Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống đạo đức cửa cán bộ công nhân viên ở trường THPT Thạch Thành 3 huyện Thạch Thành tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn hiện nay

doc12 trang | Chia sẻ: minhhong95 | Ngày: 09/10/2019 | Lượt xem: 69 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống đạo đức cửa cán bộ công nhân viên ở trường THPT Thạch Thành 3 huyện Thạch Thành tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 ĐẶT VẤN ĐỀ 
Hiện nay, Đảng ta đang tập trung đẩy mạnh cuộc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư - Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Việc cần thực hiện trước mắt đó là đẩy mạnh giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc làm theo gương Bác một cách thiết thực, hiệu quả. Đây chính là yêu cầu vừa mang tính lâu dài, vừa là đòi hỏi cấp bách của sự nghiệp đổi mới đất nước ta hiện nay,
Bản thân cá nhân đang công tác trong nghành giáo dục nhận thấy trong tình hình hiện nay, vấn đề đạo đức cách mạng của cán bộ, giáo viên trong nhà trường không chỉ là vấn đề riêng của mỗi cá nhân mà ngày càng trở thành nội dung quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chung của cả nhà trường và cũng đang có những ảnh hưởng từ cơ chế thị trường trong thời đại hiện nay vì vậy nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên 
Với các lý do trên bản thân lựa chọn đề tài: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống đạo đức cửa cán bộ công nhân viên ở trường THPT Thạch Thành 3 huyện Thạch Thành tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn hiện nay với mong muốn đóng góp một số giải pháp cụ thể hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong nhà trường hiện nay.
I .CƠ SỞ LÝ LUẬN
Đạo đức thuộc hình thái ý thức xã hội, là tập hợp những nguyên tắc, qui tắc nhằm điều chỉnh và đánh giá cách ứng xử của con người trong quan hệ với nhau, với xã hội,với tự nhiên trong hiện tại hoặc quá khứ cũng như tương lai chúng được thực hiện bởi niềm tin cá nhân, bởi truyền thống và sức mạnh của dư luận xã hội.
Trong xã hội có giai cấp, đạo đức có tính giai cấp. Đồng thời, đạo đức cũng có tính kế thừa nhất định. Các hình thái kinh tế - xã hội thay thế nhau, nhưng xã hội vẫn giữ lại những điều kiện sinh hoạt, những hình thức cộng đồng chung. Lê Nin cho rằng tính kế thừa của đạo đức phản ánh "những luật lệ đơn giản và cơ bản của bất kì cộng đồng người nào". Đó là những yêu cầu đạo đức liên quan đến những hình thức liên hệ đơn giản nhất giữa người với người. Mọi thời đại đều lên án cái ác, tính tàn bạo, tham lam, hèn nhát, phản bội... và biểu dương cái thiện, sự dũng cảm, chính trực, độ lượng, khiêm tốn.... Quan hệ giữa người với người ngày càng mang tính nhân đạo cao hơn. Ngay trong xã hội nguyên thuỷ đã có những hình thức đơn giản của sự tương trợ và không còn tục ăn thịt người. Với sự xuất hiện của liên minh bộ lạc và nhà nước, tục báo thù của thị tộc dần dần mất đi. Xã hội chủ nô coi việc giết nô lệ là việc riêng của chủ nô, đến xã hội phong kiến, việc giết nông nô bị lên án. Đạo đức phong kiến bóp nghẹt cá nhân dưới uy quyền của tôn giáo và quý tộc; đạo đức tư sản giải phóng cá nhân, coi trọng nhân cách. 
Đạo đức xã hội có chức năng giáo dục, điều chỉnh và nhận thức. Từ nhận thức về các quy luật, bản chất, khái niệm đạo đức để nhận thức lại đạo đức của mình.
