Đề khảo sát đầu năm Tiếng việt, Toán Lớp 2 (Có đáp án)

doc6 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 31/05/2021 | Lượt xem: 46 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề khảo sát đầu năm Tiếng việt, Toán Lớp 2 (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HOÏ TEÂN:...
.....
HOÏC SINH LÔÙP:..
TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC 
SOÁ
BAÙO
DANH
ÑEÀ KHAÛO SAÙT ÑAÀU NAÊM 
MOÂN TIEÁNG VIEÄT – LÔÙP HAI ( Ngaøy : )
KIEÅM TRA ÑOÏC-VIEÁT
GIAÙM THÒ
SOÁ MAÄT MAÕ
SOÁ THÖÙ TÖÏ
"------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÑIEÅM
GIAÙM KHAÛO
SOÁ MAÄT MAÕ
SOÁ THÖÙ TÖÏ
I. BAØI ÑOÏC: (1 phuùt )
 OÂâng em
 * OÂng em toùc baïc	 **Chuyeän vui nhö Teát
 Traéng muoát nhö tô Chuyeän ñeïp nhö mô 
 OÂng em keå chuyeän Em ngoài nghe chuyeän
 Ngaøy xöûa ngaøy xöa * Meâ maûi say söa **
II. TRAÛ LÔØI CAÂU HOÛI : (2 phuùt )
1/. Tìm 1 tieáng trong baøi coù vaàn uyeân, 1 tieáng trong baøi coù vaàn uoât. 
2/. Toùc oâng em maøu gì ?
3/. Vì sao chuyeän cuûa oâng laøm em say meâ ?
I.ÑOÏC THAØNH TIEÁNG: (6 ñieåm)
1. Giaùo vieân cho hoïc sinh ñoïc 1 ñoaïn coù daáu (* hay **) trong 2 phuùt 
2. Giaùo vieân laàn löôït neâu töøng caâu hoûi cho hoïc sinh traû lôøi
Tieâu chuaån cho ñieåm ñoïc
Ñieåm (6 ñieåm)
1. Ñoïc ñuùng 
./ 3 ñ
2. Ñoïc roõ raøng, löu loaùt
./ 2 ñ
3. Toác ñoä ñoïc
./ 0, 5 ñ
4. Tö theá ñoïc
./ 0, 5 ñ
Coäng:
. / 6 ñ
Höôùng daãn kieåm tra
I/ Baøi ñoïc
-Ñoïc sai hoaëc khoâng ñoïc ñöôïc, moãi tieáng sai : tröø 0, 25 ñ
-Ñoïc khoâng bieát ngaét, nghæ hôi ñuùng caùc daáu caâu : tröø 0, 25 ñ / laàn
-Ñoïc 2 – 5 phuùt trôû leân (khoâng quaù 5 phuùt) : tröø 0, 25 ñ / phuùt; toái ña tröø 0, 5 ñ
-Tö theá ñoïc hoaëc tö theá caàm saùch sai quy caùch, khoâng töï nhieân, thoaûi maùi : tröø 0, 25 ñ ñeán 0, 5 ñ
-Vôùi nhöõng hoïc sinh ñoïc chaäm (khoâng quaù 4 phuùt) nhöng ñoïc ñuùng, phaàn ñoïc ñuùng vaãn ñaït ñöôïc ñieåm toát ña ( chæ tröø ñieåm toác ñoä ñoïc : 0, 5 ñ)
II/ Traû lôøi caâu hoûi (4 ñieåm)
- Tìm vaø traû lôøi ñöôïc 1 tieáng mang vaàn uyeân ( uoât ) theo yeâu caàu ñöôïc 1 ñieåm (0, 5 ñ / tieáng)
- Traû lôøi ñuùng caâu hoûi veà noäi dung baøi ñoïc moãi caâu ñöôïc 1, 5 ñieåm (1, 5 ñ x 2 = 3 ñieåm)
TV1 / TL3 0910
THÍ SINH KHOÂNG ÑÖÔÏC VIEÁT
VAØO KHUNG NAØY
VÌ ÑAÂY LAØ PHAÙCH, SEÕ ROÏC ÑI MAÁT
"------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III. VIEÁT CHÍNH TAÛ : (15 phuùt )-Hoïc sinh cheùp laïi ñoaïn vaên 
 Muøa thu ôû vuøng cao
 Ñaõ sang thaùng taùm. Muøa thu veà, vuøng cao khoâng möa nöõa. Trôøi xanh trong. Nhöõng daõy nuùi daøi, xanh bieác. 
