Bộ đề kiểm tra Vật lí 6

doc6 trang | Chia sẻ: minhhong95 | Ngày: 17/10/2019 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bộ đề kiểm tra Vật lí 6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n: 24/02/2009
Ngµy d¹y: 03/03/2009
TuÇn 25 
TiÕt 25 
Bµi kiÓm tra 15’
PhÇn I: tr¾c nghiÖm:
 C©u 1: Mét chai thñy tinh ®­îc ®Ëy b»ng n¾p kim lo¹i. n¾p bÞ gi÷ chÆt. Hái ph¶i më n¾p b»ng c¸ch nµo trong c¸c c¸ch sau?
A. h¬ nãng cæ chai. B. h¬ nãng c¶ n¾p vµ cæ chai. 
C. h¬ nãng ®¸y chai. D. h¬ nãng n¾p chai.
C©u 2:§­êng kÝnh cña mét qu¶ cÇu kim lo¹i ®Æc thay ®æi thÕ nµo khi nhiÖt ®é t¨ng?
A. t¨ng lªn. B. gi¶m ®i. 
C. kh«ng thay ®æi. D. c¶ ý A, B, C ®Òu ®óng.
C©u 3: C©u ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ sai?
A. c¸c chÊt në ra khi nãng lªn. 
B. c¸c chÊt co l¹i khi l¹nh ®i. 
C. c¸c chÊt láng kh¸c nhau gi·n në v× nhiÖt gièng nhau.
D. c¸c chÊt láng kh¸c nhau gi·n në v× nhiÖt kh¸c nhau.
C©u 4: T¹i sao qu¶ bãng bµn ®ang bÞ bÑp, khi ®­îc nhóng vµo n­íc nãng sÏ phång lªn nh­ cò?
A. v× n­íc nãng thÊm vµo trong qu¶ bãng.
B. v× kh«ng khÝ bªn trong qu¶ bãng d·n në v× nhiÖt.
C. v× vá qu¶ bãng gÆp nãng në ra.
D. c¶ ý A, B, C ®Òu ®óng.
PhÇn II: tù luËn:
C©u 5: Vµo mïa hÌ c¸c d©y ®iÖn th­êng bÞ vâng xuèng nhiÒu h¬n so víi mïa ®«ng. v× sao?
 Mïa HÌ Mïa §«ng
C©u 6: Gi¶i thÝch t¹i sao qu¶ khÝ cÇu l¹i cã thÓ bay lªn cao khi ®­îc ®èt nãng kh«ng khÝ trong qu¶ khÝ cÇu? 
®¸p ¸n vµ thang ®iÓm:
PhÇn I: tr¾c nghiÖm kh¸ch quan:
C©u 
1
2
3
4
®¸p ¸n
D
A
C
B
Thang ®iÓm
1
1
1
1
PhÇn II: tù luËn:
Câu 5: ( 3 đ) Thời tiết về mùa hè nhiệt độ nóng hơn mùa đông nên làm cho dây điện chịu tác dụng của nhiệt độ nóng thì nở ra dây trùng suống. 
Câu 6: ( 3 đ) khi đốt nóng quả khí cầu thì không khí trong quả khí cầu nóng, nở ra thể tích tăng nên khối lượng riêng giảm, nhẹ hơn lên có thể bay lên cao.
*********************************
Ngµy so¹n: 03/03/2009
Ngµy d¹y: 10/03/2009
TuÇn 26 
TiÕt 26 
KiÓm tra 1 tiÕt
Ma trËn thiÕt kÕ ®Ò bµi:
Chñ ®Ò
NhËn biÕt
Th«ng hiÓu
VËn dông
Tæng
Tnkq
tl
Tnkq
tl
Tnkq
tl
Sù në v× nhiÖt cña chÊt r¾n
1
 0,5
1
 0,5
2
 1
Sù në v× nhiÖt cña chÊt láng
1
 0,5
1
 0,5
2
 1
Sù në v× nhiÖt cña chÊt khÝ
2
 1
1
 2
3
 3
øng dông sù në v× nhiÖt
1
 0,5
1
 0,5
2
 4
4
 5
NhiÖt kÕ , nhiÖt giai
5
 2,5
3
 1,5
1
 2
2
 4
11
 10
PhÇn I: tr¾c nghiÖm:
C©u 1: H·y chän c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt.