Bản chất của đạo đức xã hội là một hình thái đặc biệt của ý thức xã hội, là sự điều chỉnh mối quan hệ xã hội, là biện pháp giải quyết và khắc phục các mâu thuẫn xã hội làm cho xã hội phát triển, tiến bộ.Đạo đức với tính cách là một hình thái ý thức xã hội có thể được xem là đoàn bộ những quan niệm về thiện, ác, tốt, xấu, lương tâm, trách nhiệm, hạnh phúc, công bằng... và về những quy tắc đánh giá, điều chỉnh hành vi ứng xử giữa cá nhân với xã hội, giữa cá nhân với cá nhân trong xã hội. Trong xã hội có giai cấp, tư tưởng đạo đức thống trị trong xã hội là tư tưởng đạo đức của giai cấp giữ địa vị thống trị về kinh tế. Giai cấp giữ địa vị thống trị về kinh tế dựa vào bộ máy nhà nước để tuyên truyền, giáo dục và thể chế hoá tư tưởng đạo đức của mình thành những nguyên tắc chuẩn mực đạo đức, biến nó trở thành thước đo đánh giá, điều chỉnh hành vi của các cá nhân trong xã hội, phù hợp với lợi ích của nó. 
Xuất phát từ những quan niệm trên, chúng ta có thể hiểu giá trị đạo đức là cái được con người lựa chọn và đánh giá, xem nó như là việc làm có ý nghĩa tích cực đối với đời sống xã hội, được lương tâm đồng tình và dư luận biểu dương.
II . THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU:
Trường THPT Thạch Thành 3 gồm 71 cán bộ giáo viên đã được sự quan tâm của Sở giáo dục và đào tạo Thanh Hóa, Huyện ủy, UBND huyện Thạch Thành Chi bộ nhà trường có 36 đồng chí cố gắng gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, đi đầu trong mọi lĩnh vực công tác và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao 
Tuy nhiên trong tình hình hiện nay, vấn đề đạo đức cách mạng của cán bộ, giáo viên trong nhà trường không chỉ là vấn đề riêng của mỗi cá nhân mà ngày càng trở thành nội dung quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chung của cả nhà trường. Xây dựng và thực hiện các chuẩn mực đạo đức phù hợp với từng đối tượng, xây dựng cơ chế giám sát về đạo đức, lối sống của cán bộ, giáo viên. Tổ chức thực hiện rộng khắp, có chiều sâu, thiết thực và hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Nghiên cứu, xây dựng, tổng kết và truyền bá rộng rãi những giá trị mới của con người Việt Nam trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đồng thời bảo vệ và phát huy bản sắc dân tộc, đấu tranh chống lai căng, bắt chước, lệ thuộc nước ngoài” 
Con người sống có nghĩa, có tình, thấu tình đạt lý, có tình có nghĩa. Đó là vị tha, nhân ái bao dung, với mình thì phải nghiêm khắc, với người thì phải khoan hòa, độ lượng. Tình thương yêu ấy không phải chỉ là nhận thức, ý thức mà phải bằng hành động, được kiểm nghiệm, chứng thực qua hành động, giúp cho cuộc sống của con người trở nên tốt đẹp hơn, có ý nghĩa hơn, giúp cho con người thêm yêu cuộc sống và có thêm sức mạnh vượt qua khó khăn trong cuộc sống.
Ngoài nguyên nhân khách quan cũng cần nhìn nhận một cách nghiêm túc những nguyên nhân chủ quan dẫn đến tình trạng này, đó là: Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chưa cao; công tác quản lý đảng viên chưa chặt chẽ; sinh hoạt đảng chưa nề nếp, nội dung sinh hoạt nhìn chung còn nghèo nàn, tự phê bình và phê bình yếu; động cơ phấn đấu vào Đảng của một số người có biểu hiện lêch lạc; kỷ luật, kỷ cương ở nhiều tổ chức đảng không nghiêm;. Đặc biệt, tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác, tính chiến đấu, tính đảng  ở nhiều cán bộ, đảng viên giảm sút. 
