Bộ đề kiểm tra học kì I Tiếng việt, Toán Lớp 3 - Năm học 2008-2009 - Trường Tiểu học Song Phụng A

doc10 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 02/06/2021 | Lượt xem: 35 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bộ đề kiểm tra học kì I Tiếng việt, Toán Lớp 3 - Năm học 2008-2009 - Trường Tiểu học Song Phụng A, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ÑEÀ KIEÅM TRA HOÏC KYØ 1
KHOÁI 2
* MOÂN TIEÁNG VIEÄT 
A. Kieåm tra ñoïc 
 I- Ñoïc thaønh tieáng ( 6 ñieåm ) 
 Baøi : Baø chaùu , Caây xoaøi cuûa oâng em , Söï tích caây vuù söõa 
 ( Hs boác thaêm ñoïc baøi ) 
Traû lôøi moät caâu hoûi veà noäi dung ñoaïn ñoïc do GV neâu 
 II- Ñoïc thaàm vaø laøm baøi taäp ( 4 ñieåm ) 
B. Kieåm tra vieát 
 I – Chính taû ( nghe vieát) 5 ñieåm 
 Baøi : Caây xoaøi cuûa oâng em. Töø “ Oâng em troàng ..leân baøn thôø oâng” 
 II- Taäp laøm vaên : 5 ñieåm 
 Vieát moät ñoaïn vaên ( töø 3 ñeán 5 caâu ) keå veà oâng ( baø, cha hoaëc meï) cuûa em theo gôïi yù sau: 
Oâng,( baø, cha hoaëc meï) bao nhieâu tuoåi? 
Oâng,( baø, cha hoaëc meï) cuûa em laøm ngheà gì? 
Oâng,( baø, cha hoaëc meï) cuûa em yeâu quyù, chaêm soùc em nhö theá naøo? 
ÑAÙP AÙN PHAÀN ÑOÏC THAÀM
 Caâu 1: a 
 Caâu 2: c 
 Caâu 3: b 
 Caâu 4: c 
Tröôøng: TH Song Phuïng A
Lôùp:
Hoï vaø teân:
	Thöù ngaøy thaùng naêm 2008
	KIEÅM TRA HOÏC KÌ I
	MOÂN:
Ñieåm
Lôøi pheâ cuûa coâ
Ñoïc thaàm vaø laøm baøi taäp ( 4 ñieåm) 
TÌNH BAØ CHAÙU
 Ngaøy xöa coù hai anh em ôû vôùi baø. Nhaø raát ngheøo nhöng ba baø chaùu soáng raát vui veû ñaàm aám. 
 Coù moät coâ tieân thöông ba baø chaùu, cho moät haït ñaøo vaø daën: “ Khi baø maát, gieo haït ñaøo naøy leân moä, caùc chaùu seõ sung söôùng”. 
 Baø maát hai anh em laøm theo lôøi daën cuûa coâ tieân. Haït ñaøo moïc thaønh caây. Caây ra toaøn quaûø vaøng, quaû baï. Hai anh em ñöôïc giaøu coù. Nhöng roài vaøng baïc khoâng laøm hai anh em khoûi buoàn raàu vì nhôù baø. 
 Thaáy hai ñöùa treû buoàn, coâ tieân xuoáng hoûi. Beù gaùi oaø khoùc, xin coâ tieân hoaù pheùp cho baø soáng laïi nhö xöa. Coâ tieân lieàn phaát chieác quaït maàu nhieäm laøm vaøng baïc, nhaø cöûa bieán maát. Baø hieän ra. Hai anh em oâm chaàm laáy baø vaø xin coâ tieân cho baø soáng maõi vôùi caùc em. 
 * Em haõy khoanh troøn chöõ caùi tröôùc yù traû lôøi ñuùng cho moãi caâu hoûi döôùi ñaây: 
Ba baø chaùu soáng vôùi nhau nhö theá naøo? 
a. Vui veû, ñaàm aám. 
b. Ñaày ñuû, sung söôùng. 
c. Khoå sôû, buoàn raàu 
Hai anh em xin coâ tieân ñieàu gì? 
a. Cho theâm thaät nhieàu vaøng baïc. 
b. Cho baø hieän veà thaêm caùc em moät luùc. 
c. Cho baø soáng laïi vaø ôû maõi vôùi caùc em. 
Trong caâu “ Hai anh em oâm chaàm laáy baø” töø ngöõ naøo chæ hoaït ñoäng? 
a. anh em 
b. oâm chaàm 
c. baø 
Töø ñaàm aám laø töø chæ söï vaät, hoaït ñoäng hay ñaëc ñieåm? 
a. Chæ söï vaät. 
