Đề khảo sát học sinh giỏi lớp 9 – Vòng 2 - Môn: Sinh Học

doc4 trang | Chia sẻ: hong20 | Ngày: 17/11/2020 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề khảo sát học sinh giỏi lớp 9 – Vòng 2 - Môn: Sinh Học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tr­êng thcs HẢI LỰU
®Ò KHẢO SÁT häc sinh giái líp 9 – vßng 2
M«n: Sinh häc 
n¨m häc 2010-2011
 Thêi gian lµm bµi:150 phót
C©u 1 .So s¸nh ®Þnh luËt ph©n li víi ®Þnh luËt ph©n li ®éc lËp vÒ 2 cÆp tÝnh tr¹ng.
C©u 2. §ét biÕn gen lµ g×? Nªu c¸c d¹ng ®ét biÕn gen, t¹i sao ®ét biÕn gen th­êng g©y h¹i cho b¶n th©n sinh vËt?
C©u 3 .Nªu mèi quan hÖ gi÷a gen vµ tÝnh tr¹ng theo s¬ ®å :
Gen (mét ®o¹n ADN)	 m ARN	 P r«tªin	tÝnh tr¹ng.
C©u 4 
Mét gen cã A= 450 Nuclª«tÝt, G= 1050 Nuclª«tÝt
NÕu sau khi ®ét biÕn, gen ®ét biÕn cã A= 451 Nuclª«tÝt ; G= 1050 Nuclª«tÝt.
NÕu sau khi ®ét biÕn, gen ®ét biÕn cã A= 449 Nuclª«tÝt ; G = 1050 Nuclª«tÝt.
NÕu sau khi ®ét biÕn, gen ®ét biÕn cã A= 449 Nuclª«tÝt ; G = 1051 Nuclª«tÝt
NÕu sau khi ®ét biÕn mµ sè l­îng, thµnh phÇn c¸c Nuclª«tÝt kh«ng ®æi, chØ thay
®æi tr×nh tù ph©n bè c¸c Nuclª«tÝt.
Đây lµ các d¹ng ®ét biÕn g× ?
BiÕt r»ng ®ét biÕn chØ t¸c ®éng ®Õn 1 cÆp Nuclª«tÝt
C©u 5 
Cã mét tÕ bµo sinh d­ìng cña gµ( 2n= 78) nguyªn ph©n mét sè lÇn liªn tiÕp.
Trong tÊt c¶ c¸c tÕ bµo con ®­îc t¹o ra khi kÕt thóc nguyªn ph©n ng­êi ta ®Õm ®­îc cã tÊt c¶ 2496 NST.
H·y x¸c ®Þnh sè NST cïng tr¹ng th¸i vµ sè Cr«matÝt cã trong c¸c tÕ bµo vµo lÇn nguyªn ph©n cuèi cïng ë mçi kú sau ®©y:
a. Kú trung gian b. Kú tr­íc c. Kú gi÷a d. Kú sau
C©u 6 
Cã 3 hîp tö A, B, C cïng loµi nguyªn ph©n víi sè lÇn kh«ng b»ng nhau vµ ®· t¹o ra tæng sè 28 tÕ bµo con..
a) X¸c ®Þnh sè lÇn nguyªn ph©n vµ sè tÕ bµo con t¹o ra cña mçi hîp tö. BiÕt r»ng theo thø tù 3 hîp tö A, B, C cã sè lÇn nguyªn ph©n gi¶m dÇn.
b) Trong qu¸ tr×nh nguyªn ph©n cña 3 hîp tö, m«i tr­êng ®· cung cÊp tæng sè 1150 NST. X¸c ®Þnh:
Tªn cña loµi.
Sè NST cã trong toµn bé c¸c tÕ bµo con ®­îc t¹o ra.
C©u 7 
Mét gen cã sè liªn kÕt hy®r« lµ 2805. HiÖu sè gi÷a A vµ G b»ng 30% tæng sè Nuclª«tÝt cña gen.
a. TÝnh sè Nuclª«tÝt mçi lo¹i cña gen 
b. TÝnh chiÒu dµi cña gen 
c. TÝnh sè liªn kÕt hy®r« trong c¸c gen con ®­îc t¹o ra khi gen ban ®Çu tù nh©n ®«i 2 lÇn
	Gi¸m thÞ coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm.
Tr­êng thcs H¶I LùU
H­íng dÉn chÊm bµi kh¶o s¸t
 häc sinh giái líp 9- vßng 2 
n¨m häc 2010-2011
M«n: Sinh häc
 C©u 1: (1 ®iÓm)
So s¸nh ®Þnh luËt ph©n li víi ®Þnh luËt ph©n li ®éc lËp. 
