Đề kiểm tra chất lượng học kì II Tiếng việt Lớp 2 - Năm học 2009-2010 - Trường Tiểu học Tân Thạnh 1

doc4 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 31/05/2021 | Lượt xem: 53 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra chất lượng học kì II Tiếng việt Lớp 2 - Năm học 2009-2010 - Trường Tiểu học Tân Thạnh 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 PGD & ÑT THANH BÌNH
TRÖÔØNG TH TAÂN THAÏNH 1
COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc
ÑEÀ THI KIEÅM TRA CHAÁT LÖÔÏNG CUOÁI HOÏC KYØ II
MOÂN: TIEÁNG VIEÄT
Khoái 2 _ Naêm hoïc: 2009 – 2010
Kieåm tra ñoïc:
Ñoïc thaønh tieáng: (6 ñieåm)
- Hoïc sinh boác thaêm vaø ñoïc thaønh tieáng moät ñoaïn vaên vaø traû lôøi 1 trong 2 caâu hoûi veà noäi dung ñoaïn ñoïc. (SGK – TV2 – taäp 2)
+ Chieác reã ña troøn 	(SGK – TV2 – taäp – trang 107, 108)
	Caâu hoûi : 1/ Thaáy chieác reã ña naèm treân maët ñaát, Baùc baûo chuù caàn vuï laøm gì?
	 2/ Baùc höôùng daãn chuù caàn vuï troàng chieác reã ña nhö theá naøo?
+ Chuyeän quaû baàu 	(SGK – TV2 – taäp – trang 116, 117)
Caâu hoûi : 1/ Con duùi maùch hai vôï choàng ngöôøi ñi röøng ñieàu gì?
	 2/ Hai vôï choàng laøm caùch naøo ñeå thoaùt naïn luït?
+ Boùp naùt quaû cam 	(SGK – TV2 – taäp – trang 124, 125)
Caâu hoûi : 1/ Giaëc Nguyeân coù aâm möu gì ñoái vôùi nöôùc ta?
	 2/ Traàn Quoác Toaûn noùng loøng gaëp Vua nhö theá naøo?
Ñoïc thaàm vaø laøm baøi taäp (4 ñieåm)
Baøi: Gaáu traéng laø chuùa toø moø (SGK – TV2 – taäp 2 – trang 53, 54)
Gaáu traéng laø chuùa toø moø
	ÔÛ Baéc Cöïc, haáu heát caùc con vaät ñeàu coù boä loâng traéng : chim öng traéng, cuù traéng, ñeán gaáu cuõng traéng noát. Gaáu traéng laø con vaät to khoûe nhaát. Noù cao gaàn 3 meùt vaø naëng tôùi 800 ki-loâ-gam.
	Ñaëc bieät, gaáu traéng raát toø moø.
	Coù laàn, moät thuûy thuû rôøi taøu ñi daïo. Treân ñöôøng veà, thaáy moät con gaáu traéng ñang xoâng tôùi, anh khieáp ñaûm boû chaïy. Gaáu ñuoåi theo. Söïc nhôù laø con vaät naøy coù tính toø moø, anh neùm laïi caùi muõ. 
	Thaáy muõ, gaáu döøng laïi, ñaùnh hôi, laáy chaân laät qua laät laïi chieác muõ. Xong, noù laïi ñuoåi. Anh thuûy thuû vöùt tieáp gaêng tay, khaên, aùo choaøng  Moãi laàn nhö vaäy, gaáu ñeàu döøng laïi, toø moø xem xeùt. Nhöng vì noù chaïy raát nhanh neân suyùt nöõa thì toùm ñöôïc anh. May maø anh ñaõ kòp nhaûy leân taøu, vöøa sôï vöøa reùt run caàm caäp.
	Theo LEÂ QUANG LONG, NGUYEÃN THÒ THANH HUYEÀN
Ñoïc thaàm baøi vaø ñaùnh daáu X (vaøo oâ troáng) tröôùc yù traû lôøi ñuùng cho moãi caâu hoûi döôùi ñaây:
1/ Tính neát cuûa gaáu traéng coù gì ñaëc bieät?
	o a) Nhanh nheïn.	
o b) döõ tôïn.
o c) toø moø.
o d) tinh ranh.
	2/ Hình daùng cuûa gaáu traéng nhö theá naøo?
	o a) loâng hôi naâu, cao 3 meùt, naëng 800 ki-loâ-gam.
	o b) loâng traéng toaùt, cao gaàn 3 meùt, naëng 800 ki-loâ-gam.
	o c) loâng traéng toaùt, cao hôn 3 meùt, naëng 900 ki-loâ-gam.
o d) loâng hôi naâu, cao hôn 3 meùt, naëng 850 ki-loâ-gam.
	3/ Ngöôøi thuûy thuû ñaõ laøm caùch naøo ñeå khoûi bò gaáu voà?
	o a) vöøa chaïy vöøa vöùt ñoà vaät.
	o b) vöøa chaïy vöøa keâu cöùu.
	o c) vöøa chaïy vöøa la heùt.
o d) vöøa chaïy vöøa sôï.
	4/ Em haõy xeáp teân caùc con vaät döôùi ñaây vaøo nhoùm thích hôïp :
