quả chín vàng trong kẽ lá.
2. Bài tập chính tả (2 điểm).
 a/ Điền vần ăn hay ăng( 0,25điểm)
 Bé ngắm tr 
 Muối rất m.......
 b/ Điền chữ ng hay ngh (1điểm)
 .ỗng đi trong .õ
 .é con ỉ trưa dưới bụi tre.
 c/ Điền vần thích hợp vào chỗ chấm? ( 0,5điểm)
 - ai hay ay: con n .. : m. ảnh
 d/ Điền chữ c hoặc k vào chỗ chấm? ( 0,25điểm)
 - thước ẻ	;	 lá .ọ
 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
 Môn: TOÁN - LỚP 1 (Thời gian: 35 phút).
I.Phần trắc nghiệm: (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Bảy mươi sáu viết là: 
67 ; B. 76 ; C. 706 
Câu 2: Hà có 25 que tính. Lan có 35 que tính. Lan có nhiều hơn Hà số que tính là:
10 ; B. 60 ; C. 20 
Câu 3: Trong các số sau: 50 ; 39 ; 43 số lớn nhất là:
43 ; B. 50 ; C. 39 
Câu 4. Số bé nhÊt trong c¸c sè : 73, 37, 95, 59 lµ :
 A. 73 B. 95 C. 37 
Câu 5. C¸c sè 85, 58, 76, 67 viÕt theo thø tù tõ lín ®Õn bÐ lµ :
A. 85, 58, 76, 67 B. 85, 76, 67, 58 C.76, 67, 85, 58 
Câu 6. Ngµy 12 th¸ng 5 lµ thø ba. VËy ngµy 15 th¸ng 5 lµ thø mÊy? 
 A.Thø t­ B. Thø n¨m C. Thø s¸u 
II. Phần tự luận: (7 điểm)
Bài 1: (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ trống
Số liền trước
Số đã cho
Số liền sau
39
48
71
80
99
Bài 2: (1 điểm) Tính:
 a)	37 +22 – 29 = ....................................; 98 – 38 + 12 =......................................
 b) 88 – 27 + 8 = .....................................; 95 – 34 – 11 = ......................................
Bài 3: (2 điểm) Đặt tính rồi tính 
 35 + 53 ; b) 6 + 32 ; c) 85 –3 5 ; d ) 79 - 26 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 4: (1 điểm) Điền dấu > ; < ; = vào ô trống: 
 	32 + 27 20 + 4 71 – 21 20 + 30
Bài 5: (1 điểm) Bố Mai nuôi 56 con vừa gà vừa vịt trong đó có 23 con gà. Hỏi bố Mai nuôi được bao nhiêu con vịt?
Bài làm:
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
A
Bài 7: (1 điểm) Quan sát hình vẽ bên và điền số vào chỗ chấm cho thích hợp:
 a) Có .............. hình tam giác.
D
B
 b) Có ............... đoạn thẳng.
M
C

File đính kèm:

  • docDE KT CUOI NAM TTV.doc