Đề kiểm tra giữa học kì I - Môn Sinh học lớp 9 - Trường THCS Tam Sơn

doc4 trang | Chia sẻ: hong20 | Ngày: 13/11/2020 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra giữa học kì I - Môn Sinh học lớp 9 - Trường THCS Tam Sơn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phßng GD-§T Tõ S¥N
tr­êng THCS TAM s¬n
GV:Ng« ThÞ Lan H­¬ng
®Ò kiÓm tra gi÷a häc k× I
m«n sinh häc líp 9
Câu 1 chọn câu trả lời đúng 
 .1/ Pr«tªin thùc hiÖn ®­îc chøc n¨ng chÝnh cña m×nh chñ yÕu ë nh÷ng bËc cÊu tróc nµo sau ®©y:
 a. bËc1 b. bËc 1vµ 2 c. bËc 2 vµ 3 d. bËc 3 vµ 4
 2/ Lo¹i ARN nµo sau ®©y cã chøc n¨ng truyÒn ®¹t th«ng tindi truyÒn?
 a. tARN b. mARN c. rARN d . C¶ 3 lo¹i trªn
 3/ Khi cho lai đậu Hà lan thuàn chủng quả đỏ với đậu Hà Lan quả vàng thu được ở F2 có tỉ lệ kiểu hình là:
	a100% quả vàng.	b3quả đỏ:1 quả vàng.	c.1vàng:1 quả đỏ	d100% quả đỏ
 4/ Ở một loài hoa tính trạng hoa đỏ trội không hoàn toàn so với tính trạng hoa trắng.Cho cây hoa đỏ lai với hoa trắng thu được ở F2 có tỷ lệ:
	a.1đỏ: 1 trắng.	b.3 đỏ : 1 trắng	c.1đỏ: 2 hồng: 1 trắng.	d.3 hồng: 1 trắng
 5/ ë nh÷ng loµi mµ giíi ®ùc lµ giíi dÞ giao tö th× nh÷ng tr­êng hîp nµo trong c¸c tr­êng hîp sau®©y ®¶m b¶o tØ lÖ ®ùc : c¸i xÊp xØ 1 :1?
Sè giao tö ®ùc b»ng sè giao tö c¸i
b. Hai lo¹i giao t­t mang NST X vµ NST Y cã sè l­îng t­¬ng ®­¬ng
Sè c¸ thÓ ®ùc vµ sè c¸ thÓ c¸i trong loµi vèn ®· b»ng nhau
d. X¸c xuÊt thô tinh cña hai lo¹i giao tö ®ùc ( mang NST X vµ NST Y ) víi giao tö c¸i t­¬ng ®­¬ng
 6/ ở cà chua gen A quy định tính trạng thân đỏ thẫm, gen a quy định tính trạng thân xanh luc.Cho cây thân đỏ thẫm lai với thân đỏ thẫm thu được ở F1: có tỷ lệ:75%đỏ thẫm: 25% xanh lục .
công thức nào sau đây thuộc về phép lai nói trên?
	a.AA x Aa	b.Aa x Aa.	c.AA x AA	d.AA x aa
 7/ ở gà có bộ NST(2n=78). Một tế bào đang ở kì sau của quá trình giảm phân (II) có bao nhiêu NST đơn?
	a	Không xác định được.	b	156 NST đơn.	c	78 NST đơn	d	39 NST đơn
 8/ Sự quan trọng nhất trong quá trình thụ tinh là?
	a	Sự kêt hợp nhân của hai giao tử đơn bội.
	b	Sự kết hợp theo nguyên tắc một giao tử đực và một giao tử cái.
	c	Sự tổ hợp giữa bộ NST đực và cái.
	d	sự tạo thành hợp tử.
c©u 2. ở c¸ kiếm tinh trạng mắt đen trội hoàn toàn so với tinh trạng mắt đỏ. Cho c¸¸ kiếm mắt đen thuần chủng lai với c¸ kiếm mắt đỏ thu được F1 toàn cá kiếm mắt đen. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2.
X¸c định kiểu gen của P.
Viết sơ đồ lai từ P đến F2.
Để biết cá kiếm mắt đen thuần chủng hay không ta làm thế nào?
Câu 3. một phân tử ADN có 2400 nuclêôtít trong đó số Nuclêôtít loại A=500 Nu. Phân tử ADN đó nhân đôi liên tiếp 3 lần.
Tính số lượng Nu từng loại của phân tử ADN trên.
Tính số lượng Nu từng loại môi trường cung cấp cho phân tử ADN trong quá trình nhân đôi.