 	 Tuy nhiên, những mặt tiêu cực về đạo đức có chiều hướng gia tăng. Đó là lối sống thực dụng, xem nhẹ lý tưởng, coi thường pháp luật, cùng với những tàn dư của đạo đức phong kiến, thực dân, gia trưởng, độc đoán, cục bộ chưa được khắc phục và “diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch đang làm thay đổi quan niệm về đạo đức, lối sống, suy thoái tư tưởng chính trị của một bộ phận nhân dân, trong đó có cán bộ, đảng viên. Những biểu hiện tiêu cực về đạo đức đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, làm giảm lòng tin của quần chúng đối với Đảng.
Liên tiếp các nhiệm kỳ đại hội Đảng toàn quốc gần đây đều nhận định: Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, bệnh cơ hội, chủ nghĩa cá nhân và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong một bộ phận cán bộ, công chức diễn ra nghiêm trọng. Đó là một nguy cơ, thách thức lớn, liên quan đến sự sống còn của Đảng, của chế độ.
 Do quá chú trọng đến phát triển kinh tế, nhiều cơ quan, tổ chức xã hội, nhà trường và gia đình coi nhẹ việc giáo dục đạo đức. Không ít cấp uỷ đảng chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vai trò nền tảng của đạo đức đối với sự phát triển của mỗi người cũng như sự ổn định và phát triển xã hội, buông lỏng giáo dục đạo đức cho đảng viên trong một thời gian dài. Trong sinh hoạt đảng, tự phê bình và phê bình còn bị xem nhẹ, có nơi tê liệt. Việc tuyên truyền đạo đức mới chưa thường xuyên, sâu sắc, kém sức thuyết phục, thiếu cụ thể đối với từng ngành và việc giáo dục đạo đức, lương tâm nghề nghiệp chưa được quan tâm đúng mức. Công tác cán bộ có lúc chưa coi trọng xem xét chặt chẽ tiêu chuẩn về đạo đức. Một số cán bộ chưa làm gương tốt cho đảng viên và quần chúng. 
III. Các giải pháp để nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, giáo viêntrong nhà trường cần phải tập trung thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau đây:
 Một là: Nâng cao nhận thức của cả xã hội về vai trò, nội dung của đạo đức đối với sự nghiệp giáo dục.
 Nhận thức đúng, quyết tâm cao sẽ tạo được sự chuyển biến cơ bản của các cấp uỷ đảng, mỗi tổ chức, xã hội và gia đình trong việc giáo dục, rèn luyện đạo đức cho mỗi người, nhất là thế hệ trẻ và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Song, trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, không chỉ yêu cầu nhận thức đúng về vai trò của đạo đức mà còn phải tạo được sự thống nhất về nội dung của đạo đức mới.
Đạo đức của mỗi cán bộ, giáo viên là sự ứng xử với tổ chức, xã hội và gia đình theo những nguyên tắc, những chuẩn mực nhất định. Đạo đức cách mạng của mỗi cán bộ, đảng viên là ý chí quyết tâm thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng, đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình; hết lòng hết sức phục vụ nhân dân; vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi việc; ra sức học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, luôn luôn dùng tự phê bình và phê bình để không ngừng tiến bộ.
 Đạo đức cách mạng là cái gốc của người cách mạng. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng thì mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang. Trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi đến mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”.  
Hai là: Mỗi cán bộ, giáo viên phải tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng:
 Để có được đạo đức cách mạng là cả một quá trình tự tu dưỡng, tự rèn luyện một cách nghiêm túc, bền bỉ, thường xuyên và vô cùng khó khăn của mỗi cán bộ, đảng viên. Có đạo đức cách mạng đã là khó nhưng để luôn giữ được đạo đức cách mạng còn khó hơn nhiều, nhất là trong điều kiện hiện nay - khi kẻ thù bên trong chính là chủ nghĩa cá nhân, hàng ngày, hàng giờ chi phối. Vấn đề lớn nhất, bao trùm nhất của đạo đức cách mạng của mỗi cán bộ, đảng viên là sự trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng, tận tâm, tận lực phục vụ nhân dân.
