Đề kiểm tra học kì I - Môn: Sinh học khối 9

doc3 trang | Chia sẻ: hong20 | Ngày: 17/11/2020 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kì I - Môn: Sinh học khối 9, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD&ĐT TP LONG XUYÊN
TRƯỜNG THCS MẠC ĐĨNH CHI
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - NĂM HỌC :2013 – 2014
MÔN : SINH HỌC - KHỐI 9
Thời gian : 45 phút (không kể thời gian phát đề)
I/Phần trắc nghiệm: (4 điểm) Chọn câu đúng 
1.Bộ NST 2n bị thừa hoặc thiếu 1 hoặc 1 vài NST được gọi là:
 a. Thể 1 nhiễm b. Thể đa nhiễm c. Thể dị bội d. Thể đa bội	 
2. Loại ARN nào sau đây có chức năng truyền đạt thông tin di truyền ?
 a. ARN thông tin (mARN)	 b. ARN vận chuyển
 c. ARN ribôxôm d. Cả 3 loại ARN trên. 
3. Nguyên nhân của bệnh ung thư máu là: 
 a.Thường biến b. Đột biến gen. 
 c. Đột biến số lượng NST d. Đột biến cấu trúc NST. 
4. Khi riboxom dịch hết chiều dài của phân tử mARN có 1200 nucleotic chuỗi polypeptit được tổng hợp có số axit amin là : 
300. b. 350. c. 400. d.600.
5. Công nghệ tế bào là:
 a. Là ngành học về nuôi cấy tế bào.
 b. Là ngành học về nuôi cấy tế bào để tạo ra cơ thể hoàn chỉnh.
 c. Là một ngành kĩ thuật về nuôi cấy tế bào để tạo ra cơ thể hoàn chỉnh.
 d. Là một ngành kĩ thuật về qui trình ứng dụng phương pháp nuôi cấy tế bào hoặc để tạo ra 
 cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh.
6.Mối quan hệ giữa gen và tính trạng được thể hiện bằng sơ đồ nào sau đây ?
 a. Gen (ADN ) ’ mARN’ Prôtêin ’tính trạng 
 b. ADN ’ ARN ’ Prôtêin ’ tính trạng . 
 c. Gen (ADN ) ’ ARN’ Prôtêin’ tính trạng 
 d. Gen ( ADN ) ’ tARN ’ Prôtêin ’ tính trạng
7.Lĩnh vực công nghệ sinh học nào sao đây đã sản xuất ra các chế phẩm vi sinh dùng trong chăn nuôi, trồng trọt và bảo quản ?
 a. Công nghệ sinh học xử lý môi trường. b. Công nghệ lên men . 
 c. Công nghệ chuyển nhân và chuyển phôi. d.Công nghệ tế bào động vật và thực vật. 8.Trong tế bào sinh dưỡng của cây ngô (2n = 20) ,đột biến ở dạng (2n + 2 ) có số lượng NST là bao nhiêu ?
 a. 18 b. 20 c. 22 . d .24 
II/Phần tự luận: (4 điểm)
Câu 1: Nêu diễn biến cơ bản của NST ở các kì của nguyên phân? (2điểm)
Câu 2 : Trình bày các biện pháp để hạn chế phát sinh các bệnh, tật di truyền. (1 điểm)
Câu 3: Một đoạn mạch gen có cấu trúc sau:
 Mạch 1: – X – T – A – G – T – A – X – T – G – 
 Mạch 2: – G – A – T – X – A – T – G – A – X – 
Xác định trình tự các đơn phân của đoạn mạch ARN được tổng hợp từ mạch 1? (0,5 điểm)
Câu 4: Thường biến là gì? (0,5 điểm)
III/Phần bài tập: (2 điểm)
Ở cà chua, tính trạng quả đỏ là trội hoàn toàn so tính trạng quả vàng. Cho cây cà chua quả đỏ thuần chủng thụ phấn với cây cà chua quả vàng, Xác định kết quả thu được ở F1 và F2. 
ĐÁP ÁN THI HK1 – NH 2013-2014
MÔN SINH HỌC – KHỐI 9
I/Phần trắc nghiệm: (4 điểm) Chọn câu đúng 
Mỗi câu đúng 0,5 điểm
1. c 2. a 3. d 4. c 5. d 6. a 7. b 8. c
II/Phần tự luận: (4 điểm)
Câu 1: Nêu diễn biến cơ bản của NST ở các kì của nguyên phân? (2điểm)
HS nêu đúng mỗi kỳ 0,5 điểm
Các kỳ
Những diễn biến cơ bản của NST ở các kì nguyên phân 
Kỳ đầu 
- NST kép bắt đầu đóng xoắn và co ngắn có hình thái rõ rệt, đính vào các sơi tơ của thoi phân bào.
Kỳ giữa
- Các NST kép đóng xoắn cực đại, xếp thành 1 hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.
Kỳ sau 
- Từng NST kép tách nhau ở tâm động thành hai NST đơn phân li về hai cực của tế bào.
Kỳ cuối 
- Các NST đơn dãn xoắn dài ra, ở dạng sợi mảnh.
Câu 2 : Trình bày các biện pháp để hạn chế phát sinh các bệnh, tật di truyền. (1 điểm)
HS nêu đúng mỗi biện pháp (0,25 điểm)
Có thể hạn chế phát sinh tật, bệnh DT bằng các bpháp
 -Hạn chế hoạt động gây ô nhiễm mtrường 
 -Sử dụng đúng qui cách các loại thuốc bảo vệ TV 
 -Đấu tranh chống SX, thử, sử dụng vũ khí hhọc, vũ khí hạt nhân
 -Hạn chế kết hôn những người có nguy cơ mang gen gây bệnh di truyền hoặc hạn chế sinh con cặp vợ chồng nói trên
Câu 3: 
 Mạch ARN – G –A – U – X – A – U – G – A – X – (0,5 điểm)
Câu 4: Thường biến là gì? (0,5 điểm)
Thöôøng bieán laø nhöõng bieán ñoâûi kieåu hình phaùt sinh trong ñôøi soáng caù theå döôùi aûnh höôûng tröïc tieáp cuûa moâi tröôøng(đất, nước, kkhí, thức ăn, ĐK chăm sóc) khác nhau
III/Phần bài tập: (2 điểm)
 -Gen qui ước (0,25 điểm)
 -KG của P (0,25 điểm)
 -Sơ đồ lai (1 điểm)
 -KG, KH (0,5 điểm)
ĐỀ THI HỌC KỲ I MÔN SINH 9
Năm học 2013 – 2014 
Ma trận:
Chủ đề
Biết
Hiểu
Vận dụng 1
Vận dụng 2
Chủ đề 1: 5 tiết
30% 2điểm
100% 
 2đ
Chủ đề 2: 6 tiết
40% 2điểm
100% 
 2đ
Chủ đề 3: 5 tiết
30% 2điểm
50% 
 1đ
25% 
 0,5đ 
25% 
 0,5đ
Chủ đề 4: 5 tiết
30% 2điểm
50% 
 1đ
50% 
 1đ
Chủ đề 5: 3tiết
40% 1điểm
100%
 1đ
Chủ đề 6: 3 tiết
30% 1điểm
50% 
 0,5đ
50% 
 0,5đ
Cộng điểm
2,5điểm
4điểm
3,5điểm

File đính kèm:

  • docSINH HK1 NH1314.doc