Đề cương ôn tập: Kiểm tra giữa học kì I môn: Tiếng Việt

doc7 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 71 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề cương ôn tập: Kiểm tra giữa học kì I môn: Tiếng Việt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
®Ò c­¬ng «n tËp : KIEÅM TRA ÑÒNH KÌ GIÖÕA HOÏC KÌ I
M«n: tiÕng viÖt
Hä vµ tªn:
II. Đọc hiểu (4 điểm):
	Em hãy đọc thầm bài văn dưới đây và khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi.
	C©y bót m¸y
	C©y bót dµi gÇn mét gang tay. Th©n bót trßn, nhá nh¾n, b»ng ngãn tay trá. ChÊt nhùa bót vÉn cßn th¬m, nom nh½n bãng. N¾p bót mµu hång, cã c¸i cµi b»ng s¾t m¹ bãng lo¸ng.
	Më n¾p ra em thÊy ngßi bót s¸ng lo¸ng, h×nh l¸ tre, cã mÊy ch÷ rÊt nhá, nh×n kh«ng râ. Mçi khi lÊy mùc, mét nöa ngßi bót ®Ém mµu mùc tÝm. Em viÕt lªn trang giÊy, nÐt bót tr¬n t¹o ra nh÷ng dßng ch÷ ®Òu ®Æn, mÒm m¹i. Khi viÕt xong, em lÊy giÎ lau nhÑ ngßi cho mùc khái kÐt vµo. Råi em ®Ëy n¾p bót cho ngßi khái bÞ toÌ tr­íc khi cÊt vµo cÆp.
	 Theo NguyÔn V¨n Khiªm	
Câu 1 (1 điểm). C©y bót m¸y cã ®Æc ®iÓm g×?
	A. Dµi gÇn mét gang tay, trßn, nhá b»ng ngãn tay.
	B. Lµm b»ng nhùa cã c¸i cµi b»ng s¾t, mµu hång.
	C. B»ng nhùa hång, b»ng ngãn tay trá, dµi h¬n mét gang.
Câu 2 (1 điểm). Nh÷ng tõ t¶ ngßi bót lµ:
	A. S¸ng lo¸ng, h×nh l¸ tre, mµu mùc tÝm, nÐt tr¬n.
	B. S¸ng lo¸ng, h×nh l¸ tre, cã mÊy ch÷ nhá.
	C. Mµu mùc tÝm, nÐt bót tr¬n, mÒm m¹i.
C©u 4: Sau khi viÕt xong em lµm g×?
cÊt ngay bót vµo cÆp
LÊy rÎ lau nhÑ ngßi cho mùc khái kÐt vµo, ®Ëy n¾p bót råi cÊt vµo cÆp.
§Ëy n¾p bót cho ngßi khái bÞ tße råi cÊt vµo cÆp
Câu 3 (1 điểm).Dßng nµo d­íi ®©y gåm c¸c tõ chØ ho¹t ®éng, tr¹ng th¸i?
	A.Më n¾p, s¸ng bãng, viÕt, lau.
	B. Më n¾p, nh×n, viÕt, lau.
	C. Më n¾p, nh×n, nh½n bãng, lau.
Câu 4 (1 điểm). C©u nµo d­íi ®©y viÕt theo mÉu Ai (c¸i g×, con g×), lµ g×?
	A. C©y bót m¸y cã n¾p mµu hång.
	B. C©y bót m¸y lµ b¹n cña häc sinh.
	C. C©y bót m¸y dµi gÇn mét gang tay.
B. Kiểm tra viết (10 điểm).
II. TËp lµm v¨n (5 điểm). Em h·y viÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n kho¶ng 4 ®Õn 5 c©u kÓ vÒ c« gi¸o líp 1 cña m×nh theo gîi ý sau:
C« gi¸o (hoÆc thÇy gi¸o) líp 1 cña em tªn lµ g×?
T×nh c¶m cña c« (hoÆc thÇy) ®èi víi em nh­ thÕ nµo?
Em nhí nhÊt ë c« (hoÆc thÇy) ®iÒu g×?
	d) T×nh c¶m cña em ®èi víi c« gi¸o (hoÆc thÇy gi¸o) nh­ thÕ nµo?
 Bµi lµm
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 ®Ò c­¬ng «n tËp : KIEÅM TRA ÑÒNH KÌ GIÖÕA HOÏC KÌ I
M«n: to¸n
Hä vµ tªn:
A.Trắc nghiệm: 
Bài 1 : Khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng : 
a/ Sè nhá nhÊt cã hai ch÷ sè kh¸c nhau lµ:
	A.100	 B.98	 C. 10	 D. 12
b/ sè 75 ®äc lµ: 
 A. B¶y l¨m	 B. B¶y m­¬i n¨m C. B¶y n¨m D. B¶y m­¬i l¨m
c/ 100 cã mÊy chôc? 
A. 2 chôc	 B.1 chôc	 C. 10 chôc	 D. 100 chôc
d/ Số hạng thứ nhất là 28 và số hạng thứ hai nhiÒu h¬n số hạng thứ nhất lµ 25
 Sè h¹ng thø hai lµ:
A. 51	 B. 55	 C. 52	 D. 53 
 Bài 2 : Viết số thích hợp vào chỗ chÊm : 
 Hình bên có : hình tø gi¸c 
 A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 
Bài 3 §óng ghi §, sai ghi S vµo 
 a/ 100 > 95 + 5 b/ 19 + 8 < 18 + 9
 c/ 70 cm = 7 dm d/ 35 l – 15 l = 20 l