b. Chæ hoaït ñoäng 
c. Chæ ñaëc ñieåm 
Tröôøng: TH Song Phuïng A
Lôùp: 
Hoï teân:
	Thöù ngaøy thaùng naêm 2008
	KIEÅM TRA HOÏC KÌ I
	MOÂN:
Ñieåm
Lôøi pheâ cuûa coâ
1. Soá ?
2. Vieát soá hoaëc chöõ thích hôïp vaøo choã chaám: 
 Ñoïc soá 
 Vieát soá 
 Saùu möôi laêm 
 46 
7
3. Soá ? 	+7
6
 a/ 	+7	b/ 
	+5
16
15
	-9
	c/	d/	-7
4. Ñuùng ghi Ñ , saighi S vaøo choã troáng 
 a/ 8 + 4 = 13 b/ 15 – 9 = 6 
 c/ 7 + 9 = 16 d/ 13 – 6 = 8 
5. Ñaët tính roài tính: 
 47 + 25 64 – 28 37 +43 80 – 46 
6. Tìm x : 
 a/ x + 30 = 50 b/ x – 12 = 47 
 x = x = 
 x = x = 
7. Baøi toaùn 
 a/ Quang caân naëng 36 kg . Minh caân naëng hôn Quang 8 kg . Hoûi Minh caân naëng bao nhieâu kg ? 
	Baøi giaûi
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
 b/ Moät cöûa haøng coù 85 chieác xe ñaïp, ñaõ baùn ñöôïc 25 chieác xe ñaïp . Hoûi cöûa haøng coøn laïi bao nhieâu chieác xe ñaïp? 
 Baøi giaûi
 -----------------------------------------
 -----------------------------------------
 -----------------------------------------
8. Xem tôø lòch thaùng 12 döôùi ñaây roài traû lôøi caâu hoûi: 
Thöù 
 hai 
 Thöù 
 ba 
Thöù 
 tö 
Thöù naêm 
Thöù saùu 
 Thöù baûy 
 Chuû nhaät 
 12
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8 
 9
 10
 11
 12
 13 
 14
 15 
 16
 17 
 18
 19 
 20 
 21
 22
 23
 24 
 25
 26 
 27
 28 
 29 
 30 
 31 
 Trong thaùng 12 : 
 a/ Coù ..ngaøy thöù hai 
 b/ Caùc ngaøy thöù hai laø ngaøy 
 c/ Ngaøy 5 thaùng 12 laø thöù 
 d/ Coù taát caû  ngaøy 
9. Khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc keát quaû ñuùng : 
 a/ Soá hình töù giaùc trong hình veõ laø 
 A. 1 B. 2 
 C. 3 D. 4 
 b/ Soá hình tam giaùc trong hình veõ laø: 
 A. 4 B. 3 
 C. 2 D. 1
ÑEÀ KIEÅM TRA HOÏC KYØ I 
 KHOÁI 3 
* MOÂN TIEÁNG VIEÄT 
 A-Kieåm tra ñoïc: 
 I- Ñoïc thaønh tieáng: ( 6 ñieåm) 
 Baøi : Naéng phöông Nam , Luoân nghó ñeán mieàn Nam, Cöûa Tuøng 
 ( cho hs boác thaêm ñoïc baøi ) 
 II- Ñoïc thaàm vaø laøm baøi taäp: ( 4 ñieåm) 
 B/ Kieåm tra vieát: 
 I- Chính taû ( nghe vieát ) 
 Nöôùc bieån cöûa Tuøng 
 Dieäu kyø thay, trong moät ngaøy, Cöûa Tuøng coù ba saéc maøu nöôùc bieån. Bình minh, maët trôøi nhö chieác thau ñoàng ñoû oái chieáu xuoáng maët bieån, nöôùc bieån nhuoäm maøu hoàng nhaït. Tröa, nöôùc bieån xanh lô vaø khi chieàu taø thì ñoåi sang maøu xanh luïc . 
 II- Taäp laøm vaên: 
 Haõy vieát moät böùc thö coù noäi dung thaêm hoûi, baùo tin vôùi moät ngöôøi maø em quyù meán ( nhö: oâng, baø, chuù baùc, coâ giaùo cuõ, baïn cuõ . ) döïa theo gôïi yù döôùi ñaây : 
Doøng ñaàu thö : Nôi gôûi, ngaøy  thaùng naêm  
Lôøi xöng hoâ vôùi ngöôøi nhaän thö
Noäi dung thö ( töø 5 ñeán 7 caâu) : Thaêm hoûi ( veà söùc khoeû, cuoäc soáng haèng 
ngaøy cuûa ngöôøi nhaän thö  ), baùo tin ( veà tình hình hoïc taäp, söùc khoeû cuûa em ) 
Lôøi chuùc vaø höùa heïn  
Cuoái thö : Lôøi chaøo; kí teân . 
ÑAÙP AÙN ( ñoïc thaám laøm baøi taäp : 4 ñieåm ) 
 Caâu 1: C 
Caâu 2 : B 
Caâu 3: C 
 Caâu 4 : B 
Tröôøng: TH Song Phuïng A
Lôùp: 
Hoï teân:
	Thöù ngaøy thaùng naêm 2008
	KIEÅM TRA HOÏC KÌ I
	MOÂN:
Ñieåm
Lôøi pheâ cuûa coâ
ÑOÏC THAÀM BAØI VAØ LAØM BAØI TAÄP 
 CHUYEÂN CUÛA LOAØI KIEÁN 
 Xöa kia, loaøi kieán chöa soáng thaønh ñaøn. Moãi con con ôû leû moät mình , töï ñi kieám aên. Thaáy kieán beù nhoû, caùc loaøi thuù thöôøng baét naït. Bôûi vaäy, loaøi kieán cheát daàn cheát moøn . 
