Đề kiểm tra giữa học kì II Tiếng việt Lớp 2 - Năm học 2012-2013 - Trường Tiểu học Toàn Thắng

doc6 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 31/05/2021 | Lượt xem: 84 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra giữa học kì II Tiếng việt Lớp 2 - Năm học 2012-2013 - Trường Tiểu học Toàn Thắng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tr­êng TiÓu häc Toàn Thắng
Hä vµ tªn: .......................................
Líp: ..............Sè b¸o danh:..
Sè ph¸ch:..
Bµi kiÓm tra ®Þnh k× GKII
N¨m häc: 2012- 2013
 M«n: TiÕng ViÖt - Líp 2 Thêi gian: 90 phót
	Sè ph¸ch.	 §Ò LÎ
§iÓm ®äc
§iÓm viÕt
§iÓm TB
GV chÊm
 A. KiÓm tra ®äc: (10 ®iÓm)
I.§äc thµnh tiÕng: (5 ®iÓm)
Học sinh đọc 1 trong các bài: Sơn Tinh, Thủy Tinh; Tôm Càng và Cá Con; Sông Hương.
II. §äc thÇm vµ lµm bµi tËp: (5 ®iÓm) Caâu chuyeän veà nhöõng caùi ñuoâi
 Haàu heát thuù vaät ñeàu coù ñuoâi. Baïn haõy töôûng töôïng xem coù bao nhieâu kieåu ñuoâi khaùc nhau naøo? Naøy nheù: Ñuoâi cuûa soùc vöøa to vöøa buø xuø. Ñuoâi ngöïa thì troâng nhö moät chuøm toùc daøi, coøn ñuoâi thoû thì ngaén nguûn. To nhö voi maø ñuoâi laïi beù tí. Coù leõ boä loâng ñuoâi ñeïp nhaát thuoäc veà chuù coâng ñöïc. Chieác ñuoâi cuûa chuù saëc sôõ vôùi nhieàu maøu saéc vaø nhöõng ñoát nhoû troâng nhö nhöõng con maét môû to vaäy. 
 Baïn bieát khoâng, ñuoâi coù raát nhieàu ích lôïi. Ñuoâi ngöïa coù theå xua ñöôïc ruoài vaø muoãi. Ñuoâi cuûa loaøi khæ gioáng nhö moät caùnh tay thöù ba, giuùp chuùng baùm víu, ñaùnh ñu treân caây nhö laøm xieác. Ñuoâi cuûa thaèn laèn vaø kì nhoâng coù theå rôøi ra khi bò keû thuø taán coâng nhöng khoâng sao caùi ñuoâi cuûa chuùng laïi moïc ra nhanh aáy maø! 
 Trích “ Theá giôùi ñoäng vaät”
Khoanh vaøo chöõ caùi tröôùc caâu traû lôøi ñuùng.
1/ (1 điểm) Baøi “Caâu chuyeän veà nhöõng caùi ñuoâi” keå veà maáy kieåu ñuoâi ?	
a. 4 kieåu ñuoâi.	b. 5 kieåu ñuoâi.	
c. 6 kieåu ñuoâi.	d. 7 kieåu ñuoâi
2/ (1 điểm) Ñuoâi loaøi ngöïa coù ích lôïi: 
a. Coù theå xua ñöôïc ruoài vaø muoãi.	b. Coù theå duøng ñeå taán coâng keû thuø.
c. Coù theå ñaùnh ñu treân caây nhö laøm xieác.	d. Coù theå baùm víu treân caây.
 3/ (2 điểm) Ñieàn teân con vaät ( soùc, thoû, coïp, voi ) thích hôïp vaøo choã troáng: 
- Döõ nhö  	- Nhaùt nhö 
- Khoûe nhö .. - Nhanh nhö ..
 4/ (1 điểm) Ñaët caâu hoûi cho boä phaän ñöôïc in nghiªng döôùi ñaây: 
a/ Caùc baùc noâng daân ñang gaët luùa treân caùnh ñoàng.
b/ Ngöïa phi nhanh nhö bay.
..
 B. KiÓm tra viÕt: (10 ®iÓm) 
 I. chÝnh t¶: Gi¸o viªn ®äc cho häc sinh viÕt bµi : Quả tim khỉ
 Viết đoạn: (Bạn là ai?.............hoa quả mà khỉ hái cho.)
 II. TËp lµm v¨n: (5 ®iÓm) 
 Döïa vaøo nhöõng caâu hoûi sau, vieát moät ñoaïn vaên ( töø 4 ñeán 5 caâu ) noùi veà moät con vaät maø em yeâu thích.
Ñoù laø con gì? ÔÛ ñaâu?
Hình daùng con vaät aáy coù gì noåi baät?