 Sự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng không phải là những nội dung trừu tượng mà nó diễn ra hàng ngày thông qua những việc cụ thể khi thực hiện chức trách, bổn phận của cán bộ, công chức; trong mối quan hệ với nhân dân, đồng nghiệp, bạn bè và người thân trong gia đình. Đạo đức cách mạng phải là văn hoá ứng xử trong các mối quan hệ đó theo nguyên tắc đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết và trước hết. Phải phấn đấu vì lợi ích tập thể vì lợi ích cá nhân nằm trong lợi ích tập thể, là một bộ phận của lợi ích tập thể. Nếu lợi ích cá nhân mâu thuẫn với lợi ích tập thể, thì đạo đức cách mạng đòi hỏi lợi ích cá nhân phải phục tùng lợi ích chung của tập thể. Tuy nhiên, mỗi người đều có tính cách riêng, sở trường riêng, đời sống riêng và theo đuổi nhằm đạt được những lợi ích riêng đó nhưng không trái với lợi ích của tập thể, của cộng đồng. Chống chủ nghĩa cá nhân là chống lại những hành vi đạo đức sai trái, xâm phạm lợi ích của người khác, bất chấp pháp luật, bất chấp đạo lý, nhân cách của con người. 
 Việc giữ gìn nhân cách, phẩm chất đạo đức cách mạng phải là của chính mỗi cán bộ, đảng viên như Bác viết trong bài Đạo đức cách mạng: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh rèn luyện bền bỉ hang ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”.
Trong biết bao sự cám dỗ của cuộc sống thường nhật, mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần cảnh giác, có ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm minh, tự giác rèn luyện, phấn đấu suốt đời. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cảnh báo: “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không còn trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”. 
 Ba là: Phát huy vai trò của chi bộ đảng trong nhà trường trong giáo dục nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, giáo viên.
Mỗi cán bộ, giáo viên đều làm việc, sinh hoạt trong một cơ quan, một tổ chức đảng - ngôi nhà thứ hai của mình. Tổ chức có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, giáo viên, góp phần hình thành và giữ gìn đạo đức cách mạng cho mỗi cán bộ, giáo viên. Nếu cán bộ giáo viên được hoạt động trong một tổ chức tốt, nghĩa là tổ chức với chức năng nhiệm vụ rõ ràng, quy chế quy định chặt chẽ, kiểm tra thường xuyên, kỷ luật nghiêm minh, đoàn kết, thân ái thì cán bộ có môi trường công tác tốt, ít xảy ra tiêu cực, vi phạm pháp luật, đạo đức, lối sống. Đặc biệt chi bộ là cơ quan trực tiếp quản lý cán bộ, đảng viên về mọi mặt, thường xuyên giáo dục đạo đức cách mạng cho đảng viên thông qua công tác hàng ngày và mỗi kỳ sinh hoạt đảng. Trong sinh hoạt chi bộ không chỉ có phần đánh giá kết quả thực hiện công việc được giao mà còn phải kiểm điểm, đánh giá về đạo đức của đảng viên. Chi bộ phải nắm vững tình hình tư tưởng, tâm tư, hoàn cảnh của từng cán bộ, đảng viên, từ đó có những biện pháp bồi dưỡng, giáo dục thích hợp.
Tổ chức, tập thể mà quan liêu, buông lỏng quản lý, tùy tiện trong công tác, né tránh trong phê bình dễ dẫn đến cán bộ, đảng viên vi phạm đạo đức cách mạng. Do đó, cần thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, thường xuyên tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng để mỗi cán bộ, đảng viên phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, hăng hái phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành.