	(lôïn loøi, ngöïa vaèn, teâ giaùc, choàn, hoå, nai, gaáu, khæ)
	a) Thuù döõ nguy hieåm : .....	 b) Thuù khoâng nguy hieåm : ...
 Kieåm tra vieát:
	1) Chính taû ( nghe vieát):(5 ñieåm)
	Giaùo vieân ñoïc cho hoïc sinh vieát:
	Baøi vieát : 	Chuyeän quaû baàu 
	Laï thay, töø trong quaû baàu, nhöõng con ngöôøi nhoû beù nhaûy ra. Ngöôøi Khô-muù nhanh nhaûu ra tröôùc, dính than neân hôi ñen. Tieáp ñeán ngöôøi Thaùi, ngöôøi Möôøng, ngöôøi Dao, ngöôøi Hmoâng, ngöôøi EÂ-ñeâ, ngöôøi Ba-na, ngöôøi Kinh,  laàn löôït ra theo.
	2) Taäp laøm vaên: (5 ñieåm)
Hoïc sinh quan saùt aûnh Baùc Hoà ñöôïc treo trong lôùp hoïc, vieát moät ñoaïn vaên töø 3 ñeán 5 caâu veà aûnh Baùc Hoà.
	Gôïi yù: 
AÛnh Baùc Hoà ñöôïc treo ôû ñaâu?
Troâng Baùc nhö theá naøo (Raâu toùc, vaàng traùn, ñoâi maét )?
Em muoán höùa vôùi Baùc ñieàu gì ?
 Duyeät BGH
Hieäu Tröôûng
	Taân Thaïnh, ngaøy 06 thaùng 05 naêm 2010
	Khoái Tröôûng
HÖÔÙNG DAÃN ÑAÙNH GIAÙ CHO ÑIEÅM
MOÂN: TIEÁNG VIEÄT
Khoái 2 _ Naêm hoïc: 2009 – 2010
I . Kieåm tra ñoïc:
Ñoïc thaønh tieáng: (6 ñieåm)
- Giaùo vieân ñaùnh giaù, cho ñieåm vaøo nhöõng yeâu caàu sau:
	+ Ñoïc ñuùng tieáng, ñuùng töø: (3 ñieåm)
(Ñoïc sai döôùi 3 tieáng: 2,5 ñieåm; ñoïc sai töø 3 ñeán 4 tieáng: 2 ñieåm; ñoïc sai töø 5 ñeán 6 tieáng: 1,5 ñieåm; ñoïc sai töø 7 ñeán 8 tieáng: 1 ñieåm; ñoïc sai töø 9 ñeán 10 tieáng: 0,5 ñieåm; ñoïc sai treân 10 tieáng: 0 ñieåm).
+ Ngaét nghæ hôi ñuùng ôû caùc daáu caâu (coù theå maéc loãi veà ngaét nghæ hôi ôû 1 hoaëc 2 daáu caâu): 1 ñieåm.
(Khoâng ngaét nghæ hôi ñuùng ôû 3 ñeán 5 daáu caâu: 0,5 ñieåm; Khoâng ngaét nghæ hôi ñuùng ôû 6 daáu caâu trôû leân : 0 ñieåm).
+ Toác ñoä ñoïc ñaït yeâu caàu (khoâng quaù 1 phuùt): 1 ñieåm
(Ñoïc töø 1 ñeán 2 phuùt: 0,5 ñieåm; ñoïc quaù 2 phuùt, phaûi ñaùnh vaàn nhaåm: 0 ñieåm)
+ Traû lôøi ñuùng yù caâu hoûi do giaùo vieân neâu: 1 ñieåm.
(Traû lôøi chöa ñuû yù hoaêïc dieãn ñaït chöa roõ raøng: 0,5 ñieåm; traû lôøi sai hoaëc khoâng traû lôøi ñöôïc : 0 ñieåm)
Ñoïc thaàm vaø laøm baøi taäp (4 ñieåm)
Ñoïc thaàm vaø laøm baøi taäp traéc nghieäm.
Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh ñoïc kó baøi vaên roài ñaùnh daáu X vaøo oâ troáng tröôùc doøng coù yù traû lôùi ñuùng vôùi caâu hoûi neâu ra: Moãi caâu traû lôøi ñuùng ñöôïc 1 ñieåm – ñuùng caû 4 caâu: 4 ñieåm.
Lôøi giaûi:
Caâu 1: oâ c
Caâu 2: oâ b
Caâu 3: oâ a
Caâu 4: a) lôïn loøi, teâ giaùc, hoå, gaáu.
	 b) ngöïa vaèn, nai, choàn, khæ.
(moãi caâu ñuùng 0,5 ñieåm)
 Kieåm tra vieát:
	1) Chính taû ( nghe vieát):(5 ñieåm)
Ñaùnh giaù cho ñieåm: Baøi vieát khoâng maéc loãi chính taû, chöõ vieát roõ raøng, trình baøy ñuùng ñoaïn vaên: 5 ñieåm
	Moãi loãi chính taû trong baøi vieát (sai – laãn phuï aâm ñaàu hoaëc vaàn – thanh; khoâng vieát hoa ñuùng qui ñònh): tröø 0,5 ñieåm.
2) Taäp laøm vaên: (5 ñieåm)
	Höôùng daãn ñaùnh giaù, cho ñieåm: 
	- Hoïc sinh vieát ñöôïc töø 3 ñeán 5 caâu theo gôïi yù ôû ñeà baøi; caâu vaên duøng töø ñuùng, khoâng sai ngöõ phaùp; chöõ vieát roõ raøng, saïch seõ: 5 ñieåm
	(Tuyø theo möùc ñoä sai soùt veà yù, veà dieãn ñaït vaø chöõ vieát, coù theå cho caùc möùc ñieåm: 4,5 – 4 – 3,5 – 3 – 2,5 – 2 – 1,5 – 1 – 0,5 )

File đính kèm:

  • docDe va dap an KT HK2 K2 Tieng Viet20092010.doc