C©u3: Nªu b¶n chÊt mèi quan hÖ gi÷a gen vµ tÝnh tr¹ng
®Ò kiÓm tra häc k× I
m«n sinh häc líp 9
thêi ®iÓm kiÓm tra tuÇn 16
	PhÇn I. Tr¾c nghiÖm. Chän c©u tr¶ lêi ®óng.
	1. ý nghÜa cña di truyÒn liªn kÕt lµ?
a. Sö dông di truyÒn liªn kÕt ®Ó kiÓm nghiÖm c¸c quy luËt cña Men®en.
b. Sö dông di truyÒn liªn kÕt ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ cña phÐp lai.
c. Sö dông di truyÒn liªn kÕt ®Ó chän c¸c tÝnh tr¹ng tèt lu©n ®i kÌm víi nhau.
d. c¶ a,b,c ®Òu ®óng.
	2. ThÕ nµo lµ dßng thuÇn chñng?
a. lµ gièng cã thÕ hÖ con ch¸u sinh ra kh¸c víi bè mÑ, tæ tiªn.
b. Lµ gièng cã mét sè cÆp gen ®ång hîp tréi vµ mét sè cÆp gen ®ång hîp lÆn.
c. Lµ gièng cã tÝnh di truyÒn ®ång nhÊt, c¸c thÕ hÖ sau gièng thÕ hÖ tr­íc.
d. c¶ a,b,c ®Òu ®óng.
	3. §ét biÕn gen th­êng gÆ lµ?	
a. MÊt hoÆc thªm mét hoÆc vµi cÆp Nuclª«tÝt. b. Thay thÕ hay ®¶o vÞ trÝ cña mét hay mét sè cÆp Nuclª«tÝt.
c. MÊt ®o¹n, ®¶o ®o¹n, chuyÓn ®o¹n, lÆp ®o¹n. d. a, b, ®óng.
	4. Trong c¬ thÓ ng­êi lo¹i tÕ bµo nµo quy ®Þnh giíi tÝnh.
a. TÕ bµo sinh d­ìng.	b. TÕ bµo sinh dôc.
c. TÕ bµo m« ph©n sinh trøng vµ tinh trïng.	d. C¶ a,b,c ®Òu ®óng.
	5. Sù tæng hîp ARN x¶y ra ë thêi k× nµo cña qu¸ tr×nh ph©n bµo?
a. K× ®Çu cña nguyªn ph©n vµ gi¶m ph©n.	b. K× gi÷a cña nguyªn ph©n vµ gi¶m ph©n.
c. K× sau cña nguyªn ph©n vµ gi¶m ph©n.	d. K× trung gian cña nguyªn ph©n vµ gi¶m ph©n.
	6. Héi chøng §ao lµ lo¹i héi chøng?
a. XuÊt hiÖn do tÕ bµo sinh d­ìng cã 3 NST thø 21.
b. XuÊt hiÖn do ®ét biÕn ë mÑ, kh«ng do ®ét biÕn ë bè.
c. Lµm biÕn ®æi ®Æc ®iÓm c¬ thÓ, si ®Çn vµ ngu si.
d. C©u a vµ c ®óng.
	7. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu ph¶ hÖ lµ:
a. Theo dâi sù di truyÒn cña mét tÝnh tr¹ng nhÊt ®Þnh trªn nh÷ng ng­êi trªn cïng mét dßng hä qua nhiÒu thÕ hÖ.
b. Nghiªn cøu nh÷ng dÞ tËt trong mét thÕ hÖ qua nhiÒu thÕ hÖ.
c. Theo dâi sù di truyÒn c¸c tÝnh tr¹ng trªn nh÷ng ng­êi trªn cïng mét dßng hä qua nhiÒu thÕ hÖ.
d. C¶ a,b,c ®Òu ®óng.
	8. KÝ hiÖu "bé NST 2n" nãi lªn:
a. NST lu©n tån t¹i thµnh cÆp t­¬ng ®ång trong tÕ bµo x« ma.
b. CÆp NST t­¬ng ®ång trong tÕ bµo cã 1 NST cña mÑ vµ 1 NST cña mÑ.
c. NST cã kh¶ n¨ng tù nh©n ®«i.
d. NST tån t¹i thµnh d¹ng kÐp trong tÕ bµo.
	PhÇn II. Tù luËn.