Để giáo dục đạo đức mới có hiệu quả, cần tích cực nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong việc giáo dục tấm gương đạo đức cách mạng, cần coi trọng việc nêu gương của người đứng đầu và các lãnh đạo chủ chốt của mỗi cơ quan, tập thể cấp uỷ. Đó là người có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ được giao; uy tín trong Đảng, trong xã hội; tư duy đổi mới, khả năng tiếp cận, nắm bắt, xử lý vấn đề mới và vấn đề phức tạp nảy sinh; khả năng đoàn kết, quy tụ; phong cách làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. 
 Bốn là: Phát huy vai trò của dư luận xã hội, tôn vinh những tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, lên án những hành vi đạo đức sai trái. 
Dư luận xã hội, sự đồng tình, trân trọng hay phê bình, phản đối với những hành vi đạo đức có vai trò quan trọng trong việc rèn luyện, giữ gìn và nâng cao đạo đức của mỗi người. Các phương tiện thông tin đại chúng, các tổ chức xã hội đều phải có trách nhiệm thường xuyên định hướng dư luận xã hội. Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, dưới tác động của nhiều yếu tố lợi ích chi phối, các quan niệm về vinh, nhục; thiện, ác; đúng, sai; tốt, xấu; tiến bộ, lạc hậu cũng cần được làm rõ và thống nhất về nhận thức, làm cho nó thấm sâu vào tâm tư, tình cảm của con người, biến nó thành hành vi ứng xử của mọi người. 
Tuyên truyền, nêu gương những người tốt, việc tốt không chỉ nhằm tôn vinh, khích lệ, động viên những người có nhiều thành tích mà còn có ý nghĩa giáo dục sâu sắc đối với toàn xã hội. Việc tuyên truyền những tấm gương đạo đức cách mạng phải đi đôi với việc lên án những hành vi đạo đức sai trái hiện nay. Đó là những biểu hiện ngày càng tăng của chủ nghĩa cá nhân, lối sống ích kỷ, thực dụng, vụ lợi. Một bộ phận cán bộ, đảng viên phai nhạt lý tưởng, lợi dụng vị trí lãnh đạo đã mưu cầu lợi ích cá nhân, gia đình dòng tộc, coi nhẹ lợi ích của tập thể, cộng đồng, chạy theo lợi ích vật chất dẫn đến vi phạm tư cách đảng viên. Tình trạng tham nhũng, đưa và nhận hối lộ trở thành "quốc nạn". Lối sống thiếu trung thực, cơ hội, bệnh thành tích, chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy bằng cấp, chạy dự án, đề tài, chạy tội... 
Tình trạng kèn cựa địa vị, gây mất đoàn kết nội bộ, nói không đi đôi với làm, nói, viết và làm trái với Nghị quyết của Đảng, nói một đằng, làm một nẻo; nói nhiều làm ít; phát ngôn tuỳ tiện, vô nguyên tắc... gây rối nội bộ, hoài nghi, bất mãn, mất uy tín với nhân dân.
 Suy thoái đạo đức trong quan hệ gia đình và quan hệ cá nhân với xã hội, lối sống buông thả, hưởng thụ, thiếu lý tưởng, thiếu quyết tâm và ý chí phấn đấu; tệ nghiện hút, cờ bạc sa đọa đáng lo ngại. Đạo đức nghề nghiệp bị sa sút, ngay cả trong lĩnh vực được xã hội tôn vinh như giáo dục, y tế, các cơ quan bảo vệ pháp luật, báo chí; tình trạng mê tín dị đoan không giảm, ảnh hưởng xấu đến thuần phong mỹ tục và trật tự an toàn xã hội. Quan liêu, xa dân, lãnh đạm, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc những yêu cầu, đòi hỏi chính đáng của nhân dân. 
 Năm là: Thực hiện có hiệu quả công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xử lý theo pháp luật và kỷ luật Đảng đối với cán bộ, đảng viên, giáo viên vi phạm.
