Đề kiểm tra giữa học kì II Toán, Tiếng việt Lớp 2 - Năm học 2012-2013 - Trường Tiểu học Nguyễn Bình Khiêm

pdf9 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 26/05/2021 | Lượt xem: 121 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra giữa học kì II Toán, Tiếng việt Lớp 2 - Năm học 2012-2013 - Trường Tiểu học Nguyễn Bình Khiêm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TH NGUYỄN BỈNH KHIÊM 
HỌ VÀ TÊN :  
LỚP : . 
KTĐK GIỮA HKII – NĂM HỌC : 2012 - 2013 
MÔN TOÁN - LỚP 2 
Ngày 21/03/2013 
Thời gian : 40 phút 
Giám khảo 
Giám khảo 
Số mật mã 
Số thứ tự 
 
Điểm 
Nhận xét Giám khảo 
Giám khảo 
Số mật mã 
Số thứ tự 
 PHAÀN 1: Khoanh troøn vaøo chöõ tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát: (0,5 ñ/caâu) 
1. Trong pheùp tính 28 : 4 = 7 , 4 ñöôïc goïi laø: 
 a. soá bị chia b. số chia c. thương 
 2. Trong pheùp chia  : 3 = 9 , soá ñiền vào chỗ chấm laø : 
 a. 3 b. 12 c. 27 
 3. Moät hình tam giaùc coù ñoä daøi caùc caïnh laø : 5 cm , 7 cm , 9 cm. Chu vi hình tam giaùc laø: 
 a. 12 cm b. 16 cm c. 21 cm 
 4. Moät giôø coù : 
 a. 30 phuùt b. 60 phuùt c. 90 phuùt 
 PHAÀN 2 : 
1. Ñuùng ghi Đ, sai ghi S vaøo oâ troáng : ( 1 ñ) 
 2 x 5 = 2 + 2 + 2 + 2 3 x 4 = 3 + 3 + 3 + 3 
 4 + 4 = 4 x 2 5 + 5 + 5 = 5 x 4 
 2. Điền dấu >, < , = thích hợp vào chỗ chấm : (0,5 ñ) 
 3 x 0 12 : 4 10 : 2 25 – 10 
 5 x 3 3 x 5 27 : 3 5 x 1 
 3. Vieát soá thích hôïp vaøo oâ troáng : (1 ñ ) 
2 4 8 12 18 
 14 : 2 45 : 5 
9 6 10 
7 
THÍ SINH KHÔNG ĐƯỢC VIẾT VÀO KHUNG NÀY 
VÌ ĐÂY LÀ PHÁCH, SẼ RỌC ĐI MẤT 
 
 4. Khoanh vaø toâ maøu 
5
1
ø số quả táo hình dưới đây : ( 0,5 ñ) 
 5. Noái keát quaû vôùi pheùp tính thích hôïp : (1 ñ) 
 6. a) Tìm X : b) Tính : (2 ñ) 
X x 4 = 24 
30 : 3 + 29 = 
 7. Cô giáo chia học sinh trong lớp thành 6 nhóm để tham gia trò chơi, mỗi nhóm có 5 bạn. Hoûi 
 lớp học đó có bao nhiêu học sinh ? (2 ñ) 
Giaûi 
........................... ................................................................................................................... 
........................... ................................................................................................................... 
........................... ................................................................................................................... 