*Nh÷ng ®iÓm gièng nhau: (0,5 ®iÓm)
- §Òu cÇn cã c¸c ®iÒu kiÖn nghiÖm ®óng (Bè mÑ thuÇn chñng.tréi lÆn hoµn toµn, sè l­îng con lai thu ®­îc lín) (0,2 ®iÓm)
- ë F2 ®Òu cã sù ph©n li tÝnh tr¹ng (0,1 ®iÓm)
- Sù di truyÒn cña c¸c cÆp tÝnh tr¹ng ®Òu dùa trªn sù Ph©n li cña c¸c cÆp Gen trong gi¶m ph©n t¹o giao tö vµ tæ hîp cuÈ c¸c gen trong thô tinh t¹o hîp tö (0,2 ®iÓm)
*Nh÷ng ®iÓm kh¸c nhau:0,5®iÓm (Mçi ý ®óng 0,1 ®)
Quy luËt ph©n li
Quy luËt ph©n li ®éc lËp
Ph¶n ¸nh sù di truyÒn cña 1 cÆp tÝnh tr¹ng
Ph¶n ¸nh sù di truyÒn cña 2 cÆp tÝnh tr¹ng
F1 dÞ hîp tö 1 cÆp gen (Aa) t¹o ra 2 lo¹i giao tö
F1dÞ hîp 2 cÆp gen ( AaBb) t¹o ra 4 lo¹i giao tö
F2cã 2 lo¹i kiÓu h×nh víi tØ lÖ 3:1
F2cã 4 kiÓu h×nh víi tØ lÖ 9:3:3:1
F2cã 4 tæ hîp víi 3 kiÓu gen
F2 cã 16 tæ hîp víi 9 kiÓu gen
F2 kh«ng xuÊt hiÖn biÕn dÞ tæ hîp
F2 xuÊt hiÖn biÕn dÞ tæ hîp
C©u 2: (1 ®iÓm) : 
_ §ét biÕn gen lµ nh÷ng biÕn ®æi trong cÊu tróc cña gen, th­êng liªn quan ®Õn mét hoÆc mét sè cÆp nuclª«tÝt. (0,2 ®iÓm)
C¸c d¹ng ®ét biÕn gen ®iÓn h×nh : (0,6 ®iÓm)
 + MÊt mét hay mét hay mét sè cÆp nuclªotÝt
 + Thªm mét hay mét hay mét sè cÆp nuclªotÝt
 + Thay thÕ mét hay mét hay mét sè cÆp nuclªotÝt
 + Ho¸n ®æi vÞ trÝ cÆp nuclªotÝt
- §ét biÕn gen th­êng cã h¹i cho b¶n th©n sinh v©t v× chóng ph¸ vì sù thèng nhÊt hµi hoµ trong kiÓu gen ®· qua chän läc tù nhiªn vµ duy tr× l©u ®êi trong ®iÒu kiÖn tù nhiªn, g©y ra nh÷ng rèi lo¹n trong qua tr×nh tæng hîp pr«tªin. (0,2 ®iÓm)
C©u 3: (1 ®iÓm)
*Mèi liªn hÖ theo s¬ ®å:0,5®
- ADN lµ khu«n mÉu ®Ó tæng hîp mARN
- mARN lµ khu«n mÉu ®Ó tæng hîp Pr«tªin
- Pr«tªin tham gia vµo cÊu tróc vµ ho¹t ®éng sinh lÝ cña tÕ bµo biÓu hiÖn thµnh tÝnh tr¹ng
* B¶n chÊt cña mèi liªn hÖ:0,5®
- Tr×nh tù c¸c Nuclª«tÝt trong ADN quy ®Þnh tr×nh tù c¸c Nuclª«tÝt trong ARN qua ®ã qui ®Þnh tr×nh tù c¸c AxÝt Amin cña ph©n tö Pr«tªin. Pr«tªin tham gia vµo ho¹t ®éng cña tÕ bµo biÓu hiÖn thµnh tÝnh tr¹ng.