Tăng cường vai trò, hiệu lực của kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí có hiệu quả, xử lý theo pháp luật và kỷ luật Đảng đối với cá nhân vi phạm là nhân tố quan trọng để giữ gìn và nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên.
 Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Cán bộ, giáo viên, nhất là lãnh đạo các cấp vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức cách mạng phải được xử lý kịp thời, tạo niềm tin cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, đồng thời làm gương cho những cán bộ, đảng viên khác không dám vi phạm. 
Tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí vừa vi phạm pháp luật, vừa là những hành vi vô đạo đức gây nhức nhối trong xã hội hiện nay cần phải xử lý nghiêm minh. Đồng thời, phải xử lý theo những quy định của Đảng đối với những đảng viên vi phạm tư cách đảng viên. 
Trong tình hình hiện nay, cho dù hoàn cảnh, những tác động nhiều chiều đến đâu cũng không thể coi nhẹ việc rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng - nền tảng của tinh thần xã hội - “cái gốc”của mỗi người cách mạng.
Hiện nay đội ngũ giáo viên đều có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, giản dị. Luôn sống và làm việc theo định hướng cương lĩnh chủ trương của Đảng và pháp luật của nhà nước . Giáo viên là những người được đào tạo cơ bản về chuẩn kiến thức theo một quy định chặt chẽ của các trường đào tạo; là những người tổ chức và hướng dẫn người học tìm đến những cái mới, cái chân lý trong thế giới tri thức khoa học. Là những người chắp cánh ước mơ cho bao tấm lòng trẻ thơ, như lời một bài hát “ai chắp cánh ước mơ cho em, là thầy cô không quản ngày đêm, ai dạy dỗ cho em nên người, là thầy cô em ghi nhớ suốt đời”. Nghề giáo là vậy đó vất vả không quản ngày đêm, học tập, nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị phương án cho những tiết học. Từ thôn quê đến thành thị từ vùng hải đảo xa xôi cho đến các vùng núi rừng hiểm trở nhà giáo luôn có mặt và sẵn sàng nhận nhiệm vụ trên mặt trận văn hoá. Ngày nay trong thế giới công nghệ thông tin nhà giáo là ngời đi đầu học tập và vận dụng công nghệ thông tin trong việc giảng dạyNgoài ra người nhà giáo rất tận tâm trong các phong trào giúp đỡ con em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có những lời động viên thích đáng, có những lời khuyên nhủ ân cần, có nhiều cách tổ chức, vận động để rất nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đến trường. Người thầy giáo cô giáo đóng vai trò như người cha người mẹ thương yêu học sinh hết mực, luôn biết lắng nghe và hiểu thấu tâm trạng của con mình, để có những phương pháp dạy dỗ thích hợp
Nhưng bên cạnh những thầy cô giáo tốt cao quý như vậy thì không tránh khỏi có rãi rác đâu đó có hiện tượng một số giáo viên còn vi phạm đạo đức nhà giáo  sử dụng những hành động không hợp lý trong giáo dục,chưa thực sự yêu thương học sinh, đánh đập học sinh; trong kiểm tra đánh giá học sinh còn thiên vị, chưa công bằng, chưa thực sự tìm hiểu đối tượng. Một số giáo viên còn vì lợi ích cá nhân chưa đầu tư trong công việc, bớt xén thời gian trong soạn giảng lên lớp, chưa có ý thức học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Một số còn sa sút về phẩm chất như rượu chè cờ bạc, không thực hiện tốt các quy định chung của trường, hoặc nếu thực hiện còn đối phó so đo. Ảnh hưởng của văn hoá đồi trụy, bạo lực học đường. Chưa thực sự yêu nghề còn có những suy nghĩ sai lệch về nghề nghiệp. Những điều này diễn ra trong một bộ phận của giáo viên nhưng nó có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng giáo dục. Vì học sinh như những trang giấy trắng nếu chẳng may mà chịu những nét vẽ, những vết bẩn này thì qủa thật là đáng tiếc. Những vết bẩn này như những vết dầu loang, nếu không ngăn chặn kịp thời thì hậu quả rất khó lường.