®èi víi hai chÊt r¾n kh¸c nhau:
chÊt nµo khi gÆp nãng d·n në nhiÒu h¬n th× khi gÆp l¹nh sÏ d·n në Ýt h¬n.
chÊt nµo khi gÆp nãng d·n në nhiÒu h¬n th× khi gÆp l¹nh còng sÏ co l¹i nhiÒu h¬n.
chÊt nµo khi gÆp nãng cã chiÒu dµi dµi h¬n th× khi gÆp l¹nh còng cã chiÒu dµi dµi h¬n.
chÊt nµo khi gÆp nãng cã chiÒu dµi ng¾n h¬n th× khi gÆp l¹nh sÏ cã chiÒu dµi dµi h¬n.
C©u 2: hiÖn t­îng nµo sau ®©y x¶y ra khi lµm l¹nh mét vËt r¾n?
 A. thÓ tÝch cña vËt t¨ng lªn. B. khèi l­îng vËt gi¶m.
 C. khèi l­îng riªng cña vËt gi¶m. D. khèi l­îng riªng cña vËt t¨ng.
C©u 3: hiÖn t­îng nµo sau ®©y sÏ x¶y ra khi ®un nãng mét l­îng chÊt láng?
 A. khèi l­îng cña chÊt láng t¨ng. B. khèi l­îng cña chÊt láng gi¶m.
 C. khèi l­îng riªng cña chÊt láng gi¶m. D. khèi l­îng riªng cña chÊt láng t¨ng.
C©u 4: trong h×nh 1 ®Ó giät n­íc trong èng thñy tinh dÞch chuyÓn, ta cã thÓ?
 H×nh 1
C©u 5: t¹i sao khi ®Æt ®­êng day xe löa, ng­êi ta kh«ng ®Æt c¸c thanh day s¸t nhau, mµ ph¶i ®Æt chóng c¸ch nhau mét kho¶ng ng¾n?
 A. ®Ó tr¸nh hiÖn t­îng hai thanh ray ®Èy nhau do d·n në v× nhiÖt khi nhiÖt ®é t¨ng lªn. 
 B. ®Ó t¹o nªn ©m thanh ®Æc biÖt.
 C. ®Ó rÔ uèn cong ®­êng ray. 
 D. ®Ó tiÕt kiÖm thanh ray. 
C©u 6: ®iÒn tõ thÝch hîp vµo chç trèng trong c¸c c©u sau:
c¸c chÊt láng kh¸c nhau në v× nhiÖt . nhau.
C¸c chÊt khÝ kh¸c nhau në v× nhiÖt . nhau.
Trong c¸c chÊt r¾n, láng, khÝ cho vµo cïng t¨ng nhiÖt ®é nh­ nhau th× chÊt r¾n në ra v× nhiÖt  nhÊt.
PhÇn II: tù luËn:
C©u 7: 180C øng víi bao nhiªu 0F?
C©u 8: so s¸nh sù në v× nhiÖt cña chÊt r¾n, láng, khÝ khi nãng lªn, lÊy vÝ dô.
C©u 9: nªu c¸ch chia ®é cña nhiÖt giai celxius (Xenxiut).
