Đề kiểm tra giữa học kì I Tiếng việt Lớp 2 - Năm học 2008-2009 - Trường Tiểu học Hải An

doc2 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 31/05/2021 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra giữa học kì I Tiếng việt Lớp 2 - Năm học 2008-2009 - Trường Tiểu học Hải An, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRÆÅÌNG TIÃØU HOÜC HAÍI AN BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I 
 ĐIỂM NĂM HỌC: 2008 - 2009
 Män; Tiãúng Viãût
 Thåìi gian 40 phuït khäng kãø phaït âãö 
 Hoü vaì tãn:...................................................Låïp 2.....
KIÃØM TRA ÂOÜC: (10 âiãøm)
 1, Choün 1 baìi tæì tuáön 2 âãún tuáön 8 cho hoüc sinh âoüc (khäng âoüc baìi hoüc thuäüc loìng)
 2, Luyãûn tæì vaì cáu: Xãúp caïc tæì sau vaìo baíng dæåïi âáy: ( meìo, xe âaûp, baìn, buït chç, chuäúi, äøi, Nam, gaì, An, baìng)
 Chè ngæåìi Chè âäö váût Chè con váût Chè cáy cäúi 
...............................................................................................................................
..............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
............
KIÃØM TRA VIÃÚT:(20 âiãøm)
 1, Chênh ta í(Nghe viãút): Pháön thæåíng ( Viãút âoaûn 2)
 (Saïch Tiãúng Viãût 2, Táûp mäüt, trang 76)
3, Táûp laìm vàn: Dæûa vaìo caïc cáu hoíi dæåïi âáy haîy viãút mäüt âoaûn vàn ngàõn (3-5 cáu)
Cä giaïo låïp mäüt em tãn laì gç ?
Tçnh caím cuía cä âäúi våïi hoüc sinh nhæ thãú naìo ? 
Em nhåï nháút âiãöu gç åí cä ?
Tçnh caím cuía em âäúi våïi cä nhæ thãú naìo ?
 ÂAÏP AÏN MÄN T.VIÃÛT 
Låïp 2: 
 Kiãøm tra âoüc: ( 10 âiãøm)
Choün 1 baìi hay 1 âoaûn tæì tuáön 2 âãún tuáön 8 åí SGK cho hoüc sinh âoüc. Âoüc âuïng träi chaíy ghi 10 âiãøm. Âoüc sai 1 âãún 2 tæì cho 8-9 âiãøm. Cæï theo thæï tæû nhæ váûy âãø træì âiãøm.
Kiãøm tra viãút:

File đính kèm:

  • docTieng Viet 2giua ky I.doc