Các phẩm chất đạo đức cần rèn luyện
Đội ngũ nhà giáo phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, tâm huyết với nghề. Suốt đời phấn đấu vì sự nghiệp của tổ quốc, của nước nhà, tất cả vì tương lai con em chúng ta.
Tính trung thực, thật thà, thẳng thắn, gơng mẫu trong mọi công việc và hành động. Thể hiện rõ trong kiểm tra đánh giá học sinh, trong các hoạt động tập thể, khen chê rõ ràng đúng đối tượng, từ đó mới động viên khích lệ hoạt động của học sinh. 
Tính kỷ luật, tình thương, trách nhiệm. Giáo viên cần có tính kỷ cương, tính này được rèn luyện thường xuyên làm được điều này chính là đã gương mẫu trong công việc. Cộng với đó là một tình yêu thương học sinh, tình yêu sẽ thắng tất cả khó khăn, sẽ là động lực thôi thúc mỗi một giáo viên làm việc. Như bài hát ngợi ca ngời giáo viên nhân dân “yêu người bao nhiêu ta càng yêu nghề bấy nhiêu”. Thương yêu học trò khác với việc nuông chiều mà phải nghiêm khắc, bao dung, độ lượng. Yêu thương giúp đỡ các em gặp hoàn cảnh khó khăn, ân cần tận tình chăm sóc và dạy bảo. Mỗi giáo viên ý thức trách nhiệm của mình, trách nhiệm cao cả là sự nghiệp “trồng người”, không nề hà trong công việc, sẵn sàng tham gia vào các hoạt động không ngại khó ngại khổ, trách nhiệm đó không chỉ đóng khung ở trong nhà trường mà còn vươn ra ngoài xã hội.Tính tự học, tự sáng tạo để trau dồi kiến thức kỹ năng phương pháp dạy học và chuyên môn nghiệp vụ. Tự học ở đây là nghiên cứu tài liệu, sách báo, cập nhật công nghệ thông tin, dự giờ đồng nghiệp. Không ngại khó, không dấu dốt. Sáng tạo thể hiện qua cách tổ chức hoạt động dạy học, trong cuộc sống, trong những vấn đề phục vụ thiết thực cho hoạt động giáo dục. Sáng tạo trong cách dẫn dắt học sinh tìm đến kiến thức vì mỗi học sinh có đặc điểm tâm sinh lý khác nhau, có sự khéo léo trong xử lý những tình huống sư phạm. 
IV KẾT LUẬN: 
Công tác giáo dục tư tưởng đạo đức cách mạng hiện nay đang dần trở nên vô cùng cấp thiết , thực hiện theo chỉ đạo của Đảng ta đang tập trung đẩy mạnh cuộc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư - Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Nhà trường đang đẩy mạnh giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí . Đây chính là yêu cầu vừa mang tính lâu dài, vừa là đòi hỏi cấp bách của sự nghiệp đổi mới đất nước ta hiện nay, vừa là yếu tố cơ bản để hình thành đạo đức cách mạng của người Việt trong thời đại mới. Vì vậy, đòi hỏi mỗi cán bộ, giáo viên nhà trường không những phải luôn nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý, mà còn phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác, tránh những biểu hiện vun vén cá nhân, tệ quan liêu, lãng phí... luôn đề cao tinh thần làm việc có trách nhiệm, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân; đồng thời nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, giải quyết một cách hài hòa mối quan hệ giữa lợi ích cá nhân với lợi ích tập thể, ưu tiên lợi ích chung để phấn đấu xây dựng nhà trường thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao góp phần xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh theo con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn.
 Thạch Thành ngày 10 tháng 12 năm 2013
 Người viết 
 Đỗ Duy Thành 

File đính kèm:

  • docbai tieu luan mon triet hoc.doc