§¸p ¸n thang ®iÓm:
®¸p ¸n:
C©u
1
2
3
4
5
6
1
2
3
®¸p ¸n
B
D
C
D
A
Kh¸c
Gièng
Ýt
Thang ®iÓm
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
C©u 7: (2 ®)
 10C t­¬ng øng 1,80F. theo bµi ra ta cã:
 180 C = 00 C + 180C
 = 320F + (18.1,80F)
 = 64,40F
C©u 8: (2 ®)
Khi t¨ng cïng 1 nhiÖt ®é c¸c chÊt r¾n, láng, khÝ th× chÊt khÝ në ra v× nhiÖt nhiÒu nhÊt, chÊt r¾n në ra v× nhiÖt Ýt nhÊt.
VÝ dô: kh«ng khÝ në ra v× nhiÖt h¬n n­íc, n­íc në ra v× nhiÖt h¬n s¾t.
C©u 9: (2®)
§o nhiÖt ®é cña n­íc ®¸ ®ang tan lÊy lµm mèc 00
§o nhiÖt ®é cña n­íc ®ang s«I lÊy lµm mèc 1000
Chia ra lµm 100 phÇn b»ng nhau, mçi phÇn t­¬ng øng 10C
Ngµy so¹n:
Ngµy d¹y:
TuÇn 35 
TiÕt 35 
KiÓm tra häc k× II vËt lÝ 6
I/ môc tiªu:
KiÓm tra ®¸nh gi¸ nhËn thøc cña häc sinh trong häc k× II
II/ chuÈn bÞ:
Ma trËn thiÕt kÕ ®Ò bµi:
Néi dung
NhËn biÕt
Th«ng hiÓu
VËn dông
Tæng
Tnkq
tl
Tnkq
tl
Tnkq
tl
Sù d·n në v× nhiÖt
2
 1
2
 1
1
 0,5
5
 2,5
øng dông gi·n në v× nhiÖt
2
 1
1
 0,5
1
 2
1
 2
5
 5,5
Sù chuyÓn thÓ c¸c chÊt
1
 2
1
 2
Tæng
4
 2
3
 1,5
2 
 4
1
 0,5
1
 2
11
 10
®Ò bµi:
PhÇn II: tr¾c nghiÖm kh¸ch quan:
C©u 1: HiÖn t­îng nµo sau ®©y sÏ x¶y ra khi nung nãng mét vËt r¾n?
A. khèi l­îng riªng cña vËt t¨ng
B. thÓ tÝch cña vËt t¨ng
C. khèi l­îng cña vËt t¨ng
D. c¶ thÓ tÝch vµ khèi l­îng riªng cña vËt t¨ng
C©u 2: Khi ®un n­íc ta kh«ng ®æ n­íc ®Çy v×:
A. n­íc l©u s«i
B. n­íc Ýt nãng h¬n
C. §Ó tiÕt kiÖm n­íc
D. N­íc në ra v× nhiÖt trµn ra ngoµi
C©u 3: Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ sai khi nãi vÒ sù në v× nhiÖt cña chÊt khÝ?
A. C¸c chÊt khÝ kh¸c nhau gi·n në v× nhiÖt kh«ng gièng nhau.
B. Mäi chÊt khÝ ®Òu gi·n në v× nhiÖt gièng nhau.
C. C¸c chÊt khÝ ®Òu co l¹i khi l¹nh ®i
D. C¸c chÊt khÝ ®Òu në ra khi nãng lªn.
C©u 4: Khi lµm nãng mét khèi khÝ, ®¹i l­îng nµo sau ®©y kh«ng ®æi?
A. Khèi l­îng.
B. Khèi l­îng riªng.
C. Träng l­îng riªng.
D. ThÓ tÝch.
C©u 5: T¹i sao ë chç tiÕp nèi hai thanh ray ®­êng s¾t l¹i cã mét khe hë?
A. V× kh«ng thÓ hµn hai thanh day ®­îc.
B. v× khi nhiÖt ®é t¨ng thanh ray sÏ dµi ra.
C. v× ®Ó n¾p thanh day dÔ dµng h¬n.
D. v× chiÒu dµi thanh ray kh«ng ®ñ.
C©u 6: Trong c¸ch s¾p xÕp c¸c chÊt në ra v× nhiÖt tõ nhiÒu ®Õn Ýt, c¸ch s¾p xÕp nµo sau ®©y lµ ®óng?
