Đề kiểm tra cuối học kì II Toán, Tiếng việt Khối 2 - Năm học 2008-2009

doc6 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 27/05/2021 | Lượt xem: 65 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra cuối học kì II Toán, Tiếng việt Khối 2 - Năm học 2008-2009, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kieåm tra cuoái hoïc kì II – Naêm hoïc 2008 – 2009
Moân toaùn 2
Bµi 1. Sè thÝch hîp ®Ó ®iÒn vµo chç chÊm 111 ; . ; 115 ®Ó ®­îc 3 sè lÎ liªn tiÕp lµ:
A. 112	B. 113	C. 114	D. 117
Bµi 2. Sè 144 ®äc lµ:
	A. M­êi bèn bèn	B. Mét tr¨m bèn m­¬i bèn
	C. Mét bèn m­¬i bèn	D. Mét bèn bèn
Bµi 3. .. m = 1 km. Sè thÝch hîp ®Ó ®iÒn vµo chç chÊm lµ:
	A. 1	B. 10	C. 100	D. 1000
Bµi 4. Mét tuÇn lÔ cã 2 ngµy nghØ. VËy em cßn ®i häc mÊy ngµy trong tuÇn?
	A. 3 ngµy	B. 5 ngµy	C. 6 ngµy	D. 7 ngµy
Bµi 5. §Ó mua ®­îc mét caây thöôùc giaù 1000 ®ång ViÖt Nam, sè tê giÊy b¹c 500 ®ång em cÇn sö dông lµ:
	A. 4 tê giÊy 500 ®	B. 3 tê giÊy 500 ®
	C. 2 tê giÊy 500 ®	D. 1 tê giÊy 500 ®
	A. 4 b¹n	B. 5 b¹n	C. 6 b¹n	D. 7 b¹n
Baøi 6: Khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng
A. 110 120 C. 120 = 110
B. 120 110 D. 110 120
b)
a)
Baøi 7: Hình naøo ñöôïc khoanh vaøo soá con caù ?
Hình khoanh vào số con cá là:
Bµi 8. §Æt tÝnh råi tÝnh
84 + 19
62 – 25 
536 + 243
879 – 356 
Bµi 9. Mét tr­êng tiểu häc cã 265 häc sinh g¸i vµ 234 häc sinh trai. Hái tr­êng tiÓu häc ®ã cã bao nhiªu häc sinh?
Bµi lµm
...
Bài 10: Điền số thích hợp vào để được phép tính:
 x = 21
 : = 5
Bài 11: Nhận dạng hình:
 Hình vẽ bên có:
 -3..hình tam giác
 -0..hình tứ giác
Môn tiếng việt đọc
Đọc thầm và làm bài tập:Bài: “Ai ngoan sẽ được thưởng” (SGK trang100-101– TV2,Tập II)
Đọc và khoanh tròn vào trước các y trả lời đúng nhất cho mỗi câu sau đây:
1/. Một buổi sáng Bác Hồ đến thăm nơi nào?
Trại dưỡng lão
Trại nhi đồng
Viện mồ côi
2/. Các em đề nghị chia kẹo cho những ai?
Cho tất cả học sinh
Cho những học sinh ngoan
Cho những học sinh biết nhận lỗi
3/. Tại sao Tộ không dám nhận kẹo Bác chia?
Vì Tộ bị đau răng
Vì Tộ ngoan
Vì Tộ tự thấy hôm nay mình chưa ngoan, chưa vâng lời cô
4/. Tại sao Bác lại khen Tộ ngoan?
Bác khen Tộ ngoan vì Tộ biết nhận lỗi.
Vì Tộ thật thà, dám dũng cảm nhận mình là người chưa ngoan.
Tất cả các y trên.
5/. Điền từ chỉ tình cảm thích hợp vào từng chỗ chấm trong mỗi câu sau:
Các cháu thiếu nhi rất.. Bác Hồ.
Bác Hồ rất. các cháu thiếu nhi.
6/. Gạch dưới từ chỉ đặc điểm trong mỗi câu sau:
Cuộc sống của Bác Hồ rất giản dị.
Bữa cơm của Bác đạm bạc như bữa cơm của mỗi người dân.
Môn tập làm văn
Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 4,5 câu) nói về một loài cây mà em thích theo gợi y sau:
Đó là cây gì, trồng ở đâu?
Hình dáng của cây như thế nào?
Cây có ích lợi gì cho gia đình em?

File đính kèm:

  • docde thi(5).doc