Đề khảo sát chất lượng môn Vật lý lớp 6 - Trường THCS Việt Tiến

doc1 trang | Chia sẻ: theanh.10 | Ngày: 08/03/2018 | Lượt xem: 388 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề khảo sát chất lượng môn Vật lý lớp 6 - Trường THCS Việt Tiến, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tr­êng THCS ViÖt TiÕn
®Ò kh¶o s¸t chÊt l­îng
M«n vËt lý líp 6
(Thêi gian 45phót)
TRAÉC NGHIEÄM: ( moãi caâu 0,5 ñ) 
H·y chon ®¸p ¸n ®óng cho c©u hái sau
Caâu 1: Ñôn vò ño löïc laø:
Niutôn (N) . B. Kikoâgam (Kg)	C. Meùt (m). D. lít (l)
Caâu 2: Duïng cuï naøo döôùi ñaây duøng ñeå ño ñoä daøi ?
 A. caân 	B. thöôùc meùt 	 C. xilanh 	D. oáng nghe cuûa baùc só.
 Caâu 3: Löïc naøo trong caùc löïc sau ñaây laø löïc keùo ?
Löïc maø ngöôøi löïc só duøng ñeå neùm moät quaû taï.
Löïc maø con chim taùc duïng khi ñaäu treân caønh caây laøm cho caønh caây bò cong ñi.
Löïc maø con traâu taùc duïng vaøo caùi caøy khi ñang caøy.
Löïc maø khoâng khí taùc duïng laøm cho quaû boùng bay bay leân trôøi.
Caâu 4: Khi ño kích thöôùc cuûa moät saân boùng ñaù, ngöôøi ta neân duøng thöôùc ño naøo döôùi ñaây ñeå vieäc ño ñöôïc thuaän lôïi nhaát:
A. Thöôùc thaúng coù GHÑ 1m, ÑCNN 1cm	 B. Thöôùc thaúng coù GHÑ 1,5m, ÑCNN 5 mm
C.Thöôùc cuoän coù GHÑ 20 m , ÑCNN 2 cm. D. Thöôùc daây coù GHÑ 5m, ÑCNN 1 cm
Caâu 5:Moät bình chia ñoä ñang chöùa 25cm3 nöôùc , ñoå theâm nöôùc vaøo cho tôùi vaïch 80cm3.Theå tích nöôùc ñoå theâm laø: A. 25cm3. 	 B. 80cm3. 	 C. 55cm3. D. 105cm3. 
Caâu 6:Duøng caân ñóa ñeå caân moät tuùi ñöôøng.Ñeå leân ñóa caân beân traùi 1 tuùi ñöôøng , ñóa beân kia ñeå 1 quaû caân 1 kg, 1 quaû caân 0,5 kg vaø hai quaû caân 200g thì caân naèm thaêng baèng. Tuùi ñöôøng coù khoái löôïng laø: A. 1,7 kg 	B. 1,9g 	 C.11,5 kg 	 D.17kg 
 Caâu 7: Ñeå ño theå tích chaát loûng coøn gaàn ñaày chai 1 lít thì neân choïn bình chia ñoä naøo trong caùc bình sau ñaây:
A. Bình 100ml coù vaïch chia tôùi 2ml	B. Bình 500ml coù vaïch chia tôùi 5ml
C. Bình 1000ml coù vaïch chia tôùi 10ml	D. Bình 1000ml coù vaïch chia tôùi 5ml
Caâu 8: Khi söû duïng bình traøn vaø bình chöùa ñeå ño theå tích vaät raén khoâng thaám nöôùc thì theå tích cuûa vaät baèng :
A, Theå tích bình traøn. 	B.Theå tích nöôùc coøn laïi trong bình traøn.
C. Theå tích bình chöùa. 	D. Theå tích phaàn nöôùc traøn ra töø bình traøn sang bình chöùa.
Caâu 9:Ñôn vò ño naøo döôùi ñaây khoâng phaûi laø ñôn vò ño theå tích ?
A.dm B. lít C. m3 D. cc
Caâu 10:Treân moät caây caàu coù bieån baùo giao thoâng ghi 20t , xe naøo qua caàu hôïp leä?
Xe coù khoái löôïng döôùi 20 taï.	C. Xe coù khoái löôïng treân 20 taán.
 Xe coù khoái löôïng döôùi 20 taán	D. Xe coù khoái löôïng treân 20 taï
 II, PhÇn tù luËn 
Bµi 11 t×m sè thich hîp ®iÒn vµo chç trèng (0,5 ®iÓm/ 1 ®iÒn ®óng)
a. 1,5 m=.....cm	b. 250cm = ...m	c. 250mm =...cm	 
d. 250 mm =...m 	e. 1m3 = ...l	g. 0,5 m3 = ...ml	
h, 5l = m3	 i, 1kg= l¹ng	k. 5T = kg	
m, 1kg = .....mg

File đính kèm:

  • docde kiem dinh ly 6 tuan 16.doc