IV. BAØI TAÄP : (15 phuùt )
 1/.Tìm trong baøi chính taû vaø vieát caùc chöõ coù vaàn: ao, anh
	Caùc chöõ coù vaàn ao:	
	Caùc chöõ coù vaàn anh :	
 2/. Ñieàn vaøo choã troáng: 	
	öông hay öôc	n..... ngoâ	 n.....ù.... suoái chaûy
	r hay d	 troàng au	 ..oøng soâng
Höôùng daãn ñaùnh giaù
III/ Baøi vieát ( 8 ñieåm )
-Hoïc sinh cheùp ñuùng maãu chöõ, ñuùng chính taû : 6 ñieåm
-Hoïc sinh vieát sai laãn ( phuï aâm ñaàu, vaàn, daáu thanh) : tröø 0, 25 ñ / loãi
 Tröø toái ña 6 ñieåm
-Nhöõng loãi gioáng nhau laëp laïi chæ tröø ñieåm 1 laàn.
-Vieát ñeàu neùt : 1 ñieåm.
-Trình baøy saïch, ñeïp: 1 ñieåm.
IV/ Baøi taäp (2 ñieåm)
- Tìm ñuùng chöõ coù vaàn vaàn ao, anh theo yeâu caàu ñöôïc 1 ñieåm (0, 5 ñ / noäi dung)
- Ñieàn ñuùng aâm vaàn öông, öôc, d, gi ñöôïc 0, 25 ñieåm/ chöõ (0, 25 ñ x 4 = 1 ñieåm)
HOÏ TEÂN:
.
HOÏC SINH LÔÙP:..
TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC 
SOÁ
BAÙO DANH
ÑEÀ KHAÛO SAÙT ÑAÀU NAÊM 
MOÂN TOAÙN – LÔÙP HAI ( Ngaøy : )
Thôøi gian laøm baøi: 35 phuùt 
GIAÙM THÒ
SOÁ MAÄT MAÕ
SOÁ THÖÙ TÖÏ
"-----------------------------------------------------------------------------------..-------------------
ÑIEÅM
GIAÙM KHAÛO
SOÁ MAÄT MAÕ
SOÁ THÖÙ TÖÏ
Caâu 1:
(2 ñieåm)
Caâu 2:
(4 ñieåm)
 a) Khoanh vaøo soá beù hôn 80
 75 ; 85 ; 95 
 b) Khoanh vaøo soá lieàn tröôùc cuûa soá 21 
 10 ; 20  ; 30 
c) Vieát caùc soá 54, 12, 71, 25 theo thöù töï töø beù ñeán lôùn :
Vieát soá thích hôïp vaøo oâ troáng:
b) Ñaët tính roài tính
 a) 21 + 7 b) 73 - 53
 c) 42 + 22 d) 65 - 14
 .. 
c) Tính : 
 18 + 11 — 5 = .
 30 cm + 20 cm = .. 
T 2 / KSDN
THÍ SINH KHOÂNG ÑÖÔÏC VIEÁT 
VAØO KHUNG NAØY
VÌ ÑAÂY LAØ PHAÙCH, SEÕ ROÏC ÑI MAÁT
"--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caâu 3:
(1 ñieåm)
Caâu 4:
(1 ñieåm)
Caâu 5:
(1 ñieåm)
Caâu 6:
(1 ñieåm)
Ñieàn daáu > ; < ; = vaøo cho thích hôïp:
 5 + 4 4 + 4 16 — 5 14 — 3 
Noái ñoàng hoà vôùi giôø thích hôïp :
10 giôø
8 giôø
Vieát soá thích hôïp vaøo choã chaám
Hình veõ beân coù : . hình vuoâng.