18 : 3 
40 : 4 
ÑAÙP AÙN VAØ BIEÅU ÑIEÅM MOÂN TOAÙN LÔÙP 2 
KIEÅM TRA GIÖÕA HKII – NAÊM HOÏC 2012 – 2013 
 PHAÀN 1: 1b 2c 3c 4b (0,5 ñieåm / caâu) 
 PHAÀN 2: 
 1. Ñuùng ghi Đ, sai ghi S vaøo oâ troáng : ( 1 ñieåm ) 
 2 x 5 = 2 + 2 + 2 + 2 S 3 x 4 = 3 + 3 + 3 + 3 Đ 
 4 + 4 = 4 x 2 Đ 5 + 5 + 5 = 5 x 4 S 
 2. Điền dấu >, < , = thích hợp vào chỗ chấm : (0,5 ñ) 
 Học sinh điền đúng dấu so sánh vào 4 ô trống được trọn điểm 
 3 x 0 < 12 : 4 10 : 2 < 25 – 10 
 5 x 3 = 3 x 5 27 : 3 > 5 x 1 
 3. Vieát soá thích hôïp vaøo oâ troáng : (1 ñ ) 
 Hoïc sinh ñieàn ñuùng 0,5 ñ / 2 oâ 
2 4 6 8 10 12 14 16 18 
 4. Khoanh vaøo 
5
1
 soá quả táo vaø toâ maøu vaøo soá quả táo : ( 0,5 ñ ) 
 Hoïc sinh khoanh vaø toâ maøu ñuùng : 0,5ñ / hình 
 5. Noái keát quaû vôùi pheùp tính thích hôïp : (1 ñ) 
 Hoïc sinh noái ñuùng keát quaû vôùi pheùp tính 
 6. a) Tìm X : b) Tính : (2 ñ) 
 X x 4 = 24 
 X = 24 : 4 (0,5ñ) 
 X = 6 (0,5ñ) 
 30 : 3 + 29 = 10 + 29 (0,5ñđ) 
 = 39 (0,5ñđ) 
 7. Giaûi 
 Soá học sinh lớp đó có laø : (0,5ñieåm) 
 5 x 6 = 30 (học sinh) (1ñieåm) 
 Ñaùp soá: 30 học sinh (0,5ñieåm) 
(Hoïc sinh ghi thieáu hoaëc sai teân ñôn vò: tröø 0,5ñ) 
Trường Tiểu học: Nguyễn Bỉnh Khiêm 
Họ tên: ...................................................... 
Học sinh lớp: .............................................. 
Số 
báo 
danh 
KTĐK GIỮA HK2 – NĂM HỌC 2012 – 2013 
Môn TIẾNG VIỆT – LỚP 2 
KIỂM TRA ĐỌC 
Ngày 22/03/2013 
Giám thị Số mật mã Số thứ tự 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Điểm Nhận xét Giám khảo Giám khảo Số mật mã Số thứ tự 
ĐỌC THẦM : Rơm tháng mười 
 Tôi nhớ những mùa gặt tuổi thơ. Nhớ cái hanh tháng mười trong như hổ phách. Những con 
đường làng đầy rơm vàng óng ánh. Rơm phơi héo tỏa mùi hương thơm ngầy ngậy, bọn trẻ 
con chạy nhảy trên những con đường rơm, sân rơm nô đùa. Rơm như tấm thảm vàng khổng 
lồ và ấm sực trải khắp ngõ ngách bờ tre. Bất cứ chỗ nào bọn trẻ cũng nằm lăn ra để sưởi nắng 
hoặc lăn lộn, vật lộn, chơi trò đi lộn đầu xuống đất. Còn tôi thì mùa gặt đến, tôi làm chiếc lều 
bằng rơm nép vào dệ tường hoa đầu sân, nằm trong đó, thò đầu ra, lim dim mắt nhìn bầu trời 
trong xanh, tràn ngập nắng ấm tươi vàng và những sợi tơ trời trắng muốt bay lửng lơ. 
 Theo Nguyễn Phan Hách 
 Chú giải : 
 - Rơm : là phần trên của thân cây lúa đã gặt và đập hết hạt 
 - Nắng hanh tháng mười: nắng khô và hơi lạnh, có thể làm nứt nẻ da thịt 
 B. ĐỌC THÀNH TIẾNG : 
 Học sinh bốc thăm đọc 1 đoạn trong các bài sau và trả lời 1 câu hỏi (do GV nêu) về nội dung 
đoạn HS vừa đọc. 
 a. Bài “Chim sơn ca và bông cúc trắng” (Sách Tiếng Việt lớp 2/tập 2, trang 23) 
 + Đoạn 1: “ Bên bờ rào  xanh thẳm .” 