A. s¾t, n­íc, kh«ng khÝ.
B. kh«ng khÝ, s¾t, n­íc.
C. kh«ng khÝ, n­íc, s¾t.
D. n­íc, s¾t, kh«ng khÝ.
C©u 7: Trong c¸c vËt d­íi ®©y vËt nµo cã nguyªn t¾c ho¹t ®éng dùa trªn sù në v× nhiÖt?
A. §ång hå ®eo tay.
B. Bãng ®Ìn ®iÖn ®ang s¸ng.
C. Bµn lµ ®iÖn.
D. Tivi ®ang sö dông.
C©u 8: NhiÖt ®é cña n­íc ®ang s«i theo nhiÖt giai Farenhai lµ:
A. 1000F.
B. 1800F.
C. 320F.
D. 2120F.
PhÇn II: tù luËn:
C©u 1: NhiÖt ®é kh«ng khÝ trong ngµy ng­êi ta ®o ®­îc trung b×nh lµ 240C, vËy øng víi 0F lµ bao nhiªu?
C©u 2: §Ó ®o nhiÖt ®é n­íc nãng ng­êi ta sö dông mét nhiÖt kÕ thñy ng©n nhóng vµo n­íc nãng. Quan s¸t hiÖn t­îng ng­êi ta thÊy ban ®Çu mùc thñy ng©n h¹ xuèng sau ®ã míi d©ng lªn cao, em h·y gi¶i thÝch hiÖn t­îng trªn. 
h1
( h×nh 1 m« pháng thÝ nghiÖm x¶y ra, khi ch­a nhóng vµo n­íc nãng mùc thñy ng©n ë vÞ trÝ A, khi nhóng vµo n­íc nãng mùc thñy ng©n tôt xuèng vÞ trÝ B sau ®ã míi t¨ng lªn)
C©u 3: D­íi ®©y lµ b¶ng theo dâi sù thay ®æi nhiÖt ®é theo thêi gian cña mét chÊt khi ®un nãng thêi gian ghi theo phót, nhiÖt ®é ghi theo 0C.
Thêi gian
0
2
4
6
8
10
12
14
16
NhiÖt ®é
20
30
40
50
60
70
80
80
80
vÏ biÓu ®å biÓu diÔn sù thay ®æi nhiÖt ®é theo thêi gian?
Tõ phót thø 2 ®Õn phót thø 6 chÊt Êy t¨ng ®­îc bao nhiªu ®é?
Cã hiÖn t­îng g× x¶y ra tõ phót thø 12 ®Õn phót 16?
§¸p ¸n vµ thang ®iÓm:
PhÇn I: tr¾c nghiÖm kh¸ch quan:
C©u
1
2
3
4
5
6
7
8
®¸p ¸n
B
D
A
A
B
A
C
D
Thang ®iÓm
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
PhÇn II: tù luËn:
C©u 1: (2 ®)
 240C = 00C+ 240C
 = 320F +( 24.1,80F)
 = 320F+ 43,20F
 = 75,20F
C©u 2: ( 2 ®) Gi¶i thÝch ®óng: bÇu thñy ng©n b»ng thñy tinh në ra tr­íc lµm thñy ng©n tôt xuèng sau ®ã thñy ng©n në ra nhanh h¬n nªn nã d©ng lªn trong èng.
C©u 3: 
a) ( 1 ®)
b) ( 0,5) tõ phót thø 2 ®Õn phót thø 6 chÊt Êy t¨ng ®­îc 200C 
c) ( 0,5) tõ phót thø 12 ®Õn phót thø 16 nhiÖt ®é cña chÊt Êy kh«ng thay ®æi.

File đính kèm:

  • docBo de kiem tra li 6 ki II ma trandap an.doc
Đề thi liên quan