Bài 4 §iÒn sè thÝch hîp vµo 
 A, 2 dm < dm < 4 dm
 B. 18 kg > kg > 16 kg
 C , 48 cm < cm < 5 dm
+ 18
- 15
47
+ 25
- 50
65
 D, 
II/ Tự luận : 
1/ Đặt tính rồi tính : 
 a/ 37 + 15 b/ 67 - 17 c/ 88 - 1 d/ 4 + 18
..
2/ TÝnh 
15 kg + 9 kg = .. 18 cm – 7 cm + 19 cm = 
38 l – 8 l = . 21 dm + 25 dm – 10 dm = . 
..
3/ Cã hai bao g¹o, bao thứ nhất nÆng 47 kg, bao thø hai nÆng h¬n bao thø nhÊt 17 kg. Hỏi bao thứ hai nÆng bao nhiªu kg? 
 Tãm t¾t Gi¶i
4, Sè thø nhÊt lµ sè lín nhÊt cã hai ch÷ sè kh¸c nhau. Sè thø nhÊt nhiÒu h¬n sè thø hai lµ mét chôc. T×m sè thø hai? 
 Gi¶i
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ĐÊ CƯƠNG ÔN TẬP KỲ I MÔN TOÁN
 Họ và tên : .. lớp 2B
 Phần I: Trắc nghiệm
 Bài 1. Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 
 a/ 39 + 6 = ? 
 A. 44 B. 45 C. 46 
 b/ 76 – 7 + 14= ? 
 A. 83 B. 91 C. 95 
Bài 2: 1 ngày = . giờ. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: 
 A, 12 B, 9 C, 24 
 a. Số bé nhất có hai chữ số là : 
	 A. 9	B. 1 C. 10
 b. Số liền sau của 89 là số :
	 A. 80	 B. 90 C. 88
 c. Dãy số nào sau đây xếp theo thứ tự từ bé đến lớn :
	 A. 54, 45, 33, 28 B. 45, 33, 28, 54 C. 28, 33, 45 , 54
 d . 1dm = .cm. Số điền vào chỗ chấm là:
 A. 100	 B. 10	C. 1
 e. Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ, trừ đi 
 Bài 3: Trong hình vẽ dưới đây:
Có hình tam giác.
 b) Có hình tứ giác.
Phần II: Tự luận
 Bài 1: Đặt tính rồi tính:
 27 + 69 14 + 56 77 – 48 63 – 45 
  . 
  . 
  . 
 Bài 2: Số : ? 
	a) 16 l + 5 l – 10l = 	b) 24kg – 13kg + 4kg =
 ..
 Bài 3: Tìm x:
 20 – x = 44 + 9 x – 22 = 36 - 9 
 .. ............................. ...................... 
 .............................. 
 .. .. 
 .. .
 . .. 
 Bài 4: Điền dấu >; <; = ?
 13 + 29 28 + 14 97 – 58 .32 + 5
36
 Bài 5: Số?
 a)	 + 14 - 20
72
 b) 	 - 30 + 5 
 Bài 6: Viết phép tính có hiệu bằng số bị trừ
 _ 
 =
 Bài 7: Viết số thích hợp vào ô trống
Số bị trừ
11
64
90
Số trừ
4
34
Hiệu
15
34
38
 Bài 8: Viết tiếp vào chỗ chấm
 17 giờ hay.giờ chiều 24 giờ hay ..giờ đêm
 Bài 9: Xem tờ lịch tháng 5 dưới đây rồi trả lời câu hỏi:
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu
Thứ bảy
Chủ nhật
Tháng
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 - Ngày 19 - 5 là thứ ......... - Trong tháng 5 có. ngàychủ nhật. 
 Đó là những ngày ..
	Bài 10: Gà nhà An đẻ được 24 quả trứng, mẹ đem ra chợ bán còn lại 16 quả trứng. Hỏi mẹ An đem bán bao nhiêu quả trứng?	 
 Tóm tắt Giải
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 11: Hiệu hai số là 34,nếu giữ nguyên số trừ và tăng số bị trừ lên 8 đơn vị thì hiệu mới bằng bao nhiêu?
 Giải
.............................................................................................................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................................................................................................
 ............................................................................................................................... .............................................................................................................................. 

File đính kèm:

 • docDe KT cuoi ky 1 lop 2.doc