 + Đoạn 2: “ Nhưng sáng hôm sau  chẳng làm gì được.” 
 + Đoạn 3: “Bỗng có hai cậu bé ....... an ủi chim.” 
 b. Bài “Vè chim ”(Sách Tiếng Việt lớp 2/tập 2, trang 28) 
 + Đoạn 1: “ 10 dòng thơ đầu ” 
 + Đoạn 2: “ 10 dòng thơ cuối 
 c. Bài “Bác sĩ Sói ” (Sách Tiếng Việt lớp 2/tập 2, trang 41) 
 + Đoạn 1: “Thấy Ngựa đang ăn cỏ.. về phía Ngựa” 
 + Đoạn 2: “Sói đến gần. cháu xin chịu.” 
 + Đoạn 3: “Sói đáp ........... mũ văng ra.” 
Tiêu chuẩn cho điểm đọc Điểm 
1. Đọc đúng tiếng, đúng từ ../ 3 đ 
2. Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu ../ 1 đ 
3. Tốc độ đọc đạt yêu cầu (không quá 1 phút) ../ 1 đ 
4. Trả lời đúng ý 2 câu hỏi do giáo viên nêu ../ 1 đ 
 Cộng: ../ 6 đ 
 .................................................................................................................................................................... 
Phần A: .....đ 
Câu 1: .../0,5đ 
Câu 2: .../0,5đ 
Câu 3: ...../ 1đ 
Câu 4: / 1 đ 
Câu 5: ...../ 1đ 
ĐỌC THẦM : 
Em đọc thầm bài “Rơm tháng mười” để trả lời các câu hỏi sau : 
(Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất của câu 1, 2 ) 
 Câu 1: Rơm có màu : 
a. hổ phách 
b. vàng óng 
c. trắng muốt 
Câu 2 : Rơm tỏa mùi hương thơm ngầy ngậy vào lúc : 
a. vừa mới gặt 
b. vừa bắt đầu phơi 
c. phơi héo 
Câu 3 : Tác giả làm gì khi mùa gặt đến ? 
Câu 4 : Em hãy tìm và viết lại những từ chỉ hoạt động trong câu sau : 
 “Bọn trẻ con chạy nhảy trên những con đường rơm, sân rơm nô đùa. ” 
Câu 5 : Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm được gạch dưới : 
“ Những sợi tơ trời trắng muốt bay lửng lơ.” 
Trường Tiểu học: Nguyễn Bỉnh Khiêm 
Họ tên: ....................................................... 
Học sinh lớp: .............................................. 
Số 
báo 
danh 
KTĐK GIỮA HK 2 – NĂM HỌC 2012 – 2013 
Môn TIẾNG VIỆT – LỚP 2 
KIỂM TRA VIẾT 
Ngày 22/03/2013 
Thời gian: 40 phút 
Giám thị Số mật mã Số thứ tự 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Điểm Nhận xét Giám khảo Giám khảo Số mật mã Số thứ tự 
/ 5đ 
I. CHÍNH TẢ (nghe – viết) : Thời gian 15 phút. 
 Bài “ Sông Hương ” (Sách Tiếng Việt 2 /tập 2 trang 72), học sinh viết tựa bài, 
đoạn từ “ Sông Hương là một đặc ân .................vẻ êm đềm.” 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
/ 5đ 
II. TẬP LÀM VĂN: (25 phút) 
 Đề bài : Lớp em đã được tham quan các chuồng thú tại Thảo Cầm Viên, 
em hãy viết khoảng 5 câu nói về một con vật mà em thích . 