 . hình tam giaùc. 
Nam coù 15 vieân keïo. Nam cho em 4 vieân keïo. Hoûi Namï coøn laïi bao nhieâu vieân keïo?
Baøi giaûi
±±±
HÖÔÙNG DAÃN CHAÁM ÑEÀ KHAÛO SAÙT ÑAÀU NAÊM
MOÂN: TOAÙN – LÔÙP HAI
Caâu 1:
(2 ñieåm)
Caâu 2:
(4 ñieåm)
Caâu 3:
(1 ñieåm)
Caâu 4:
(1 ñieåm)
Caâu 5:
(1 ñieåm)
Caâu 6:
(1 ñieåm)
a) Khoanh vaøo soá beù hôn 80 : 75 HS choïn ñuùng soá ñöôïc 0, 5 ñ
b) Khoanh vaøo soá lieàn tröôùc cuûa 21 : 20 HS choïn ñuùng soá ñöôïc 0, 5 ñ
c) Vieát caùc soá 54, 12, 71, 25 theo thöù töï töø lôùn ñeán beù : 12 ; 25 ; 54 ; 71
 HS vieát ñuùng 4 soá theo thöù töï ñöôïc 1 ñ, ñuùng 3 soá lieân tieáp ñöôïc 0, 5 ñ
 a) Vieát soá thích hôïp vaøo oâ troáng: 18 vaø 13 
 HS ñieàn ñuùng moãi keát quaû ñöôïc 0, 5 ñ (Tc 1 ñ)
b) Ñaët tính roài tính: 
 a) 21 + 7 = 28 b) 73 - 53 = 20 c) 42 + 22 = 64 d) 65 - 14 = 51
 HS thöïc hieän ñuùng moãi pheùp tính ñöôïc 0, 5 ñ (ñaët tính 0,25 ñ; keát quaû ñuùng 0,25 ñ) ( Tc 2 ñ )
c) Tính : 
 18 + 11 — 5 = 24 ; 30 cm + 20 cm = 50 cm 
 HS ñieàn ñuùng moãi keát quaû ñöôïc 0, 5 ñ (Tc 1 ñ)
Ñieàn daáu > ; < ; = vaøo cho thích hôïp:
 5 + 4 > 4 + 4 16 — 5 = 14 — 3
 HS ñieàn ñuùng moãi keát quaû ñöôïc 0, 5 ñ (Tc : 1 ñ)
Noái ñoàng hoà vôùi giôø thích hôïp : (1 ñ)
 8 giôø ; 10.giôø
 HS noái moãi oâ ghi soá giôø vôùi ñoàng hoà ñuùng keát quaû ñöôïc 0, 5 ñ (Tc : 1 ñ)
 Hình veõ beân coù : 1 hình vuoâng ; 2 hình tam giaùc 
 HS ñieàn ñuùng moãi keát quaû ñöôïc 0, 25 ñ (Tc : 1 ñ)
Nam coù 15 vieân keïo. Nam cho em 4 vieân keïo. Hoûi Namï coøn laïi bao nhieâu vieân keïo?
 Giaûi
 Soá vieân keïo Nam coøn laïi laø: 
 15 — 4 = 11 (vieân keïo)
 Ñaùp soá : 11 vieân keïo
Lôøi giaûi ñuùng 0, 5 ñ, pheùp tính ñuùng 0, 5 ñ 
Thieáu hoaëc ghi ñaùp soá khoâng chính xaùc, sai hoaëc thieáu teân ñôn vò tröø chung 0, 25 ñ . 

File đính kèm:

  • docdekscldnTVIETTOAN2a.doc