Đề kiểm tra định kì cuối học kì II Tiếng việt Khối 2 - Năm học 2012-2013

doc2 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 29/05/2021 | Lượt xem: 85 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra định kì cuối học kì II Tiếng việt Khối 2 - Năm học 2012-2013, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và Tên :........................................	 Thứ ... ngày ... tháng 5 năm 2013
lớp : 2 KI ỂM TRA ĐK CUỐI KÌ II 	 	 Moân: tieáng vieät
ÑIEÅM
LÔØI PHEÂ CUÛA COÂ GIAÙO
ÑEÀ BAØI: 
 I/ Ñoïc thaønh tieáng : (6ñ) Boác thaêm ñoïc vaø traû lôøi caâu hoûi caùc baøi taâïp ñoïc ñaõ hoïc töø tuaàn 28 ñeán tuaàn 33.
 II/ Đọc hiểu ( 4đ): Ñoïc thaàm baøi “ Chiếc rễ đa tròn ”
 1/ *Döïa vaøo noäi dung baøi ñoïc, em haõy vieát caâu traû lôøi cho caùc caâu hoûi sau (4ñ)
 CH1(1ñ): Thấy chiếc rễ đa năm trên mặt đất Bác bảo chú cần vụ làm gì ?(1ñ)
. 
 CH2 (1ñ): Chiếc rễ đa ấy trở thành cây đa có hình dáng như thế nào? (1ñ)
 (Em haõy ñaùnh daáu x vaøo tröôùc caâu traû lôøi ñuùng): 
 Có hình dáng một bông hoa.
 Có hình dáng một mái vòm.
 Có hình dáng cây đa có vòng lá tròn.
 CH3 (1ñ) : Các bạn nhỏ thích chơi trò gì bên cây đa : 
..................................................................................................................................
 2/ Tìm bộ phận của câu trả lời cho câu hỏi “ để làm gì ”. gạch một gạch dưới bộ phận đó :(1ñ) : 
 “Hoa dạ hương xin Trời cho nó được đổi vẻ đẹp thành hương thơm để mang lại niềm vui cho ông lão tốt bụng ”
 3/Tìm từ trái nghĩa với các từ sau : 
 Đẹp .............. ngày ............
 Yêu ............... xa .............
 II/ Vieát: (10 ñ). 
 Chính tả (nghe- vieát) : (5ñ) Baøi : “ Lượm ”
2/Taäp laøm vaên (5ñ).
 Quan sát tấm ảnh Bác Hồ . Em haõy vieát moät ñoaïn vaên ngaén (töø 4 - 5 caâu) kể về việc làm tốt của em hoặc bạn em .

File đính kèm:

  • docDE THI TIENG VIET LOP 2 CUOI KY 2 2013.doc