Đề kiểm tra chất lượng đầu năm Tiếng việt Lớp 2 - Năm học 2009-2010 - Trường Tiểu học Long Hà C

doc3 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 31/05/2021 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra chất lượng đầu năm Tiếng việt Lớp 2 - Năm học 2009-2010 - Trường Tiểu học Long Hà C, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRÖÔØNG T.H LONG HAØ C 	 ÑEÀ KIEÅM TRA CHAÁT LÖÔÏNG ÑAÀU NAÊM
	KHOÁI: 2	NAÊM HOÏC: 2009-2010 	 
ÑEÀ CHÍNH THÖÙC
	 	 	MOÂN: TIEÁNG VIEÄT 
ÑEÀ BAØI:
A/ PHAÀN ÑOÏC: 
 Ñoïc thaønh tieáng
Cho hoïc sinh boác thaêm baøi “Phaàn thöôûng” vaø ñoïc ñoaïn 1,2 hoaëc 3. Trang 13 saùch TV 2 ,taäp 1.
Hoaëc baøi “Laøm vieäc thaät laø vui” vaø ñoïc ñoaïn 1 hoaëc 2. Trang 16 TV 2 ,taäp 1.
Keát hôïp traû lôøi mieäng caùc caâu hoûi döôùi ñaây: 
* Baøi “Phaàn thöôûng” : 	+ Haõy keå nhöõng vieäc laøm toát cuûa Na?
 	+ Khi Na ñöôïc phaàn thöôûng nhöõng ai vui möøng ,vui möøng nhö theá naøo?
* Baøi “Laøm vieäc thaät laø vui”: + Beù laøm nhöõng vieäc gì ?
 	+ Con gaø troáng vaø caùi ñoàng hoà laøm vieäc gì?
B/ PHAÀN VIEÁT:
Chính taû :
Vieát chính taû:
Giaùo vieân ñoïc cho hoïc sinh vieát baøi :” Laøm vieäc thaät laø vui” ñoaïn töø “ Nhö moïi vaät..heát baøi” Saùch TV2, taäp1, trang 16.
baøi taäp:
Ñieàn vaøo choã troáng vaàn aêng hay aên
 Coá g .ù ; G .ùboù
G .ù. söùc ; yeân l ï 
Long Haø, ngaøy 07 .thaùng 09 naêm 2009.
BGH DUYEÄT	NGÖÔØI RA ÑEÀ
TRÖÔØNG T.H LONG HAØ C ÑAÙP AÙN - KIEÅM TRA CHAÁT LÖÔÏNG ÑAÀU NAÊM
	KHOÁI:2	NAÊM HOÏC: 2009-2010
 MOÂN: TIEÁNG VIEÄT 
ÑEÀ CHÍNH THÖÙC
ÑAÙP AÙN
BIEÅU ÑIEÅM
A/ PHAÀN ÑOÏC 
I/ ÑOÏC THAØNH TIEÁNG :
HS ñoïc to, roõ raøng, ñoïc ñuùng khoâng sai töø.
 - HS ñoïc to roõ raøng, ñoïc coøn sai 1-2 töø. 
HS ñoïc coøn ñaùnh vaàn ,ñoïc sai 3-4 töø.
HS ñoïc sai nhieàu 
 * Traû lôøi caâu hoûi : (moät trong hai baøi)
Baøi 1 : + Na goït buùt chì giuùp baïn Lan ,cho baïn Minh nöûa cuïc taåy ,laøm tröïc nhaät giuùp baïn bò meät.
 + Khi Na ñöôïc phaàn thöôûng thaày coâ vaø caùc baïn vui möøng voã tay, Na vui möøng khoâng bieát coù nghe nhaàm khoâng, coøn meï Na thì vui quaù khoùc ñoû caû maét.
Baøi 2: +Beù ñi hoïc, beù queùt nhaø, nhaët rau, chôi vôùi em. 
 + Con gaø troáng gaùy oøoù..o, caùi ñoàng hoà baùo phuùt, baùo giôø .
 (Hoïc sinh ñoïc baøi naøo thì traû lôøi caâu hoûi baøi ñoù)
* Löu yù: Tuøy theo yù traû lôøi cuûa hoïc sinh maø giaùo vieân cho ñieåm phuø hôïp. Ñieåm toái ña cho 1 caâu traû lôøi hoaøn chænh laø 2 ñieåm.
B/ PHAÀN VIEÁT :
 I/ Vieát chính taû :
HS vieát ñuùng khoâng sai, trình baøy saïch.
HS vieát sai 4 loãi aâm, vaàn, vieát hoa tröø 1 ñieåm (HSDT 5 loãi hoaëc sai caùc daáu thanh tröø 1 ñieåm ) Caùc loãi sai gioáng nhau tröø 1 laàn .
II/ Baøi taäp :
HS ñieàn ñuùng vaàn :
 Coá gaéng , gaén boù
 Gaéng söùc , yeân laëng 
10 ñieåm 
6 ñieåm
5 ñieåm 
3-4 ñieåm 
1-2 ñieåm 
4 ñieåm 
2 ñieåm 
2 ñieåm 
(Hoaëc)
2 ñieåm 
2 ñieåm 
10 ñieåm 
6 ñieåm 
6 ñieåm
4 ñieåm 
(1 ñieåm /vaàn )

File đính kèm:

  • docTIENG VIET 2 DN.doc