Đề kiểm tra học kì 2 môn : Giáo dục công dân – khối 9

doc3 trang | Chia sẻ: bobo00 | Ngày: 24/08/2016 | Lượt xem: 819 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kì 2 môn : Giáo dục công dân – khối 9, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRÖÔØNG THCS QUANG TRUNG ÑEÀ KIEÅM TRA HOÏC KÌ 2
Ngöôøi ra :T. T. NGUYEÄT MOÂN :CD – KHOÁI 9
I/ TRAÉC NGHIEÄM (7 ñieåm ) 
 Khuyeân troøn vaøo ñaùp aùn ñuùng nhaát trong moãi caâu sau:
Caâu1: Ñaûng vaø nhaân daân tin töôûng vaøo theá heä thanh nieân vì :
a. Laø löïc löôïng xung kích b. Laølöïc löôïng noøng coát
c. Ñöôïc giaùo duïc ñaøo taïo toaøn dieän d. Caû 3 yù treân ñeàu ñuùng
Caâu 2 Caâu naøo sau ñaây theå hieän traùch nhieäm cuûa thanh nieân 
a. Ñöôïc ñeán ñaâu hay ñeán ñoù b. Ra söùc hoïc taäp , reøn luyeän veà moïi maët
c. Nöôùc ñeán chaân môùi nhaûy d. Chæ caàn hoïc taäp toát laø ñuû
Caâu3:Haønh vi naøo sau ñaây thöïc hieän ñuùng PL veà hoân nhaân ?
a. Keát hoân khi nam , nöõ ñuû 18 tuoåi b. Keát hoân khi nam , nöõ ñuû 20 tuoåi
c. Keát hoân khi nam 20 , nöõ 18 tuoåi trôû leân d. Caû 3 yù treân ñeàu ñuùng
Caâu4 : Theo em nhaø nöôùc thu thueá ñeå laøm gì ?
a. Traû löông cho coâng nhaân  b. OÅn ñònh thò tröôøng
c. Ñieàu chænh cô caáu kinh teá d. Daân giaøu nöôùc maïnh
Caâu5 : Kinh doanh laø gì ?
a. Laø hoaït ñoäng saûn suaát b. Laø moät hình thöùc dòch vuï
c. Laø moät hình thöùc trao ñoåi haøng hoaù d. Caû 3 yù treân
Caâu6 :Ñoái töôïng naøo sau ñaâyñöôïc kí hôïp ñoàng lao ñoäng
a. 10 tuoåi b.12 tuoåi
c. 14 tuoåi d.15 tuoåi 
Caâu7 : Theo em haønh vi naøo sau ñaây laø vi phaïm PL veà lao ñoäng ?
a. Thueâ treû em 13, 14 tuoåi ñoäi than b. Boû vieäc khoâng baùo tröôùc
c. Bò ñuoåi vieäc vì nghæ oám d. Caû 3 yù treân
Caâu8 : Ñoái töôïng naøo sau ñaây chòu traùch nhieäm phaùp lí haønh vi vi phaïm PL
a. Töø 10 ñeán 12 tuoåi b. Töø 14 ñeán 16 tuoåi
c. Ñuû16 tuoåi trôû leân d. Caû 3 yù treân
Caâu 9 :Nhöõng haønh vi naøo sau ñaây chòu traùch nhieäm phaùp lí ?
a. Ngöôøi trong ñoä tuoåi vò thaønh nieân b. Treû em döôùi10 tuoåi
c. Ngöôøi bò beänh taâm thaàn d. Moïi coâng daân phaïm toäi
Caâu10 : Nhöõng ai sau ñaây coù quyeàn ñoùng goùp vaøo döï thaûo söûa ñoåi boå sung Hieán phaùp naêm 1992
a. Kieàu baøo ta ôû nöôùc ngoaøi b. Moïi coâng daân Vieät Nam
c. Caùn boä coâng chöùc nhaø nöôùc d. Caùc ñaïi bieåu quoác hoäi
Caâu11 :Ñoái töôïng naøo sau ñaây phaûi thöïc hieän nghóa vuï quaân söï
a. Coâng daân nam ñuû 18 tuoåi b. Laø con gia ñình coù 2 anh em trai 
c. Löùa tuoåi töø 18 ñeán 27 tuoåi c. Taát caû nam nöõ töø 18 tuoåi trôû leân
Caâu 12 :Nhöõng haønh vi naøo sau ñaây vi phaïm PL veà nghóa vuï quaân söï
a. Khoâng chaáp haønh leänh goïi nhaäp nguõ b. Caûn trôû vieäc ñaêng kí quaân söï
c. Boû ñôn vòï veà gia ñình quaù thôøi haïn d. Caû 3 yù treân
Caâu 13 :Bieåu hieän naøo sau ñaây laø soáng coù ñaïo ñöùc
a. Bieát chaêm lo ñeán moïi ngöôøi b. Lo laéng cho baûn thaân 
c. Chaø ñaïp leân dö luaän xaõ hoäi d. Caû 3 yù treân
Caâu 14 :Hoïc sinh hay maéc phaûi nhöõng haønh vi naøo sau ñaây ?
a. Ñi xe ñaïp haøng2, 3 b. Voâ leã vôùi thaày coâ
c. Quay coùp baøi kieåm tra d. Caû 3 yù treân
II/ TÖÏ LUAÄN ( 3 ñieåm )
Caâu 1 (2 ñieåm ) T 15 tuoåi möôïn xe maùy 125 phaân khoái ruû B ñi chôi laïng laùch ; ñaùnh voõng treân döôøng phoá tai ngaõ tö. Coù tín hieäu ñeøn ñoû, nhöng T khoâng döøng maø coá tình ñi tieáp, gaây va queät vaøo ngöôøi ñi xe ñaïp vaø gaây thöông tích nheï cho ngöôøi ñoù.
 Theo em : 
 a- T ñaõ maéc nhöõng vi phaïp PL naøo ?
 b- T seõ bò xöû phaït nhö theá naøo ?
Caâu2 (1 ñieåm ) Vi phaïm phaùp luaät laø gì
 =========================
 ÑAÙP AÙN –CD9
I/ PHAÀN TRAÉC NGHIEÄM ( 7 ñieåm )
 Moãi caâu ñuùng ñöôïc 0.5 ñieåm
Caâu1 d Caâu 8c
Caâu 2b Caâu 9d
Caâu 3c Caâu 10b
Caâu4a Caâu11c
Caâu 5d Caâu12d
Caâu 6d Caâu13 a
Caâu 7d Caâu14d
II/ PHAÀN TÖÏ LUAÄN (3 ñieåm )
Caâu1 : (2 ñieåm )
 a-(1 ñieåm ) moãi yù ñuùng ñöôïc 0.25 ñieåm
 - Chöa ñuû tuoåi laùi xe maùy phaân khoái lôùn
 - Laïng laùch ñaùnh voõng
 - Vöôït ñeøn ñoû
 - Gaây tai naïn
 b- (1 ñieåm ) moãi yù ñuùng ñöôïc 0.25 ñieåm
 - Giam xe
 - Phaït tieàn
 - Boài thöôøng thieät haïi
 - Neáu ngöôøi bò tai naïn coù tæ leä thöông taät treân 11% phaït tuø
Caâu 2 (1 ñieåm ) neâu ñuùng khaùi nieäm trong saùch
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

File đính kèm:

  • docCD-9-QT.doc