Hoaït ñoäng con vaät aáy coù gì ngoä nghónh, ñaùng yeâu?
	Bài làm
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tr­êng TiÓu häc Toàn Thắng
Hä vµ tªn: .......................................
Líp: ..............Sè b¸o danh:..
Sè ph¸ch:..
Bµi kiÓm tra ®Þnh k× GKII
N¨m häc: 2012- 2013
 M«n: TiÕng ViÖt - Líp 2 Thêi gian: 90 phót
	Sè ph¸ch.	 §Ò ChẴN
§iÓm ®äc
§iÓm viÕt
§iÓm TB
GV chÊm
 A. KiÓm tra ®äc: (10 ®iÓm)
I.§äc thµnh tiÕng: (5 ®iÓm)
 Học sinh đọc 1 trong các bài: Sơn Tinh, Thủy Tinh; Tôm Càng và Cá Con; Sông Hương.
II. §äc thÇm vµ lµm bµi tËp: (5 ®iÓm) Caâu chuyeän veà nhöõng caùi ñuoâi
 Haàu heát thuù vaät ñeàu coù ñuoâi. Baïn haõy töôûng töôïng xem coù bao nhieâu kieåu ñuoâi khaùc nhau naøo? Naøy nheù: Ñuoâi cuûa soùc vöøa to vöøa buø xuø. Ñuoâi ngöïa thì troâng nhö moät chuøm toùc daøi, coøn ñuoâi thoû thì ngaén nguûn. To nhö voi maø ñuoâi laïi beù tí. Coù leõ boä loâng ñuoâi ñeïp nhaát thuoäc veà chuù coâng ñöïc. Chieác ñuoâi cuûa chuù saëc sôõ vôùi nhieàu maøu saéc vaø nhöõng ñoát nhoû troâng nhö nhöõng con maét môû to vaäy. 
 Baïn bieát khoâng, ñuoâi coù raát nhieàu ích lôïi. Ñuoâi ngöïa coù theå xua ñöôïc ruoài vaø muoãi. Ñuoâi cuûa loaøi khæ gioáng nhö moät caùnh tay thöù ba, giuùp chuùng baùm víu, ñaùnh ñu treân caây nhö laøm xieác. Ñuoâi cuûa thaèn laèn vaø kì nhoâng coù theå rôøi ra khi bò keû thuø taán coâng nhöng khoâng sao caùi ñuoâi cuûa chuùng laïi moïc ra nhanh aáy maø! 
 Trích “ Theá giôùi ñoäng vaät”
Khoanh vaøo chöõ caùi tröôùc caâu traû lôøi ñuùng.
 1/ (2 điểm) Ñieàn teân con vaät ( soùc, thoû, coïp, voi ) thích hôïp vaøo choã troáng: 
- Döõ nhö  	- Nhaùt nhö 
- Khoûe nhö .. - Nhanh nhö ..
 2/ (1 điểm) Ñaët caâu hoûi cho boä phaän ñöôïc in nghiªng döôùi ñaây: 
a/ Caùc baùc noâng daân ñang gaët luùa treân caùnh ñoàng.
b/ Ngöïa phi nhanh nhö bay.
 ..
3/ (1 điểm) Baøi “Caâu chuyeän veà nhöõng caùi ñuoâi” keå veà maáy kieåu ñuoâi ?	
a. 7 kieåu ñuoâi.	b. 6 kieåu ñuoâi.	
c. 5 kieåu ñuoâi.	d. 4 kieåu ñuoâi
4/ (1 điểm) Ñuoâi loaøi ngöïa coù ích lôïi: 
 a. Coù theå duøng ñeå taán coâng keû thuø. b. Coù theå xua ñöôïc ruoài vaø muoãi.
c. Coù theå baùm víu treân caây. d. Coù theå ñaùnh ñu treân caây nhö laøm xieác.	
 B. KiÓm tra viÕt: (10 ®iÓm) 
 I. chÝnh t¶: Gi¸o viªn ®äc cho häc sinh viÕt bµi : Quả tim khỉ
 Viết đoạn: (Bạn là ai?.............hoa quả mà khỉ hái cho.)
 II. TËp lµm v¨n: (5 ®iÓm) 
 Döïa vaøo nhöõng caâu hoûi sau, vieát moät ñoaïn vaên ( töø 4 ñeán 5 caâu ) noùi veà moät con vaät maø em yeâu thích.
Ñoù laø con gì? ÔÛ ñaâu?
Hình daùng con vaät aáy coù gì noåi baät?
Hoaït ñoäng con vaät aáy coù gì ngoä nghónh, ñaùng yeâu?
	Bµi lµm
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docTV 2 GKII 2013.doc