	C©u 1. ë cµ chua tÝnh tr¹ng qu¶ mµu ®á tréi hoµn toµn so víi tÝnh tr¹ng qu¶ mµu vµng. Cho cµ chua qu¶ ®á thuÇn chñng lai víi cµ chua qu¶ vµng thu ®­îc F1, cho F1 tù thô phÊn thu ®­îc F2.
a. ViÕt s¬ ®å lai tõ P ®Õn F2.
b. §Ó biÕt cµ chua qu¶ ®á lµ thuÇn chñng hay kh«ng ta lµm nh­ thÕ nµo?
	C©u 2. Mét gen cã chiÒu dai 5100A0 trong ®ã sè nu lo¹i G = 600. 
a. TÝnh s« l­îng Nuclª«tÝt cña ph©n tö gen.
a. TÝnh sè l­îng c¸c lo¹i Nuclª«tÝt cña ph©n tö gen.
GV: Vò Ngäc HiÖp
®Ò kiÓm tra gi÷a häc k× II
m«n sinh häc líp 9
thêi ®iÓm kiÓm tra tuÇn 27
phÇn I. tr¾c nghiÖm. 
	Chän c©u tr¶ lêi ®óng.(4 ®)
	1. Ph­¬ng ph¸p chän gièng nµo d­íi ®©y ®­îc dïng phæ biÕn trong chän gièng vi sinh vËt.
a. ­u thÕ lai.
b. Thô tinh nh©n t¹o c¸ thÓ ®ùc ®Çu dßng quý.
c. Lai gi÷a loµi ®· thuÇn ho¸ víi loµi hoang d¹i.
d. c©y ®ét biÕn nµo d­íi ®©y lµ rÊt quý trong chän gièng c©y trång.
	2. Trong chän gièng hiÖn ®¹i kh¸c víi chän gièng cæ ®iÓn ë ®iÓm:
a. Hoµn toµn phô thuéc vµo sù ph¸t sinh ngÉu nhiªn c¸c biÕn dÞ.
b. Thùc hiÖn c¬ së lÝ luËn míi cña di truyÒn.
c. Chñ yÕu ®­a ph­¬ng ph¸p g©y ®ét biÕn nh©n t¹o.
d. Sö dông lai ph©n tÝch ®Ó kiÓm tra kiÓu gen cña thÕ hÖ lai.
	3. Lai xa ®­îc sö dông chñ yÕu trong?
a. Chän gièng vi sinh vËt. b. Chän gièng c©y trång.
c. Chän gièng vËt nu«i. d. Chän gièng vËt nu«i vµ c©y trång.
	4. TiÕn ho¸ lín lµ qu¸ tr×nh h×nh thµnh 
a. C¸c c¸ thÓ thÝch nghi h¬n. b. C¸c c¸ thÓ thÝch nghi nhÊt.
c. C¸c nhãm ph©n lo¹i trªn loµi. d. C¸c loµi míi.
	5. QuÇn thÓ giao phèi ®­îc gäi lµ ®¬n vÞ sinh s¶n, ®¬n vÞ tån t¹i cña loµi trong tù nhiªn v×?
a. Cã sù giao phèi ngÉu nhiªn vµ tù do gi÷a c¸c c¸ thÓ trong quÇn thÓ.
b. Cã sù phô thuéc lÉn nhau vÒ mÆt sinh s¶n.
c. Cã sù h¹n chÕ gi÷a c¸c c¸ thÓ thuéc c¸c quÇn thÓ kh¸c nhau trong cïng loµi.
d. C©u a,b vµ c ®Òu ®óng.
	6. Th­¬ng biÕn kh«ng ph¶i lµ nguyªn liÖu cho tiÕn ho¸ v×?
a. Th­êng h×nh thµnh c¸c c¸ thÓ cã søc sèng kÐm.
b. Th­¬ng h×nh thµnh c¸c c¸ thÓ mÊt kh¶ n¨ng sinh s¶n.
c. Kh«ng cã kh¶ n¨ng di truyÒn.
d. TØ lÖ c¸c c¸ thÓ th­êng mang Ýt th­êng biÕn.
	7. D¹ng c¸ch li quan träng nhÊt ®Ó ph©n biÖt hai loµi lµ?
a. C¸ch li di truyÒn. b. C¸ch li h×nh th¸i.
c. C¸ch li sinh s¶n. d. C¸ch li sinh th¸i.
	8. Nh÷ng dÊu hiÖu nµo d­íi ®©y kh«ng ®óng víi loµi sinh häc?
a. Mçi loµi gåm nhiÒu c¸ thÓ sèng trong c¸c ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh.
b. Mçi loµi cã mét kiÓu gen ®Æc tr­ng quy ®Þnh mét kiÓu h×nh ®Æc tr­ng.
c. Mçi loµi lµ mét ®¬n vÞ sinh s¶n ®éc lËp víi c¸c loµi kh¸c.
d. Mçi loµi lµ s¶n phÈm cña chän läc tù nhiªn.
