Đề kiểm tra cuối học kì I Tiếng việt Lớp 2 - Trường Tiểu học Phan Chu Trinh

doc4 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 28/05/2021 | Lượt xem: 35 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra cuối học kì I Tiếng việt Lớp 2 - Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HOÏ VAØ TEÂN: 
HOÏC SINH LÔÙP: 
TRÖÔØNG PHAN CHU TRINH
NGAØY :
SBD
KTÑK – CUOÁI KÌ I 
MOÂN TIEÁNG VIEÄT
VIEÁT – LÔÙP 2
SOÁ MAÄT MAÕ
SOÁ THÖÙ TÖÏ
.........................
ÑIEÅM
MAÄT MAÕ
SOÁ THÖÙ TÖÏ
CHÍNH TAÛ : (Nghe – vieát) – Thôøi gian 15 phuùt: Baøi “Ngoâi tröôøng môùi” 
 (Töø ñaàu ñeán nhöõng caùnh hoa laáp loù trong caây.)	
..
.....
..
...
..
..
..
....
..
...
..
..
..
..
THÍ SINH KHOÂNG ÑÖÔÏC VIEÁT VAØO KHUNG NAØY
VÌ ÑAÂY LAØ PHAÙCH, SEÕ ROÏC ÑI MAÁT
TAÄP LAØM VAÊN:
Vieát khoaûnh 5 caâu noùi veà ngöôøi thaân cuûa em.
Gôïi yù:
1. Ngöôøi thaân cuûa em bao nhieâu tuoåi?
2. Ngöôøi thaân cuûa em laøm ngheà gì?
3. Ngöôøi thaân cuûa em yeâu quyù, chaêm soùc em nhö theá naøo?
4. Tình caûm cuûa em vôùi ngöôøi ñoù nhö theá naøo?
Baøi laøm
 ...........................................................................
 ........................................................................
 .....................................................................
 ...........................................................................
 ........................................................................
 .....................................................................
 ...........................................................................
 ........................................................................
 .....................................................................
 ...........................................................................
 ........................................................................
HOÏ TEÂN :
HOÏC SINH LÔÙP : ..
TRÖÔØNG : PHAN CHU TRINH
NGAØY THI:
SOÁ
BAÙO
DANH
KTÑK – CUOÁI HK I 
MOÂN TIEÁNG VIEÄT – LÔÙP 2
KIEÅM TRA - ÑOÏC
SOÁ MAÄT MAÕ
SOÁ THÖÙ TÖÏ
.
ÑIEÅM
SOÁ MAÄT MAÕ
SOÁ THÖÙ TÖÏ
ÑOÏC THAØNH TIEÁNG: 
A/ Baøi ñoïc 
Beù Hoa
 B/ HÖÔÙNG DAÃN CHAÁM ÑOÏC THAØNH TIEÁNG (Thôøi gian 1phuùt)
 1..Giaùo vieân cho hoïc sinh ñoïc 1 trong caùc ñoaïn cuûa baøi ñoïc treân.
2. Giaùo vieân neâu 1caâu hoûi veà noäi dung baøi ñoïc cho h/ s traû lôøi ñeå kieåm tra kyõ naêng ñoïc hieåu, noùi vaø dieãn ñaït cuûa hoïc sinh.
Tieâu chuaån cho ñieåm ñoïc
Ñieåm
Ñoïc ñuùng tieáng, ñuùng töø 
 /3 ñ
Ngaét nghæ hôi ñuùng daáu caâu ( döôùi 5 loãi)
 /1 ñ
Toác ñoä ñoïc ñaït yeâu caàu. 
 /1 ñ
Traû lôøi ñuùng yù caâu hoûi do giaùo vieân ñaët ra
 /1 ñ
Coäng
 / 6 ñ
	 Höôùng daãn kieåm tra
Ñoïc ñuùng tieáng, töø: 3 ñieåm
Ñoïc sai töø 1 - 3 tieáng : 2,5 ñieåm
Ñoïc sai töø 4 - 6 tieáng : 2 ñieåm
Ñoïc sai töø 7 - 9 tieáng : 1,5 ñieåm
Ñoïc sai töø 10 - 12 tieáng : 1 ñieåm
Ñoïc sai töø 13 - 15 tieáng : 0,5 ñieåm
Ñoïc sai treân 16tieáng : 0 ñ
2. Ngaét, nghæ hôi ñuùng ôû caùc daáu caâu, caùc cuïm töø roõ nghóa: 1 ñieåm
Khoâng ngaét, nghæ hôi ñuùng töø 3 - 6 caâu trôû leân: 0,5 ñieåm
Khoâng ngaét, nghæ hôi ñuùng töø 7 caâu trôû leân : 0 ñieåm
 3. Toác ñoä ñoïc : 1 ñieåm
Vöôït 1 phuùt ñeán 2 phuùt : 0,5 ñieåm
Vöôït 2 phuùt ( ñaùnh vaàn nhieàu) : 0 ñieåm
 4. Traû lôøi ñuùng yù nghóa caâu hoûi do giaùo vieân neâu : 1 ñieåm
THÍ SINH KHOÂNG ÑÖÔÏC VIEÁT VAØO KHUNG NAØY
VÌ ÑAÂY LAØ PHAÙCH, SEÕ ROÏC ÑI MAÁT
 .. 
 II/ ÑOÏC THAÀM : ( 30 phuùt) ../ : 4 ñieåm
A/ TRAÛ LÔØI CAÂU HOÛI : (2 ñieåm)
Em ñoïc thaàm baøi “ Beù Hoa” roài traû lôøi caâu hoûi vaø laøm caùc baøi taäp sau :
 (Ñaùnh daáu x vaøo caâu traû lôøi ñuùng)
Caâu 1 : Em Nuï nhö theá naøo ? 
o Da traéng hoàng, troâng yeâu laém. 
o Moâi ñoû hoàng, maét môû to, troøn vaø ñen.
o Baàu bónh troâng raát deã thöông.
Caâu 2: Beù Hoa vieát thö keå vôùi boá chuyeän gì ?
o Keå veà em Nu.ï
o Keå veà vieäc Hoa ru em nguû.
o Keå veà em Nuï vaø chuyeän Hoa heát baøi haùt ru em.
B/ BAØI TAÄP : ( 2 ñieåm)
Caâu 1 : Trong caùc töø döôùi ñaây, nhöõng töø naøo chæ hoaït ñoäng ? ( Ñaùnh daáu x vaøo caâu traû lôøi ñuùng) 
o ñeïp,xaáu, toát buïng.
o chaïy, hoø heùt, thaûo luaän.
o caây coâí, muøa xuaân, doøng suoái.
Caâu 2 : Ñoïc caùc caâu sau, ghi caùc boä phaän cuûa caâu vaøo vò trí thích hôïp trong baûng :
a/ Boá Tuaán laøm thôï moäc.
b/ Chuù ong chaêm chæ huùt maät.
c/ Baèng laêng giöõ laïi boâng hoa cuoái cuøng cho beù Thô.
Ai
Laøm gì ?
Maãu : Boá Tuaán
 laøm thôï moäc.

File đính kèm:

  • docBo De TV lop 2 HK 1.doc