C©u 4 : (1 ®iÓm)
a: Thªm 1 cÆp A- T (0,25®) b: MÊt 1 cÆp A- T (0,25®) 
c: Thay thÕ cÆp A- T= G- X ( 0,25®) d: §ổi vÞ trÝ cặp Nuclª«tÝt ( 0, 25®)
C©u 5: (2 ®iÓm)
Gäi x lµ sè lÇn nguyªn ph©n cña tÕ bµo, suy ra sè NST trong tÕ bµo con lµ:2x x 2n = 2496
Suy ra 2x=2496:2n= 2496: 78= 32 =25. VËy x=5 	 (0,5 ®iÓm)
LÇn nguyªn ph©n cuèi cïng lµ lÇn thø 5, vµo tõ kú trung gian cho ®Õn kú sau cña lÇn nµy, sè tÕ bµo ë mçi kú chØ lµ 24= 16 (V× trong lÇn nguyªn ph©n 5, chø ch­a xong 5 lÇn ph©n bµo)	 (0,5 ®iÓm)
Do ®ã:
a.ë kú trung gian: 
-Sè NST cïng tr¹ng th¸i trong c¸c tÕ bµo: 2n kÐp x 16= 78 x16 =1248 NST kÐp
-Sè Cr«matÝt = 4n x 16 =78 x2 x16= 2496 	( 0,25®)
b. ë kú tr­íc:C¸c tÕ bµo cã 
- Sè NST cïng tr¹ng th¸i cña nã 2n kÐp x 16 =78 x16 = 1248 NST kÐp
-Sè Cr«matÝt = 4n x 16 =78 x2 x16= 2496 	( 0,25®)
c. ë kú gi÷a: trong c¸c tÕ bµo cã : 
- Sè NST cïng tr¹ng th¸i cña nã 2n kÐp x 16 =78 x16 = 1248 NST kÐp
-Sè Cr«matÝt = 4n x 16 =78 x2 x16= 2496	 ( 0,25®)
d. ë kú sau:trong c¸c tÕ bµo cã:
- Sè NST cïng tr¹ng th¸i cña nã:4n ®¬n x 16 =78 x2 x 16 = 2496 NST ®¬n
-Sè Cr«matÝt = 0 	 (0,25®)
C©u 6(2 ®iÓm)
a) Sè lÇn nguyªn ph©n vµ sè tÕ bµo con cña mçi hîp tö:
Gäi x lµ sè nguyªn ph©n cña tÕ bµo th× sè tÕ bµo con ®­îc ¸p dông theo c«ng thøc 2x, cã thÓ lµ:
21 = 2, 22 = 4 , 23 = 8 , 24 = 16 , 25 = 32...
Ba hîp tö cã tæng tÕ bµo con b»ng 28, ta cã:
28 = 16 + 8 + 4 += 24 + 23 + 22	`	(0,5 ®iÓm)
 Ba hîp tö cã sè lÇn nguyªn ph©n lÇn l­ît b»ng 4, 3, 2. Do ®ã theo thø tù 3 hîp tö 
A, B , C sè lÇn nguyªn ph©n gi¶m dÇn.
 VËy : - Hîp tö A nguyªn ph©n 4 lÇn, t¹o ra 24 = 16 tÕ bµo con.
 - Hîp tö B nguyªn ph©n 3 lÇn, t¹o ra 23 = 8 tÕ bµo con
 - Hîp tö B nguyªn ph©n 2 lÇn, t¹o ra 22 = 4 tÕ bµo con. 	(0,5 ®iÓm)
b) *Tªn loµi :Sè NST m«i tr­êng cung cÊp cho c¸c hîp tö nguyªn ph©n:
(24 -1 ). 2n + (23 - 1). 2n + (22 - 1) . 2n = 1150
	25 . 2n = 1150
Suy ra 2n 
 2n = 46 lµ bé NST cña loµi ng­êi	(0,5 ®iÓm)
 * Sè NST cã trong toµn bé c¸c tÕ bµo con:
28 . 2n = 28 . 46 = 1288 (NST) 	(0,5 ®iÓm)
C©u 7: (2 ®iÓm) 
a. Sè Nuclª«tÝt mçi lo¹i cña gen ta cã:
 A-G= 30 % Nuclª«tÝt; 
 A+ G= 50% Nuclª«tÝt suy ra 2A = 80 % Nuclª«tÝt
 A = T= 80% :2= 40 % Nuclª«tÝt
 G= X =50% - 40 %= 10% Nuclª«tÝt 	(0,5 ®iÓm)
MÆt kh¸c sè liªn kÕt Hy®r« cña gen lµ 2805, ta cã: 2A+ 3G= 2805 
Hay: 2 . 40% N+ 3 . 10% N= 2805 suy ra: 110 N= 280500 	 N= 2550
*VËy sè Nuclª«tÝt mçi lo¹i lµ: A= T= 40% . 2550 = 1020 Nu 	 G= X= 10% .2550 = 255 Nu 	 (0,5 ®iÓm)
 b. ChiÒu dµi cña gen
ta cã: Lgen = N:2 . 3,4 A0 = 2550: 2. 3,4 A0= 4335 A0 	(0,5 ®iÓm)
 c. Sè liªn kÕt hy®r« trong c¸c gen con:
- Sè gen con ®­îc t¹o ra lµ: 2x = 22=4 	 
- Tæng sè liªn kÕt hy®r« trong c¸c gen con ®­îc t¹o ra lµ: H= 2805 .4= 11220 
 	 (0,5 ®iÓm)
	 HÕt.

File đính kèm:

  • docDE THI HSG SINH 9 CO DAP AN.doc
Đề thi liên quan