PhÇn II. Tù luËn.(6 ®)
c©u 1. (4 ®)Cho c¸c loµi sinh vËt sau: Cá, s©u, mÌo, c¸o, ngùa, hæ, chim s©u, c©y gç, cÇy, ®¹i bµng, chuét, r¾n, h­¬u, VSV.
H·y thµnh lËp l­íi thøc ¨n tõ c¸c sinh vËt nãi trªn.
C©u 2. (2 ®) ¸nh s¸ng cã ¶nh h­ëng nh­ thÕ nµo tíi ®êi sèng sinh vËt? LÊy vÝ dô cô thÓ?
®Ò kiÓm tra häc k× II
m«n sinh häc líp 9
thêi ®iÓm kiÓm tra tuÇn 34
phÇn I. tr¾c nghiÖm. 
	Chän c©u tr¶ lêi ®óng.(4 ®)
	1. Ph­¬ng ph¸p chän gièng nµo d­íi ®©y ®­îc dïng phæ biÕn trong chän gièng vi sinh vËt.
a. ­u thÕ lai.
b. Thô tinh nh©n t¹o c¸ thÓ ®ùc ®Çu dßng quý.
c. Lai gi÷a loµi ®· thuÇn ho¸ víi loµi hoang d¹i.
d. c©y ®ét biÕn nµo d­íi ®©y lµ rÊt quý trong chän gièng c©y trång.
2. QuÇn thÓ giao phèi ®­îc gäi lµ ®¬n vÞ sinh s¶n, ®¬n vÞ tån t¹i cña loµi trong tù nhiªn v×?
a. Cã sù giao phèi ngÉu nhiªn vµ tù do gi÷a c¸c c¸ thÓ trong quÇn thÓ.
b. Cã sù phô thuéc lÉn nhau vÒ mÆt sinh s¶n.
c. Cã sù h¹n chÕ gi÷a c¸c c¸ thÓ thuéc c¸c quÇn thÓ kh¸c nhau trong cïng loµi.
d. C©u a,b vµ c ®Òu ®óng.
3. D¹ng c¸ch li quan träng nhÊt ®Ó ph©n biÖt hai loµi lµ?
a. C¸ch li di truyÒn. b. C¸ch li h×nh th¸i.
c. C¸ch li sinh s¶n. d. C¸ch li sinh th¸i.
4. Nh÷ng dÊu hiÖu nµo d­íi ®©y kh«ng ®óng víi loµi sinh häc?
a. Mçi loµi gåm nhiÒu c¸ thÓ sèng trong c¸c ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh.
b. Mçi loµi cã mét kiÓu gen ®Æc tr­ng quy ®Þnh mét kiÓu h×nh ®Æc tr­ng.
c. Mçi loµi lµ mét ®¬n vÞ sinh s¶n ®éc lËp víi c¸c loµi kh¸c.
d. Mçi loµi lµ s¶n phÈm cña chän läc tù nhiªn.
	5. HiÖn t­îng tho¸i ho¸ gièng lµ:
a. Con lai sinh tr­ëng chËm so víi bè mÑ. b. Con lai ph¸t triÓn yÕu h¬n bè, mÑ.
c. Con lai kh«ng chÞu c¸c ®iÒu kiÖn cña m«i tr­êng kh«ng tèt b»ng bè mÑ. d. TÊt c¶ ®Òu ®óng.
	6. TËp hîp c¸ thÓ d­íi ®©y tËp hîp nµo lµ quµn thÓ?
a. TËp hîp ng­êi cïng ®i chî. b. Mét ®µn bß cïng gÆm cá trªn mét c¸nh ®ång.
c. Mét c¸nh rõng th«ng trªn nói. d. TËp hîp mét ®µn chim s©u vµ chim sÎ trong rõng.
PhÇn II. Tù luËn
	C©u 1. Nªu ®Æc ®iÓm gièng vµ kh¸c nhau gi÷a quan hÖ céng sinh vµ quan hÖ hîp t¸c.
	C©u 2. Nªu nh÷ng t¸c h¹i cña « nhiÔm m«i tr­êng? Nªu c¸c nguyªn nh©n g©y « nhiÔm m«i tr­êng? B¶n th©n em ®· lµm g× ®Ó c¶i thiÖn m«i tr­êng?
:

File đính kèm:

  • docde sinh 9(2).doc
Đề thi liên quan