 Gợi ý : 
 1. Em thích con vật nào ? 
 2. Hình dáng của nó có điểm gì nổi bật ? 
 3. Hoạt động của con vật có nét gì ngộ nghĩnh, đáng yêu ? 
3. Tình cảm của em đối với con vật đó như thế nào ? 
 Bài làm 
........................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................... 
HÖÔÙNG DAÃN ÑAÙP AÙN VAØ BIEÅU ÑIEÅM 
MOÂN TIEÁNG VIEÄT LÔÙP 2 
GIỮA HKII – NAÊM HOÏC 2012 - 2013 
A. ÑOÏC THAÀM: (4 ñieåm) 
Hoïc sinh ñoïc thaàm baøi “Rơm tháng mười” vaø laøm caùc baøi taäp. 
 - Caâu 1: 1b (0,5ñ) Caâu 2: 2c (0,5ñ) 
- Caâu 3: Khi muøa gaët ñeán, taùc giaû laøm chieác leàu baèng rôm (0,5ñ), naèm trong leàu lim dim 
maét ngaém nhìn baàu trôøi trong xanh, traøn ngaäp naéng aám vaø nhöõng sôïi tô trôøi traéng muoát bay löûng 
lô (0,5ñ) 
 Löu yù : HS coù theå dieãn ñaït theo suy nghó, GV chaám ñieåm phuø hôïp vôùi noäi dung. 
 - Câu 4 : Töø chæ hoaït ñoäng : chaïy nhaûy, noâ ñuøa (1ñ) 
- Caâu 5: Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong câu văn sau : (1đ) 
 Nhöõng sôïi tô trôøi traéng muoát bay như thế nào ? 
B. VIEÁT: 
 I. Chính taû : (5 ñieåm) 
- Baøi khoâng maéc loãi chính taû, chöõ vieát roõ raøng, saïch seõ ñöôïc 5 ñieåm. 
- Sai 1 loãi, tröø 0,5ñieåm. Nhöõng loãi sai gioáng nhau chæ tröø ñieåm 1 laàn. 
- Chöõ vieát khoâng roõ raøng, sai ñoä cao, khoaûng caùch, kieåu chöõ vaø baøi khoâng saïch seõ, tröø 1 
ñieåm toaøn baøi. 
 II. Taäp laøm vaên : (5 ñieåm) 
1. Yeâu caàu: 
- HS vieát ñöôïc ñoaïn vaên khoaûng 5 caâu, dieãn ñaït yù troïn veïn, bieát söû duïng daáu caâu vaø vieát 
hoa chöõ caùi ñaàu caâu. 
- Noäi dung: noùi veà con vaät maø mình thích nhaát khi tham quan caùc chuoàng thuù taïi Thaûo 
Caàm Vieân 
2. Bieåu ñieåm: 
- Giôùi thieäu ñöôïc con vaät yeâu thích nhaát. (1ñ) 
- Neâu nhöõng chi tieát noåi baät cuûa con vaät veà hình daùng(1,5ñ), hoaït ñoäng (1,5ñ). 
 - Neâu ñöôïc tình caûm cuûa mình ñoái vôùi con vaät. (1ñ) 
 (HS coù theå dieãn ñaït baèng nhieàu caùch, khoâng nhaát thieát phaûi traû lôøi ñuùng theo caâu hoûi gôïi yù. 
Tuyø noäi dung vaø hình thöùc trình baøy baøi laøm cuûa HS, GV ñaùnh giaù chính xaùc vaø coâng baèng ñoái 
vôùi baøi laøm cuûa caùc em). 
Löu yù: 
- HS vieát sai chính taû, töø 3 – 5 loãi, tröø ø 0,5ñieåm; vieát sai treân 5 loãi, tröø 1 ñieåm toaøn baøi. 
- HS söû duïng daáu caâu khoâng ñuùng, tuøy möùc ñoä, tröø töø 0,25 ñieåm ñeán 1 ñieåm. 

File đính kèm:

  • pdfDe KT giua ky 2 khoi 2.pdf
Đề thi liên quan