Đề kiểm tra giữa học kì I Toán Lớp 2 - Đề số 1 - Năm học 2008-2009 - Trường Tiểu học Quảng Châu 1

doc1 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 25/05/2021 | Lượt xem: 60 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra giữa học kì I Toán Lớp 2 - Đề số 1 - Năm học 2008-2009 - Trường Tiểu học Quảng Châu 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề 1
TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG CHÂU 1
 KHỐI : 2
ĐỀ THI GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2008-2009
Môn: Toán 
Thời gian: 40 phút 
( không kể thời gian phát đề)
Phần I: 
 Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng cho mỗi bài tập dưới đây :
Bµi 1 : 	
7+ 9 + 15 = ?
A. 33	B. 32	C. 31	D. 30	
Bµi 2. Trªn h×nh vÏ cã mÊy ®o¹n th¼ng
×¾×¾×¾×
A B C D
A. 3	B. 4	C.5	D. 6	
Bµi 3 : 	
a) 6 kg + 6 kg + 6 kg = ?
A. 15 kg	B. 16 kg	C.17 kg	D. 18 kg
b) 3l + 5 l = ?
A. 7 l	B. 8 l	C. 9 l	D. 10 l
Bµi 4: 
 20 cm + 20 cm = ..... dm ?
A. 3 dm	B.4 dm	C. 5 dm	D. 6 dm	
Phần II: 
 Bµi 1. §iÒn sè thÝch hîp vµo chç chÊm.
 1 dm = ... cm	30 cm ... = dm 	 5 dm = ...cm	
Bµi 2. §Æt tÝnh råi tÝnh
	72 - 8	84 - 6	51 + 35
	62 - 7	38 + 47	29 + 26
Bµi 3. T×m X
 	 35 + X = 71	 X + 32 = 61
 Bµi 4. 
 Trong v­ên cã 87 c©y võa cam võa xoµi. Trong ®ã cã 48 c©y cam. Hái cã bao nhiªu c©y xoµi?
.....HÕt.....

File đính kèm:

  • docDe khao sat GKI De 1.doc