 Moät con kieán ñoû thaáy gioáng noøi mình saép bò dieät, noù boø ñi khaép nôi, tìm nhöõng con kieán coøn soáng soùt , baûo : 
Loaøi kieán ta söùc yeáu, veà ôû chung, ñoaøn keát laïi seõ coù söùc maïnh . 
 Nghe kieán ñoû noùi phaûi, kieán ôû leû boø theo . Ñeán moät buïi caây lôùn, kieán ñoû laïi 
baûo : 
 - Loaøi ta nhoû beù, ôû treân caây bò chim tha, ôû maët ñaát bò voi chaø. Ta phaûi ñaøo hang ôû döôùi ñaát môùi ñöôïc. 
 - Caû ñaøn nghe theo, cuøng chung söùc ñaøo hang. Con khoeùt ñaát, con tha ñaát ñi boû. Ñöôïc ôû hang roài, kieán ñoû laïi baûo ñi tha haït caây, haït coû veà hang ñeå daønh, khi möa khi naéng ñeàu coù caùi aên . 
 - Töø ñoù, hoï haøng nhaø kieán ñoâng haún leân , soáng hieàn laønh , chaêm chæ, khoâng ñeå ai baét naït . 
 Theo CHUYEÄN COÅ DAÂN TOÄC CHAÊM
 Em haõy khoanh troøn chöõ caùi tröôùc yù traû lôøi ñuùng cho moãi caâu hoûi döôùi ñaây: 
1. Ngaøy xöa, loaøi kieán soáng theá naøo? 
 a/ Soáng theo ñaøn 
 b/ Soáng theo nhoùm 
 c/ Soáng leû moät mình 
2. Kieán ñoû baûo nhöõng kieán khaùc laøm gì? 
 a/ Veà ôû chung, soáng treân caây, döï tröõ thöùc aên 
 b/ Veà ôû chung, ñaøo hang , döï tröõ thöùc aên . 
 c/ Veà ôû chung, ñaøo aên, kieám aên töøng ngaøy. 
3. Vì sao hoï haøng nhaø kieán khoâng ñeå ai baét naït ? 
 a/ Vì hoï haøng nhaø kieán caán cuø lao ñoäng. 
 b/ Vì hoï haøng nhaø kieán soáng hieàn laønh , chaêm chæ. 
 c/ Vì hoï haøng nhaø kieán bieát ñoaøn keát laïi 
4. Caâu naøo döôùi ñaây coù hình aûnh so saùnh ? 
 a/ Ñaøn kieán ñoâng ñuùc . 
 b/ Ngöôøi ñoâng nhö kieán. 
 c/ Ngöôøi ñi raát ñoâng . 
Tröôøng: TH Song Phuïng A 
Lôùp : 
Hoï teân : 
	Thöù ngaøy thaùng naêm 2008 
	 KIEÅM TRA HOÏC KYØ I 
	 MOÂN : 
Ñieåm
Lôøi pheâ cuûa coâ
ÑEÀ: 
Tính nhaåm : 
a/ 6 x 4 = 7 x 7 =
 8 x 5 = 9 x 3 = 
b/ 56 : 7 = 42 : 6 = 
 72 : 8 = 45 : 9 = 
2. Tính : 
 71 	84 96 6 84 7 
 4 	 3 
3. > 
 < ? a/ 4 m 3 dm .. 43 dm b/ 8m 7cm 
 = 
4. Ñuùng ghi Ñ, sai ghi S vaøo oâ troáng : 
 a/ Giaù trò cuûa bieåu thöùc 56 + 24 : 6 laø 60 
 b/ Giaù trò cuûa bieåu thöùc 21 x 4 : 7 laø 12 
5. Khoanh vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng : 
 a/ Soá beù laø 8 , soá lôùn laø 32 . Soá lôùn gaáp soá beù soá laàn laø : 
 A. 24 B. 4 C. 8 
 b/ Cho giôø =  phuùt 
 Soá thích hôïp ñeå vieát vaøo choã chaám laø : 
 A. 20 B. 25 C. 30 
6. Trong hình töù giaùc ABCD coù hai goùc vuoâng vaø hai goùc khoâng vuoâng . Vieát tieáp vaøo choã chaám cho thích hôïp : 
 a/ Goùc coù ñænh  laø goùc vuoâng 
 b/ Goùc coù ñænh laø goùc khoâng vuoâng . 
7. Moät quyeån truyeän daøy 128 trang . An ñaõ ñoïc ñöôïc soá trang ñoù . 
 a/ An ñaõ ñoïc ñöôïc bao nhieâu trang ? 
 b/ Coøn bao nhieâu trang nöõa maø An chöa ñoïc ? 
	Baøi giaûi 

File đính kèm:

  • docDe thi lop 2 3 Nhieu de.doc